Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 70
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 70

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Ketilani, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 12 Nōvema 1831 (History of the Church, 1:235–237). ʻOku fakamatala ʻa e hisitōlia naʻe hiki ʻe he Palōfitá, naʻe ʻi ai ha ngaahi konifelenisi makehe ʻe fā naʻe fai mei he ʻaho 1 ki he 12 ʻo Nōvemá. ʻI he fakatahaʻanga fakamuimui ʻo e ngaahi konifelenisi ko ʻení, naʻe aleaʻi ai hono mahuʻinga lahi ʻo e Book of Commandments (Tohi ʻo e Ngaahi Fekaú), ʻa ia naʻe toki ui ki mui ko e Tokāteline mo e Ngaahi Fuakavá; pea naʻe lau ki ai ʻa e Palōfitá ʻo pehē ko e “makatuʻunga ia ʻo e Siasí ʻi he ngaahi ʻaho fakaʻosi ko ʻení, pea ko e meʻa ʻaonga ia ki he māmani, ʻa ia ʻoku fakahā ai kuo toe ʻomi ki he tangatá ʻa e ngaahi kī ʻo e ngaahi meʻa lilo ʻo e puleʻanga ʻo hotau Fakamoʻuí” (History of the Church, 1:235).

1–5, ʻOku fili ʻa e kau tauhi ke nau pulusi ʻa e ngaahi fakahaá; 6–13, Ko kinautolu ʻoku nau fai ʻa e ngaahi ngāue fakalaumālié ʻoku taau ke nau maʻu ha totongi ki heʻenau ngāué; 14–18, ʻOku totonu ke tuʻunga tatau ʻa e Kāingalotú ʻi he ngaahi meʻa fakatuʻasinó.

1 Vakai pea fanongo mai, ʻa kimoutolu ʻa e kakai ʻo Saioné, pea mo kimoutolu kotoa ʻa e kakai ʻo hoku siasí ʻoku mou ʻi he mamaʻó, pea fanongo ki he folofola ʻa e ʻEikí ʻa ia ʻoku ou ʻoatu ki heʻeku tamaioʻeiki ko Siosefa Sāmita, ko e Siʻí, kae ʻumaʻā foki ki heʻeku tamaioʻeiki ko Māteni Hālisí, pea ki heʻeku tamaioʻeiki foki ko ʻŌliva Kautelé, kae ʻumaʻā foki ʻeku tamaioʻeiki ko Sione Uitemaá, pea ki heʻeku tamaioʻeiki foki ko Sitenei Likitoní, kae ʻumaʻā ʻeku tamaioʻeiki ko Uiliami W. Felipisí, ʻi he funga ʻo e fekau kiate kinautolu.

2 He ʻoku ou fai kiate kinautolu ʻa e fekau; ko ia, tokanga pea fanongo mai, he ʻoku folofola peheni ʻa e ʻEikí kiate kinautolu—

3 Ko au ko e ʻEikí, kuó u fili ʻa kinautolu, mo fakanofo ʻa kinautolu ko e kau atauhi ki he ngaahi fakahā mo e ngaahi fekau ʻa ia kuó u ʻoatu kiate kinautolú, pea mo ia te u ʻoatu ʻamui kiate kinautolú;

4 Pea te u ʻekeʻi meiate kinautolu ha fakamatala ki he tufakangá ni ʻi he ʻaho ʻo e fakamāú.

5 Ko ia, kuó u fili ʻa kinautolu, pea ko ʻenau ngāue ʻeni ʻi he siasi ʻo e ʻOtuá, ke tokangaʻi ia pea mo e ngaahi meʻa ʻoku kau ki aí, ʻio, ʻa e ngaahi meʻa ʻaonga ʻe tupu aí.

6 Ko ia, ʻoku ou fai kiate kinautolu ʻa e fekau, ke ʻoua naʻa nau foaki ʻa e ngaahi meʻá ni ki he siasí, pe ki he māmani;

7 Ka neongo iá, kapau te nau maʻu ha meʻa lahi ange ʻi he meʻa ʻoku feʻunga ki honau tauhí mo e meʻa ʻoku nau masiva aí, ʻe foaki ia ki hoku afale tukuʻanga koloá;

8 Pea ʻe fakatapui ʻa e ngaahi meʻa ʻaonga ʻe tupu aí ki he kakai ʻo Saioné, pea ki honau ngaahi toʻu tangatá, ʻo kapau te nau hoko ko e kau aʻea-hoko ʻo fakatatau ki he ngaahi fono ʻo e puleʻangá.

9 Vakai, ko e meʻa ʻeni ʻoku ʻekeʻi ʻe he ʻEikí mei he tangata kotoa pē ʻi hono alakanga tauhí, ʻo hangē pē ko au, ko e ʻEikí, kuó u tuʻutuʻuní pe te u tuʻutuʻuni ʻamui ki ha tangata pē.

10 Pea vakai, ʻoku ʻikai ke ʻatā ha tokotaha mei he fono ko ʻení ʻa ia ʻokú ne kau ki he siasi ʻo e ʻOtua moʻuí;

11 ʻIo, naʻa mo e pīsopé pe ko e afakafofonga ʻa ia ʻokú ne tauhi ʻa e fale tukuʻanga koloa ʻo e ʻEikí, pe ko ia kuo fili ki ha lakanga tauhi ki he ngaahi meʻa fakaemāmaní.

12 Ko ia ia kuo fili ke ne puleʻi ʻa e ngaahi meʻa fakalaumālié, ʻoku ataau ke ne maʻu ʻene totongí, ʻo hangē foki ko kinautolu kuo fili ki ha lakanga tauhi ke pule ʻi he ngaahi meʻa fakaemāmaní;

13 ʻIo, ʻo hulu ange ʻaupito, ʻa ia ko e hulu ʻoku fakalahi ʻo liunga lahi maʻanautolu ʻi he ngaahi fakahā ʻa e Laumālié.

14 Ka neongo iá, ka ke mou tuʻunga atatau ʻi hoʻomou ngaahi meʻa fakaemāmaní, pea ke mou fai pehē taʻe ʻi ai ha fakahōhōloto, he ka ʻikai, pea ʻe taʻofi ʻa hono hulu ʻo e ngaahi fakahā ʻa e Laumālié.

15 Ko ʻeni, ʻoku ou fai ʻa e afekaú ni ki heʻeku kau tamaioʻeikí ke ʻaonga kiate kinautolu lolotonga ʻenau kei nofó, ki hano fakahā mai ʻo ʻeku ngaahi tāpuakí ki honau ʻulú, pea ki hano totongiʻi ʻo ʻenau bfaivelengá pea ki honau maluʻí;

16 Ki he meʻakai mo e akofu; ki ha tofiʻa; ki he ngaahi fale pea ki he ngaahi konga fonua, ʻi ha faʻahinga meʻa pē ʻe hoko, ʻa ia ko au, ko e ʻEikí, te u fokotuʻu ai ʻa kinautolú, pea ʻi ha feituʻu pē ʻa ia ko au, ko e ʻEikí, te u fekauʻi atu ʻa kinautolu ki aí.

17 He kuo nau faitotonu ʻi he ngaahi meʻa alahi, pea kuo lelei ʻenau ngāué ʻo kapau ʻe ʻikai te nau fai angahala.

18 Vakai, ko au, ko e ʻEikí, ʻoku ou aʻaloʻofa pea te u tāpuakiʻi ʻa kinautolu, pea te nau hū atu ki he fiefia ʻo e ngaahi meʻá ni. ʻE pehē. ʻĒmeni.