Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 93
kimuʻa hoko

Vahe 93

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Ketilani, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 6 Mē 1833 (History of the Church, 1:343–346).

1–5, Ko kinautolu kotoa pē ʻoku tui faivelengá te nau mamata ki he ʻEikí; 6–18, Naʻe fakamoʻoniʻi ʻe Sione naʻe tupulaki ʻa e ʻAlo ʻo e ʻOtuá mei he angaʻofa ki he angaʻofa kae ʻoua kuó ne maʻu hono fonu ʻo e nāunau ʻo e Tamaí; 19–20, Ko e kakai tui faivelenga kotoa pē, ʻoku nau tupulaki mei he angaʻofa ki he angaʻofá, te nau maʻu foki mo hono fonú; 21–22, Ko kinautolu kuo fanauʻi ʻia Kalaisí ko e Siasi ʻo e ʻUluaki Fānaú ʻa kinautolu; 23–28, Naʻe maʻu ʻe Kalaisi hono kakato ʻo e moʻoni kotoa pē, pea ʻe lava ʻe he tangatá ʻo maʻu ia ʻi heʻenau talangofuá; 29–32, Naʻe ʻi he kamataʻangá ʻa e tangatá fakataha mo e ʻOtuá; 33–35, ʻOku taʻengata ʻa e ngaahi ʻelemēnití, pea ʻe lava ʻe he tangatá ʻo maʻu hono kakato ʻo e fiefiá ʻi he Toetuʻú; 36–37, Ko e nāunau ʻo e ʻOtuá ko e ʻatamai poto; 38–40, ʻOku taʻehalaia ʻa e fānaú ʻi he ʻao ʻo e ʻOtuá tuʻunga ʻi he huhuʻi ʻa Kalaisí; 41–53, ʻOku fekau ki he kau takimuʻá ke fakamaau honau ngaahi fāmilí.

1 Ko e moʻoni, ʻoku folofola peheni ʻe he ʻEikí: ʻE hoko ʻo pehē ko e tangata kotoa pē ʻe aliʻaki ʻene ngaahi angahalá pea haʻu kiate au, ʻo bui ki hoku hingoá, pea ctalangofua ki hoku leʻó, mo tauhi ʻeku ngaahi fekaú, te ne dmamata ki hoku ematá pea ʻiloʻi ʻoku ou ʻi ai;

2 Pea ko au ʻa e amaama moʻoni ʻoku fakamaama ʻa e tangata kotoa pē ʻoku haʻu ki he māmaní;

3 Pea ʻoku ou aʻi he Tamaí, pea ʻoku ʻiate au ʻa e Tamaí, pea ko e Tamaí mo au ʻokú ma taha pē—

4 Ko e Tamaí akoeʻuhi naʻá ne bfoaki kiate au mei hono fonú, pea ko e ʻAló koeʻuhí naʻá ku ʻi he māmaní peá u ngaohi ʻa e ckakanó ko hoku nofoʻanga, peá u nofo ʻi he lotolotonga ʻo e ngaahi foha ʻo e tangatá.

5 Naʻá ku ʻi he māmaní peá u maʻu mei heʻeku Tamaí, pea naʻe fakahā mahino lelei ʻa e ngaahi angāue ʻo iá.

6 Pea naʻe mamata mo fakamoʻoni ʻa aSione ki hono kakato ʻo hoku bnāunaú, pea ʻe fakahā ʻamui ʻa hono kotoa ʻo e lekooti ʻa cSioné.

7 Pea naʻá ne fakamoʻoni, ʻo pehē: Naʻá ku mamata ki hono nāunaú, pea naʻe ʻi he akamataʻangá ia, ʻi he teʻeki ai ke ʻi ai ʻa e māmaní;

8 Ko ia, naʻe ʻi he kamataʻangá ʻa e aFolofolá, he ko e Folofolá ia, ʻio ʻa e talafekau ʻo e fakamoʻuí—

9 Ko e amaama mo e bHuhuʻi ʻo e māmaní; ko e Laumālie ʻo e moʻoní, ʻa ia naʻe hāʻele mai ki he māmaní, koeʻuhí he naʻe ngaohi ʻe ia ʻa e māmaní, pea naʻe ʻiate ia ʻa e moʻui ʻa e tangatá pea mo e maama ʻo e tangatá.

10 Naʻe angaohi ʻe ia ʻa e ngaahi māmá; naʻe ngaohi ʻe ia ʻa e tangatá; naʻe ngaohi ʻe ia, pea ʻiate ia, pea meiate ia ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē.

11 Pea ko au, Sione, ʻoku ou fakamoʻoni, naʻá ku mamata ki hono nāunaú, ko e nāunau ʻo e ʻAlo pē Taha naʻe Fakatupu ʻo e Tamaí, ʻoku fonu ʻi he ʻaloʻofa mo e moʻoni, ʻio ʻa e Laumālie ʻo e moʻoní, ʻa ia naʻe hāʻele mai ʻo ʻafio ʻi he kakanó, pea ʻafio ʻi hotau lotolotongá.

12 Pea ko au, Sione, naʻá ku mamata, naʻe ʻikai te ne maʻu mei he afonú ʻi he kamataʻangá, ka naʻá ne maʻu ʻa e bʻaloʻofa hoko mo e ʻaloʻofa;

13 Pea naʻe ʻikai te ne maʻu mei he fonú ʻi he kamataʻangá, ka naʻá ne fai atu mei he aʻaloʻofa ki he ʻaloʻofa, ʻo aʻu ki heʻene maʻu hono fonú;

14 Pea ko ia naʻe ui ia ko e aʻAlo ʻo e ʻOtuá, koeʻuhí he naʻe ʻikai te ne maʻu mei he fonú ʻi he kamataʻangá.

15 Pea ko au, aSione, ʻoku ou fakamoʻoni, pea ʻiloange, naʻe fakaava mai ʻa e ngaahi langí, pea naʻe maliu hifo ʻa e bLaumālie Māʻoniʻoní kiate ia ʻi he tatau ʻo ha clupe, ʻo nofo ʻiate ia, pea naʻe ongo mai ha leʻo mei he langí ʻo pehē: Ko hoku ʻAlo dʻofaʻangá ʻeni.

16 Pea ko au, Sione, ʻoku ou fakamoʻoni naʻá ne maʻu hono fonu ʻo e nāunau ʻo e Tamaí;

17 Pea naʻá ne maʻu ʻa e amālohi bkotoa, ʻi he langí pea ʻi he māmaní fakatouʻosi, pea naʻe ʻiate ia ʻa e nāunau ʻo e cTamaí, he naʻá ne ʻafio ʻiate ia.

18 Pea ʻe hoko ʻo pehē, kapau te mou faivelenga te mou maʻu ʻa hono kakato ʻo e lekooti ʻa Sioné.

19 ʻOku ou ʻoatu kiate kimoutolu ʻa e ngaahi leá ni koeʻuhí ke mahino kiate kimoutolu pea mou ʻiloʻi ʻa e founga ke a aí, pea ʻiloʻi ʻa ia ʻoku mou hū ki aí, koeʻuhí ke mou lava ʻo haʻu ki he Tamaí ʻi hoku hingoá, pea mou maʻu mei hono fonú ʻi hono taimi totonu.

20 He ʻo kapau te mou tauhi ʻeku ngaahi afekaú te mou maʻu mei hono bfonú, pea ʻe cfakalāngilangiʻi ʻa kimoutolu ʻiate au ʻo hangē ko au ʻi he Tamaí; ko ia, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, te mou maʻu ʻa e dʻaloʻofa hoko mo e ʻaloʻofa.

21 Pea ko ʻeni, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, naʻá ku ʻi he akamataʻangá mo e Tamaí, pea ko au ʻa e bʻUluaki Fānaú;

22 Pea ko kinautolu kotoa pē kuo fakatupu ʻiate aú ʻoku nau amaʻu mei hono bnāunau ʻo iá, pea ko e siasi ʻa kinautolu ʻo e ʻUluaki Fānaú.

23 Naʻa mou ʻi he kamataʻangá foki amo e Tamaí; ko e meʻa ko ia ko e Laumālié, ʻio ko e Laumālie ʻo e moʻoní;

24 Pea ko e amoʻoní ʻa e bʻiloʻi ʻo e ngaahi meʻa ʻo hangē ko honau anga ʻoku ʻi aí, pea naʻa nau ʻi aí, pea te nau hoko ki aí;

25 Pea ʻilonga ha meʻa ʻoku alahi hake pe siʻi hifo ʻi heni, ko e laumālie ia ʻo e tokotaha angakoví ʻa ia ko ha tokotaha bloi talu mei he kamataʻangá.

26 ʻOku mei he ʻOtuá ʻa e Laumālie ʻo e amoʻoní. Ko au ʻa e Laumālie ʻo e moʻoní, pea naʻe fakamoʻoni ʻa Sione kiate au, ʻo pehē: Naʻá ne maʻu ʻa hono kakato ʻo e moʻoní, ʻio, ʻa e moʻoní kotoa pē;

27 Pea ʻoku ʻikai maʻu ʻe ha tangata ʻa hono akakató tuku kehe ʻo kapau te ne tauhi ʻene ngaahi fekaú.

28 Ko ia ia ʻokú ne atauhi ʻene ngaahi fekaú ʻokú ne maʻu ʻa e moʻoní mo e bmāmá, kae ʻoua ke fakanāunauʻi ia ʻi he moʻoní peá ne cʻiloʻi ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē.

29 Naʻe ʻi he akamataʻangá foki ʻa e tangatá mo e ʻOtuá. Ko e bʻatamai potó [ʻiniteliseni], pe ko e maama ʻo e moʻoní, naʻe ʻikai ke fakatupu pe ngaohi ia, pea ʻoku ʻikai foki ke lava ia.

30 ʻOku tauʻatāina ʻa e moʻoni kotoa pē ʻi he tuʻunga ko ia ʻa ia kuo tuku ia ki ai ʻe he ʻOtuá, ke angāue ʻiate ia pē, ʻo hangē foki ko e ʻatamai poto kotoa pē; ka ne ʻikai pehē pea ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha meʻa ʻe moʻui.

31 Vakai, ko ʻeni ʻa e atauʻatāina ke fili ʻa e tangatá, pea ko ʻeni ʻa hono fakahalaiaʻi ʻo e tangatá; koeʻuhí he ko e meʻa ko ia naʻe ʻi ai talu mei he kamataʻangá ʻoku fakahā bmahinongofua kiate kinautolu, pea ʻoku ʻikai te nau tali ʻa e māmá.

32 Pea ko e tangata kotoa pē ʻoku ʻikai ke maʻu ʻe hono laumālié ʻa e amāmá ʻoku fakahalaiaʻi ia.

33 He ko e alaumālie ʻa e tangatá. ʻOku taʻengata ʻa e ngaahi bʻelemēnití, pea ko e laumālié mo e ʻelemēnití ʻo ka fakatahaʻi, ʻo taʻelava ke toe mavahevahe, ʻoku maʻu ʻe ia hono kakato ʻo e fiefiá;

34 Pea ʻo ka amavahevahe ia, ʻoku ʻikai lava ʻe he tangata ʻo maʻu hono kakato ʻo e bfiefiá.

35 Ko e ngaahi aʻelemēnití ko e ʻafioʻanga ia ʻo e ʻOtuá; ʻio, ko e tangatá ko e ʻafioʻanga ia ʻo e ʻOtuá, ʻio, ko e ngaahi btemipale; pea ʻilonga ha temipale ʻe ʻuliʻí, ʻe fakaʻauha ʻe he ʻOtuá ʻa e temipale ko iá.

36 Ko e anāunau ʻo e ʻOtuá ko e bʻatamai potó, pe, ko hono ʻai ʻe tahá, ko e cmaama mo e moʻoni.

37 ʻOku liʻaki ʻe he māmá mo e moʻoní ʻa e tokotaha aangakovi ná.

38 Naʻe ataʻehalaia ʻa e laumālie kotoa pē ʻo e tangatá ʻi he kamataʻangá; pea koeʻuhí kuo bhuhuʻi ʻe he ʻOtuá ʻa e tangatá mei he chingá, kuo toe hoko ai ʻa e tangatá, ki honau tuʻunga kei valevalé, ʻo dtaʻehalaia ʻi he ʻao ʻo e ʻOtuá.

39 Pea ʻoku haʻu ʻa e tokotaha angakovi ná ʻo atoʻo atu ʻa e māmá mo e moʻoní, mei he fānau ʻa e tangatá, tuʻunga ʻi he talangataʻá, pea koeʻuhi ko e ngaahi btalatukufakaholo ʻa ʻenau ngaahi tamaí.

40 Ka kuó u fekau kiate kimoutolu ke mou akonakiʻi hake ʻa hoʻomou afānaú ʻi he māmá mo e moʻoní.

41 Ka ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate koe, ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Feletiliki G. Uiliamisí, kuó ke fai atu ʻi he moʻulaloa ki he fakahalaiá ni;

42 Kuo ʻikai te ke aakoʻi ʻa hoʻo fānaú ʻi he māmá mo e moʻoní, ʻo fakatatau ki he ngaahi fekaú; pea ʻoku kei maʻu ʻe he tokotaha angakovi ná, ʻa e mālohi kiate koe, pea ko e meʻa ʻeni ʻoku tupu ai hoʻo faingataʻaʻiá.

43 Pea ko ʻeni ʻoku ou fai ha fekau kiate koe—kapau ʻokú ke fie maʻu ke fakahaofi koe kuo pau ke ke afakamaau ho fale ʻoʻoú, he ʻoku lahi ʻa e ngaahi meʻa ʻoku ʻikai ke totonu ʻi ho falé.

44 Ko e moʻoni, ʻoku ou pehē ki heʻeku tamaioʻeiki ko Sitenei Likitoní, kuo ʻikai te ne tauhi ʻi he ngaahi meʻa ʻe niʻihi ki he ngaahi fekau ʻoku kau ki heʻene fānaú; ko ia, ke ke ʻuluaki fakamaau ʻa ho falé.

45 Ko e moʻoni, ʻoku ou pehē ki heʻeku tamaioʻeiki ko Siosefa Sāmita, ko e Siʻí, pe ʻi hono ʻai ʻe tahá, te u ui ʻa kimoutolu ko e ngaahi akaumeʻa, he ko hoku ngaahi kaumeʻa ʻa kimoutolu, pea te mou maʻu ha tofiʻa fakataha mo au—

46 Naʻá ku ui ʻa kimoutolu ko e kau atamaioʻeiki koeʻuhi ko e māmaní, pea ko ʻenau kau tamaioʻeiki ʻa kimoutolu koeʻuhí ko au—

47 Pea ko ʻeni, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kia Siosefa Sāmita, ko e Siʻí—Kuo ʻikai te ke tauhi ʻa e ngaahi fekaú, pea kuo pau ke avalokiʻi koe ʻi he ʻao ʻo e ʻEikí;

48 Kuo pau ke fakatomala ʻa ho afāmilí pea liʻaki ʻa e ngaahi meʻa ʻe niʻihi, pea tokanga fakamātoato ange ki hoʻo ngaahi leá, pe ʻe toʻo atu ʻa kinautolu mei honau tuʻungá.

49 Ko e meʻa ʻoku ou lea ʻaki ki he toko tahá, ʻoku ou lea ʻaki ia ki he kakai kotoa pē; alotu maʻu ai pē telia naʻa maʻu ʻe he tokotaha angakovi ná ʻa e mālohi kiate kimoutolu, pea toʻo atu ʻa kimoutolu mei homou tuʻungá.

50 ʻOku pehē foki mo ʻeku tamaioʻeiki ko Niueli K. Uitenií, ʻa ia ko ha pīsope ʻi hoku siasí, ʻoku ʻaonga ke valokiʻi mo ia, pea ke ne fakamaau ʻa hono fāmilí, pea tokanga ke nau faivelenga mo tokanga ʻo lahi ange ʻi ʻapi, pea lotu maʻu ai pē, pe ʻe toʻo atu ʻa kinautolu mei honau atuʻungá.

51 Ko ʻeni, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻe hoku ngaahi kaumeʻa, tuku ke ʻalu atu ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Sitenei Likitoní ʻi heʻene fonongá, pea fakatoʻotoʻo, pea malanga ʻaki foki ʻa e ataʻu lelei ʻo e ʻEikí, pea mo e ongoongolelei ʻo e fakamoʻuí, he te u fakaleaʻi ia; pea ʻi hoʻomou lotu ʻo e tuí ʻi he loto-tahá te u poupouʻi hake ia.

52 Pea tuku ke fai fakatoʻotoʻo foki ʻe heʻeku ongo tamaioʻeiki ko Siosefa Sāmita, ko e Siʻí, mo Feletiliki G. Uiliamisí, pea ʻe foaki kiate kinaua ʻo fakatatau pē ki he lotu ʻo e tuí; pea fakatatau ki hoʻomou tauhi ʻeku ngaahi leá ʻe ʻikai veuveuki ʻa kimoutolu ʻi he māmani ko ʻení, pe ʻi he maama ka hoko maí.

53 Pea, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ko hoku lotó ke mou fakatoʻotoʻo ke aliliu ʻeku ngaahi folofolá, pea ke bmaʻu ha cʻilo ki he hisitōliá, pea mo e ngaahi fonuá, mo e ngaahi puleʻangá, mo e ngaahi fono ʻa e ʻOtuá mo e ngaahi lao ʻa e tangatá, pea ke fai ʻeni kotoa pē koeʻuhi ko hono fakamoʻui ʻo Saioné. ʻĒmeni.