Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 98
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 98

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Ketilani, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 6 ʻAokosi 1833 (History of the Church, 1:403–406). Naʻe fai mai ʻa e fakahā ko ʻení koeʻuhi ko hono fakatangaʻi ʻo e Kāingalotu ʻi Mīsulí. Naʻe fakanatula pē ki he Kāingalotu ʻi Mīsulí, ke nau ongoʻi ha holi ke fakafepakiʻi mo sāuni, koeʻuhi ko ʻenau faingataʻaʻia fakasino mo e mole ʻo ʻenau koloá. Ko ia, naʻe fai mai ai ʻe he ʻEikí ʻa e fakahā ko ʻení. Neongo ne ʻosi aʻu atu ki he Palōfitá ʻi Ketilani (ʻa ia ʻoku maile ʻe hivangeau hono mamaʻó) ʻa e ngaahi ongoongo ʻe niʻihi ʻo kau ki he ngaahi palōpalema ʻi Mīsulí, ka ʻe ʻikai lava ke ne ʻilo ki hono fakatuʻutāmaki ʻo e meʻa ne hokó ʻi he ʻaho ko ʻení tuku kehe ʻi hano fakahā ia kiate ia ʻi ha fakahā.

1–3, ʻE hoko ʻa e ngaahi faingataʻaʻia ʻo e Kāingalotú ko ha meʻa ia ʻe kau lelei kiate kinautolu; 4–8, ʻOku fekau ki he Kāingalotú ke nau poupou ki he lao fakakonisitūtone ʻo e fonuá; 9–10, ʻOku totonu ke poupouʻi ha kau tangata faitotonu, anga-fakapotopoto, mo lelei ki he puleʻanga fakamāmaní; 11–15, ʻE maʻu ʻa e moʻui taʻengatá ʻe kinautolu ʻoku nau foaki ʻenau moʻuí koeʻuhi ko e ngāue ʻa e ʻEikí; 16–18, Taʻofi ʻa e taú kae fakahā ʻa e melinó; 19–22, ʻOku valokiʻi mo fekauʻi ʻa e Kāingalotu ʻi Ketilaní ke nau fakatomala; 23–32, ʻOku fakahā mai ʻe he ʻEikí ʻa ʻene ngaahi fono ʻa ia ʻokú ne puleʻi ʻa e ngaahi fakatangá mo e ngaahi faingataʻaʻia ʻoku tuku ke hoko mai ki hono kakaí; 33–38, ʻOku toki fakatonuhiaʻi pē ʻa e taú ʻi he taimi ʻoku fekauʻi ai ia ʻe he ʻEikí; 39–48, ʻOku fekau ki he Kāingalotú ke nau fakamolemoleʻi ʻa honau ngaahi filí, ʻa ia, ʻo kapau te nau fakatomala, te nau hao foki mei he tautea ʻa e ʻEikí.

1 Ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu ʻe hoku ngaahi kaumeʻa, ʻoua ʻe amanavahē, tuku ke fiemālie ʻa homou lotó; ʻio, fiefia maʻu ai pē, pea ʻoatu ʻa e bfakafetaʻi ʻi he ngaahi meʻa kotoa pē;

2 aTatali ʻi he faʻa kātaki ki he ʻEikí, he kuo aʻu hake ʻa hoʻomou ngaahi lotú ki he telinga ʻo e ʻEiki ʻo e Sapaotí, pea kuo tohi ia ʻaki ʻa e meʻa fakamaʻu mo e fakamoʻoni ko ʻení—kuo fuakava ʻa e ʻEikí mo tuʻutuʻuni ʻe tali ia.

3 Ko ia, ʻokú ne fai ʻa e talaʻofá ni kiate kimoutolu, ʻaki ʻa e fuakava taʻe-faʻa-liliu ʻa ia ʻe fakahoko ia; pea ʻe fengāueʻaki fakataha ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ʻa ia kuo afakamamahiʻi ʻaki ʻa kimoutolú koeʻuhi ko hoʻomou leleí, pea ki hono fakalāngilangiʻi ʻo hoku hingoá, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí.

4 Pea ko ʻeni, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu ʻo kau ki he ngaahi lao ʻo e fonuá, ko hoku lotó ke tokanga ʻa hoku kakaí ke nau fai ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ʻa ia te u fekau kiate kinautolú.

5 Pea ko e alao ko ia ʻo e fonuá ʻa ia ʻoku hoa mo e bkonisitūtoné, ʻa ia ʻoku poupouʻi ʻa e tefito ʻo e tauʻatāiná ʻi hono tauhi maʻu ʻo e ngaahi totonu mo e ngaahi faingamālié, ʻoku kau ia ki he faʻahinga kotoa pē ʻo e tangatá, pea ʻoku totonu ia ʻi hoku ʻaó.

6 Ko ia, ko au, ko e ʻEikí, ʻoku ou fakatonuhiaʻi ʻa kimoutolu pea mo homou kāinga ʻo hoku siasí, ʻi he poupouʻi ʻo e laó ʻa ia ko e lao fakakonisitūtone ʻo e fonuá;

7 Pea ko e meʻa ki he lao ʻa e tangatá, ʻilonga ha meʻa ʻoku lahi hake pe siʻi hifo ʻi he meʻa ní, ʻoku tupu ia mei he koví.

8 Ko au, ko e ʻEiki ko e ʻOtuá, ʻoku ou afakatauʻatāinaʻi ʻa kimoutolu, ko ia ʻoku mou tauʻatāina moʻoni; pea ʻoku fakatauʻatāinaʻi foki ʻa kimoutolu ʻe he laó.

9 Ka neongo iá, ko e taimi ʻoku pule ai ʻa e kau afai angahalá ʻoku tangi ʻa e kakaí.

10 Ko ia, ʻoku totonu ke kumi faivelenga ki he kau tangata aangatonu mo anga-fakapotopoto, pea ʻoku totonu ke mou tokanga ke poupouʻi hake ʻa e kau tangata angalelei mo anga-fakapotopotó; ka ʻikai pea ʻilonga ha meʻa ʻoku siʻi hifo ʻi he ngaahi meʻá ni ʻoku tupu ia mei he koví.

11 Pea ʻoku ou fai kiate kimoutolu ʻa e fekau, ke mou liʻaki ʻa e kovi kotoa pē pea pīkitai ki he lelei kotoa pē, koeʻuhí ke mou moʻui ʻo fakatatau ki he afolofola kotoa pē ʻoku ʻalu atu ʻi he fofonga ʻo e ʻOtuá.

12 He te ne afoaki ki he kau tui faivelengá ʻa e ʻotu lea ki he ʻotu lea, ʻa e akonaki ki he akonaki; pea te u bsiviʻi mo fakamoʻoniʻi ʻa kimoutolu ʻi he meʻá ni.

13 Pea ko ia ia ʻokú ne atuku hifo ʻene moʻuí koeʻuhi ko ʻeku ngāué, mo hoku hingoá, te ne toe maʻu ia, ʻio ʻa e moʻui taʻengatá.

14 Ko ia, ʻoua te mou amanavahē ki homou ngaahi filí, he kuó u tuʻutuʻuni ʻi hoku lotó, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí, te u bsiviʻi ʻa kimoutolu ʻi he ngaahi meʻa kotoa pē, pe te mou nofo maʻu ʻi heʻeku fuakavá, ʻio ʻo aʻu ki he cmaté, koeʻuhí ke ʻilo ai ʻoku mou taau.

15 He kapau ʻe ʻikai te mou nofo maʻu ʻi heʻeku fuakavá ʻoku ʻikai te mou taau mo au.

16 Ko ia, ataʻofi ʻa e btaú pea fakahā ʻa e cmelinó, pea feinga faivelenga ke dliliu ʻa e loto ʻo e fānaú ki heʻenau ngaahi tamaí, pea mo e loto ʻo e ngaahi tamaí ki he fānaú;

17 Pea ko e tahá, ko e loto ʻo e kau aSiú ki he kau palōfitá, mo e kau palōfitá ki he kau Siú; telia naʻá ku haʻu ʻo taaʻi ʻa e māmaní kotoa ʻaki ha malaʻia, pea fakaʻauha ʻa e kakano kotoa pē ʻi hoku ʻaó.

18 ʻOua ʻe tuku ke puputuʻu homou lotó; he ʻoku lahi ʻa e ngaahi nofoʻanga alahi ʻi he fale ʻo ʻeku Tamaí, pea kuó u teuteu ha potu moʻomoutolu; pea ko e feituʻu ʻoku ou ʻi ai mo ʻeku Tamaí, te mou ʻi ai mo kimoutolu foki.

19 Vakai, ko au, ko e ʻEikí, ʻoku ʻikai te u loko leleiʻia ʻi he tokolahi ʻoku ʻi he siasi ʻi Ketilaní;

20 He ʻoku ʻikai te nau liʻaki ʻenau ngaahi angahalá, mo ʻenau ngaahi fai angahalá, mo e hīkisia ʻo honau lotó, mo ʻenau mānumanú, mo ʻenau ngaahi meʻa fakalielia kotoa pē, pea tauhi ʻa e ngaahi lea ʻo e potó mo e moʻui taʻengata ʻa ia kuó u foaki kiate kinautolú.

21 Ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ko au, ko e ʻEikí te u atauteaʻi ʻa kinautolu pea fai ʻa e meʻa ʻoku ou faʻiteliha ki aí, ʻo kapau ʻe ʻikai te nau fakatomala mo tauhi ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē kuó u lea ʻaki kiate kinautolú.

22 Pea ko e tahá ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, kapau te mou tokanga ke afai ʻa e meʻa kotoa pē ʻoku ou fekau kiate kimoutolú, ko au, ko e ʻEikí, te u taʻofi ʻa e lili mo e ʻita kotoa meiate kimoutolu, pea ʻe ʻikai lavaʻi ʻa kimoutolu ʻe he ngaahi bmatapā ʻo helí.

23 Ko ʻeni, ʻoku ou lea kiate kimoutolu ʻo kau ki homou ngaahi fāmilí—kapau ʻe ataaʻi ʻa kimoutolu, pe ko homou ngaahi fāmilí, ʻo tuʻo taha, ʻe ha kau tangata, pea mou kātakiʻi ia ʻi he faʻa kātaki ʻo ʻikai te mou lea kovi kiate kinautolu, pe feinga ke sāuni, ʻe totongi kiate kimoutolu;

24 Ka ʻo kapau ʻe ʻikai te mou kātakiʻi ia ʻi he faʻa kātaki, ʻe alau ia kiate kimoutolu ko ha tautea totonu kiate kimoutolu.

25 Pea ko e tahá, kapau ʻe taaʻi ʻa kimoutolu ʻe homou filí ko hono tuʻo ua, pea ʻikai te mou lea kovi ki homou filí, pea mou kātakiʻi ia ʻi he faʻa kātaki, ʻe liunga teau ʻa hoʻomou totongí;

26 Pea ko e tahá, kapau te ne taaʻi ʻa kimoutolu ko hono tuʻo tolú, pea mou kātakiʻi ia ʻi he afaʻa kātaki, ʻe liunga fā kiate kimoutolu ʻa hoʻomou totongí;

27 Pea ʻe tuʻu ʻa e ngaahi fakamoʻoni ʻe tolu ko ʻení ke talatalaakiʻi ʻa homou filí ʻo kapau ʻe ʻikai te ne fakatomala, pea ʻe ʻikai toʻo atu ia.

28 Pea ko ʻeni, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, kapau ʻe hao ʻa e fili ko iá mei heʻeku tauteá, ʻo ʻikai ʻomi ia ke fakamāuʻi ʻi hoku ʻaó, te mou toki vakai leva ke mou lea afakatokanga kiate ia ʻi hoku hingoá, ke ʻoua naʻá ne toe haʻu kiate kimoutolu, pe ki homou fāmilí, naʻa mo e fānau ʻa hoʻomou fānaú ʻo aʻu ki he toʻu tangata hono tolú mo hono faá.

29 Pea ko ia, kapau te ne ʻalu atu kiate kimoutolu pe ko hoʻomou fānaú pe ko e fānau ʻa hoʻomou fānaú ʻo aʻu ki he toʻu tangata hono tolú mo hono faá, kuó u tuku ʻa homou filí ki homou nimá;

30 Pea kapau te mou toki fakahaofi ia, ʻe totongi kiate kimoutolu koeʻuhi ko hoʻomou māʻoniʻoní; kae ʻumaʻā mo hoʻomou fānaú mo e fānau ʻa hoʻomou fānaú ʻo aʻu ki he toʻu tangata hono tolú mo hono faá.

31 Ka neongo iá, ʻoku ʻi homou nimá ʻa homou filí; pea kapau te mou totongi kiate ia ʻo fakatatau ki heʻene ngaahi ngāué, ʻoku mou tonuhia; kapau kuó ne feinga ke tāmateʻi ʻa kimoutolu pea kuo tuʻutāmaki ʻa hoʻomou moʻuí koeʻuhi ko ia, ʻoku ʻi homou nimá ʻa homou filí pea ʻoku mou tonuhia.

32 Vakai, ko e fono ʻeni naʻá ku foaki ki heʻeku tamaioʻeiki ko Nīfaí mo hoʻomou ngaahi atamai, ko Siosefa, mo Sēkope, mo ʻAisake, mo ʻĒpalahamé, pea mo ʻeku kau palōfitá mo e kau ʻaposetolo kotoa pē ʻi he kuonga muʻá.

33 Pea ko e tahá, ko e afono ʻeni ʻa ia naʻá ku ʻoange ki hoku kakaí ʻi he kuonga muʻá, ke ʻoua naʻa nau ʻalu atu ke tauʻi ha puleʻanga, faʻahinga, lea, pe kakai, tuku kehe pē ʻo kapau ko au, ko e ʻEikí, naʻá ku fekauʻi ʻa kinautolú.

34 Pea kapau ʻe tala tau kiate kinautolu ʻe ha puleʻanga, lea, pe kakai, ke nau fuofua hiki hake ha fuka ʻo e amelino ki he kakai, puleʻanga, pe lea ko iá;

35 Pea kapau ʻe ʻikai ke tali ʻe he kakai ko iá ʻa e tala fakamelinó, pe ko hono fai tuʻo uá pe ko hono tuʻo tolú, ʻoku totonu ke nau ʻomi ʻa e ngaahi fakamoʻoní ni ki he ʻao ʻo e ʻEikí;

36 Pea ko au, ko e ʻEikí, te u toki fai kiate kinautolu ha fekau, pea fakatonuhiaʻi ʻa kinautolu ʻi he ʻalu atu ke tauʻi ʻa e puleʻanga, lea, pe kakai ko iá.

37 Pea ko au, ko e ʻEikí, te u afai ʻenau ngaahi taú, pea mo e ngaahi tau ʻa ʻenau fānaú mo e fānau ʻa ʻenau fānaú, kae ʻoua kuo nau sāuni maʻanautolu ki honau ngaahi filí kotoa pē, ʻo aʻu ki he toʻu tangata hono tolú mo hono faá.

38 Vakai, ko e sīpinga ʻeni ki he kakai kotoa pē, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí ko homou ʻOtuá, koeʻuhí ke nau tonuhia ʻi hoku ʻaó.

39 Pea ko e tahá, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻo ka hili ʻa e ʻuluaki haʻu ʻa homou fili kiate koé, kapau te ne fakatomala pea haʻu kiate koe ʻo kole hoʻo fakamolemolé, ke fakamolemoleʻi ia, ʻo ʻikai toe lau ia ko e fakamoʻoni ke talatalaakiʻi ʻaki ʻa ho filí—

40 Pea fai pehē ʻo aʻu ki hono tuʻo uá mo hono tuʻo tolú; pea ʻi he taimi kotoa pē ʻe fakatomala ai ʻa ho filí ʻi he hala kuó ne faihala ai kiate koé, ke ke afakamolemoleʻi ia, ʻo aʻu ki he tuʻo fitungofulu liunga fitu.

41 Pea kapau te ne faihala kiate koe ko ʻene fuofua fai ia ʻo ʻikai fakatomala, ke ke fakamolemoleʻi pē ia.

42 Pea kapau te ne faihala kiate koe ko hono tuʻo ua, pea ʻikai fakatomala, ke ke fakamolemoleʻi pē ia.

43 Pea kapau te ne faihala kiate koe ko hono tuʻo tolu, pea ʻikai fakatomala, ke ke fakamolemoleʻi ia foki.

44 Ka ʻo kapau te ne faihala kiate koe ko hono tuʻo fā, ʻe ʻikai te ke fakamolemoleʻi ia, ka te ke ʻomi ʻa e ngaahi fakamoʻoní ni ki he ʻao ʻo e ʻEikí; pea ʻe ʻikai ke fakangaloʻi ia kae ʻoua ke ne fakatomala pea totongi kiate koe ʻo liunga fā ʻi he ngaahi meʻa kotoa pē kuó ne faihala ai kiate koé.

45 Pea kapau te ne fai ʻeni, ke ke fakamolemoleʻi ia ʻaki ho lotó kotoa; pea kapau ʻe ʻikai te ne fai ʻeni, ko au, ko e ʻEikí, te u asāuni maʻau ki ho filí ʻo liunga teau;

46 Pea ki heʻene fānaú mo e fānau ʻa ʻene fānaú ʻo kinautolu kotoa pē ʻoku fehiʻa kiate aú, ʻo aʻu ki he toʻu tangata hono atolú mo hono faá.

47 Ka ʻo kapau ʻe fakatomala ʻa e fānaú, pe ko e fānau ʻa e fānaú, ʻo atafoki ki he ʻEiki ko honau ʻOtuá, ʻaki honau lotó kotoa, pea mo honau iví, ʻatamaí, mo e mālohí kotoa, pea totongi ʻo liunga fā ki he ngaahi hala kotoa pē kuo nau faihala aí, pe kuo faihala ai ʻa ʻenau ngaahi tamaí, pe ko e ngaahi tamai ʻa ʻenau ngaahi tamaí, ʻe toki fakafoki leva ai ʻa hoʻo ʻitá;

48 Pea ʻe ʻikai toe hoko kiate kinautolu ʻa e atautea, ʻoku folofola ʻe he ʻEiki ko ho ʻOtuá, pea ʻe ʻikai toe ʻomi ʻa ʻenau ngaahi faihalá ke hoko ko e fakamoʻoni kiate kinautolu ʻi he ʻao ʻo e ʻEikí. ʻĒmeni.