Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 73
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 73

Ko e fakahā naʻe fai kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá mo Sitenei Likitoni, ʻi Hailame, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 10 Sānuali 1832 (History of the Church, 1:241–242). Talu mei he konga ki muʻa ʻo e Tīsema kuo hilí, mo e femoʻuekina ʻa Siosefa mo Sitenei ʻi he malangá, pea ʻi he founga ko ʻení naʻe lava ha meʻa lahi ʻi hono fakafiemālieʻi ʻa e hohaʻa ʻi he loto-tāufehiʻa ki he Siasí (vakai ki he ʻuluʻi fakamatala ki he vahe 71).

1–2, ʻOku fekau ke kei hokohoko atu ʻa e malanga ʻa e kaumātuʻa; 3–6, ʻOku fekau ke hoko atu ʻa hono liliu ʻe Siosefa Sāmita mo Sitenei Likitoni ʻa e Tohi Tapú kae ʻoua kuo ʻosi.

1 He ko e moʻoni, ʻoku folofola peheni ʻe he ʻEikí, ʻoku ʻaonga kiate au ke anau fai atu ʻa hono malanga ʻaki ʻo e ongoongoleleí, pea mo e naʻinaʻi ki he ngaahi potu siasi ʻi he ngaahi feituʻu fonua takatakaí, kae ʻoua ke aʻu ki he konifelenisí;

2 Pea ko ʻeni, vakai, ʻe toki fakahā kiate kinautolu ʻi he aleʻo ʻo e konifelenisí, ʻa ʻenau ngaahi ngāue kehekehé.

3 Ko ʻeni, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoua ʻa ʻeku ongo tamaioʻeiki ko Siosefa Sāmita, ko e Siʻí, mo Sitenei Likitoní, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí, ʻoku aʻaonga ke toe fai ʻa e bliliu leá;

4 Pea fakatatau ki he meʻa ʻe ʻaonga ke faí, ke malanga ʻi he ngaahi feituʻu fonua takatakaí kae ʻoua ke aʻu ki he konifelenisí; pea hili ia ʻoku ʻaonga ke fai atu ʻa e ngāue ʻo e liliu leá kae ʻoua ke ʻosi ia.

5 Pea tuku ke hoko ʻeni ko e sīpinga ki he kaumātuʻá kae ʻoua ke maʻu ha toe ʻilo foʻou, ʻo hangē ko ia kuo tohí.

6 Ko ʻeni ʻoku ʻikai te u ʻoatu kiate kimoua mo ha toe meʻa ʻi he taimí ni. aNonoʻo homo kongalotó pea anga-fakamātoato. ʻE pehē. ʻĒmeni.