Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 38
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 38

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Feieti, ʻi Niu ʻIoke, ʻi he ʻaho 2 Sānuali 1831 (History of the Church, 1:140–143). Naʻe hoko ʻeni ʻi ha konifelenisi ʻa e Siasí.

1–6, Naʻe fakatupu ʻe Kalaisi ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē; 7–8, ʻOkú ne ʻafio ʻi he lotolotonga ʻo hono Kāingalotú, ʻa ia ʻe vave haʻanau mamata kiate ia; 9–12, ʻOku ʻuli ʻa e kakano kotoa pē ʻi hono ʻaó; 13–22, Kuó ne taʻofi ha fonua ʻo e talaʻofá maʻa hono Kāingalotú ʻi he moʻuí ni mo e taʻengatá; 23–27, ʻOku fekau ki he Kāingalotú ke nau taha pea ke nau feʻofaʻaki ʻo taau mo e ngaahi tokoua; 28–29, ʻOku kikiteʻi ʻa e ngaahi tau; 30–33, ʻE foaki mai ki he Kāingalotú ʻa e mālohi mei ʻolunga pea ke nau ʻalu atu ʻi he ngaahi puleʻanga kotoa pē; 34–42, ʻOku fekau ki he Siasí ke nau tokangaʻi honau kau masiva mo faingataʻaʻiá, pea kumi ki he ngaahi koloa ʻo e taʻengatá.

1 ʻOku folofola pehē ʻe he ʻEikí ko homou ʻOtuá, ʻa ia ko Sīsū Kalaisi, ko e aKo Au Lahí, ko e ʻĀlifá mo e ʻŌmeká, ko e bkamataʻangá mo e ngataʻangá, ko ia ia naʻá ne mamata hifo ki he fuʻu ʻatā ʻo e taʻengatá pea mo e fuʻu ctokolahi ʻo e kau selafimi ʻo e langí, ʻi he dteʻeki ai ke engaohi ʻa e māmaní;

2 ʻA ia ʻokú ne aʻiloʻi ʻa e ngaahi meʻa bkotoa pē, he ʻoku hā mai ʻa e meʻa kotoa pē ki hoku matá;

3 Ko au ia naʻe leá, pea naʻe angaohi ʻa e māmaní, pea naʻe tupu ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ʻiate au.

4 Ko au ia ʻa ia naʻe ʻave ʻa e aSaione ʻo ʻĪnoké ki hoku fatafata ʻoʻokú; pea ko e moʻoni, ʻoku ou pehē, ʻio mo kinautolu kotoa pē kuo nau btui ki hoku hingoá, he ko Kalaisi au, pea ʻi hoku hingoa ʻoʻokú, pea ʻi he mālohi ʻo e ctoto kuó u lilingí, kuó u taukapoʻi ʻa kinautolu ʻi he ʻao ʻo e Tamaí.

5 Kae vakai, ko e toenga ʻo e kau afai angahalá kuó u tuku ʻi he ngaahi bsēini ʻo e fakapoʻulí kae ʻoua ke hokosia ʻa e cfakamaau ʻo e fuʻu ʻaho lahi, ʻa ia ʻe hoko mai ʻi he ngataʻanga ʻo e māmaní;

6 Pea ʻe pehē pē ʻeku pule ke taʻofi ʻa e kau fai angahala ʻa ia ʻe ʻikai te nau fanongo ki hoku leʻó kae fakafefeka honau lotó, pea ko e malaʻia, malaʻia, malaʻia ʻa honau ikuʻangá.

7 Kae vakai, ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu ʻoku mamata hoku amatá kiate kimoutolu. ʻOku ou ʻi homou blotolotongá pea ʻoku ʻikai te mou lava ʻo mamata kiate au;

8 Ka ʻe vave mai ʻa e ʻaho te mou amamata ai kiate au, ʻo ʻiloʻi ʻoku ou ʻi ai; he ʻe toe siʻi pē pea ʻe mavaeua ʻa e veili ʻo e fakapoʻulí, pea ko ia ia kuo ʻikai ke bfakamaʻá ʻe ʻikai te ne ckātakiʻi ʻa e ʻahó.

9 Ko ia, nonoʻo homou kongalotó pea mou teuteu. Vakai, ʻoku ʻomoutolu ʻa e apuleʻangá, pea ʻe ʻikai ke ikuna ʻe he filí.

10 Ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoku mou amaʻa, kae ʻikai ko hono kotoa; pea ʻoku ʻikai mo ha niʻihi kehe ʻoku ou bfiemālie ai;

11 He kuo fakalielia ʻa e akakano kotoa pē ʻi hoku ʻaó; pea ʻoku mafola ʻa e ngaahi mālohi ʻo e bfakapoʻulí ʻi he māmaní, ʻi he lotolotonga ʻo e fānau ʻa e tangatá, ʻi he ʻao ʻo hono kotoa ʻo e fuʻu tokolahi taʻefaʻalaua ʻo e langí—

12 ʻA ia ʻoku fakatupu ʻa e pule ʻa e lōngonoá, pea ʻoku amamahi hono kotoa ʻo e taʻengatá, pea ʻoku tatali ʻa e kau bʻāngeló ki he fekau mamafa ke ctuʻusi hifo ʻa e māmaní, ke tānaki ʻa e ngaahi dteá koeʻuhi ke etutu ia; pea vakai, ʻoku kau fakataha ʻa e filí.

13 Pea ko ʻeni, ʻoku ou fakahā kiate kimoutolu ha meʻa lilo, ha meʻa ʻoku fai ʻi he ngaahi loki lilo, koeʻuhi ke fakahoko ai homou afakaʻauhá ʻo ka hokosia hono taimí, pea naʻe ʻikai te mou ʻiloʻi ia;

14 Ka ko ʻeni ʻoku ou tala ia kiate kimoutolu, pea ʻoku mou monūʻia, ʻo ʻikai koeʻuhí ko hoʻomou angahalá, pe ko homou loto-taʻetuí; he ko e moʻoni ʻoku ʻi ai hamou niʻihi ʻoku halaia ʻi hoku ʻaó, ka te u ʻaloʻofa ki homou vaivaí.

15 Ko ia, ke mou amālohi ʻo fai atu mei heni; ʻoua ʻe bmanavahē, he ʻoku ʻomoutolu ʻa e puleʻangá.

16 Pea ʻoku ou fai kiate kimoutolu ʻa e fekau, koeʻuhi ko homou fakamoʻuí, he kuó u fanongo ki hoʻomou ngaahi lotú, pea kuo lāunga ʻa e kau amasivá ʻi hoku ʻaó, pea kuó u fakatupu ʻa e kau bkoloaʻiá, pea ʻoku ʻaʻaku ʻa e kakano kotoa pē, pea ʻoku ʻikai te u cfilifilimānako.

17 Pea kuó u ngaohi ʻa e māmaní ke koloaʻia, pea vakai ko hoku atuʻunga vaʻé ia, ko ia, te u toe tuʻu ʻi hono fungá.

18 Pea ʻoku ou ʻoatu peá u loto ke foaki kiate kimoutolu ʻa e ngaahi koloa lahi ange, ʻio ʻa e fonua ʻo e talaʻofá, ʻa e fonua ʻoku mahutafea ʻi he huʻahuhu mo e hone, ʻa ia ʻe ʻikai ke ʻi ai ha fakamalaʻia ʻo ka haʻu ʻa e ʻEikí;

19 Pea te u foaki ia kiate kimoutolu ke hoko ko e fonua ʻo homou tofiʻá, ʻo kapau te mou kumi ki ai ʻaki homou lotó kotoa.

20 Pea ʻe hoko ʻeni ko ʻeku fuakava mo kimoutolu, te mou maʻu ia ke hoko ko e fonua ʻo homou tofiʻá, pea mo e atofiʻa ʻo hoʻomou fānaú ʻo taʻengata, lolotonga ʻa e kei tuʻu ʻa e māmaní, pea te mou toe maʻu ia ʻi he taʻengatá, pea ʻe ʻikai toe mole atu.

21 Ka, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kite kimoutolu ʻe hokosia ʻa e taimi ʻe ʻikai ke ʻi ai hamou tuʻi pe pule, he te u hoko au ko homou atuʻí pea tokangaʻi ʻa kimoutolu.

22 Ko ia, fanongo ki hoku leʻó pea amuimui ʻiate au, pea te mou hoko ko ha kakai btauʻatāina, pea ʻe ʻikai ke ʻi ai haʻamou ngaahi lao ka ko ʻeku ngaahi fonó pē ʻo kau ka haʻu, he ko au ko homou ctokotaha foaki fonó, pea ko e hā ha meʻa te ne lava ʻo taʻofi ʻa hoku nimá?

23 Ka, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, mou afeakoʻiʻaki ʻiate kimoutolu, ʻo fakatatau ki he lakanga kuó u fakanofo ʻa kimoutolu ki aí;

24 Pea tuku ke aʻofa ʻa e tangata kotoa pē ki hono tokouá ʻo hangē pē ko iá, pea ngāue ʻi he bangamaʻa mo e cmāʻoniʻoni ʻi hoku ʻaó.

25 Pea ko e tahá ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, tuku ke ʻofa ʻa e tangata kotoa pē ki hono tokouá ʻo hangē pē ko iá.

26 He ko hai ha tangata ʻiate kimoutolu ʻoku ʻi ai hano ngaahi foha ʻe toko hongofulu mā ua, pea ʻoku ʻikai te ne filifilimānako kiate kinautolu, pea ʻoku nau tauhi kiate ia ʻi he loto-talangofua, peá ne pehē ki he tokotaha: Ke ke kofu koe ʻaki ʻa e ngaahi pulupulu ʻo nofo hifo ʻi heni; pea ki he tokotaha: Ke ke kofu koe ʻaki ʻa e ngaahi kofu mahaehae ʻo nofo hifo ʻi hena–peá ne mamata ki hono ngaahi fohá ʻo ne pehē, ʻoku ou angatonu?

27 Vakai, kuó u foaki ʻeni kiate kimoutolu ko ha lea fakatātā, pea ʻoku hangē pē ko aú. ʻOku ou pehē kiate kimoutolu, ke mou taha pē; pea kapau ʻoku ʻikai te mou ataha, ʻoku ʻikai ʻaʻaku ʻa kimoutolu.

28 Pea ko e tahá, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu ʻoku kumi ʻa e fili ʻi he ngaahi potu liló ki hoʻomou amoʻuí.

29 ʻOku mou fanongo ki he ngaahi atau ʻi he ngaahi fonua mamaʻó, pea ʻoku mou pehē ʻe vavé ni ha hoko ha ngaahi fuʻu tau lalahi ʻi he ngaahi fonua mamaʻó, ka ʻoku ʻikai te mou ʻiloʻi ʻa e loto ʻo e kakai ʻi homou fonua ʻomoutolú.

30 ʻOku ou tala ʻa e ngaahi meʻá ni kiate kimoutolu koeʻuhi ko hoʻomou ngaahi lotú; ko ia, ke mou amataʻikoloa ʻaki ʻa e bpotó ʻi homou lotó, telia naʻa fakahā ʻe he fai angahala ʻa e tangatá ʻa e ngaahi meʻá ni kiate kimoutolu ʻaki ʻenau fai angahalá, ʻi ha founga ʻe lea ki homou telingá ʻi ha leʻo lahi ange ʻi he leʻo te ne lulululuʻi ʻa e māmaní; ka ʻo kapau te mou mateuteu, ʻe ʻikai te mou manavahē.

31 Pea koeʻuhi ke mou hao mei he mālohi ʻo e filí, pea tānaki fakataha ʻa kimoutolu kiate au ko ha kakai māʻoniʻoni, taʻe-ʻi ai ha aʻila pea taʻehalaia—

32 Ko ia, ko hono ʻuhinga ʻeni naʻá ku fai ai ʻa e fekau kiate kimoutolu ke mou ʻalu ki aʻOhaioó; pea te u ʻoatu ai kiate kimoutolu ʻa ʻeku bfonó; pea ʻe cfakakoloaʻiaʻi ai ʻa kimoutolu ʻaki ʻa e mālohi mei ʻolunga;

33 Pea ʻe ʻalu atu mei ai, ʻa kinautolu kotoa pē te u loto ki aí ki he lotolotonga ʻo e ngaahi puleʻanga akotoa pē, pea ʻe fakahā kiate kinautolu ʻa e meʻa ke nau faí; he ʻoku ʻi ai ha ngāue lahi ʻaʻaku kuo teuteu, koeʻuhi he ʻe bfakamoʻui ʻa ʻIsileli, pea te u tataki ʻa kinautolu ki he feituʻu kotoa pē te u loto ki ai, pea ʻe ʻikai ctaʻofi ʻe ha mālohi ʻa hoku nimá.

34 Pea ko ʻeni, ʻoku ou tuku ki he siasi ʻi he ngaahi feituʻu ko ʻení ha fekau, ke fili ha kau tangata ʻe niʻihi ʻiate kinautolu, pea ke fili ʻa kinautolu ʻe he aleʻo ʻo e siasí;

35 Pea ke nau tokangaʻi ʻa e masivá mo e faingataʻaʻiá, pea atokoniʻi ʻa kitautolu koeʻuhí ke ʻoua te nau faingataʻaʻia; pea fekauʻi atu ʻa kinautolu ki he feituʻu kuó u fekau kiate kinautolú;

36 Pea ʻe hoko ʻeni ko ʻenau ngāué, ke puleʻi ʻa e ngaahi meʻa ʻoku kau ki he koloa ʻa e siasí ni.

37 Pea ko kinautolu ʻoku ʻi ai ʻenau ngaahi faama ʻa ia ʻoku ʻikai lava ke fakatau atú, tuku ke nau tuku ia pe nō atu ʻa e ngaahi fāmá ʻo fakatatau ki he meʻa ʻoku hā ngali lelei kiate kinautolú.

38 Tokanga ke tauhi maʻu ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē; pea ʻo ka afakakoloaʻi ʻa e tangatá ʻaki ʻa e mālohi mei ʻolunga mo fekauʻi atu ʻa kinautolu, ʻe tānaki fakataha mai ʻa e ngaahi meʻá ni kotoa pē ki he loto siasí.

39 Pea kapau te mou kumi ki he ngaahi akoloa ʻa ia ko e finangalo ʻo e Tamaí ke foaki kiate kimoutolú, te mou hoko ko e kakai koloaʻia taha ʻi he kakai kotoa pē, he te mou maʻu ʻa e ngaahi koloa ʻo e taʻengatá; pea ʻoku ʻaʻaku ʻa e ngaahi bkoloa ʻo e māmaní ke foaki; kae vakai telia ʻa e cloto-hīkisiá, telia naʻa mou hoko ʻo tatau mo e kau dNīfai ʻo e kuonga muʻá.

40 Pea ko e tahá, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoku ou fai kiate kimoutolu ha fekau, ke ʻalu atu ʻa e tangata kotoa pē, ʻa e kaumātuʻá, taulaʻeikí, akonakí mo e kāingalotú foki, ʻo ngāue ʻaki hono tūkuingatá, ʻi he ngāue ʻa hono animá, ke teuteuʻi mo fakahoko ʻa e ngaahi meʻa ʻa ia kuó u fekaú.

41 Pea tuku ke hoko hoʻomou ngaahi amalangá ko e leʻo bfakatokangá, ko e tangata taki taha ki hono kaungāʻapí, ʻi he angavaivai pea mo e angamalū.

42 Pea ke mou ʻalu aatu mei he lotolotonga ʻo e kau fai angahalá. Fakahaofi ʻa kimoutolu. Ke maʻa ʻa kimoutolu ʻoku fua ʻa e ngaahi ipu ʻa e ʻEikí. ʻE pehē. ʻĒmeni.