Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 113
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 113

Ko e ngaahi tali ki ha ngaahi fehuʻi ʻoku kau ki he ngaahi meʻa naʻe tohi ʻe ʻĪsaiá, pea naʻe fai ia ʻe Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Māʻasi 1838 (History of the Church, 3:9–10).

1–6, ʻOku fakahā mai hono ʻuhinga ʻo e Tefito ʻo Sesé, ko e vaʻa ʻoku tupu haké, mo e aka ʻo Sesé; 7–10, ʻOku maʻu ʻe he ngaahi toenga ʻo e hako ʻo Saione ʻa ia naʻe fakamoveteveté ʻa e totonu ki he lakanga fakataulaʻeikí pea ʻoku ui ʻa kinautolu ke nau foki mai ki he ʻEikí.

1 Ko hai ʻa e Tefito ʻo aSesé ʻa ia ʻoku lau ki ai ʻi he veesi 1, 2, 3, 4, mo hono 5 ʻo e vahe hono 11 ʻo e tohi ʻĪsaiá?

2 Ko e moʻoni ʻoku folofola peheni ʻe he ʻEikí: Ko Kalaisi ia.

3 Ko e hā ʻa e tokotoko ʻoku lau ki ai ʻi he ʻuluaki veesi ʻo e vahe 11 ʻo e tohi ʻĪsaiá, ʻa ia ʻe tupu mei he Tefito ʻo Sesé?

4 Vakai, ʻoku folofola peheni ʻe he ʻEikí: Ko ha tamaioʻeiki ia ʻi he nima ʻo Kalaisí, ʻa ia ko ha konga ko e hako ʻo Sese kae ʻumaʻā foki mo aʻIfalemi, pe ʻo e fale ʻo Siosefá, ʻa ia kuo hilifaki ki ai ʻa e bmālohi lahi.

5 Ko e hā ʻa e aka ʻo Sese ʻa ia ʻoku lau ki ai ʻi he veesi 10 ʻo e vahe 11?

6 Vakai, ʻoku folofola peheni ʻe he ʻEikí, ko ha hako ia ʻo Sese, kae ʻumaʻā foki mo Siosefa, ʻa ia ʻokú ne maʻu ʻa e totonu ʻo e lakanga fakataulaʻeikí, pea mo e ngaahi a ʻo e puleʻangá, ke hoko ko ha bfuka, pea ki hono ctānaki ʻo hoku kakaí ʻi he ngaahi ʻaho fakaʻosí.

7 Ko e ngaahi fehuʻi naʻe fai ʻe ʻIlaiase Hikipī: Ko e hā hono ʻuhinga ʻo e fekau ʻi he tohi ʻĪsaia vahe 52, ʻuluaki vēsí, ʻa ia ʻoku pehē: ʻAi ho mālohí, ʻE Saione—pea ko e kakai fē naʻe ʻuhinga ki ai ʻa ʻĪsaiá?

8 Naʻá ne lau kiate kinautolu ʻe ui ʻe he ʻOtuá ʻi he ngaahi ʻaho fakaʻosí, ʻa ia ʻe maʻu ʻa e mālohi ʻo e lakanga fakataulaʻeikí ke toe ʻomi ʻa aSaioné, pea mo hono huhuʻi ʻo ʻIsilelí; pea ko e ʻai hono bmālohí ko hono ʻai ia ʻo e mafai ʻo e lakanga fakataulaʻeikí, ʻa ia ʻoku maʻu ʻe ia, ko Saione, ha ctotonu ki ai ʻi he hakó; kae ʻumaʻā foki ke ne toe foki atu ki he mālohi ko ia ʻa ia naʻe mole meiate iá.

9 Ko e hā ʻa e meʻa ʻoku totonu ke tau ʻiloʻi mei he lau ki hono vete ange ʻo Saione ʻe ia pē mei he ngaahi haʻi ʻo hono kiá; ʻi he veesi 2?

10 ʻOku totonu ke tau ʻiloʻi ʻoku naʻinaʻi ki he ngaahi toenga kuo afakamoveteveteʻí ke nau bfoki ki he ʻEiki ʻa ia kuo nau hinga mei aí; ʻa ia kapau te nau fai ia, ko e talaʻofa ʻa e ʻEikí ʻoku pehē te ne folofola kiate kinautolu, pe foaki kiate kinautolu ha fakahā. Vakai ki he veesi 6, 7, mo e 8. Ko e ngaahi haʻi ʻo hono kiá ko e ngaahi fakamalaʻia ia ʻa e ʻOtuá kiate iá, pe ko e ngaahi toenga ʻo ʻIsilelí ʻi heʻenau nofo movetevete ʻi he lotolotonga ʻo e kau Senitailé.