Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 97
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 97

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Ketilani, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 2 ʻAokosi 1833 (History of the Church, 1:400–402). ʻOku fekauʻaki hangatonu pē ʻa e fakahā ko ʻení mo e ngaahi meʻa ʻa e Kāingalotú ʻi Saione, ʻi he Vahefonua Siakisoní, ʻi Mīsuli, ʻi ha tali ki he fehuʻi naʻe fai ʻe he Palōfitá ki he ʻEikí ʻo kau ki ha fakahinohino ki ai. Naʻe lolotonga fehangahangai ʻa e kāingalotu ʻo e Siasi ʻi Mīsulí ʻi he taimi ko ʻení mo ha fakatanga lahi, pea ʻi he ʻaho 23 Siulai 1833, naʻe fakamālohiʻi ai ʻa kinautolu ke nau fakamoʻoni ʻi ha tohi aleapau ke nau hiki mei he Vahefonua Siakisoní.

1–2, ʻOku tāpuekina ha tokolahi ʻo e Kāingalotu ʻi Saioné (Vahefonua Siakisoní, Mīsuli) koeʻuhi ko ʻenau tui faivelengá; 3–5, ʻOku fakamālō kia Paʻale P. Pālati koeʻuhi ko ʻene ngaahi ngāue ʻi he akoʻanga ʻi Saioné; 6–9, ʻOku tali ʻe he ʻEikí ʻa kinautolu ʻoku nau tauhi ʻa ʻenau ngaahi fuakavá; 10–17, Kuo pau ke langa ha fale ʻi Saione ʻa ia ʻe lava ʻa e loto-maʻá ʻo mamata ai ki he ʻOtuá; 18–21, Ko Saione ʻa e loto-maʻá; 22–28, ʻE hao ʻa Saione mei he ngaahi tautea ʻa e ʻEikí ʻo kapau te ne tui faivelenga.

1 Ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu ʻe hoku ngaahi kaumeʻa, ʻoku ou lea kiate kimoutolu ʻaki hoku leʻó, ʻio ʻa e leʻo ʻo hoku Laumālié, koeʻuhí ke u lava ʻo fakahā kiate kimoutolu ʻa hoku lotó ʻo kau ki homou kāinga ʻi he fonua ko aSaioné, ʻa ia ʻoku loto-fakatōkilalo moʻoni ʻa honau tokolahi pea ʻoku nau feinga fakamātoato ke ako ʻa e potó pea ʻiloʻi ʻa e moʻoní.

2 Ko e moʻoni, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoku monūʻia ʻa e faʻahinga peheé, he te nau maʻu; he ko au ko e ʻEikí, ʻoku ou fakahā ʻa e ʻaloʻofa kiate kinautolu kotoa pē ʻoku aangamaluú pea kiate kinautolu kotoa pē ʻoku ou faʻiteliha ki aí, koeʻuhi ke u tonuhia ʻo kau ka ʻomi ʻa kinautolu ki he fakamāú.

3 Vakai, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻo kau ki he aakoʻanga ʻi Saioné, ko au, ko e ʻEikí, ʻoku ou fiefia lahi ʻi he ʻi ai ha akoʻanga ʻi Saione, kae ʻumaʻā ʻi heʻeku tamaioʻeiki ko bPaʻale P. Pālatí, he ʻokú ne nofo maʻu ʻiate au.

4 Pea fakatatau ki he hokohoko atu ʻo ʻene nofo maʻu ʻiate aú te ne fai atu ʻi he pule ki he akoʻangá ʻi he fonua ko Saioné kae ʻoua ke u ʻoatu kiate ia ha ngaahi fekau kehe.

5 Pea te u tāpuakiʻi ia ʻaki ʻa e ngaahi tāpuaki lahi ʻaupito, ʻi hono fakamatalaʻi ʻo e ngaahi folofolá mo e ngaahi meʻa lilo kotoa pē ke fakamāmaʻi ʻa e akoʻangá, pea mo e siasi ʻi Saioné.

6 Pea ko au, ko e ʻEikí, ʻoku ou loto lelei ke fakahā ʻa e ʻaloʻofa ki hono toe ʻo e akoʻangá; ka neongo iá, ʻoku ʻi ai ʻa e niʻihi ʻoku totonu ke atauteaʻi, pea ʻe fakahā ʻa ʻenau ngaahi ngāué.

7 Kuo ʻai ʻa e atokí ki he tefito ʻo e ngaahi ʻakaú; pea ko e ʻakau kotoa pē ʻoku ʻikai tupu ai ʻa e bfua leleí ʻe tā hifo ia pea laku ki he afí. Ko au, koe ʻEikí, kuó u lea ʻaki ia.

8 Ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ko kinautolu kotoa pē ʻiate kinautolu ʻa ia ʻoku nau ʻilo ʻoku aangatonu, mo mafesifesi ʻa honau blotó, pea fakatomala ʻa honau laumālié, pea nau cloto-fiemālie ke tauhi ʻa ʻenau ngaahi fuakavá ʻi he dfeilaulaú—ʻio, ʻa e feilaulau kotoa pē ʻa ia ko au, ko e ʻEikí, te u fekaú—ʻoku ou etali ʻa kinautolu.

9 He ko au, ko e ʻEikí, te u pule ke nau fakatupu mai ha fua ʻo hangē ko ha ʻakau fua lahi, ʻa ia kuo tō ʻi ha kelekele lelei, ʻi ha veʻe vaitafe maʻa, ʻa ia ʻoku fua ʻaki ʻa e fua lahi ʻoku mahuʻinga lahi.

10 Ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ko hoku lotó ke langa ha afale kiate au ʻi he fonua ko Saioné, ʻo hangē ko e bsīpinga kuó u ʻoatu kiate kimoutolú.

11 ʻIo, tuku ke langa fakatoʻotoʻo ia, ʻaki ʻa e vahehongofulu ʻa hoku kakaí.

12 Vakai, ko e avahehongofulu mo e feilaulau ʻeni ʻa ia ko au, ko e ʻEikí, ʻoku ou ʻekeʻi mei honau nimá, koeʻuhi ke ʻi ai ha bfale ʻe langa kiate au ki hono fakamoʻui ʻo Saione—

13 Ke hoko ko ha potu ke afakafetaʻi ai ʻa e kāingalotu kotoa pē, pea ke hoko ko ha potu ke akoʻi ai ʻa kinautolu kotoa pē kuo ui ki he ngāue fakafaifekaú ʻi honau ngaahi uí mo e ngaahi lakanga kehekehe kotoa pē;

14 Koeʻuhí ke fakahaohaoaʻi ʻa kinautolu ʻi he aʻiloʻi ʻo ʻenau ngāue fakafaifekaú, ʻi he tefitoʻi fakakaukau, ʻi he tefitoʻi moʻoni, pea ʻi he tokāteline, ʻi he ngaahi meʻa kotoa pē ʻoku kau ki he bpuleʻanga ʻo e ʻOtuá ʻi he māmaní, ʻa ia ko e ngaahi c ʻo e puleʻanga ko ia kuo foaki kiate kimoutolú.

15 Pea ʻe fakatatau ki he hanga ʻe hoku kakaí ʻo langa ha fale kiate au ʻi he huafa ʻo e ʻEikí, pea ʻikai tuku ke hū ki ai ha meʻa ataʻemaʻa, koeʻuhí ke ʻoua naʻa ʻuliʻi iá, ʻe nofo ai ʻa hoku bnāunaú;

16 ʻIo, pea ʻe ʻi ai mo hoku alotolotongá, he te u hū ki ai, pea ko e kakai bloto-maʻa kotoa pē ʻe hū ki aí te nau mamata ki he ʻOtuá.

17 Ka ʻo kapau ʻe ʻuliʻi ia, ʻe ʻikai te u hū ki ai, pea ʻe ʻikai ke ʻi ai ʻa hoku nāunaú; koeʻuhí ʻe ʻikai te u hū ki he ngaahi temipale taʻe-māʻoniʻoni.

18 Pea ko ʻeni, vakai, kapau ʻe fai ʻe Saione ʻa e ngaahi meʻá ni, te ne atupulekina, pea mafola atu ʻo hoko ʻo fuʻu nāunauʻia ʻaupito, mo fuʻu lahi ʻaupito, mo fuʻu fakamanavahē ʻaupito.

19 Pea ʻe fakalāngilangiʻi ia ʻe he ngaahi apuleʻanga ʻo e māmaní, pea te nau pehē: Ko e moʻoni ko bSaione ʻa e kolo ʻo hotau ʻOtuá, pea ko e moʻoni ʻe ʻikai ke hinga ʻa Saione, pe ueʻi ia mei hono tuʻuʻangá, he ʻoku ʻafio ai ʻa e ʻOtuá, pea ʻoku ʻi ai ʻa e toʻukupu ʻo e ʻEikí;

20 Pea kuó ne fuakava ʻi he mālohi ʻo hono māfimafí ke hoko ko hono fakamoʻuiʻangá pea mo hono ataua māʻolungá.

21 Ko ia, ko e moʻoni, ʻoku folofola peheni ʻe he ʻEikí, tuku ke fiefia ʻa Saione, he ko e aSaioné ʻeni—Ko e Loto-maʻá; ko ia, tuku ke fiefia ʻa Saione, ka ʻe tangilāulau ʻa e kau fai angahala kotoa pē.

22 He vakai, pea ʻiloange, ʻoku ʻunuʻunu vave mai ʻa e atautea ki he kau fakaʻotuamaté ʻo hangē ko e ʻahiohio; pea ko hai ʻe hao mei ai?

23 ʻE ʻalu atu ʻa e atautea ʻa e ʻEikí ʻi he pō pea ʻi he ʻaho, pea ʻe hanga ʻe hono ongoongo ʻo iá ʻo fakamamahiʻi ʻa e kakai kotoa pē; ʻio, ʻe ʻikai taʻofi ia kae ʻoua ke hāʻele mai ʻa e ʻEikí;

24 He kuo tupu ʻa e houhau ʻo e ʻEikí ki heʻenau ngaahi anga-fakalieliá pea mo ʻenau ngaahi ngāue kovi kotoa pē.

25 Ka neongo iá, ka ʻe ahao ʻa Saione ʻo kapau te ne tokanga ke fai ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē kuó u fekau kiate iá.

26 Ka ʻo kapau ʻe ʻikai te ne tokanga ke fai ʻa e meʻa kotoa pē kuó u fekau kiate iá, te u aʻaʻahi kiate ia ʻo fakatatau ki heʻene ngaahi ngāue kotoa pē, ʻaki ʻa e faingataʻaʻia lahi, ʻaki ʻa e bfakaʻauha, mo e mahaki fakaʻauha, mo e heletā, mo e ctautea, mo e afi dfakaʻauha.

27 Ka neongo iá, tuku ke lau ʻo toe tuʻo taha pē ki hono telingá, ko au, ko e ʻEikí, kuó u tali ʻa ʻene feilaulaú; pea kapau ʻe ʻikai te ne toe fai angahala ʻe aʻikai hoko mai kiate ia ha taha ʻo e ngaahi meʻá ni;

28 Pea te u atāpuakiʻi ia ʻaki ʻa e ngaahi tāpuaki, pea fakalahi kiate ia ʻa e ngaahi tāpuaki ʻo liunga lahi, pea ki hono ngaahi toʻu tangatá ʻo taʻengata pea taʻengata, ʻoku folofola ʻe he ʻEiki ko homou ʻOtuá. ʻĒmeni.