Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 96
kimuʻa hoko


Vahe 96

Ko e fakahā naʻe fai mai kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻo fakahā mai ai ʻa e anga ʻo e kolo pe ko e siteiki ʻo Saioné ʻi Ketilani, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 4 Sune 1833, ko ha sīpinga ki he Kāingalotu ʻi Ketilaní (History of the Church, 1:352–353). Naʻe hoko ʻeni ʻi ha konifelenisi ʻa e kau taulaʻeiki lahí, pea ko e tefitoʻi meʻa naʻe fakakaukauʻi aí ko e meʻa ke fai ki ha ngaahi konga kelekele ʻe niʻihi, ʻa ia naʻe ʻiloa ko e faama Falaniseé, pea naʻe maʻu ʻe he Siasí ʻo ofi ki Ketilani. Ka ko e meʻa ʻi he ʻikai ke loto-taha ʻa e konifelenisí pe ko hai te ne tokangaʻi ʻa e fāmá, naʻa nau loto kotoa ke fehuʻi ki he ʻEikí ʻo kau ki he meʻa ko iá.

1, Kuo pau ke ngaohi ke mālohi ʻa e Siteiki ʻo Saione ʻi Ketilaní; 2–5, Kuo pau ke hanga ʻe he pīsopé ʻo vahevahe ʻa e ngaahi tofiʻá ki he Kāingalotú; 6–9, Ke hoko ʻa Sione Sionisoni ko ha mēmipa ʻo e kautaha uouongatahá.

1 Vakai, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ko e potó ʻeni, ʻa ia te mou lava ʻo ʻiloʻi ai ʻa e founga ke fai ʻo kau ki he meʻá ni, he ʻoku ʻaonga ʻiate au ke ngaohi ke mālohi ʻa e asiteikí ni ʻa ia kuó u fokotuʻu ke hoko ko e mālohinga ʻo Saioné.

2 Ko ia, tuku ke tokangaʻi ʻe heʻeku tamaioʻeiki ko Niueli K. Uitenií, ʻa e feituʻu ko ia kuo tuhuʻi ʻi homou lotolotongá, ʻa ia ʻoku ou ʻamanaki ke langa ai ʻa hoku fale toputapú.

3 Pea ko e tahá, tuku ke vahevahe ia ki ha ngaahi konga kelekele, ʻo fakatatau ki he potó, ke ʻaonga kiate kinautolu ʻoku fekumi ki ha ngaahi tofiʻá, ʻo fakatatau ki he meʻa ʻe fakapapauʻi ʻi ha fakataha alēlea ʻiate kimoutolú.

4 Ko ia, tokanga ke mou fai ʻa e meʻá ni, pea mo e konga ko ia ʻoku ʻaonga ke lelei ai ʻa ʻeku akautahá, ko hono taumuʻá ke ʻomai ʻa ʻeku leá ki he fānau ʻa e tangatá.

5 He vakai, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ko e meʻa ʻaonga taha ʻeni kiate aú, ke ʻalu atu ʻa ʻeku leá ki he fānau ʻa e tangatá, ko hono taumuʻá ke fakavaivaiʻi ʻa e loto ʻo e fānau ʻa e tangatá koeʻuhí ke mou lelei ai. ʻE pehē. ʻĒmeni.

6 Pea ko e tahá, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoku ngali poto pea ʻaonga kiate au, ki heʻeku tamaioʻeiki ko Sione Sionisoní ʻa ia kuó u tali ʻene feilaulaú, pea kuó u ongoʻi ʻa ʻene ngaahi lotú, ʻa ia kuó u fai kiate ia ʻa e talaʻofa ʻo e moʻui taʻengatá ʻo fakatatau ki heʻene tauhi ʻeku ngaahi fekaú ʻo fai atu ai pē mei heni—

7 He ko ha hako ia ʻo aSiosefa pea ko e tokotaha ia ʻoku kau ʻi hono maʻu ʻo e ngaahi tāpuaki ʻo e talaʻofa ʻa ia naʻe fai ki heʻene ngaahi tamaí—

8 Ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoku lelei kiate au ke ne hoko ko ha mēmipa ʻo e kautahá, koeʻuhí ke ne tokoni ʻi hono ʻomai ʻo ʻeku leá ki he fānau ʻa e tangatá.

9 Ko ia ke mou fakanofo ia ki he tāpuakí ni, pea kuo pau te ne feinga mālohi ke matoʻo atu ʻa e ngaahi moʻua ʻoku ʻefihia ai ʻa e fale kuo tuhuʻi ʻiate kimoutolú, koeʻuhí ke ne nofo ai. ʻE pehē. ʻĒmeni.