Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 5
kimuʻa hoko

Vahe 5

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Hāmoni, Penisilivēnia, ʻi Māʻasi 1829, ʻi he kole ʻa Māteni Hālisi (History of the Church, 1:28–31).

1–10, ʻE maʻu ʻe he toʻu tangatá ni ʻa e folofola ʻa e ʻEikí ʻia Siosefa Sāmita; 11–18, ʻE fakamoʻoni ha kau fakamoʻoni ʻe toko tolu ki he Tohi ʻa Molomoná; 19–20, ʻE fakamoʻoniʻi ʻa e folofola ʻa e ʻEikí ʻo hangē pē ko e ngaahi taimi ʻi muʻá; 21–35, ʻE lava ʻa Māteni Hālisi ʻo fakatomala pea hoko ko e toko taha ʻo e kau fakamoʻoní.

1 Vakai, ʻoku ou pehē kiate koe, ko e meʻa ʻi he kole ʻe heʻeku tamaioʻeiki ko aMāteni Hālisí ha fakamoʻoni mei hoku nimá, ki hoʻo maʻu ʻe koe, ko ʻeku tamaioʻeiki ko Siosefa Sāmita, ko e Siʻí, ʻa e ngaahi bpeleti ʻa ia kuó ke fakamoʻoniʻi mo fakapapau kuó ke maʻu meiate aú;

2 Pea ko ʻeni, vakai, ke ke lea ʻaki ʻeni kiate ia—ko ia ia naʻá ne lea kiate koé, naʻá ne pehē kiate koe: Ko au, ko e ʻEikí, ko e ʻOtua au, pea kuó u ʻoatu ʻa e ngaahi meʻá ni kiate koe, ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Siosefa Sāmita, ko e Siʻí, peá u fekau kiate koe ke ke tuʻu ko e afakamoʻoni ki he ngaahi meʻá ni;

3 Pea naʻá ku ngaohi koe ke ke fai ha fuakava mo au, ke ʻoua naʻá ke fakahā ia kae ngata pē kiate akinautolu ʻa ia naʻá ku fekau kiate koé; pea ʻoku ʻikai te ke maʻu ha bmafai ki ai kae ngata pē ʻi heʻeku tuku ia kiate koé.

4 Pea ʻokú ke maʻu ha meʻa-foaki ke liliu ʻa e ngaahi peletí; pea ko e ʻuluaki meʻa-foaki ʻeni naʻá ku foaki kiate koé; pea kuó u fekau ke ʻoua naʻá ke feinga ke maʻu mo ha toe meʻa-foaki kehe kae ʻoua ke fakahoko ʻa hoku finangaló ʻi he meʻá ni; he ʻe ʻikai te u tuku kiate koe ha toe meʻa-foaki kehe kae ʻoua ke lava ia.

5 Ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate koe, ʻe hoko ʻa e tautea ki he kakai ʻo e māmaní ʻo kapau ʻe aʻikai te nau tokanga ki heʻeku ngaahi leá;

6 He ʻe afakanofo koe ʻamui pea ʻalu atu ʻo fakahā ʻa ʻeku ngaahi bleá ki he fānau ʻa e tangatá.

7 Vakai, kapau ʻe ʻikai te nau tui ki heʻeku ngaahi leá, ʻe ʻikai te nau atui kiate koe, ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Siosefá, ʻo kapau te ke lava ke ke fakahā kiate kinautolu ʻa e ngaahi meʻa kotoa ko ʻeni ʻa ia kuó u tuku kiate koé.

8 ʻOiauē, ʻa e toʻu tangata ataʻetui mo bkia-kekevá ni—ʻoku tupu ʻa ʻeku ʻitá kiate kinautolu.

9 Vakai, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate koe, kuó u ataʻofi ʻa e ngaahi meʻa ko ia kuó u tuku kiate koe, ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Siosefá, koeʻuhí ko ha taumuʻa fakapotopoto ʻaʻaku, pea ʻe fakahā ia ki he ngaahi toʻu tangata ʻi he kahaʻú;

10 Ka ʻe maʻu ʻe he toʻu tangatá ni ʻa ʻeku leá ʻiate koe;

11 Pea ʻe ʻikai ngata ʻi hoʻo fakamoʻoní, ka ʻi he afakamoʻoni ʻa e toko tolu ʻo ʻeku kau tamaioʻeiki, ʻa ia te u ui mo fakanofó, ʻa ia te u fakahā kiate kinautolu ʻa e ngaahi meʻá ni, pea te nau ʻalu atu mo ʻeku ngaahi lea ʻa ia ʻoku ʻoatu ʻiate koé.

12 ʻIo, te nau ʻiloʻi fakapapau ʻoku moʻoni ʻa e ngaahi meʻá ni, he te u fakahā ia mei he langí kiate kinautolu.

13 Te u foaki kiate kinautolu ʻa e mālohi koeʻuhí ke nau vakai mo mamata ki he ngaahi meʻá ni ʻi honau angatotonú;

14 Pea ʻe ʻikai te u tuku ʻa e mālohí ni ki ha atoe taha kehe, ke maʻu ʻa e fakamoʻoni tatau ko ʻení ʻi he toʻu tangatá ni, ʻi he kamataʻanga ko ʻeni ʻo e tupu hake mo e hā mai ʻa hoku bsiasí mei he feituʻu maomaonganoá—ʻoku ʻasinisini ʻo hangē ko e cmāhiná, pea fakaʻofoʻofa ʻo hangē ko e laʻaá, pea fakamanavahē ʻo hangē ko ha kau tau ʻoku toʻo ʻa e ngaahi fuka.

15 Pea te u ʻoatu ʻa e fakamoʻoni ʻa e kau afakamoʻoni ʻe toko tolu ki heʻeku leá.

16 Pea ko ʻeni vakai, ʻilonga ʻa kinautolu ʻoku atui ki heʻeku ngaahi leá, te u bʻaʻahi kiate kinautolu ʻaki ʻa e cfakahā ʻa hoku dLaumālié; pea te nau efanauʻi ʻiate au, ʻio ʻi he vai pea mo e Laumālié—

17 Pea kuo pau ke ke kei tatali fuofuoloasiʻi, he ʻoku teʻeki ai afakanofo koe—

18 Pea ʻe ʻalu atu foki ʻa ʻenau fakamoʻoní ke afakahalaiaʻi ai ʻa e toʻu tangatá ni ʻo kapau te nau fakafefeka honau lotó kiate kinautolu;

19 He ʻe ʻalu atu ha atautea fakaʻauha ʻi he lotolotonga ʻo e kakai ʻo e māmaní, pea ʻe fai atu ʻa hono lilingi hifó mei he taimi ki he taimi, ʻo kapau ʻe ʻikai te nau bfakatomala, kae ʻoua ke clala ʻa māmani, pea ko hono kakaí ʻe vela ʻo ʻosi mei ai pea fakaʻauha ʻaupito ʻi he ngingila ʻo ʻeku dhaʻú.

20 Vakai, ʻoku ou tala kiate koe ʻa e ngaahi meʻá ni, ʻo hangē foki ko ʻeku atala ki he kakaí ʻa e fakaʻauha ʻo Selūsalemá; pea ʻe fakamoʻoniʻi ʻa ʻeku bleá ʻi he taimi ko ʻení ʻo hangē ko hono fakamoʻoniʻi ia talu mei aí.

21 Pea ko ʻeni ʻoku ou fekau kiate koe, ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Siosefá, ke ke fakatomala pea ʻaʻeva ʻo angatonu ange ʻi hoku ʻaó, pea ʻoua ʻe toe tukulolo ki he ngaahi fakalotoʻi ʻa e tangatá;

22 Pea ke ke tuʻu maʻu ʻi he atauhi ki he ngaahi fekau ʻa ia kuó u fekau kiate koé; pea kapau te ke fai ʻeni, vakai ʻoku ou foaki kiate koe ʻa e moʻui taʻengatá, neongo ʻo kapau ʻe btāmateʻi koe.

23 Pea ko ʻeni foki, ʻoku ou lea kiate koe, ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Siosefa, ʻo kau ki he atangata ʻoku kole ʻa e fakamoʻoní—

24 Vakai, ʻoku ou pehē kiate ia, ʻokú ne fakahīkihiki ʻi ia ʻe ia pea ʻoku ʻikai te ne fakavaivaiʻi ia ʻo feʻunga ʻi hoku ʻaó; ka ʻo kapau te ne punou hifo ʻi hoku ʻaó, ʻo fakavaivaiʻi ia ʻe ia ʻi he fuʻu lotu lahi mo e tui, ʻi he fakamoʻomoʻoni ʻo hono lotó, te u toki tuku kiate ia ke ne amamata ki he ngaahi meʻa ʻokú ne holi ki aí.

25 Pea te ne toki pehē ki he kakai ʻo e toʻu tangatá ni: Vakai, kuó u mamata ki he ngaahi meʻa ʻa ia kuo fakahā ʻe he ʻEikí kia Siosefa Sāmita, ko e Siʻí, pea ʻoku ou aʻiloʻi fakapapau ʻoku moʻoni ia, he kuó u mamata ki ai, he kuo fakahā ia kiate au ʻi he mālohi ʻo e ʻOtuá kae ʻikai ʻo e tangatá.

26 Pea ko au ko e ʻEikí ʻoku ou fekau kiate ia, ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Māteni Hālisí, ke ʻoua naʻá ne toe lea ʻaki ha meʻa kiate kinautolu ʻo kau ki he ngaahi meʻá ni, tuku kehe pē ʻa ʻene pehē: Kuó u mamata ki ai, pe kuo fakahā ia kiate au ʻi he mālohi ʻo e ʻOtuá; pea ko e ngaahi lea ʻeni ke ne leaʻakí.

27 Ka ʻo kapau te ne fakaʻikaiʻi ʻeni, te ne maumauʻi ʻa e fuakava ʻa ia kuó ne fai ki muʻa mo aú, pea vakai, kuo fakahalaiaʻi ia.

28 Pea ko ʻeni, kapau ʻe ʻikai te ne fakavaivaiʻi ia pea vete kiate au ʻa e ngaahi meʻa kuó ne fai ʻa ia ʻoku halá, pea fai ha fuakava mo au ke ne tauhi ʻeku ngaahi fekaú, pea ngāue ʻaki ʻa e tui kiate aú, vakai, ʻoku ou pehē kiate ia, ʻe ʻikai te ne mamata ki he ngaahi meʻa ʻokú ne fie mamata ki aí, he ʻe ʻikai te u tuku kiate ia ke ne mamata ki he ngaahi meʻa kuó u lau ki aí.

29 Pea kapau ʻe pehē ia, ʻoku ou fekau kiate koe, ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Siosefá, ke ke pehē kiate ia, ke ʻoua naʻá ne toe fai mo ha toe meʻa, pe toe fakafiuʻi au ʻi he meʻá ni.

30 Pea kapau ʻe pehē, vakai, ʻoku ou pehē kiate koe ʻe Siosefa, ʻo ka ʻosi hoʻo liliu ha ngaahi peesi ʻe niʻihi ke ke tuku ai ʻo fuofuoloasiʻi, kae ʻoua ke u toe fekau kiate koe; pea ʻe toki lelei ke ke toe liliu leva.

31 Pea kapau ʻe ʻikai te ke fai ʻeni, vakai, ʻe ʻikai te ke toe maʻu ha meʻa-foaki, pea te u toʻo leva ʻa e ngaahi meʻa kuó u fakafalala kiate koé.

32 Pea ko ʻeni, koeʻuhí ko ʻeku tomuʻa ʻiloʻi ʻa e lamalama ke fakaʻauha koé, ʻio, ʻoku ou tomuʻa ʻiloʻi ka ʻikai fakavaivaiʻi ʻe heʻeku tamaioʻeiki ko Māteni Hālisí, ia mo maʻu ha fakamoʻoni mei hoku nimá, te ne tō ki he maumau-fonó;

33 Pea ʻoku ʻi ai ʻa e tokolahi ʻoku lamalama ke afakaʻauha koe mei he funga ʻo e māmaní; pea koeʻuhí ko e ʻuhinga ko ʻení, koeʻuhí ke fakalōloaʻi ho ngaahi ʻahó, kuó u fai ai kiate koe ʻa e ngaahi fekau ko ʻení.

34 ʻIo, koeʻuhí ko e ʻuhinga ko ʻení kuó u pehē ai: Taʻofi ai, ʻo tuʻu maʻu kae ʻoua ke u fekau kiate koe, pea te u aʻoatu ʻa e ngaahi meʻa ke ke lava ai ʻo fai ʻa e meʻa ʻa ia kuó u fekau kiate koé.

35 Pea kapau te ke afaivelenga ʻi he tauhi ki heʻeku ngaahi fekaú, ʻe bhiki hake koe ʻi he ʻaho fakaʻosí. ʻĒmeni.