Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 105
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 105

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi he kauvai ʻo e Vaitafe Taumātaʻú, ʻi Mīsuli, ʻi he ʻaho 22 Sune 1834 (History of the Church, 2:108–111). Naʻe ʻāsili ai pē ʻa e lahi ange ʻa e fakatanga ʻa e kakai fakamoveuveú ki he Kāingalotu ʻi Mīsulí; pea naʻe ʻi ai ʻa e ngaahi kulupu naʻe fokotuʻu mei ha ngaahi vahefonua lahi ʻa ia naʻa nau fakahā ʻa ʻenau fakakaukau ke fakaʻauha ʻa e kakaí. Naʻe haʻu ʻa e Palōfitá mei Ketilani ʻo taki mai ha kaungā-fononga ʻa ia naʻe ui ko e ʻApitanga ʻo Saioné, ʻo nau ʻomi ʻa e vala mo e ngaahi koloa kehe. Naʻe lolotonga ha mālōlō ʻa e kaungā-fononga ko ʻení ʻi he kauvai ʻo e Vaitafe ko Taumātaʻú, naʻe maʻu ai ʻe he Palōfitá ʻa e fakahaá.

1–5, ʻE langa hake ʻa Saione ʻi he tauhi ki he fono fakasilesitiale; 6–13, ʻOku fakatatali hono huhuʻi ʻo Saioné ʻo kiʻi fuofuoloa siʻi; 14–19, ʻE fai ʻe he ʻEikí ʻa e ngaahi tau ʻa Saioné; 20–26, Kuo pau ke fakapotopoto pea ʻoua ʻe pōlepole ʻa e Kāingalotú koeʻuhi ko ha ngaahi ngāue lalahi ʻi heʻenau tānaki maí; 27–30, ʻOku totonu ke fakatau mai ʻa e ngaahi konga kelekele ʻi he vahefonua Siakisoní mo e ngaahi vahefonua ofi maí; 31–34, Kuo pau ke maʻu ʻe he kaumātuʻá ha fakakoloa ʻi he fale ʻo e ʻEikí ʻi Ketilani; 35–37, ʻE fakamāʻoniʻoniʻi ʻa e Kāingalotu kuo ui mo filí; 38–41, Kuo pau ke hiki hake ʻe he Kāingalotú ha fuka ʻo e melino ki he māmaní.

1 Ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu kuo kātoa fakataha ke ʻiloʻi hoku loto ʻo kau ki he ahuhuʻi ʻo hoku kakai kuo ngaohikoviʻí—

2 Vakai, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ka ne taʻeʻoua ʻa e ngaahi amaumau-fono ʻa hoku kakaí, ʻa ia ko ʻeku lau ki he siasí kae ʻikai ki ha toko taha pē, pehē kuo ʻosi fakahaofi ʻa kinautolu ʻi he taimí ni.

3 Kae vakai, kuo ʻikai te nau ako ke talangofua ki he ngaahi meʻa naʻá ku ʻekeʻi ʻi honau nimá, ka ʻoku nau fonu ʻi he faʻahinga kovi kotoa pē, pea ʻoku ʻikai te nau afoaki ʻenau ngaahi koloá, ʻo hangē ko ia ʻoku taau mo e kau māʻoniʻoní, ki he masivá mo e faingataʻaʻia ʻiate kinautolú;

4 Pea ʻoku ʻikai te nau auouongataha ʻo hoa mo e loto-taha ʻoku fie maʻu ʻe he fono ʻo e puleʻanga fakasilesitialé;

5 Pea ʻoku ʻikai lava ke langa hake ʻa aSaione bkae ngata pē ʻi he ngaahi tefitoʻi moʻoni ʻo e cfono ʻo e puleʻanga fakasilesitialé; ka ʻikai pehē pea ʻe ʻikai te u lava ke maʻu ia kiate au.

6 Pea ʻoku ʻaonga ke atauteaʻi ʻa hoku kakaí kae ʻoua ke nau ako ke btalangofua, ʻo ka pau ʻe fie maʻu, ko e tupu mei he ngaahi meʻa te nau mamahiʻia ai.

7 ʻOku ʻikai te u lea kiate kinautolu kuo ui ke tataki ʻa hoku kakaí, ʻa ia ko e aʻuluaki kaumātuʻa ʻo hoku siasí, he ʻoku ʻikai te nau moʻua kotoa ki he fakahalaiá ni;

8 Ka ʻoku ou lea ʻo kau ki hoku ngaahi potu siasi mamaʻó—ʻoku ʻi ai ʻa e tokolahi te nau pehē: ʻOku ʻi fē ʻa honau ʻOtuá? Vakai, te ne fakahaofi ʻa kinautolu ʻi he taimi ʻo e tuʻutāmakí, ka ʻikai pea ʻe ʻikai te mau ʻalu hake ki Saione, pea te mau tauhi ʻemau ngaahi paʻangá.

9 Ko ia, ko e meʻa ʻi he ngaahi amaumau-fono ʻa hoku kakaí, ʻoku ʻaonga ai kiate au ke tatali ʻa ʻeku kaumātuʻá ʻo fuofuoloa siʻi ki hano huhuʻi ʻo Saione—

10 Koeʻuhí ke nau mateuteu foki mo kinautolu, pea koeʻuhí ke akoʻi ʻa hoku kakaí ʻo haohaoa ange, pea nau maʻu ʻa e poto mahení, pea ʻilo ʻo haohaoa ange ki honau afatongiá, pea mo e ngaahi meʻa ʻoku ou ʻekeʻi mei honau nimá.

11 Pea ʻoku ʻikai lava ke fakahoko ʻeni kae ʻoua ke afakakoloaʻi ʻa ʻeku bkaumātuʻá ʻaki ʻa e mālohi mei ʻolunga.

12 He vakai, kuó u teuteu ha fuʻu fakakoloaʻi lahi mo e tāpuaki ke alilingi hifo kiate kinautolu, ʻo fakatatau ki heʻenau faitotonu pea fai atu ʻi he loto-fakatōkilalo ʻi hoku ʻaó.

13 Ko ia ʻoku ʻaonga kiate au ke tatali ʻa ʻeku kaumātuʻá ʻo fuofuoloa siʻi, ki hono huhuʻi ʻo Saioné.

14 He vakai, ʻoku ʻikai te u ʻekeʻi ʻi honau nimá ke nau fai ʻa e ngaahi tau ʻa Saioné; he ʻoku hangē ko ʻeku lea ʻi ha fekau ki muʻá, ʻe pehē pē ʻa ʻeku fakahoko iá—te u fai hoʻomou ngaahi ataú.

15 Vakai, kuó u fekauʻi atu ʻa e afai fakaʻauhá ke fakaʻauha mo maumauʻi ʻa hoku ngaahi filí; pea ʻe ʻikai ʻosi atu ʻa e ngaahi taʻu lahi ʻe ʻikai tuku ke nau kei toe ke ʻuliʻi ʻa hoku tofiʻá, pea lea btaukae ki hoku hingoá ʻi he ngaahi fonua kuó u cfakatapui ke tānaki fakataha ai ʻa ʻeku kau māʻoniʻoní.

16 Vakai, kuó u fekau ki heʻeku tamaioʻeiki ko Siosefa Sāmita, ko e Siʻí, ke lea ki he amālohinga ʻo hoku falé, ʻio ʻa ʻeku kau taú, ki heʻeku kau talavoú, mo e kau tangata fatu tangatá, ke nau kātoa fakataha ke huhuʻi ʻa hoku kakaí, pea holoki hifo ʻa e ngaahi taua ʻo hoku ngaahi filí, pea fakamoveteveteʻi ʻa honau bkau leʻó;

17 Ka kuo ʻikai ke tokanga ʻa e mālohinga ʻo hoku falé ki heʻeku ngaahi leá.

18 Ka ko e meʻa ʻi he ʻi ai ha niʻihi kuo nau tokanga ki heʻeku ngaahi leá, ko ia kuó u teuteu ai ha tāpuaki pea mo ha afakakoloa maʻanautolu, ʻo kapau te nau fai atu ʻi he faivelengá.

19 Kuó u fanongo ki heʻenau ngaahi lotú, pea te u tali ʻa ʻenau feilaulaú; pea ʻoku ʻaonga kiate au ke ʻomi ʻa kinautolu ʻo aʻu mai ki heni ke siviʻi ʻa ʻenau atuí.

20 Pea ko ʻeni, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoku ou fai ha fekau kiate kimoutolu, ko kinautolu kotoa pē kuo nau haʻu ki hení, pea ʻoku nau lava ʻo nofo ʻi he potu fonua takatakaí, tuku ke nau nofo ai;

21 Pea ko kinautolu ʻoku ʻikai lava ke nofó, ʻa ia ʻoku ʻi ai honau ngaahi fāmili ʻi he hahaké, tuku ke nau nofo ʻo kiʻi fuofuoloa siʻi, ʻo fakatatau ki he tuʻutuʻuni kiate kinautolu ʻe heʻeku tamaioʻeiki ko Siosefá;

22 He te u faleʻi ia ʻi he meʻá ni, pea ko e ngaahi meʻa kotoa pē ʻa ia te ne tuʻutuʻuni kiate kinautolú ʻe fakahoko ia.

23 Pea tuku ʻa hoku kakai kotoa pē ʻoku nofo ʻi he ngaahi potu fonua takatakaí ke nau faivelenga ʻaupito, pea faʻa lotu, pea loto-fakatōkilalo ʻi hoku ʻaó, pea ʻoua ʻe fakahā ʻa e ngaahi meʻa kuó u fakahā kiate kinautolú, kae ʻoua ke ngali mo e poto ʻiate aú ke fakahā ia.

24 ʻOua ʻe lau ki he ngaahi tauteá, pea ʻoua foki te mou apōlepole ʻi he tuí pe ko e ngaahi ngāue maʻongoʻongá, ka ke mou fakatahataha fakalongolongo pē, ki he potu pē ʻe taha ʻo fakatatau ki he lahi ʻo e meʻa ʻe lavá, ʻo fakatatau mo e loto ʻo e kakaí;

25 Pea vakai, te u ngaohi ke ʻofeina mo ʻofaʻi ʻa kimoutolu ʻi honau matá, koeʻuhí ke mou mālōlō ʻi he amelino mo e fiemālie, lolotonga hoʻomou pehē ki he kakaí: Feia ʻa e fakamāú mo e fakamaau totonú maʻamautolu ʻo fakatatau ki he laó, pea fakatonutonu maʻamautolu ʻa homau ngaahi ngaohikoviá.

26 Ko ʻeni, vakai, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻe hoku ngaahi kaumeʻa, ʻi he foungá ni ʻe lava ke ʻofeina ai ʻa kimoutolu ʻi he ʻao ʻo e kakaí, kae ʻoua ke tupu ʻo tokolahi ʻa e akau tau ʻa ʻIsilelí.

27 Pea te u fakamolū ʻa e loto ʻo e kakaí, ʻo hangē ko ʻeku fakamolū ʻa e loto ʻo aFeló, mei he taimi ki he taimi, kae ʻoua ke lava ʻe heʻeku tamaioʻeiki ko Siosefa Sāmita, ko e Siʻí, mo ʻeku kaumātuʻa, ʻa ia kuó u filí, ha taimi ke tānaki fakataha ʻa e mālohinga ʻo hoku falé.

28 Pea ke fekau atu ha kau tangata apoto, ke fakahoko ʻa e meʻa ʻa ia naʻá ku fekau ʻo kau ki hono bfakatau mai ʻo e ngaahi konga fonua kotoa pē ʻi he vahefonua Siakisoní ʻa ia ʻe ala lava ʻo fakataú, pea ʻi he ngaahi vahefonua ofi maí.

29 He ko hoku lotó ke fakatau mai ʻa e ngaahi konga fonua ko ʻení; pea hili hono fakatau maí ke maʻu ia ʻe heʻeku kau māʻoniʻoní ʻo fakatatau ki he ngaahi fono ʻo e afakatapuí ʻa ia kuó u ʻoatú.

30 Pea hili hono fakatau mai ʻo e ngaahi konga fonua ko ʻení, te u lau ʻoku taʻehalaia ʻa e ngaahi akau tau ʻo ʻIsilelí ʻi hono maʻu ʻo honau ngaahi konga fonua ʻonautolú, ʻa ia kuo nau ʻosi fakatau ki muʻa ʻaki ʻenau ngaahi paʻangá, pea ʻi hono holoki hifo ʻo e ngaahi taua ʻo hoku ngaahi filí ʻa ia ʻe ʻi aí, pea mo hono fakamoveteveteʻi ʻo ʻenau kau tangata leʻó, mo hono bsāuni maʻaku ki hoku ngaahi filí ʻo aʻu ki he toʻu tangata hono tolu mo hono fā ʻo kinautolu ʻoku fehiʻa kiate aú.

31 Kae fuofua tuku ke hoko ʻa ʻeku taú ʻo tokolahi ʻaupito, pea tuku ke afakamāʻoniʻoniʻi ia ʻi hoku ʻaó, koeʻuhí ke hoko ia ʻo fakaʻofoʻofa ʻo hangē ko e laʻaá pea ʻasinisini ʻo hangē ko e bmāhiná, pea ke fakailifia ʻa hono ngaahi fuká ki he ngaahi puleʻanga kotoa pē;

32 Koeʻuhi ke ngaohi ʻa e ngaahi puleʻanga ʻo e māmaní ke fakamoʻoniʻi ko e puleʻanga ʻo Saioné ko e apuleʻanga moʻoni ia ʻo hotau ʻOtuá pea mo hono Kalaisí; ko ia, tuku ke tau bmoʻulaloa ki hono ngaahi laó.

33 Ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoku ʻaonga kiate au ke maʻu ʻe he ʻuluaki kaumātuʻa ʻo hoku siasí ʻa honau afakakoloaʻi mei ʻolunga ʻi hoku falé, ʻa ia kuó u fekau ke langa ki hoku hingoá ʻi he fonua ko Ketilaní.

34 Pea tuku ke fakahoko mo fakamoʻoniʻi ʻa e ngaahi fekau kuó u fai ʻo kau ki Saioné mo hono alaó hili hono huhuʻí.

35 Naʻe ʻi ai ha ʻaho ke aui, ka kuo hokosia ʻa e taimi ke ʻi ai ha ʻaho ke fili; pea tuku ke fili ʻa kinautolu ʻoku bfeʻungá.

36 Pea ʻe fakahā ki heʻeku tamaioʻeikí, ʻi he leʻo ʻo e Laumālié, ʻa kinautolu kuo afilí; pea ʻe bfakamāʻoniʻoniʻi ʻa kinautolu;

37 Pea kapau te nau muimui ki he aakonaki kuo nau maʻú, te nau maʻu ʻa e mālohi ʻi he hili ʻa e ngaahi ʻaho lahi ke fakahoko ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ʻoku kau ki Saioné.

38 Pea ʻoku ou toe pehē kiate kimoutolu, kole ke fakamelino, ʻo ʻikai ngata pē ki he kakai kuo teʻia ʻa kimoutolú, ka ki he kakai fulipē foki;

39 Pea hiki hake ha afuka ʻo e bmelinó, pea fai ha fanongonongo ʻo e melino ki he ngaahi ngataʻanga ʻo e māmaní;

40 Pea fai ʻa e ngaahi kole ke fakamelino kiate kinautolu kuo teʻia ʻa kimoutolú, ʻo fakatatau ki he leʻo ʻo e Laumālie ʻa ia ʻoku ʻiate kimoutolú, pea ʻe fengāueʻaki fakataha ʻa e ngaahi meʻa akotoa pē ke mou lelei ai.

41 Ko ia, ke mou faivelenga; pea vakai, pea ʻiloange, ʻoku ou aʻiate kimoutolu ʻo aʻu ki he ngataʻangá. ʻE pehē. ʻĒmeni.