Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 71
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 71

Ko e fakahā naʻe fai kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá mo Sitenei Likitoni, ʻi Hailame, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 1 Tīsemá 1831 (History of the Church, 1:238–239). Naʻe toe hoko atu ʻa e liliu ʻe he Palōfitá ʻa e Tohi Tapú pea hoko ʻa Sitenei Likitoni ko ʻene tangata tohi ʻo aʻu ki hono maʻu mai ʻo e fakahā ko ʻení, pea naʻe taʻofi fakataimi ia ʻi he taimi ko ia koeʻuhí ke na lava ʻo fakahoko ʻa e ngaahi fakahinohino naʻe fakahā mai hení. Naʻe pau ke ʻalu atu ʻa e ongo tangatá ni ʻo malanga koeʻuhí ke na lava ʻo fakafiemālieʻi ʻa e ngaahi loto-taaufehiʻa ki he Siasí ko e tupu mei hono pulusi ʻo ha ngaahi fakamatala ʻi he nusipepá ʻa ia naʻe fai ʻe ʻĒsela Puuti, ʻa ia naʻe angatuʻu ki he Siasí.

1–4, ʻOku fekauʻi atu ʻa Siosefa Sāmita mo Sitenei Likitoni ke malanga ʻaki ʻa e ongoongoleleí; 5–11, ʻE veuveuki ʻa e ngaahi fili ʻo e Kāingalotú.

1 Vakai, ʻoku folofola peheni ʻe he ʻEikí kiate kimoua ʻa ʻeku ongo tamaioʻeiki ko Siosefa Sāmita, ko e Siʻí, mo aSitenei Likitoni, kuo hokosia moʻoni ʻa e taimí pea ʻoku totonu mo ʻaonga kiate au ke mo fakaava homo ngutú ʻi he bmalanga ʻaki ʻa ʻeku ongoongoleleí, ʻa e ngaahi meʻa ʻo e puleʻangá, pea fakamatalaʻi ʻa hono ngaahi cmeʻa lilo ʻo iá mei he ngaahi folofolá, ʻo fakatatau ki he tufakanga ko ia ʻo e Laumālié mo e mālohi ʻe foaki kiate kimouá, ʻo fakatatau mo hoku lotó.

2 Ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate kimoua, fanongonongo ki māmani ʻi he ngaahi feituʻu takatakaí, pea ʻi he siasí foki, ʻi ha vahaʻataimi, ʻio kae ʻoua ke fakahā kiate kimoua.

3 Ko e moʻoni ko e ngāue ʻeni, ʻoku ou tuku kiate kimoua ʻi ha vahaʻataimi.

4 Ko ia, ke mo ngāue ʻi heʻeku ngoue vainé. Ui ki he kakai ʻo e māmaní, pea fakamoʻoniʻi, pea teuteu ʻa e hala ki he ngaahi fekau mo e ngaahi fakahā ʻe hoko maí.

5 Ko ʻeni, vakai, ko e potó ʻeni; ko ia ia ʻe laú, tuku ke amahino kiate ia pea btali ia foki;

6 He ko ia ia ʻokú ne talí ʻe foaki ʻo alahi ange ʻaupito kiate ia, ʻio ʻa e mālohi.

7 Ko ia, aveuveuki homou ngaahi filí; ui kiate kinautolu ke mou bfetaulaki ʻi he ʻao ʻo e kakaí, pea ʻiate kimoutolu pē foki; pea ʻe fakaeʻa ʻa honau fakamāʻí ʻo fakatatau ki hoʻomo faivelengá.

8 Ko ia, tuku ke nau fakahā mai ʻa ʻenau ngaahi ʻuhinga mālohi ʻoku fakafepaki ki he ʻEikí.

9 Ko e moʻoni, ʻoku folofola peheni ʻe he ʻEikí kiate kimoua—ʻoku ʻikai ha amahafu kuo ngaohi ke tauʻi ʻaki ʻa kimoua ʻe monūʻia;

10 Pea kapau ʻe hiki hake ʻe ha tangata ʻa hono leʻó ke fakafepaki kiate kimoua ʻe veuveuki ia ʻi hoku taimi totonu pē ʻoʻoku.

11 Ko ia, tauhi ʻeku ngaahi fekaú; ʻoku moʻoni ia mo totonu. ʻE pehē. ʻĒmeni.