ʻĒpalahame 3
  ʻŪ Meʻa kuo Download
  Tohí Kotoa (PDF)
  ʻŪ Futinōutí
  Kaveingá

  Vahe 3

  ʻOku ako ʻa ʻĒpalahame ki he laʻaá, māhiná, mo e ngaahi fetuʻú tuʻunga ʻi he ʻŪlimí mo e Tūmemí—ʻOku fakahā mai ʻe he ʻEikí kiate ia ʻa e natula taʻengata ʻo e ngaahi laumālié—ʻOkú ne ako ki he moʻui ki muʻa ʻi he māmaní, tomuʻa fakanofó, ko e Fakatupú, ko hono fili ʻo e Huhuʻí, mo e tuʻunga hono ua ʻo e tangatá.

  1 Pea ko au, ʻĒpalahame, naʻá ku maʻu ʻa e aʻŪlimí mo e Tūmemí, ʻa ia kuo tuku mai kiate au ʻe he ʻEiki ko hoku ʻOtuá, ʻi ʻUa ʻo e kau Kalitiá;

  2 Pea naʻá ku mamata ki he ngaahi afetuʻú, ʻoku fuʻu lalahi, pea ko e taha ʻo kinautolu naʻe ofi taha ki he taloni ʻo e ʻOtuá; pea naʻe lahi ʻa e ngaahi fetuʻu lalahi ʻa ia naʻe ofi ki aí;

  3 Pea naʻe folofola mai ʻa e ʻEikí kiate au: Ko e ngaahi fetuʻu pulé ʻeni; pea ko e hingoa ʻo e fetuʻu lahí ko aKolapa, koeʻuhí he ʻoku ofi ia kiate au, he ko au ʻa e ʻEiki ko ho ʻOtuá: kuó u fokotuʻu ʻa e fetuʻu ko ʻení ke puleʻi ʻa e ngaahi fetuʻu kotoa pē ʻa ia ʻoku kau ki he faʻahinga tatau mo ia ʻokú ke tuʻu aí.

  4 Pea naʻe folofola mai ʻa e ʻEikí kiate au, ʻi he ʻŪlimí mo e Tūmemí ʻo pehē, ʻoku faitatau ʻa Kolapa mo e anga ʻo e lau taimi ʻa e ʻEikí ʻo fakatatau ki hono ngaahi kuongá mo e ngaahi faʻahitaʻú ʻi heʻene ngaahi takamiló; pea ko e takamilo tuʻo tahá ko e aʻaho ia ʻe taha ki he ʻEikí, ʻo fakatatau ki he anga ʻo ʻene lau taimí, ko e btaʻu ʻe taha afe ʻo fakatatau ki he lau taimi kuo kotofa ki he maama ʻokú ke tuʻu aí. Ko e anga ʻeni ʻo e lau taimi ʻa e ʻEikí, ʻo fakatatau ki he lau taimi ʻo Kolapá.

  5 Pea naʻe folofola mai ʻa e ʻEikí kiate au: Ko e maama ʻa ia ko e maama siʻi hifó, ʻa ia ʻoku siʻi hifo ʻi he maama ke puleʻi ʻa e ʻahó, ʻio ʻa e poó, ʻoku māʻolunga pe lahi ange ia ʻi he maama ʻokú ke tuʻu aí ʻi he anga ʻo e lau taimí, he ʻoku ʻalu ia ʻi he tuʻunga ʻoku māmalie ange; ʻoku hoa ʻeni mo e tuʻunga totonú koeʻuhí he ʻoku tuʻu ia ki ʻolunga ʻi he maama ʻa ia ʻoku ke tuʻu aí, ko ia ʻoku ʻikai ke lahi pehē ʻa hono lau taimí ʻi he lahi ʻo hono ngaahi ʻahó, pea mo e ngaahi māhiná, pea mo e ngaahi taʻú.

  6 Pea naʻe folofola mai ʻa e ʻEikí kiate au: Ko ʻeni, ʻe ʻĒpalahame, ʻoku ʻi ai ʻa e aongo moʻoní ni, vakai ʻoku mamata ki ai ʻa ho matá; ʻoku tuku kiate koe ke ke ʻiloʻi ʻa e ngaahi taimi ʻo e lau taimí, pea mo e lau taimi tukupaú, ʻio, ʻa e lau taimi tukupau ʻo e maama ʻokú ke tuʻu aí, pea mo e lau taimi tukupau ʻo e maama lahi ange ʻa ia kuo fokotuʻu ke pule ki he ʻahó, pea mo e lau taimi tukupau ʻo e maama siʻi ange ʻa ia kuo fokotuʻu ke pule ki he poó.

  7 Ko ʻeni ko e lau taimi tukupau ʻo e maama siʻi hifó ʻoku fuoloa ange ia ʻi hono lau taimí ʻi he lau taimi ʻo e maama ʻa ia ʻokú ke tuʻu aí.

  8 Pea ʻo ka ʻi ai ʻa e ongo moʻoní ni, ʻe ʻi ai mo e moʻoni ʻe taha ʻoku māʻolunga ange ʻi ai, ʻa ia ko e pehē, ʻe ʻi ai ʻa e maama ʻe taha ʻoku toe fuoloa ange ʻa hono lau taimí;

  9 Pea ko ia ʻe pehē ʻa e lau taimi ʻo e maama ʻe taha ʻoku māʻolunga ange ʻi he maama ʻe taha, kae ʻoua ke ke haʻu ʻo ofi ki Kolapa, pea ko e Kolapa ko iá ʻoku tatau ia ki he anga ʻo e lau taimi ʻa e ʻEikí; ʻa ia ko e Kolapa kuo fokotuʻu ia ʻo ofi ki he taloni ʻo e ʻOtuá, ke puleʻi ʻa e ngaahi maama kotoa ko ia ʻoku kau ki he afaʻahinga tatau mo ia ʻokú ke tuʻu aí.

  10 Pea ʻoku tuku kiate koe ke ke ʻilo ʻa e lau taimi tukupau ʻo e ngaahi fetuʻu kotoa pē ʻa ia kuo fokotuʻu ke ulo atú, kae ʻoua ke ke haʻu ʻo ofi ki he taloni ʻo e ʻOtuá.

  11 Ko ia ko au, ʻĒpalahame, naʻá ku fakatau afolofola ki he ʻEikí, ko e mata ki he mata, ʻo hangē ko e fetalanoaʻaki ʻa e tangata ʻe taha mo e tangata ʻe taha; pea naʻá ne fakahā kiate au ʻo kau ki he ngaahi meʻa kuo ngaohi ʻe hono toʻukupú;

  12 Pea naʻá ne folofola mai kiate au: ʻE hoku foha, ʻe hoku foha, (pea naʻe mafao atu ʻa hono toʻukupú), vakai te u fakahā kiate koe ʻa e ngaahi meʻá ni kotoa. Pea naʻá ne ʻai hono toʻukupú ki hoku matá, pea naʻá ku mamata ki he ngaahi meʻa ʻa ia kuo ngaohi ʻe hono toʻukupú, ʻa ia naʻe lahi; pea naʻe tupu ʻo lahi ia ʻi hoku ʻaó, pea naʻe ʻikai te u faʻa mamata ki hono ngataʻanga ʻo iá.

  13 Pea naʻá ne folofola mai kiate au: Ko Sainehā ʻeni, ʻa ia ko e laʻaá. Pea naʻá ne folofola mai kiate au: Ko Kokavi, ʻa ia ko e fetuʻu. Pea naʻá ne folofola mai kiate au: Ko e ʻOlea, ʻa ia ko e māhiná. Pea naʻá ne folofola mai kiate au: Ko Kokauviimi, ʻa ia ko hono ʻuhingá ko e ngaahi fetuʻu, pe ko e ngaahi maama lalahi kotoa pē, ʻa ia naʻe ʻi he ʻatā ʻo e langí.

  14 Pea ko e taimi poʻuli ʻa ia naʻe folofola ʻaki mai ai ʻe he ʻEikí ʻa e ngaahi folofolá ni kiate au: Te u afakatokolahi koe, pea mo ho bhakó ʻi mui ʻiate koé, ke hangē ko e ngaahi meʻá ni; pea kapau ʻoku ʻikai te ke lava ʻo lau ʻa e clahi ʻo e ʻoneʻoné, ʻe pehē ʻa e tokolahi ʻo ho ngaahi hakó.

  15 Pea naʻe folofola mai ʻa e ʻEikí kiate au: ʻE ʻĒpalahame, ʻoku ou fakahā atu ʻa e ngaahi meʻá ni kiate koe ʻi he teʻeki ai ke ke ʻalu ki ʻIsipité, koeʻuhí ke ke lava ʻo fakahā ʻa e ngaahi leá ni kotoa pē.

  16 Kapau ʻoku ʻi ai ʻa e meʻa ʻe ua, ʻo māʻolunga ange ʻa e tahá ʻi he tahá, ʻe ʻi ai mo e ngaahi meʻa lalahi ange ʻi ai; ko ia ko aKolapa ko e lahi taha ʻi hono kotoa ʻo e Kokauviimi ʻa ia kuó ke mamata ki aí, koeʻuhí he ʻoku ofi taha ia kiate au.

  17 Ko ʻeni, kapau ʻoku ʻi ai ʻa e meʻa ʻe ua, ʻoku māʻolunga ange ʻa e tahá ʻi he tahá, pea māʻolunga ange ʻa e māhiná ʻi he māmaní, pea ʻe ʻi ai nai ha maama pe fetuʻu ʻe ʻi ʻolunga ai; pea ʻoku ʻikai ha meʻa ʻe fakakaukau ʻe he ʻEiki ko ho ʻOtuá ʻi hono lotó ke fai ka te ne afai ia.

  18 Ka neongo iá naʻá ne fakatupu ʻa e fetuʻu lahi angé; ʻo hangē foki, kapau ʻe ʻi ai ʻa e ongo laumālie ʻe ua, pea ʻatamai poto ange ʻa e tahá ʻi he tahá, pea neongo ʻoku ʻatamai poto ange ʻa e tahá ʻi he tahá, ka ʻoku ʻikai hano kamataʻanga ʻo e ongo laumālié ni; naʻá na ʻi ai ʻi muʻa, ʻe ʻikai hana ngataʻanga, te na ʻi ai ʻamui, he ʻokú na anolaumi, pe taʻengata.

  19 Pea naʻe folofola mai ʻa e ʻEikí kiate au: ʻOku ʻi ai ʻa e ongo moʻoní ni, pea ʻoku ʻi ai ʻa e laumālie ʻe ua, pea ʻatamai poto ange ʻa e tahá ʻi he tahá; pea ʻe ʻi ai ha taha ʻe ʻatamai poto ange ʻiate kinaua; ko e ʻEiki ko ho ʻOtuá au, ʻoku ou ʻatamai poto aange ʻiate kinautolu kotoa pē.

  20 Naʻe fekau atu ʻe he ʻEiki ko ho ʻOtuá ʻa ʻene ʻāngeló ke afakahaofi koe mei he nima ʻo e taulaʻeiki ʻa ʻElikená.

  21 ʻOku ou nofo ʻi he lotolotonga ʻo kinautolu kotoa pē; ko ia ko ʻeni, kuó u ʻalu hifo ʻeni kiate koe ke fakahā kiate koe ʻa e ngaahi ameʻa kuo ngaohi ʻe hoku nimá, ʻa ia ʻoku mahulu ange ai ʻa hoku bpotó ʻiate kinautolu kotoa pē, he ʻoku ou pule ʻi he ngaahi langi ʻi ʻolungá, pea ʻi he māmani ʻi laló, ʻi he poto mo e anga-fakapotopoto kakato, ki he fānau fakalaumālie kotoa pē ʻa ia kuo mamata ki ai ho matá talu mei he kamataʻangá; naʻá ku ʻalu hifo ʻi he kamataʻangá ki he lotolotonga ʻo e fānau fakalaumālie kotoa pē ʻa ia kuó ke mamata ki aí.

  22 Ko ʻeni, kuo fakahā mai ʻe he ʻEikí kiate au, ʻa ia ko ʻĒpalahame, ʻa e afānau fakalaumālie ʻa ia naʻe fakatupu ʻi he bteʻeki ai ke ʻi ai ʻa e māmaní; pea naʻe ʻi he lotolotonga ʻo kinautolú ni kotoa pē ʻa e tokolahi naʻe ngali cʻeiki mo lahi;

  23 Pea naʻe ʻafio ʻa e ʻOtuá ki he ngaahi laumālié ni kuo nau lelei, pea naʻá ne tuʻu ʻi honau lotolotongá, ʻo ne folofola: Te u fakanofo ʻa kinautolú ni ko ʻeku kau pule; he naʻá ne tuʻu ʻi he haʻohaʻonga ʻo kinautolu ʻa ia ko e ngaahi laumālie, pea naʻá ne ʻafio kuo nau lelei; peá ne folofola mai kiate au: ʻE ʻĒpalahame, ko e toko taha koe ʻo kinautolu; naʻe afili koe ʻi he teʻeki ai ke fanauʻi koé.

  24 Pea naʻe tuʻu ʻa e atoko taha ʻi honau haʻohaʻongá ʻa ia naʻe tatau mo e ʻOtuá, pea naʻá ne folofola ange kiate kinautolu naʻe ʻiate iá: Te tau ʻalu hifo, he ʻoku ʻi hena ha vahaʻa ʻataʻatā, pea te tau toʻo mei he ngaahi meʻá ni, pea te tau bngaohi ha cmāmani ʻa ia ʻe lava ke nofo ai ʻa kinautolú ni;

  25 Pea te tau asiviʻi ʻa kinautolu ʻi he meʻá ni, ke vakai pe te nau bfai ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ʻe fekau ʻe he ʻEiki ko honau ʻOtuá kiate kinautolú;

  26 Pea ko kinautolu ʻe tauhi ki honau aʻuluaki tuʻungá, ʻe fakalahi kiate kinautolu; pea ʻe ʻikai maʻu ʻe kinautolu ʻe taʻetauhi ki honau ʻuluaki tuʻungá ʻa e nāunau ʻi he puleʻanga tatau mo kinautolu ʻe tauhi ki honau ʻuluaki tuʻungá; pea ko kinautolu ʻe tauhi ki honau btuʻunga hono uá, ʻe tānaki atu ʻa e cnāunau ki honau ʻulú ʻo taʻengata pea taʻengata.

  27 Pea naʻe folofola ʻa e aʻEikí: Ko hai te u fekauʻí? Pea tali ʻe ha taha ʻoku hangē ko e bFoha ʻo e Tangatá: Ko au ʻeni, fekauʻi au. Pea tali ʻe ha tokotaha ckehe, ʻo pehē: Ko au ʻeni, fekauʻi au. Pea folofola ʻa e ʻEikí ʻo pehē: Te u fekauʻi ʻa e ʻuluakí.

  28 Pea naʻe ʻita ʻa hono a, ʻo ʻikai te ne tauhi ki hono ʻuluaki tuʻungá; pea ʻi he ʻaho ko iá, naʻe muimui kiate ia ʻa e btokolahi.