Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 15
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 15

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá kia Sione Uitemā, ʻi Feieti, Niu ʻIoke, ʻi Sune 1829 (History of the Church, 1:50). (Vakai ki he ʻuluʻi fakamatala ki he vahe 14.) ʻOku fakataumuʻa mai pē ki he toko taha ʻa e pōpoakí ʻa ia ʻoku fakahā mai ai ʻe he ʻEikí ʻa e meʻa naʻe ʻiloʻi ʻe Sione Uitemā mo e ʻEikí toko ua pē. Naʻe hoko ʻa Sione Uitemā ki mui ko e toko taha ʻo e Kau Fakamoʻoni ʻe Toko Valu ki he Tohi ʻa Molomoná.

1–2, ʻOku mafao atu ʻa e toʻukupu ʻo e ʻEikí ki he māmaní kotoa; 3–6, Ko e meʻa mahuʻinga tahá ke malanga ʻaki ʻa e ongoongoleleí mo fakamoʻui ʻa e ngaahi laumālié.

1 Tokanga mai, ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Sioné, pea fanongo ki he ngaahi lea ʻa Sīsū Kalaisi, ko ho ʻEikí pea ko ho Huhuʻí.

2 He vakai, ʻoku ou lea māsila mo amālohi kiate koe, he kuo mafao atu ʻa hoku nimá ki he māmaní kotoa pē.

3 Pea te u fakahā kiate koe ʻa e meʻa ʻoku ʻikai ʻiloʻi ʻe ha tangata ʻe toko taha ka ko au pē mo koe—

4 He kuo tuʻo lahi ʻa hoʻo fehuʻi kiate au ke ʻiloʻi ʻa e meʻa ʻe mahuʻinga taha kiate koé.

5 Vakai, ʻokú ke monūʻia koe koeʻuhí ko e meʻá ni, pea koeʻuhi ko hoʻo lea ʻaki ʻa ʻeku ngaahi lea kuó u tuku kiate koe, ʻo fakatatau mo ʻeku ngaahi fekaú.

6 Pea ko ʻeni, vakai, ʻoku ou pehē kiate koe, ko e meʻa ʻe mahuʻinga taha kiate koé ko hoʻo amalanga ʻaki ʻa e fakatomalá ki he kakaí ni, koeʻuhí ke ke ʻomai ʻa e ngaahi laumālié kiate au, koeʻuhí ke mou bmālōlō mo kinautolu ʻi he cpuleʻanga ʻo ʻeku dTamaí. ʻĒmeni.