Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 8
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 8

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá kia ʻŌliva Kautele, ʻi Hāmoni, Penisilivēnia, ʻi ʻEpeleli 1829 (History of the Church, 1:36–37). Lolotonga hono liliu ʻo e Tohi ʻa Molomoná, ko ʻŌliva, ʻa ia naʻá ne fai atu ʻi heʻene hoko ko e tangata tohí, naʻá ne tohi ʻa e ngaahi meʻa naʻe lea ʻaki ʻe he Palōfitá, pea naʻá ne holi ke ne maʻu ʻa e meʻa-foaki ʻo e liliu leá. Naʻe tali mai ʻe he ʻEikí ʻa ʻene kolé ʻi heʻene foaki mai ʻa e fakahā ko ʻení.

1–5, ʻOku fai mai ʻa e fakahaá ʻi he mālohi ʻo e Laumālie Māʻoniʻoní; 6–12, ʻOku ʻomi ʻi he tuí ʻa e mālohi ke ʻiloʻi ʻa e ngaahi meʻa lilo ʻa e ʻOtuá mo liliu ʻa e ngaahi lekooti fakakuongamuʻá.

1 ʻE aʻŌliva Kautele, ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate koe, hangē ʻoku moʻui ʻa e ʻEikí, ʻa ia ko ho ʻOtuá mo ho Huhuʻí, ʻe pehē foki ʻa e pau ʻa hoʻo maʻu ʻa e bʻilo ki he ngaahi meʻa kotoa pē ʻa ia te ke ckole ki ai ʻi he tuí, ʻi he loto-moʻoni, ʻo tui te ke maʻu ha ʻilo ki he ngaahi tongitongi ʻo e ngaahi dlekooti motuʻa, ʻa ia ʻoku fakakuongamuʻa, ʻa ia ʻoku tuʻu ai ʻa e ngaahi konga ko ia ʻo ʻeku ngaahi folofola ʻa ia kuo lau ki ai ʻi he efakahā ʻa hoku Laumālié.

2 ʻIo, vakai, te u afakahā kiate koe ʻi ho ʻatamaí pea ʻi ho blotó, ʻi he cLaumālie Māʻoniʻoní, ʻa ia ʻe hoko mai kiate koe pea ʻe nofo ʻi ho lotó.

3 Ko ʻeni, vakai, ko ʻeni ʻa e laumālie ʻo e fakahaá; vakai, ko e laumālie ʻeni ʻa ia naʻe taki mai ai ʻe Mōsese ʻa e fānau ʻa ʻIsilelí ʻi he aTahi Kulokulá ʻi he kelekele mōmoá.

4 Ko ia ko hoʻo meʻa-foakí ʻeni; ngāue ʻaki ia, pea ʻokú ke monūʻia koe, he te ne fakahaofi koe mei he nima ʻo ho ngaahi filí, ka ʻo kapau naʻe ʻikai ke pehē, te nau tāmateʻi koe, pea ʻomi ho laumālié ki he fakaʻauha.

5 ʻOiauē, manatuʻi ʻa e ngaahi aleá ni, pea tauhi ʻeku ngaahi fekaú. Manatu, ko hoʻo meʻa-foakí ʻeni.

6 Ko ʻeni ʻoku ʻikai ko hono kotoa ʻeni ʻo hoʻo meʻa-foakí; he ʻokú ke maʻu mo ha meʻa-foaki kehe ʻe taha, ʻa ia ko e meʻa-foaki ʻo ʻĒloné; vakai, kuo fakahā ʻe ia kiate koe ha ngaahi meʻa lahi;

7 Vakai, ʻoku ʻikai mo ha toe mālohi kehe, ka ko e mālohi pē ʻo e ʻOtuá, ʻa ia ʻoku lava ke ngaohi koe ke ke maʻu ʻa e meʻa-foakí ni ʻo ʻĒloné.

8 Ko ia, ʻoua naʻá ke taʻetui, he ko e meʻa-foaki ia ʻa e ʻOtuá; pea te ke puke ia ʻi ho nimá, ʻo fai ha ngaahi ngāue fakaofo; pea ʻe ʻikai lava ʻe ha mālohi ke toʻo ia mei ho nimá, he ko e ngāue ia ʻa e ʻOtuá.

9 Pea, ko ia, ʻilonga ha meʻa te ke kole kiate au ke u fakahā kiate koe ʻi he founga ko iá, te u foaki ia kiate koe, pea te ke maʻu ha ʻilo ʻo kau ki ai.

10 Manatuʻi ʻoku ʻikai te ke lava ke fai ha meʻa taʻe-ʻi ai ʻa e atuí; ko ia ke ke kole ʻi he tui. ʻOua naʻá ke vaʻinga ʻaki ʻa e ngaahi meʻá ni; ʻoua naʻá ke bkole ki ha meʻa ʻoku ʻikai totonu ke ke kole.

11 Kole ke ke ʻiloʻi ʻa e ngaahi meʻa lilo ʻa e ʻOtuá, pea ke ke lava ʻo aliliu lea pea maʻu ʻa e ʻilo mei he ngaahi lekooti fakakuongamuʻa kotoa ko ia kuo fufuuʻí, ʻa ia ʻoku toputapú; pea ʻe fai kiate koe ʻo fakatatau ki hoʻo tuí.

12 Vakai, ko au ia ʻa ia kuo lea ʻaki iá; pea ko au ia ʻa ia naʻe lea kiate koe talu mei he kamataʻangá. ʻĒmeni.