Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 22
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 22

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita, ko e Palōfitá, ʻi Manisesitā, ʻi Niu ʻIoke, ʻi ʻEpeleli 1830 (History of the Church, 1:79–80). Naʻe fai mai ʻa e fakahā ko ʻení ki he Siasí tuʻunga ʻi ha niʻihi naʻa nau ʻosi papitaiso ki muʻa pea naʻa nau toe fie kau mai ki he Siasí kae ʻikai toe papitaiso ʻa kinautolu.

1, Ko e papitaisó ko ha fuakava foʻou mo taʻengata ia; 2–4, ʻOku fie maʻu ke fai ʻa e papitaisó ʻe ha taha ʻokú ne maʻu ʻa e mafaí.

1 Vakai, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu ko e ngaahi fuakava amotuʻa kotoa pē kuó u tuku ke fakangata ia ʻi he meʻá ni; pea ko ha fuakava foʻou mo btaʻengata ʻeni, ʻio naʻe ʻi ai talu mei he kamataʻangá.

2 Ko ia, neongo ʻe papitaiso ha tangata ʻo tuʻo teau ka ʻoku taʻeʻaonga ia kiate ia, koeʻuhi he ʻoku ʻikai te mou lava ʻo hū ʻi he matapā fāsiʻí ʻi he afono ʻa Mōsesé, pe ko hoʻomou ngaahi ngāue bmaté.

3 He ʻoku tupu mei hoʻomou ngaahi ngāue taʻeʻaongá ʻa ʻeku tuku ke fokotuʻu hake ʻa e fuakava fakaʻosí ni mo e siasi ko ʻení kiate au, ʻo hangē ko e ngaahi ʻaho ʻi muʻá.

4 Ko ia, mou hū ʻi he amatapaá, ʻo hangē ko ʻeku fekaú, pea ʻoua naʻa bfeinga ke akonakiʻi ʻa homou ʻOtuá. ʻĒmeni.