Ngaahi Folofola
Fakahokohoko ʻo e Ngaahi Meʻa ʻi he Tohí
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Fakahokohoko ʻo e Ngaahi Meʻa ʻi he Tohí

Taimi

Feituʻu

Ngaahi Vahe

1823

Sepitema

Manisesitā, Niu ʻIoke

2

1828

Siulai

Hāmoni, Penisilivēnia

3

Faʻahitaʻu Māfaná

Hāmoni, Penisilivēnia

10

1829

Fēpueli

Hāmoni, Penisilivēnia

4

Māʻasi

Hāmoni, Penisilivēnia

5

ʻEpeleli

Hāmoni, Penisilivēnia

6, 7, 8, 9

Hāmoni, Penisilivēnia

11, 12, 13

Sune

Feieti, Niu ʻIoke

14, 15, 16, 17, 18

1830

Māʻasi

Manisesitā, Niu ʻIoke

19

ʻEpeleli

Feieti, Niu ʻIoke

20*, 21

ʻEpeleli

Manisesitā, Niu ʻIoke

22, 23

Siulai

Hāmoni, Penisilivēnia

24, 25, 26

ʻAokosi

Hāmoni, Penisilivēnia

27

Sepitema

Feieti, Niu ʻIoke

28, 29, 30, 31

ʻOkatopa

Feieti, Niu ʻIoke

32*, 33

Nōvema

Feieti, Niu ʻIoke

34

Tīsema

Feieti, Niu ʻIoke

35, 36, 37

1831

Sānuali

Feieti, Niu ʻIoke

38, 39, 40

Fēpueli

Ketilani, ʻOhaiō

41, 42, 43, 44

Māʻasi

Ketilani, ʻOhaiō

45, 46, 47, 48, 49

Ketilani, ʻOhaiō

50

Tomasoni, ʻOhaiō

51

Sune

Ketilani, ʻOhaiō

52, 53, 54, 55, 56

Siulai

Saione, Vahefonua Siakisoní, Mīsuli

57

ʻAokosi

Saione, Vahefonua Siakisoní, Mīsuli

58, 59, 60

ʻAokosi

Ofi ki he Vaitafe Mīsulí, Mīsuli

61, 62

ʻAokosi

Ketilani, ʻOhaiō

63

Sepitema

Ketilani, ʻOhaiō

64

ʻOkatopa

Hailame, ʻOhaiō

65

ʻOkatopa

ʻOleinisi, ʻOhaiō

66

Nōvema

Hailame, ʻOhaiō

1, 67, 68, 69, 133

Nōvema

Ketilani, ʻOhaiō

70

Tīsema

Hailame, ʻOhaiō

71

Tīsema

Ketilani, ʻOhaiō

72

1832

Sānuali

Hailame, ʻOhaiō

73, 74

Sānuali

ʻEmihēsiti, ʻOhaiō

75

Fēpueli

Hailame, ʻOhaiō

76

Māʻasi

Hailame, ʻOhaiō

77, 78, 79, 80, 81

ʻEpeleli

Vahefonua Siakisoní, Mīsuli

82, 83

ʻEpeleli

Tauʻatāina, Mīsuli

83

ʻAokosi

Hailame, ʻOhaiō

99

Sepitema

Ketilani, ʻOhaiō

84

Nōvema

Ketilani, ʻOhaiō

85

Tīsema

Ketilani, ʻOhaiō

86, 87*, 88

1833

Fēpueli

Ketilani, ʻOhaiō

89

Māʻasi

Ketilani, ʻOhaiō

90, 91, 92

Ketilani, ʻOhaiō

93, 94

Sune

Ketilani, ʻOhaiō

95, 96

ʻAokosi

Ketilani, ʻOhaiō

97, 98

ʻOkatopa

Pitisipeeki, Niu

100

Tīsema

Ketilani, ʻOhaiō

101

1834

Fēpueli

Ketilani, ʻOhaiō

102, 103

ʻEpeleli

Ketilani, ʻOhaiō

104*

Sune

Vaitafe Taumātaʻú, Mīsuli

105

Nōvema

Ketilani, ʻOhaiō

106

1835

Māʻasi

Ketilani, ʻOhaiō

107

ʻAokosi

Ketilani, ʻOhaiō

134

Tīsema

Ketilani, ʻOhaiō

108

1836

Sānuali

Ketilani, ʻOhaiō

137

Māʻasi

Ketilani, ʻOhaiō

109

ʻEpeleli

Ketilani, ʻOhaiō

110

ʻAokosi

Seilemi, Masasuseti

111

1837

Siulai

Ketilani, ʻOhaiō

112

1838

Māʻasi

Hihifo Mamaʻo, Mīsuli

113*

ʻEpeleli

Hihifo Mamaʻo, Mīsuli

114, 115

Sipilingi Hili, Vahefonua Teivisí, Mīsuli

116

Siulai

Hihifo Mamaʻo, Mīsuli

117, 118, 119, 120

1839

Māʻasi

Fale Fakapōpula ʻi Lipetií, Vahefonua Keleí, Mīsuli

121, 122, 123

1841

Sānuali

Nāvū, ʻIlinoisi

124

Māʻasi

Nāvū, ʻIlinoisi

125

Siulai

Nāvū, ʻIlinoisi

126

1842

Sepitema

Nāvū, ʻIlinoisi

127, 128

1843

Fēpueli

Nāvū, ʻIlinoisi

129

ʻEpeleli

Leimasi, ʻIlinoisi

130

Leimasi, ʻIlinoisi

131

Siulai

Nāvū, ʻIlinoisi

132

1844

Sune

Nāvū, ʻIlinoisi

135

1847

Sānuali

Nofoʻanga Fakafaʻahitaʻu Momokó (ko Nepalasikā he taimí ni)

136

1890

ʻOkatopa

Sōleki Siti, ʻIutā

Fanongonongo Fakamafaiʻi—1

1918

ʻOkatopa

Sōleki Siti, ʻIutā

138

1978

Sune

Sōleki Siti, ʻIutā

Fanongonongo Fakamafaiʻi—2