Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 119
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 119

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Hihifo Mamaʻo, ʻi Mīsuli, ʻi he ʻaho 8 Siulaí 1838, ko e tali ki heʻene kolé: “ʻE ʻEiki! Fakahā mai ki hoʻo tamaioʻeikí ʻa hono lahi ʻo e ngaahi koloa ʻa ho kakaí ʻokú ke fie maʻu ke hoko ko e vahehongofulú” (History of the Church, 3:44). Naʻe teʻeki fakahā mai ki he Siasí ki muʻa ʻi he fakahā ko ʻení ʻa e fono ʻo e vahehongofulú ʻo hangē ko ʻene mahino ʻi he ʻaho ní. Ko e foʻi lea ko ia ko e vahehongofulu naʻe ngāue ʻaki ʻi he lotú pea ʻi he ngaahi fakahā ki muʻá (64:23; 85:3; 97:11) naʻe ʻikai ke ʻuhinga ia ki he vahehongofulu pē ʻe taha, ka ko e ngaahi foaki tauʻatāina kotoa pē, pe ko e ngaahi foaki ʻofa, ki he paʻanga ʻa e Siasí. Naʻe ʻosi foaki mai foki ʻe he ʻEikí ki he Siasí ʻa e fono ʻo e fakatapuí mo e lakanga tauhi ki he koloá, ʻa ia naʻe maʻu ʻe he kāingalotú (kae tautautefito ki he kaumātuʻa takí) ʻi ha fuakava ʻa ia naʻe pau ke taʻengata. Ka koeʻuhí ko e ʻikai ke tauhi ʻe ha niʻihi ʻa e fuakava ko iá, naʻe fakafoki ai ia ʻe he ʻEikí ʻi ha kiʻi taimi siʻi kae foaki mai ʻa e fono ʻo e vahehongofulú ki he Siasí kotoa. Naʻe fehuʻi ʻe he Palōfitá ki he ʻEikí pe ko e hā hono lahi ʻo ʻenau koloá ʻokú ne fie maʻu ki he ngaahi taumuʻa toputapu. Ko e tali ki aí ʻa e fakahā ko ʻení.

1–5, ʻOku totonu ke totongi ʻe he kau Māʻoniʻoní ʻa ʻenau koloa hulú pea nau toki foaki leva ʻa e vahehongofulu ʻe taha ʻo e tupu ʻo ʻenau koloá ʻi he taʻú ko e vahehongofulu; 6–7, ʻE hanga ʻe heʻenau fai peheé ʻo fakamāʻoniʻoniʻi ʻa e fonua ko Saioné.

1 Ko e moʻoni, ʻoku folofola peheni ʻe he ʻEikí, ʻoku ou fie maʻu ʻa ʻenau akoloa hulu kotoa pē ke ʻoatu ia ki he nima ʻo e pīsope ʻo hoku siasí ʻi Saioné,

2 Ki hono langa hake ʻo hoku afalé, pea ki hono ʻai ʻo e tuʻunga ʻo Saioné pea ki he lakanga fakataulaʻeikí, pea ki he ngaahi moʻua ʻo e Kau Palesiteni ʻo hoku Siasí.

3 Pea ʻe hoko ʻeni ko e kamataʻanga ʻo hono afakavahehongofuluʻi ʻo hoku kakaí.

4 Pea ka hili iá, ko kinautolu kuo fakavahehongofuluʻi peheʻí te nau totongi ʻa e vahehongofulu ʻe taha ʻo e tupu kotoa pē ʻi he taʻu taki taha; pea ʻe hoko ʻeni ko ha fono tuʻu maʻu kiate kinautolu ʻo taʻengata, ki hoku lakanga fakataulaʻeiki toputapú, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí.

5 Ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻe hoko ʻo pehē ko kinautolu kotoa pē ʻe tānaki ki he fonua ko aSaioné ʻe fakavahehongofuluʻi ʻa kinautolu ʻi he hulu ʻo ʻenau ngaahi koloá pea te nau tauhi ʻa e fono ko ʻení, pe ʻe ʻikai lau ʻa kinautolu ʻoku nau feʻunga ke nofo ʻi homou lotolotongá.

6 Pea ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, kapau ʻe ʻikai ke tauhi ʻe hoku kakaí ʻa e fono ko ʻení, ke tauhi ia ke māʻoniʻoni, pea fakamāʻoniʻoniʻi ʻi he fonó ni ʻa e fonua ko aSaioné kiate au, koeʻuhi ke tauhi ʻi ai ʻa ʻeku ngaahi tuʻutuʻuní mo ʻeku ngaahi fakamāú, koeʻuhí ke fungani māʻoniʻoni ia, vakai, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻe ʻikai hoko ia ko ha fonua ʻo Saione kiate kimoutolu.

7 Pea ʻe hoko ʻeni ko e sīpinga ki he ngaahi asiteiki kotoa pē ʻo Saioné. ʻE pehē. ʻĒmeni.