Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 137
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 137

Ko ha meʻa-hā-mai kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi he temipale ʻi Ketilaní, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 21 Sānualí 1836 (History of the Church, 2:380–381). Ko e meʻa ʻeni naʻe hoko ʻi he lolotonga ʻa hono fakahoko ʻo e ngaahi ouau ʻo e ʻenitaumení, ʻo fakatatau ki he ngaahi meʻa kuo ʻosi fakahā maí.

1–6, ʻOku mamata ʻa e Palōfitá ki hono tokoua ko ʻAlaviní ʻi he puleʻanga fakasilesitialé; 7–9, ʻOku fakahā mai ʻa e tokāteline ʻo e fakamoʻui ʻo e pekiá; 10, ʻOku fakamoʻui ʻa e fānau kotoa pē ʻi he puleʻanga fakasilesitiale.

1 Naʻe fakaava ʻa e ngaahi alangí kiate kimautolu, pea naʻá ku mamata ki he bpuleʻanga fakasilesitiale ʻo e ʻOtuá, pea mo hono nāunaú, pea ʻoku ʻikai te u ʻilo pē naʻá ku ʻi he csinó pe ʻi he laumālié.

2 Naʻá ku mamata ki he fakaʻofoʻofa taʻe-hano-tatau ʻo e amatapā ʻe hū ai ʻa e kau ʻea hokó ki he puleʻanga ko iá, ʻa ia naʻe hangē ko ha bafi ulo takaí;

3 Kae ʻumaʻā foki ki he taloni ulo angingila ʻo e ʻOtuá, ʻa ia naʻe ʻāfifio ai ʻa e bTamaí pea mo e cʻAló.

4 Naʻá ku mamata ki he ngaahi hala fakaʻofoʻofa ʻo e puleʻanga ko iá, ʻa ia naʻe hā mai ʻo hangē naʻe ngaohi ʻaki ha akoulá.

5 Naʻá ku mamata ki he Tamai ko aʻĀtamá mo bʻĒpalahame; pea mo ʻeku ctamaí mo ʻeku dfaʻeé; pea ki hoku tokoua ko eʻAlaviní, ʻa ia kuo fuoloa siʻene pekiá;

6 Pea naʻá ku fifili pē naʻá ne maʻu fēfē ha atofiʻa ʻi he puleʻanga ko iá, ʻi heʻeku ʻiloʻi naʻá ne mavahe atu meí he moʻuí ni ki muʻa ʻoku teʻeki ala mai ʻa e toʻukupu ʻo e ʻEikí ke tānaki ʻa ʻIsileli ko hono tuʻo b, pea naʻe teʻeki ai foki ke ne cpapitaiso ke fakamolemoleʻi ʻa ʻene ngaahi angahalá.

7 Ko ia naʻe ongo mai ʻa e aleʻo ʻo e ʻEikí kiate au, ʻo pehē: Ko kinautolu kotoa pē kuo nau pekia, ka naʻe bteʻeki ai ke nau maʻu ha ʻilo ki he ongoongolelei ko ʻení, ʻa ia naʻa nau mei tali ia ʻo kapau naʻe fakaʻatā ke nau kei moʻui, te nau hoko ko e kau cʻea-hoko ki he dpuleʻanga fakasilesitiale ʻo e ʻOtuá;

8 Pea mo kinautolu kotoa pē foki ʻa ia te nau pekia mei he taimi ko ʻení ʻo faai atu, ka ʻoku teʻeki ai ke nau maʻu ha ʻilo ki he ongoongolelei ko iá, ʻa ia naʻa nau amei tali ia ʻaki honau lotó kotoa, te nau hoko foki mo kinautolu ko e kau ʻea-hoko ki he puleʻanga ko iá;

9 He ko au, ko e ʻEikí, te u afakamāuʻi ʻa e tangata kotoa pē ʻo fakatatau ki heʻenau ngaahi bngāué, pea fakatatau ki he ngaahi choli ʻo honau lotó.

10 Pea naʻá ku mamata foki ko e fānau iiki kotoa pē kuo nau pekia, ka ʻoku teʻeki ai ke nau ataʻu motuʻa feʻunga ke ʻekeʻi meiate kinautolu ʻa ʻenau ngaahi ngāué, ʻoku bfakamoʻui mo kinautolu ʻi he puleʻanga fakasilesitiale ʻo e langí.