Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 126
kimuʻa hoko

Vahe 126

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi he fale ʻo Pilikihami ʻIongí, ʻi Nāvū, ʻi ʻIlinoisi, ʻi he ʻaho 9 Siulai 1841 (History of the Church, 4:382). ʻI he taimi ko ʻení naʻe hoko ʻa Pilikihami ʻIongi ko e palesiteni ʻo e Kōlomu ʻo e Kau ʻAposetolo ʻe Toko Hongofulu Mā Uá.

1–3, ʻOku fakaongoongoleleiʻi ʻa Pilikihami ʻIongi koeʻuhí ko ʻene ngaahi ngāué pea ʻoku fakaʻatā ia mei haʻane toe ngaahi fononga ʻi he kahaʻú.

1 Siʻi tokoua ʻofaʻanga mo ʻofeina lahi ko aPilikihami ʻIongi, ko e moʻoni ʻoku folofola peheni ʻe he ʻEikí kiate koe: ʻA ʻeku tamaioʻeiki ko Pilikihamí, ʻoku ʻikai ke toe ʻekeʻi mei ho nimá ke ke ʻalu mei ho fāmilí ʻo hangē ko e ngaahi taimi kuo hilí, he ʻoku lelei kiate au ʻa hoʻo feilaulaú.

2 Kuó u mamata ki hoʻo angāué mo e feinga mālohi ʻi he ngaahi fononga koeʻuhi ko hoku hingoá.

3 Ko ia, ʻoku ou fekau kiate koe ke ʻoatu ʻeku ngaahi leá ki he feituʻu kehekehe, pea tokangaʻi makehe ʻa ho afāmilí ʻo fai atu mei he taimí ni, pea ki he taʻengatá. ʻĒmeni.