Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 89
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 89

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Ketilani, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 27 ʻo Fēpuelí 1833 (History of the Church, 1:327–329). Naʻe tupu mei he ngāue ʻaki ʻe he kau tangatá ʻi muʻa ʻa e tapaká ʻi heʻenau ngaahi fakatahá, naʻe fakatupu ai ha fakalaulauloto ki ai ʻa e Palōfitá, peá ne fehuʻi ki he ʻEikí ʻo kau ki ai. Naʻe maʻu ai ʻa e fakahā ko ʻení, ʻa ia ʻoku ʻiloa ko e Lea ʻo e Potó. Ko e ʻuluaki veesi ʻe tolú naʻe ʻuluaki hiki ia ko ha talateu mo ha fakamatala naʻe ueʻi fakalaumālie ʻa e Palōfitá ke ne tohi.

1–9, Ko hono fakamatalaʻi ʻo e anga hono fakaʻaongaʻi ʻo e uainé, ngaahi inu mālohí, tapaká, mo e ngaahi inu velá; 10–17, ʻOku tuʻutuʻuni ʻa e ngaahi ʻakau īkí, fuaʻi ʻakaú, kakanoʻi manú, mo e kēlení ke ngāue ʻaki ʻe he tangatá mo e fanga manú; 18–21, ʻOku hanga ʻe he talangofua ki he fono ʻo e ongoongoleleí, kau ai ʻa e Lea ʻo e Potó, ʻo ʻomi ʻa e ngaahi tāpuaki fakatuʻasino mo fakalaumālie.

1 Ko ha aLea ʻo e Poto, ke ʻaonga ki he fakataha ʻo e kau taulaʻeiki lahi, kuo fakataha ʻi Ketilani, pea mo e siasí, kae ʻumaʻā foki mo e kāingalotu ʻi Saioné—

2 Ke ʻoatu ko e pōpoaki ʻofa; kae ʻikai ʻi he fekau pe kouna fakamālohi, ka ʻi he fakahā pea mo e lea ʻo e poto, ʻo fakahā atu ʻa e founga mo e afinangalo ʻo e ʻOtuá ʻi hono fakahaofi fakasino ʻo e kau māʻoniʻoni kotoa pē ʻi he ngaahi ʻaho fakaʻosí—

3 ʻOku foaki ia ko ha tefitoʻi moʻoni mo hano atalaʻofa, ʻa ia ʻoku fakafeʻunga ki he ivi ʻo e vaivaí pea mo kinautolu ʻoku vaivai taha ʻi he bkāingalotú kotoa pē, ʻa ia ʻoku faʻa ui pe lava ke ui ko e kau māʻoniʻoní.

4 Vakai, ko e moʻoni, ʻoku folofola peheni ʻe he ʻEikí kiate kimoutolu: Ko e meʻa ʻi he ngaahi akovi mo e ngaahi filioʻi ʻoku ʻi ai pea ʻe ʻi ai ʻi he loto ʻo ha kau tangata bkākā ʻi he ngaahi ʻaho fakaʻosí, ko ia kuó u cfakatokanga ai kiate kimoutolu, peá u tomuʻa fakatokanga kiate kimoutolu, ʻi heʻeku foaki kiate kimoutolu ʻa e lea ʻo e poto ko ʻeni ʻi he fakahā—

5 ʻA ia kapau ʻe inu auaine pe ha inu mālohi ʻe ha taha ʻiate kimoutolu, vakai ʻoku ʻikai ke lelei pe taau ia ʻi he ʻao ʻo hoʻomou Tamaí, kae ngata pē ʻi hoʻomou fakataha ke ʻoatu hoʻomou ngaahi sākalamēnití ʻi hono ʻao.

6 Pea, vakai, ʻoku totonu ko e uaine ʻeni, ʻio, ko e uaine amaʻa ʻo e kālepi ʻo e vaine, ʻa ia ko hoʻomou ngaohi ʻe kimoutolu pē.

7 Pea, ko e tahá, ʻoku ʻikai maʻá e keté ʻa e ngaahi inu amālohí, ka ke fufulu ʻaki homou sinó.

8 Pea ko e tahá, ʻoku ʻikai maʻá e asinó ʻa e tapaká, pe ki he keté, pea ʻoku ʻikai lelei ia ki he tangatá, ka ko e ʻakau faitoʻo ia ki he ngaahi mamulu mo e fanga pulu mahamahaki kotoa pē, ke ngāue ʻaki ʻi he anga-fakapotopoto mo e poto.

9 Pea ko e tahá, ʻoku ʻikai maʻá e sinó pe keté ʻa e ngaahi inu velá.

10 Pea ko e tahá, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, kuo tuʻutuʻuni ʻe he ʻOtuá ʻa e ngaahi aʻakau iiki kotoa pē ʻoku fakamoʻuí ke ʻaonga ki he sinó mo e natula ʻo e tangatá pea mo hono ngāueʻakí—

11 Ko e ʻakau iiki kotoa pē ʻi hono faʻahitaʻu totonú, pea ko e fuaʻi ʻakau kotoa pē ʻi hono toʻu kai ʻoʻona; pea ko e ngaahi meʻá ni kotoa pē ke ngāue ʻaki ʻi he anga-fakapotopoto mo e afakafetaʻi.

12 ʻIo ko au ko e ʻEikí, kuó u tuʻutuʻuni ʻa e akakano ʻo e fanga bmanú mo e fanga manupuna ʻo e ʻataá ke fakaʻaongaʻi ʻe he tangatá ʻi he fakafetaʻi; ka ʻoku totonu ke ngāue cfakasiʻisiʻi ʻaki ia;

13 Pea ʻoku fakafiemālie kiate au ke ʻoua naʻa ngāue ʻaki ia, kae ngata pē ʻi he ngaahi taimi ʻo e faʻahitaʻu momokó, pe ko e momokó, pe hongé.

14 Kuo tuʻutuʻuni ʻa e akēleni kotoa pē ke fakaʻaongaʻi ʻe he tangatá pea mo e fanga manú, ke hoko ia ko e falalaʻanga ʻo e moʻuí, ʻo ʻikai ki he tangatá pē ka ki he fanga manu ʻo e vaó, mo e fanga manupuna ʻo e langí, pea mo e fanga manu kaivao kotoa pē ʻoku lele pe totolo ʻi he funga kelekelé;

15 Pea kuo ngaohi ʻa e ngaahi meʻá ni ʻe he ʻOtuá ke fakaʻaongaʻi ʻe he tangatá ʻi he ngaahi taimi pē ʻo e honge pea mo e fuʻu fiekaia lahi ʻaupito.

16 ʻOku lelei ʻa e kēleni kotoa pē ki he meʻakai ʻa e tangatá; kae ʻumaʻā foki ʻa e fua ʻo e vainé; ʻa e meʻa ko ia ʻoku tupu ai ha fuá, neongo pe ʻoku ʻi he kelekelé pe ʻi ʻolunga ʻi he kelekelé—

17 Ka neongo iá, ka ko e uite ki he tangatá, mo e koane ki he pulú, mo e ʻoté ki he hōsí, mo e laí ki he fanga manupuná mo e fanga puaká, pea mo e fanga manu kotoa pē ʻo e fonuá, pea ko e paʻalé ki he fanga manu ʻaonga kotoa pē, mo e ngaahi inu vaivaí, ʻo hangē foki ko e ngaahi kēleni kehé.

18 Pea ko e kāingalotu kotoa pē ʻoku nau manatu ke tauhi mo fai ki he ngaahi tala ní, ʻo ʻaʻeva ʻi he talangofua ki he ngaahi fekaú, te nau maʻu ʻa e amoʻui lelei ki honau pitó mo e uho ki honau ngaahi huí;

19 Pea te nau maʻu ʻa e apotó mo e ngaahi fuʻu koloa mahuʻinga ʻo e bʻiló, ʻio ʻa e ngaahi koloa mahuʻinga fufū;

20 Pea te nau alele kae ʻikai ongosia, pea ʻalu ʻo ʻikai pongia.

21 Pea ko au, ko e ʻEikí, ʻoku ou fai ha atalaʻofa kiate kinautolu, ʻe blaka ʻa e ʻāngelo fakaʻauhá ʻiate kinautolu ʻo ʻikai tāmateʻi ʻa kinautolu, ʻo hangē ko e fānau ʻa ʻIsilelí. ʻĒmeni.