Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 58
kimuʻa hoko

Vahe 58

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Saione, ʻi he Vahefonua Siakisoní, ʻi Mīsuli, ʻi he ʻaho 1 ʻAokosi 1831 (History of the Church, 1:190–195). Naʻe fai ʻi he ʻuluaki Sāpate hili ʻa e aʻu atu ʻa e Palōfitá mo hono kaungā-fonongá ki he Vahefonua Siakisoní, ʻi Mīsulí, ha fakataha fakalotu, pea naʻe tali ai ʻa e mēmipa ʻe toko ua ʻi he papitaisó. Lolotonga ʻa e uike ko iá, naʻe aʻu mai ai ʻa e Kāingalotu Kolesivilí mei he Kolo ko Tomasoní pea mo ha niʻihi kehe (vakai ki he vahe 54). Naʻe ʻi ai ʻa e tokolahi naʻa nau fie ʻilo ki he finangalo ʻo e ʻEikí ʻo kau kiate kinautolu ʻi he feituʻu foʻou ko ʻeni ʻoku nau tānaki mai ki aí.

1–5, Ko kinautolu te nau kātakiʻi ʻa e faingataʻá ʻe fakakalauni ʻaki ʻa kinautolu ʻa e nāunau; 6–12, Kuo pau ke teuteu ʻa e Kāingalotú ki he taʻane ʻa e Lamí pea mo e ʻohomohe ʻa e ʻEikí; 13–18, ʻOku hoko ʻa e kau pīsopé ko e kau fakamaau ʻi ʻIsileli; 19–23, ʻOku fekau ki he Kāingalotú ke nau talangofua ki he ngaahi lao ʻo e fonua; 24–29, ʻOku totonu ke ngāue ʻaki ʻe he tangatá ʻa ʻene tauʻatāina ke filí ke fili ai ki he leleí; 30–33, ʻOku fekau pea fakafoki ʻe he ʻEikí; 34–43, Kuo pau ke vete ʻe he tangatá pea liʻaki ʻenau ngaahi angahalá, kae lava ke nau fakatomala; 44–58, ʻOku fekau ki he Kāingalotú ke nau fakatau mai honau tofiʻá pea tānaki mai ki Mīsuli; 59–65, Kuo pau ke malanga ʻaki ʻa e ongoongoleleí ki he kakai kotoa pē.

1 Tokanga mai, ʻa kimoutolu ʻa e kaumātuʻa ʻo hoku siasí, pea fanongo ʻa e telingá ki heʻeku leá, pea ako meiate au ʻa hoku loto ʻo kau kiate kimoutolú pea kau foki ki he fonua ko aʻení ʻa ia kuó u fekauʻi atu ʻa kimoutolu ki aí.

2 He ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoku monūʻia ia ʻokú ne atauhi ʻeku ngaahi fekaú, neongo pe ko e fai ia ʻi he moʻuí pe ʻi he bmaté; pea ko ia ia ʻokú ne cfaivelenga ʻi he dfaingataʻá, ʻoku lahi ange ʻa ʻene totongí ʻi he puleʻanga ʻo e langí.

3 ʻOku ʻikai te mou lava ʻo mamata ʻaki homou mata fakanatulá, ʻi he taimí ni, ki he finangalo ʻo homou aʻOtuá ʻo kau ki he ngaahi meʻa ko ia ʻe hoko mai ʻamuí, pea mo e bnāunau ʻe hoko mai hili ʻa e faingataʻa lahí.

4 He ʻe hoko mai ʻa e ngaahi atāpuakí hili ʻa e ngaahi bfaingataʻa lahi. Ko ia ʻe hokosia ʻa e ʻaho ʻa ia ʻe cfakakalauni ai ʻa kimoutolu ʻaki ʻa e dnāunau lahi; ʻoku teʻeki ke hokosia ʻa e houá, ka ʻoku ofi mai ia.

5 Manatuʻi ʻeni, ʻa ia ʻoku ou tomuʻa tala kiate kimoutolú, koeʻuhí ke mou aʻai ia ki homou lotó, pea tali ʻa e meʻa ʻe hoko maí.

6 Vakai, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ko hono ʻuhinga ʻeni kuó u fekauʻi atu ai ʻa kimoutolú—koeʻuhí ke mou talangofua, pea koeʻuhí ke lava ʻo ateuteuʻi homou lotó ke bfakamoʻoni ki he ngaahi meʻa ʻa ia ʻe hokó;

7 Pea koeʻuhí foki ke fakalāngilangiʻi ʻa kimoutolu ʻi hono ʻai ʻa e tuʻungá, pea ʻi he fakamoʻoniʻi ʻa e fonua ʻa ia ʻe tuʻu ai ʻa e aSaione ʻo e ʻOtuá;

8 Pea koeʻuhí foki ke lava ʻo teuteuʻi ha kātoanga ʻo e ngaahi meʻa momoná maʻá e kau amasivá; ʻio, ko ha kātoanga ʻo e ngaahi meʻa momoná, ʻo e uaine bmotuʻa kuo maʻa, koeʻuhí ke ʻilo ʻe he māmaní ʻe ʻikai tō noa ʻa e ngaahi lea ʻa e kau palōfitá;

9 ʻIo, ko ha ʻohomohe ʻo e fale ʻo e ʻEikí, kuo teuteu lelei, ʻa ia ʻe fakaafeʻi ki ai ʻa e ngaahi puleʻanga kotoa pē.

10 ʻUluakí, ko e koloaʻiá mo e akonekiná, mo e potó pea mo e houʻeikí;

11 Pea ka hili ia ʻe hokosia ʻa e ʻaho ʻo hoku mālohí; pea ʻe toki haʻu ai ʻa e masivá, mo e ketú, mo e kuí, mo e tulí, ki he ataʻane ʻa e Lamí, pea kai ʻi he bʻohomohe ʻa e ʻEikí, ʻa ia kuo teuteu ki he fuʻu ʻaho lahi ʻe hokó.

12 Vakai, ko au, ko e ʻEikí, kuó u lea ʻaki ia.

13 Pea koeʻuhí ke lava ʻo ʻalu atu ʻa e afakamoʻoní mei Saione, ʻio, mei he ngutu ʻo e kolo ʻo e tofiʻa ʻo e ʻOtuá—

14 ʻIo, ko hono ʻuhinga ʻeni kuó u fekauʻi mai ai ʻa kimoutolu ki hení, peá u fili ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko aʻEtuate Pātilisí, peá u tuʻutuʻuni kiate ia ʻa ʻene ngāue ʻi he fonua ko ʻení.

15 Ka ʻo kapau ʻe ʻikai te ne fakatomala mei heʻene ngaahi angahalá, ʻa ia ko e taʻetuí mo e kui ʻo e lotó, tuku ke ne tokanga telia naʻá ne ahinga.

16 Vakai kuo foaki kiate ia ʻa ʻene ngāué, pea ʻe ʻikai toe ʻoange ia.

17 Pea ko ia ia ʻe tuʻu ʻi he ngāue ko ʻení ʻoku fili ia ke hoko ko e afakamaau ʻi ʻIsileli, ʻo hangē ko e ngaahi ʻaho ʻi muʻá, ke vahevahe ʻa e ngaahi kelekele ʻo e tofiʻa ʻo e ʻOtuá ki heʻene bfānaú;

18 Pea ke fakamāuʻi ʻa hono kakaí ʻaki ʻa e fakamoʻoni ʻa e kau angatonú, pea ʻi he tokoni ʻa hono ongo tokoní, ʻo fakatatau ki he ngaahi fono ʻo e puleʻangá ʻa ia kuo foaki mai ʻe he kau apalōfita ʻa e ʻOtuá.

19 He ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻe tauhi ʻa ʻeku fonó ʻi he fonua ko ʻení.

20 Tuku ke ʻoua naʻa fakakaukau ʻe ha tangata ko e pulé ia; kae tuku ke puleʻi ʻe he ʻOtuá ʻa e tokotaha ʻoku fakamāú, ʻo fakatatau ki he akonaki ʻa hono finangalo ʻoʻoná, pe, ʻi hono fakalea ʻe tahá, ko ia ia ʻokú ne fai fakahinohinó pe nofo ʻi he nofoʻanga fakamāú.

21 Tuku ke ʻoua naʻa maumauʻi ʻe ha tangata ʻa e ngaahi alao ʻo e fonuá, he ko ia ia ʻokú ne tauhi ʻa e ngaahi fono ʻa e ʻOtuá, ʻoku ʻikai ʻaonga ke ne maumauʻi ʻa e ngaahi lao ʻo e fonuá.

22 Ko ia, ke mou fakaongoongo ki he kau pule ʻa ia ʻoku ʻi aí, kae ʻoua ke pule aia ʻa ia ʻoku ʻaʻana ʻa e totonu ke pulé, peá ne fakamoʻulaloaʻi ʻa e ngaahi fili kotoa pē ki hono lalo vaʻé.

23 Vakai, ko e ngaahi afono ʻa ia kuo mou maʻu mei hoku nimá ko e ngaahi fono ia ʻo e siasí, pea ke pehē hoʻomou fakahā ia. Vakai, ko e potó ʻeni.

24 Pea ko ʻeni, hangē ko ʻeku lea ʻo kau ki heʻeku tamaioʻeiki ko ʻEtuate Pātilisí, ko e fonuá ni ko e fonua ia ʻo hono nofoʻangá pea mo kinaua kuó ne fakanofo ke hoko ko hono ongo tokoní; pea ko e nofoʻanga foki ia ʻo e tokotaha kuó u tuʻutuʻuni ke tauhi hoku afale tukuʻanga koloá;

25 Ko ia, tuku ke nau ʻomi honau ngaahi fāmilí ki he fonuá ni, ʻo hangē ko e meʻa te mau fealeaʻaki mo kinautolu ki aí.

26 He vakai, ʻoku ʻikai taau mo au ke u fekauʻi ʻi he ngaahi meʻa kotoa pē; he ko ia ia ʻoku fakamālohiʻi ʻi he ngaahi meʻa kotoa peé ko e tamaioʻeiki afakapikopiko ia, ka ʻoku ʻikai ko e tamaioʻeiki anga-fakapotopoto; ko ia he ʻikai te ne maʻu ha totongi.

27 Ko e moʻoni ʻoku ou pehē, ʻoku totonu ke afemoʻuekina ʻa e tangatá ʻi he holi lahi ʻi ha ngāue lelei, pea fai ʻa e ngaahi meʻa lahi ko ʻenau fili tauʻatāina ʻanautolu pē, pea fakahoko ʻa e māʻoniʻoni lahi;

28 He ʻoku ʻiate kinautolu ʻa e mālohi, ʻa ia ʻoku nau hoko ai ko e aniʻihi ke fili maʻanautolu. Pea kapau ʻe fai ʻe he tangatá ʻa e ngāue lelei, he ʻikai ke teitei mole ʻa ʻenau totongí.

29 Ka ko ia ia ʻoku ʻikai te ne fai ha meʻa kae ʻoua ke toki fekauʻi, peá ne tali ʻa e fekaú ʻi he loto veiveiua peá ne tauhi ki ai ʻi he fakapikopikó, ʻoku amalaʻia ia.

30 ʻOku folofola ʻe he ʻEikí, ko hai au ʻa ia naʻá ku angaohi ʻa e tangatá, ke u lau ia ko e taʻehalaia ʻa ia ʻoku ʻikai ke ne talangofua ki heʻeku ngaahi fekaú?

31 ʻOku folofola ʻe he ʻEikí, ko hai au ke u fai ha atalaʻofa kae taʻe-fakahoko ia?

32 ʻOku ou fekau pea ʻoku ʻikai ke talangofua ʻa e tangatá; ʻoku ou ataʻofi ia, pea ʻoku ʻikai te nau maʻu ʻa e tāpuaki.

33 Pea nau pehē leva ʻi honau lotó: ʻOku ʻikai ko e ngāue ʻeni ʻa e ʻEikí, he kuo ʻikai ke fakamoʻoniʻi ʻa ʻene ngaahi talaʻofá. Ka ʻe malaʻia ʻa kinautolu ʻoku peheé, he ʻoku toitoi ʻi alalo ʻa ʻenau totongí ʻo ʻikai mei ʻolunga.

34 Pea ko ʻeni, ʻoku ou fai mo ha toe ngaahi fakahinohino kiate kimoutolu ʻo kau ki he fonuá ni.

35 Ko e fakakaukau poto ʻiate au ke hoko ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Māteni Hālisí ko e faʻifaʻitakiʻanga ki he siasí, ʻi he atuku ʻene ngaahi paʻangá ʻi he ʻao ʻo e pīsope ʻo e siasí.

36 Pea ko ʻeni foki, ko e fono ʻeni ki he tangata kotoa pē ʻe haʻu ki he fonuá ni ke maʻu ha tofiʻá; pea ke ne fai ʻaki ʻene ngaahi paʻangá ʻo hangē ko e tuʻutuʻuni ʻa e fonó.

37 Pea ko e fakakaukau poto foki ke fakatau mai ha ngaahi konga fonua ʻi Tauʻatāina ke hoko ko e tuʻunga ʻo e fale tukuʻanga koloá, pea mo e afale pākí foki.

38 Pea ʻe foaki ha ngaahi tuʻutuʻuni kehe ʻo kau ki heʻeku tamaioʻeiki ko Māteni Hālisí ʻe he Laumālié, koeʻuhi ke ne maʻu hono tofiʻa ʻo fakatatau mo e meʻa ʻokú ne pehē ʻoku leleí;

39 Pea tuku ke ne fakatomala mei heʻene ngaahi angahalá, he ʻokú ne kumi ki he afakamālō ʻa e māmaní.

40 Pea tuku ke tuʻu foki ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko aUiliami W. Felipisí ʻi he lakanga kuó u tuʻutuʻuni ia ki aí, pea maʻu hono tofiʻa ʻi he fonuá;

41 Pea ʻoku ʻaonga foki ke ne fakatomala, he ko au ko e ʻEikí ʻoku ʻikai te u loko leleiʻia ʻiate ia, he ʻokú ne feinga ke lakasi ha niʻihi kehe, pea ʻoku ʻikai ke ne loto-fakatōkilalo feʻunga ʻi hoku ʻaó.

42 Vakai, ko ia ia kuó ne afakatomala mei heʻene ngaahi angahalá, ʻoku bfakamolemoleʻi ia, pea ko au ko e ʻEikí, ʻoku ʻikai te u toe cmanatu ki ai.

43 Te mou ʻilo ʻi he meʻá ni ʻo kapau ʻoku fakatomala ha tangata mei heʻene ngaahi angahalá—vakai, te ne avete ia pea bliʻaki ia.

44 Pea ko ʻeni, ko e moʻoni ʻoku ou pehē ʻo kau ki he toenga ʻo e kaumātuʻa ʻo hoku siasí, kuo teʻeki ai ke hokosia ʻa e taimi ʻo fai atu ʻo feʻunga mo ha ngaahi taʻu lahi, ke nau maʻu ai honau tofiʻa ʻi he fonua ní, tuku kehe pē ʻo kapau te nau kole ia ʻi he lotu ʻi he tui, kae fakatatau pē ki hono tuʻutuʻuni ia kiate kinautolu ʻe he ʻEikí.

45 He vakai, te nau ateketekeʻi fakataha ʻa e kakai mei he ngaahi ngataʻanga ʻo māmaní.

46 Ko ia, mou fakatahataha ʻa kimoutolu; pea ko kinautolu kuo ʻikai ke tuʻutuʻuni ke nau nofo ʻi he fonua ní tuku ke nau malanga ʻaki ʻa e ongoongoleleí ʻi he ngaahi potu fonua takatakaí; pea ka hili ia tuku ke nau foki ange ki honau ngaahi ʻapí.

47 Tuku ke nau malanga ʻi he veʻe halá ʻo afakamoʻoniʻi ʻa e moʻoní ʻi he ngaahi potu kotoa pē, pea ui ki he kau maʻu meʻá, ʻa e haʻa māʻolungá mo e haʻa māʻulaló pea mo e kau masivá ke nau fakatomala.

48 Pea tuku ke nau langa hake ha ngaahi potu asiasi ʻo fakatatau ki he fakatomala ʻa e kakai ʻo māmaní.

49 Pea tuku ke fakanofo ha fakafofonga ʻi he leʻo ʻo e siasí, ki he siasi ʻi ʻOhaioó, ke maʻu ʻa e ngaahi paʻanga ke fakatau mai ʻaki ha ngaahi konga fonua ʻi aSaione.

50 Pea ʻoku ou fai ʻa e fekau ki heʻeku tamaioʻeiki ko Sitenei Likitoní ke ne ahiki ha fakamatala ki he fonua ko Saioné pea mo ha fakamatala ki he finangalo ʻo e ʻOtuá ʻo hangē ko ia ʻe fakahā kiate ia ʻe he Laumālié;

51 Pea mo ha tohi akonaki mo ha tohi fakalaka ke ʻatu ki he ngaahi potu siasi kotoa pē ke maʻu ai ʻa e ngaahi paʻanga ke ʻomai ki he nima ʻo e pīsopé, kiate ia pē, pe ki he fakafofongá, ʻo hangē ko e meʻa ʻe hā ngali lelei kiate iá, pe hangē ko ʻene tuʻutuʻuní, ke fakatau ʻaki ha ngaahi konga fonua ke hoko ko e tofiʻa ki he fānau ʻa e ʻOtuá.

52 He vakai, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoku finangalo ʻa e ʻEikí ke fakaava ʻe he kau ākongá mo e fānau ʻa e tangatá ʻa honau lotó, ʻio ke fakatau mai ʻa hono kotoa ʻo e potu fonua ko ʻení ʻi he ʻuluaki faingamālié.

53 Vakai ko e poto ʻeni. Tuku ke nau fai ʻeni telia naʻa ʻikai te nau maʻu ha atofiʻa, kae tuku kehe pē ʻo kapau ʻe hoko ia ʻi he lilingi toto.

54 Pea ko e tahá, tuku ke fekauʻi atu ha kau tangata ngāue ʻo e ngaahi faʻahinga kotoa pē ki he fonuá ni ʻo fakatatau ki he maʻu ha ngaahi konga fonua, ke nau ngāue maʻá e kau māʻoniʻoni ʻa e ʻOtuá.

55 Tuku ke fai ʻa e ngaahi meʻá ni kotoa pē ʻo maau; pea tuku ke fakahā ʻe he pīsopé, pe ʻe he fakafofonga ʻo e siasí, mei he taimi ki he taimi ʻa e ngaahi faingamālie ʻo e ngaahi konga fonuá.

56 Pea tuku ke ʻoua naʻa fai ʻa e ngāue ʻo e tānakí ʻi he fakavavevave pe ʻi he feholaki; kae tuku ke fai ia ʻo hangē ko e fealēleaʻaki ʻa e kaumātuʻa ʻo e siasí ʻi he ngaahi konifelenisí, ʻo fakatatau ki he ʻilo ʻoku nau maʻu mei he taimi ki he taimí.

57 Pea tuku ke fakatapui mo tāpuakiʻi ki he ʻEikí ʻe heʻeku tamaioʻeiki ko Sitenei Likitoní ʻa e fonuá ni pea mo e potu kelekele ki he atemipalé.

58 Pea tuku ke kotofa ha fakataha fakakonifelenisi; pea hili ia tuku ke foki ange ʻa ʻeku ongo tamaioʻeiki ko Sitenei Likitoní mo Siosefa Sāmita, ko e Siʻí, kae ʻumaʻā mo ʻŌliva Kautele fakataha mo kinaua, ke lava hono fai ʻo e toenga ʻo e ngāue kuó u tuʻutuʻuni kiate kinautolú ʻi honau fonua ʻonautolú, pea mo hono toé ʻo hangē ko ia ʻe atuʻutuʻuni ʻe he ngaahi konifelenisí.

59 Pea tuku ke ʻoua naʻa foki ha tangata ʻe toko taha mei he fonuá ni, tuku kehe pē ʻo kapau te ne afakamoʻoni ʻi he veʻe halá ki he meʻa ʻokú ne ʻilo mo tui pau ki aí.

60 Ko e meʻa ʻa ia kuo tuku kia Saipa Pitasoní tuku ke toʻo ia meiate ia; pea tuku ke ne tuʻu pē ko e tokotaha ʻo e kāingalotu ʻo e siasí, pea ngāue ʻaki hono nima pē ʻoʻoná, fakataha mo e kau tangata ʻo e siasi, kae ʻoua ke avalokiʻi ia ʻo feʻunga koeʻuhi ko ʻene ngaahi angahala kotoa pē; ʻāsili aí he ʻoku ʻikai te ne vete ia, pea ʻokú ne fakakaukau ke fufuuʻi ia.

61 Tuku ke fai foki ʻe he toenga ʻo e kaumātuʻa ʻo e siasí ni ʻoku haʻu ki he fonua ní ha konifelenisi ʻi he fonuá ni, ʻa ia ko honau niʻihi ʻoku fuʻu monūʻia lahi ʻo taʻefaʻalaua.

62 Pea tuku ke tataki ʻa e konifelenisi te nau faí ʻe heʻeku tamaioʻeiki ko ʻEtuate Pātilisí.

63 Pea tuku foki ke nau foki ʻo malanga ʻaki ʻa e ongoongoleleí ʻi he veʻe halá, mo fakamoʻoniʻi ʻa e ngaahi meʻa kuo fakahā kiate kinautolú.

64 He ko e moʻoni, ʻoku totonu ke ongo atu ʻa e ongoongo mei he potú ni ki māmani kotoa pē, pea ki he ngaahi potu mamaʻo taha ʻo māmaní—ʻoku totonu ke amalanga ʻaki ʻa e ongoongoleleí ki he kakai fulipē, ʻaki ʻa e ngaahi bfakaʻilonga ʻoku hoko mai kiate kinautolu ʻoku tuí.

65 Pea vakai, ʻe ahāʻele mai ʻa e Foha ʻo e Tangatá. ʻĒmeni.