Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 110
kimuʻa hoko

Vahe 110

Ko e ngaahi meʻa-hā-mai ʻa ia naʻe fakahā kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá mo ʻŌliva Kautele ʻi he temipale ʻi Ketilaní, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 3 ʻEpeleli 1836 (History of the Church, 2:435–436). Naʻe hoko ʻeni ʻi ha fakataha ʻi ha ʻaho Sāpate. ʻOku kamata ʻe he Palōfitá ʻa ʻene fakamatala ki he ngaahi meʻa-hā-maí ʻaki ʻa e ngaahi lea ko ʻení: “ʻI he efiafí, naʻá ku tokoni ki he Kau Palesiteni kehé ʻi hono tufotufaki ʻo e ʻOhomohe ʻa e ʻEikí ki he Siasí, peá u maʻu ia mei he Toko Hongofulu Mā Uá, ʻa ia naʻe ʻonautolu ʻa e faingamālie ke fai ʻa e ngāue ʻi he tēpile toputapú ʻi he ʻaho ko ʻeni. Hili ʻeku fai ʻa e ngāué ni maʻa hoku kāingá, naʻá ku ʻalu leva ki he tuʻunga malangá, pea ʻi he hili hono tukutuku hifo ʻo e ngaahi puipuí, naʻá ku punou hifo fakataha mo ʻŌliva Kautele, ʻi he lotu mamalu mo fakalongolongo. Hili ʻema tutuʻu hake mei he lotú, naʻe fakaava mai kiate kimaua fakatouʻosi ʻa e meʻa-hā-mai ʻoku hā atu ʻi lalo ní” (History of the Church, 2:435).

1–10, ʻOku hā mai ʻa e ʻEiki ko Sihová ʻi he nāunau ʻo ne tali ʻa e Temipale Ketilaní ko hono fale; 11–12, Naʻe hā mai ʻa Mōsese mo ʻIlaiase ʻo foaki mai ʻa e ngaahi kī naʻá na maʻú mo e ngaahi kuongá; 13–16, ʻOku toe foki mai ʻa ʻIlaisiā ʻo foaki mai ʻa e ngaahi kī ʻo hono kuongá ʻo hangē ko e talaʻofa naʻe fai ʻe Malakaí.

1 Naʻe matoʻo ʻa e aveilí mei homa ʻatamaí, pea naʻe fakaava ʻa e bmata ʻo ʻema ʻiló.

2 Naʻá ma mamata ki he ʻEikí ʻoku tuʻu ʻi he funga ʻo e tuʻunga malangá, ʻi muʻa ʻiate kimaua; pea naʻe ʻi lalo ʻi hono vaʻé ʻa e faliki ʻo e koula haohaoa, ʻoku tatau hono lanú mo e maka ko e ʻāmipá.

3 Naʻe tatau ʻa hono ongo afofongá mo e ulo ʻo e afi; naʻe hinehina ʻa e louʻulu ʻo hono ʻulú ʻo hangē ko e sinou maʻa; naʻe ulo ʻa hono bfofongá ʻo mahulu ange ʻi he ngingila ʻo e laʻaá; pea naʻe tatau ʻa hono cleʻó mo e tafe mālohi ʻo e ngaahi vai lahi, ʻio ʻa e leʻo ʻo dSihová, ʻoku folofola:

4 Ko au ko e aʻuluakí mo e ki muí; ko au ia ʻa ia ʻoku bmoʻuí, ko au ia ʻa ia naʻe fakapōngí; ko au homo ctaukapo ki he Tamaí.

5 Vakai, kuo afakamolemoleʻi ʻa hoʻomo ngaahi angahalá kiate kimoua; ʻokú mo maʻa ʻi hoku ʻaó; ko ia, hiki hake homo ʻulú pea fiefia.

6 Tuku ke nēkeneka ʻa e loto ʻo homo kāingá, pea tuku ke fiefia mo e loto ʻo hoku kakai kotoa pē, ʻa ia kuo nau alanga ʻaki honau tūkuingata ʻa e falé ni ki hoku hingoá.

7 He vakai, kuó u atali ʻa e bfalé ni, pea ʻe ʻi heni ʻa hoku hingoá; pea te u fakahā au ʻe au ki hoku kakaí ʻi he ʻaloʻofa ʻi he falé ni.

8 ʻIo, te u a mai ki heʻeku kau tamaioʻeikí, ʻo lea kiate kinautolu ʻaki hoku leʻo pē ʻoʻokú, ʻo kapau ʻe tauhi ʻe hoku kakaí ʻa ʻeku ngaahi fekaú, ʻo ʻikai te nau bʻuliʻi ʻa e fale ctoputapú ni.

9 ʻIo, ʻe fiefia lahi ʻa e loto ʻo e lau afe mo e lau mano koeʻuhí ko e ngaahi atāpuaki ʻa ia ʻe lilingi atú, pea mo e bfakakoloaʻi lahi ʻa ia kuo tāpuakiʻi ʻaki ʻa ʻeku kau tamaioʻeikí ʻi he fale ní.

10 Pea ʻe mafola atu ʻa e ongoongo ʻo e falé ni ki he ngaahi fonua mulí; pea ko e kamataʻanga ʻeni ʻo e tāpuaki ʻa ia ʻe alilingi atu ki he ʻulu ʻo hoku kakaí. ʻE pehē. ʻĒmeni.

11 Hili ʻene ʻosi ʻa e ameʻa-hā-mai ní, naʻe toe fakaava mai kiate kimaua ʻa e ngaahi langí; pea naʻe hā mai ʻa bMōsese ʻi homa ʻaó, ʻo foaki mai kiate kimaua ʻa e ngaahi c ʻo hono dtānaki mai ʻo ʻIsilelí mei he potu ʻe fā ʻo e māmaní, pea mo hono tataki mai ʻo e faʻahinga ʻe hongofulú mei he fonua ʻo e etokelaú.

12 Hili ʻení, naʻe hā mai ʻa aʻIlaiase, ʻo tuku mai ʻa e bkuonga ʻo e congoongolelei ʻo ʻĒpalahamé, ʻo pehē ʻe tāpuekina ʻiate kimaua mo homa hakó ʻa e ngaahi toʻu tangata kotoa pē ki mui ʻiate kimauá.

13 Hili ʻene ʻosi ʻa e meʻa-hā-mai ní, naʻe ʻasi fakafokifā mai kiate kimaua ha toe meʻa-hā-mai lahi mo nāunauʻia; he naʻe tuʻu ʻi homa ʻaó ʻa aʻIlaisiā ko e palōfitá, ʻa ia naʻe bʻave ki he langí taʻe te ne aʻusia ʻa e maté, ʻo ne pehē:

14 Vakai, kuo hokosia kakato ʻa e taimi, ʻa ia naʻe lea ʻaki ʻe he ngutu ʻo Malakaí—ʻo fakamoʻoniʻi ʻe fekauʻi mai ia [ko ʻIlaisiā], ʻi he teʻeki ai ke hoko ʻa e ʻaho lahi mo fakamanavahē ʻo e ʻEikí—

15 Ke aliliu ʻa e loto ʻo e ngaahi tamaí ki he fānaú, pea mo e fānaú ki he ngaahi tamaí, telia naʻa teʻia ʻa e māmaní kotoa pē ʻaki ha fakamalaʻia—

16 Ko ia, ʻoku tuku ki homo nimá ʻa e ngaahi kī ʻo e kuonga ko ʻení; pea te mo lava ʻo ʻiloʻi ʻi he meʻá ni ʻoku ofi ʻa e fuʻu aʻaho lahi mo fakamanavahē ʻo e ʻEikí, ʻio ʻi he ngaahi matapaá.