Fakahokohoko ʻo e Ngaahi Meʻa ʻi he Tohí
  Footnotes

  Fakahokohoko ʻo e Ngaahi Meʻa ʻi he Tohí

  Taimi

  Feituʻu

  Ngaahi Vahe

  1823

  Sepitema

  Manisesitā, Niu ʻIoke

  2

  1828

  Siulai

  Hāmoni, Penisilivēnia

  3

  Faʻahitaʻu Māfaná

  Hāmoni, Penisilivēnia

  10

  1829

  Fēpueli

  Hāmoni, Penisilivēnia

  4

  Māʻasi

  Hāmoni, Penisilivēnia

  5

  ʻEpeleli

  Hāmoni, Penisilivēnia

  6, 7, 8, 9

  Hāmoni, Penisilivēnia

  11, 12, 13

  Sune

  Feieti, Niu ʻIoke

  14, 15, 16, 17, 18

  1830

  Māʻasi

  Manisesitā, Niu ʻIoke

  19

  ʻEpeleli

  Feieti, Niu ʻIoke

  20*, 21

  ʻEpeleli

  Manisesitā, Niu ʻIoke

  22, 23

  Siulai

  Hāmoni, Penisilivēnia

  24, 25, 26

  ʻAokosi

  Hāmoni, Penisilivēnia

  27

  Sepitema

  Feieti, Niu ʻIoke

  28, 29, 30, 31

  ʻOkatopa

  Feieti, Niu ʻIoke

  32*, 33

  Nōvema

  Feieti, Niu ʻIoke

  34

  Tīsema

  Feieti, Niu ʻIoke

  35, 36, 37

  1831

  Sānuali

  Feieti, Niu ʻIoke

  38, 39, 40

  Fēpueli

  Ketilani, ʻOhaiō

  41, 42, 43, 44

  Māʻasi

  Ketilani, ʻOhaiō

  45, 46, 47, 48, 49

  Ketilani, ʻOhaiō

  50

  Tomasoni, ʻOhaiō

  51

  Sune

  Ketilani, ʻOhaiō

  52, 53, 54, 55, 56

  Siulai

  Saione, Vahefonua Siakisoní, Mīsuli

  57

  ʻAokosi

  Saione, Vahefonua Siakisoní, Mīsuli

  58, 59, 60

  ʻAokosi

  Ofi ki he Vaitafe Mīsulí, Mīsuli

  61, 62

  ʻAokosi

  Ketilani, ʻOhaiō

  63

  Sepitema

  Ketilani, ʻOhaiō

  64

  ʻOkatopa

  Hailame, ʻOhaiō

  65

  ʻOkatopa

  ʻOleinisi, ʻOhaiō

  66

  Nōvema

  Hailame, ʻOhaiō

  1, 67, 68, 69, 133

  Nōvema

  Ketilani, ʻOhaiō

  70

  Tīsema

  Hailame, ʻOhaiō

  71

  Tīsema

  Ketilani, ʻOhaiō

  72

  1832

  Sānuali

  Hailame, ʻOhaiō

  73, 74

  Sānuali

  ʻEmihēsiti, ʻOhaiō

  75

  Fēpueli

  Hailame, ʻOhaiō

  76

  Māʻasi

  Hailame, ʻOhaiō

  77, 78, 79, 80, 81

  ʻEpeleli

  Vahefonua Siakisoní, Mīsuli

  82, 83

  ʻEpeleli

  Tauʻatāina, Mīsuli

  83

  ʻAokosi

  Hailame, ʻOhaiō

  99

  Sepitema

  Ketilani, ʻOhaiō

  84

  Nōvema

  Ketilani, ʻOhaiō

  85

  Tīsema

  Ketilani, ʻOhaiō

  86, 87*, 88

  1833

  Fēpueli

  Ketilani, ʻOhaiō

  89

  Māʻasi

  Ketilani, ʻOhaiō

  90, 91, 92

  Ketilani, ʻOhaiō

  93, 94

  Sune

  Ketilani, ʻOhaiō

  95, 96

  ʻAokosi

  Ketilani, ʻOhaiō

  97, 98

  ʻOkatopa

  Pitisipeeki, Niu

  100

  Tīsema

  Ketilani, ʻOhaiō

  101

  1834

  Fēpueli

  Ketilani, ʻOhaiō

  102, 103

  ʻEpeleli

  Ketilani, ʻOhaiō

  104*

  Sune

  Vaitafe Taumātaʻú, Mīsuli

  105

  Nōvema

  Ketilani, ʻOhaiō

  106

  1835

  Māʻasi

  Ketilani, ʻOhaiō

  107

  ʻAokosi

  Ketilani, ʻOhaiō

  134

  Tīsema

  Ketilani, ʻOhaiō

  108

  1836

  Sānuali

  Ketilani, ʻOhaiō

  137

  Māʻasi

  Ketilani, ʻOhaiō

  109

  ʻEpeleli

  Ketilani, ʻOhaiō

  110

  ʻAokosi

  Seilemi, Masasuseti

  111

  1837

  Siulai

  Ketilani, ʻOhaiō

  112

  1838

  Māʻasi

  Hihifo Mamaʻo, Mīsuli

  113*

  ʻEpeleli

  Hihifo Mamaʻo, Mīsuli

  114, 115

  Sipilingi Hili, Vahefonua Teivisí, Mīsuli

  116

  Siulai

  Hihifo Mamaʻo, Mīsuli

  117, 118, 119, 120

  1839

  Māʻasi

  Fale Fakapōpula ʻi Lipetií, Vahefonua Keleí, Mīsuli

  121, 122, 123

  1841

  Sānuali

  Nāvū, ʻIlinoisi

  124

  Māʻasi

  Nāvū, ʻIlinoisi

  125

  Siulai

  Nāvū, ʻIlinoisi

  126

  1842

  Sepitema

  Nāvū, ʻIlinoisi

  127, 128

  1843

  Fēpueli

  Nāvū, ʻIlinoisi

  129

  ʻEpeleli

  Leimasi, ʻIlinoisi

  130

  Leimasi, ʻIlinoisi

  131

  Siulai

  Nāvū, ʻIlinoisi

  132

  1844

  Sune

  Nāvū, ʻIlinoisi

  135

  1847

  Sānuali

  Nofoʻanga Fakafaʻahitaʻu Momokó (ko Nepalasikā he taimí ni)

  136

  1890

  ʻOkatopa

  Sōleki Siti, ʻIutā

  Fanongonongo Fakamafaiʻi—1

  1918

  ʻOkatopa

  Sōleki Siti, ʻIutā

  138

  1978

  Sune

  Sōleki Siti, ʻIutā

  Fanongonongo Fakamafaiʻi—2

  • ʻI he pe ofi ki he feituʻu ʻoku fakahā atú.