Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 68
kimuʻa hoko

Vahe 68

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Hailame, ʻi ʻOhaiō, ʻi Nōvema 1831, ʻi ha kole ʻa ʻOasoni Haiti, Luke S. Sionisoni, Laimani E. Sionisoni, mo Uiliami E. Makalelini. (History of the Church, 1:227–229). Neongo naʻe fai mai ʻa e fakahā ko ʻení ko e tali ki ha kole ke fakahā mai ʻa e finangalo ʻo e ʻEikí ʻo kau ki he kaumātuʻa kuo lau ki aí, ka ʻoku kau hono konga lahi ki he Siasí kotoa.

1–5, ʻOku hoko ko e folofola ʻa e ngaahi lea ʻa e kaumātuʻá ʻi hono ueʻi ʻa kinautolu ʻe he Laumālie Māʻoniʻoní; 6–12, Kuo pau ke malanga ʻaki ʻe he kaumātuʻá ʻa e ongoongoleleí, pea ʻe muimui ʻa e ngaahi fakaʻilonga ʻi he kakai tui moʻoní; 13–24, ʻOku lava ke hoko ʻa e ʻuluaki fānau ʻi he ngaahi foha ʻo ʻĒloné ko e Pīsope Pule (ʻa ia, ko ʻene maʻu ʻa e ngaahi kī ʻo e lakanga fakapalesitení ʻi heʻene hoko ko ha pīsope) ʻo fakatatau ki he tuʻutuʻuni ʻa e Kau Palesiteni ʻUluakí; 25–28, ʻOku fekau ki he ngaahi mātuʻá ke nau akoʻi ʻa e ongoongoleleí ki heʻenau fānaú; 29–35, Kuo pau ke tauhi ʻe he Kāingalotú ʻa e Sāpaté, pea ngāue faivelenga, mo lotu.

1 Naʻe ui ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko ʻOasoni Haití ʻi hono fakanofó ke malanga ʻaki ʻa e ongoongolelei taʻengatá, ʻi he aLaumālie ʻo e ʻOtua moʻuí, mei he kakai ki he kakai, pea mei he fonua ki he fonua, ʻi he ngaahi haʻofanga ʻo e kau fai angahalá, ʻi honau ngaahi fale lotú, ʻo fealēleaʻaki mo kinautolu mo fakamatalaʻi ʻa e ngaahi folofolá kotoa pē kiate kinautolu.

2 Pea vakai, pea ʻiloange, ko e sīpinga ʻeni kiate kinautolu kotoa pē naʻe fakanofo ki he lakanga fakataulaʻeikí ni, ʻa ia kuo tuʻutuʻuni kiate kinautolu ʻa honau tufakangá ke nau ʻalu atu—

3 Pea ko e sīpingá ʻeni kiate kinautolu, ke nau alea ʻo fakatatau ki hono ueʻi ʻa kinautolu ʻe he Laumālie Māʻoniʻoní.

4 Pea ʻilonga ha meʻa te nau lea ʻaki ʻi hono ueʻi ʻa kinautolu ʻe he aLaumālie Māʻoniʻoní ʻe hoko ia ko e folofola, ʻe hoko ia ko e finangalo ʻo e ʻEikí, ʻe hoko ia ko e fakakaukau ʻa e ʻEikí, ʻe hoko ia ko e folofola ʻa e ʻEikí, ʻe hoko ia ko e leʻo ʻo e ʻEikí, pea mo e bmālohi ʻo e ʻOtuá ki he fakamoʻuí.

5 Vakai, ko e talaʻofa ʻeni ʻa e ʻEikí kiate kimoutolu, ʻa kimoutolu ʻa ʻeku kau tamaioʻeikí.

6 Ko ia, ke mou fiefia, pea ʻoua ʻe amanavahē, he ko au ko e ʻEikí ʻoku ou ʻiate kimoutolu, pea te u tuʻu ʻi homou tafaʻakí; pea te mou fakamoʻoniʻi au, ʻio ko Sīsū Kalaisi, ko e ʻAlo au ʻo e ʻOtua moʻuí, naʻá ku ʻi ai, ʻoku ou ʻi ai, pea te u haʻu.

7 Ko e folofola ʻeni ʻa e ʻEikí kiate koe, ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko aʻOasoni Haití, kae ʻumaʻā foki ʻeku tamaioʻeiki ko Luke Sionisoní, pea ki heʻeku tamaioʻeiki ko Laimani Sionisoní, pea ki heʻeku tamaioʻeiki ko Uiliami E. Makaleliní, pea ki he kaumātuʻa tui faivelenga kotoa pē ʻo hoku siasí—

8 Mou aʻalu atu ki he māmaní kotoa pē, bmalanga ʻaki ʻa e ongoongoleleí ki he ckakai fulipē, pea ngāue ʻi he dmafai kuó u foaki atu kiate kimoutolú, ʻo fai epapitaiso ʻi he huafa ʻo e Tamaí, pea mo e ʻAló, pea mo e Laumālie Māʻoniʻoní.

9 Pea ko ia aia ʻe tui mo papitaisó ʻe bfakamoʻui ia, pea ko ia ia ʻe ʻikai tuí ʻe cmalaʻia.

10 Pea ko ia ia ʻe tuí ʻe tāpuakiʻi ia ʻaki ʻa e ngaahi afakaʻilonga ʻe hoko mai, ʻio ʻo hangē pē ko e meʻa kuo tohí.

11 Pea ʻe tuku kiate kimoutolu ke ʻiloʻi ʻa e ngaahi afakaʻilonga ʻo e ngaahi kuongá, mo e ngaahi fakaʻilonga ʻo e hāʻele mai ʻa e Foha ʻo e Tangatá;

12 Pea ko kinautolu kotoa pē ʻe fakamoʻoniʻi ki ai ʻe he Tamaí, ʻe tuku kiate kimoutolu ʻa e mālohi ke afakamaʻu ʻa kinautolu ki he moʻui taʻengatá. ʻĒmeni.

13 Pea ko ʻeni, ko e meʻa ki hono toe ʻo e ngaahi meʻa kehe mei he ngaahi fuakavá mo e ngaahi fekaú, ko ʻeni ia—

14 ʻOku kei toe ʻamui, pea ʻi he taimi ʻoku finangalo ki ai ʻa e ʻEikí, ʻe vaheʻi ha kau apīsope kehe ki he siasí, ke ngāue ʻo tatau foki mo e ʻuluakí;

15 Ko ia ko e kau ataulaʻeiki lahi ʻa kinautolu ʻa ia ʻoku feʻunga, pea ʻe fili ʻa kinautolu ʻe he Kau bPalesiteni ʻUluaki ʻo e Lakanga Taulaʻeiki Faka-Melekisētekí, tuku kehe pē ʻo kapau ko e kau hako totonu ʻa kinautolu ʻo cʻĒlone.

16 Pea kapau ko e hako totonu ʻa kinautolu ʻo aʻĒlone, ʻoku ʻi ai ʻenau totonu fakalao ki he lakanga fakapīsopé, ʻo kapau ko e ʻuluaki fānau ʻa kinautolu ʻi he ngaahi foha ʻo ʻĒlone;

17 He ʻoku maʻu ʻe he ʻuluaki fānaú ʻa e totonu ki he lakanga fakapalesiteni ki he lakanga fakataulaʻeikí ni, pea mo e ngaahi a pe ko e mafai ʻo iá.

18 ʻOku ʻikai maʻu ʻe ha tangata ha totonu fakalao ki he lakangá ni, ke maʻu ʻa e ngaahi kī ʻo e lakanga fakataulaʻeikí ni, tuku kehe pē ʻo kapau ko e hako atotonu pea ko e ʻuluaki fānau ia ʻa ʻĒloné.

19 Ka ko e meʻa ʻi he maʻu ʻe ha ataulaʻeiki lahi ʻo e Lakanga Taulaʻeikí Faka-Melekisētekí ʻa e mafai ke ngāue ʻi he ngaahi lakanga siʻi hifo kotoa pē, ko ia ʻokú ne lava ai ʻo ngāue ʻi he lakanga ʻo e bpīsopé ʻo ka ʻoku ʻikai ʻiloʻi ha hako totonu ʻo ʻĒlone, ʻo kapau ʻe ui ia mo vaheʻi mo fakanofo ki he mālohí ni, ʻi he nima ʻo e Kau Palesiteni ʻUluaki ʻo e Lakanga Taulaʻeiki Faka-Melekisētekí.

20 Pea kuo pau ke fakapapauʻi foki ʻe he Kau Palesitení ni, ʻa e hako totonu ʻo ʻĒloné, pea ʻiloʻi ʻokú ne feʻunga, pea apani mo bfakanofo ia ʻi he nima ʻo e Kau Palesitení ni, ka ʻikai pea ʻoku ʻikai fakamafaiʻi fakalao ʻa kinautolu ke ngāue ʻi honau lakanga fakataulaʻeikí.

21 Ka ʻe ngofua ke nau ʻekeʻi honau paní, ʻi he funga ʻo e tuʻutuʻuni ʻo kau ki heʻenau totonu ki he lakanga fakataulaʻeikí ʻi heʻene hokohoko mei he tamai ki he fohá, ʻo kapau te nau lava ʻi ha taimi ke fakapapauʻi honau hokohokó, pe fakapapauʻi ia ʻi ha fakahā mei he ʻEikí ʻi he nima ʻo e Kau Palesiteni kuo lau ki ai ʻi ʻolungá.

22 Pea ko e tahá, ʻe ʻikai fakamāuʻi ha pīsope pe taulaʻeiki lahi ʻe vaheʻi ki he ngāué ni pe fakahalaiaʻi ia ʻi ha hia ʻe taha, tuku kehe pē ʻo kapau ʻe fai ia ʻi he ʻao ʻo e Kau aPalesiteni ʻUluaki ʻo e siasí;

23 Pea kapau ʻe ʻiloʻi ʻokú ne halaia ʻi he ʻao ʻo e Kau Palesiteni ko ʻení, ʻaki ʻa e fakamoʻoni ʻoku ʻikai lava ke fakaʻikaiʻi, ʻe fakahalaiaʻi ia;

24 Pea kapau te ne fakatomala, ʻe afakamolemoleʻi ia, ʻo fakatatau ki he ngaahi fuakava mo e ngaahi fekau ʻo e siasí.

25 Pea ko e tahá, kapau ʻoku maʻu ha fānau ʻe ha ongo amātuʻa ʻi Saione pe ʻi ha taha ʻo hono ngaahi bsiteiki ʻa ia kuo fokotuʻú, ʻa ia ʻoku ʻikai te nau cakoʻi ʻa kinautolu ke nau ʻiloʻi ʻa e tokāteline ʻo e fakatomalá, tui kia Kalaisi ko e ʻAlo ʻo e ʻOtua moʻuí, pea mo e papitaisó mo e foaki ʻo e Laumālie Māʻoniʻoní ʻi he hilifaki ʻo e nimá, ʻi he taimi ʻoku nau taʻu dvalu aí, ʻe ʻi he ʻulu ʻo e mātuʻá ʻa e eangahalá.

26 He ʻe hoko ʻeni ko e fono ki he kakai ʻoku nofo ʻi aSaioné, pe ʻi ha taha ʻo hono ngaahi siteiki ʻa ia kuo fokotuʻú.

27 Pea ʻe apapitaiso ʻa ʻenau fānaú ki he bfakamolemole ʻo ʻenau ngaahi angahalá ʻi he taimi ʻoku nau taʻu cvalu aí, pea maʻu ʻa e hilifaki ʻo e nimá.

28 Pea ke nau akoʻi foki ʻenau fānaú ke alotu, pea ke ʻaʻeva ʻi he angatonu ʻi he ʻao ʻo e ʻEikí.

29 Pea mo e kakai ʻo Saioné ke nau tokanga foki ki he ʻaho aSāpaté ke tauhi ia ke toputapu.

30 Pea mo e kakai ʻoku nofo ʻi Saioné ke nau manatuʻi foki ʻa ʻenau ngaahi ngāué, ʻo kapau kuo fili ʻa kinautolu ke ngāue, ke nau fai ia ʻi he faivelenga kakato; koeʻuhí he ko e nofo noá ʻe manatuʻi ia ʻi he ʻao ʻo e ʻEikí.

31 Ko ʻeni, ko au, ko e ʻEikí, ʻoku ʻikai te u loko leleiʻia ʻi he kakai ʻoku nofo ʻi Saioné, he ʻoku ʻi ai ʻa e kau anofo noa ʻiate kinautolu; pea ʻoku tupu hake foki ʻa ʻenau fānaú ʻi he bfai angahala; ʻoku ʻikai foki te nau cfekumi fakamātoato ki he ngaahi koloa ʻo e taʻengatá, ka ʻoku fonu ʻa honau matá ʻi he mānumanu.

32 ʻOku ʻikai totonu ke ʻi ai ʻa e ngaahi meʻá ni, pea ʻoku totonu ke liʻaki ia meiate kinautolu; ko ia, tuku ke ʻave ʻe heʻeku tamaioʻeiki ko ʻŌliva Kautelé ʻa e ngaahi leá ni ki he fonua ko Saioné.

33 Pea ʻoku ou fai ʻa e fekau kiate kinautolu—ko ia ia ʻoku ʻikai te ne fai ʻene ngaahi alotú ʻi he ʻao ʻo e ʻEikí ʻi hono taimi totonú, tuku ke bmanatuʻi ia ʻi he ʻao ʻo e fakamaau ʻo hoku kakaí.

34 ʻOku moʻoni mo totonu ʻa e ngaahi aleá ni; ko ia, ʻoua ʻe maumauʻi ia, pe btoʻo ha meʻa mei ai.

35 Vakai, ko au ko e aʻĀlifá mo e ʻŌmeká, pea ʻoku ou bhaʻu vave. ʻĒmeni.