Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 124
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 124

Ko e fakahā naʻe fai kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Nāvū, ʻi ʻIlinoisi, ʻi he ʻaho 19 Sānualí 1841 (History of the Church, 4:274–286). Ko e meʻa ʻi he fakautuutu ai pē ʻa e ngaahi fakatangá mo e ngaahi ngāue taʻe-fakalao naʻe fai ki he Kāingalotú ʻe ha kau ʻōfisa fakapuleʻangá, naʻe fakamālohiʻi ai kinautolu ke nau hiki mei Mīsuli. Naʻe ʻikai ha meʻa ke nau toe fili ki ai tuʻunga ʻi he tuʻutuʻuni naʻe fai ʻe Lilipani W. Pōkisi, ko e kōvana ʻo Mīsulí, ke tāmateʻi ʻa kinautolú, ʻa ia naʻe fai ʻi he ʻaho 27 ʻOkatopa 1838 (History of the Church, 3:175). ʻI hono fai ʻo e fakahaá ni, ʻi he 1841, kuo ʻosi langa ʻe he Kāingalotú ʻa e kolo ko Nāvuú, ʻi he feituʻu naʻe tuʻu ai ki muʻa ʻa e kiʻi kolo ko Kōmeesi, ʻIlinoisí, pea kuo fokotuʻu ʻi heni ʻa e ʻulu ʻo e Siasí.

1–14, ʻOku fekau kia Siosefa Sāmita ke ne fai ha fanongonongo molumalu ʻo kau ki he ongoongoleleí ki he palesiteni ʻo e ʻIunaiteti Siteití, ko e kau kōvana, mo e kau pule ʻo e ngaahi puleʻanga kotoa pē; 15–21, ʻOku tāpuekina ʻa Hailame Sāmita, Tēvita W. Pāteni, Siosefa Sāmita, ko e Lahí, mo e niʻihi kehe ʻi he kakai moʻui mo e kau pekia koeʻuhi ko ʻenau angatonú mo e angamaʻá; 22–28, ʻOku fekau ki he Kāingalotú ke nau langa ha fale ke talitali ki ai ʻa e kau solá mo ha temipale ʻi Nāvū; 29–36, ʻE fai ʻa e ngaahi papitaiso ki he kau pekiá ʻi he ngaahi temipalé; 37–44, ʻOku langa maʻu pē ʻe he kakai ʻo e ʻEikí ʻa e ngaahi temipale ke fakahoko ai ʻa e ngaahi ouau toputapú; 45–55, ʻOku fakaʻatā ʻa e Kāingalotú mei hono langa ʻo e temipale ʻi he Vahefonua Siakisoní koeʻuhi ko e ngaahi fakamamahi ʻa honau ngaahi filí; 56–83, Ko e ngaahi fakahinohino ʻoku fai mai ki hono langa ʻo e Fale Nāvuú; 84–96, ʻOku ui ʻa Hailame Sāmita ko ha pēteliake, pea ke ne maʻu ʻa e ngaahi kií, ʻo fetongi ʻa ʻŌliva Kautele; 97–122, ʻOku faleʻi ʻa Uiliami Lao mo ha niʻihi kehe ʻo kau ki heʻenau ngaahi ngāué; 123–145, ʻOku fakahā ʻa e kau ʻōfisa māʻolunga mo fakalotofonuá, fakataha mo honau ngaahi fatongiá mo e ngaahi kōlomu ʻoku nau kau ki aí.

1 Ko e moʻoni, ʻoku folofola peheni ʻe he ʻEikí kiate koe, ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Siosefa Sāmitá, ʻoku ou leleiʻia lahi ʻi hoʻo foakí mo e ngaahi fakamoʻoni ʻa ia kuó ke faí; he ko hono ʻuhinga ʻeni kuó u hiki hake ai koé, koeʻuhí ke u fakahā atu ʻa hoku potó ʻi he ngaahi meʻa avaivai ʻo e māmaní.

2 ʻOku lelei ʻi hoku ʻaó ʻa hoʻo ngaahi lotú; pea ʻi he tali ki aí ʻoku ou pehē kiate koe, ʻoku uí ni leva koe ke fai ha fanongonongo molumalu ʻo ʻeku ongoongoleleí, pea mo e asiteiki ko ʻeni ʻa ia kuó u fokotuʻu ke hoko ko e makatuliki ʻo Saioné, ʻa ia ʻe fakangingila lelei ʻaki ʻa e masani ʻoku tatau mo ha palasi.

3 ʻE fai ʻa e fanongonongó ni ki he ngaahi atuʻi kotoa pē ʻo e māmaní, ki he ngaahi tuliki ʻe fā ʻo iá, ki he ʻeiki palesiteni toki filí, mo e kau kōvana loto-māʻolunga ʻo e puleʻanga ʻokú ke nofo aí, pea ki he ngaahi puleʻanga kotoa pē ʻo e māmaní ʻoku movetevete holó.

4 Tuku ke faʻu ia ʻi he laumālie ʻo e aangamalū pea ʻi he mālohi ʻo e Laumālie Māʻoniʻoní, ʻa ia ʻe ʻiate koe ʻi he taimi ʻe faʻu ai iá;

5 He ʻe tuku kiate koe ʻi he Laumālie Māʻoniʻoní ke ʻiloʻi ʻa hoku loto ʻo kau ki he ngaahi tuʻi mo e kau pule ko iá, ʻio ʻa e meʻa ʻe hoko kiate kinautolu ʻi ha taimi ʻi he kahaʻú.

6 He vakai, ʻoku ʻamanaki ke u ui kiate kinautolu ke tokanga ki he maama mo e nāunau ʻo Saioné, he kuo hokosia ʻa e taimi naʻe kotofa ke ʻofeina ai iá.

7 Ko ia, ke mou ui kiate kinautolu ʻi he fanongonongo leʻo-lahi, pea mo hoʻomou fakamoʻoní, ʻo ʻikai manavahē kiate kinautolu, he ʻoku nau hangē ko e amohuku, pea ko honau nāunaú kotoa ʻoku hangē ko hono matalá ʻa ia ʻoku vave ʻene ngangana, koeʻuhí ke ʻoua naʻa tuku foki ʻa kinautolu taʻe ʻi ai ha ʻuhinga tuʻunga ke nau tuli tonuhia ai—

8 Pea koeʻuhí ke u ʻaʻahi kiate kinautolu ʻi he ʻaho ʻo e tauteá, ʻa ia te u toʻo atu ʻa e ʻufiʻufi ʻo hoku fofongá, ke vaheʻi ʻa e ʻinasi ʻo e tangata fakamālohí ʻi he lotolotonga ʻo e kau mālualoí, ʻa ia ʻoku ʻi ai ʻa e afengaiʻitaki ʻo e nifó, ʻo kapau ʻe ʻikai te nau tali ʻa ʻeku kau tamaioʻeikí mo ʻeku fakamoʻoni ʻa ia kuó u fakahā kiate kinautolú.

9 Pea ko e tahá, te u ʻaʻahi mo fakamolū ʻa honau lotó, ʻa honau tokolahi koeʻuhi ke mou lelei ai, koeʻuhí ke ʻofeina kimoutolu ʻi honau ʻaó, koeʻuhí ke nau haʻu ki he amaama ʻo e moʻoní, pea mo e kau Senitailé ki hono hakeakiʻi pe ko hono hiki hake ʻo Saioné.

10 He ʻoku vave mai ʻa e ʻaho ʻo ʻeku ʻaʻahí, ʻi ha ahoua ʻoku ʻikai te mou ʻamanaki ki ai; pea ʻe ʻi fē ʻa e maluʻanga ʻo hoku kakaí, pea mo e hūfanga maʻanautolu ʻe toe ʻiate kinautolú?

11 ʻĀ hake, ʻe ngaahi tuʻi ʻo e māmaní! Mou haʻu ē, mou haʻu ē, mo hoʻomou koulá pea mo hoʻomou silivá, ke tokoni ki hoku kakaí, ki he fale ʻo e ngaahi ʻofefine ʻo Saioné.

12 Pea ko e tahá, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate koe, tuku ke tokoni ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Lōpeti P. Tomasoní kiate koe ʻi hono faʻu ʻo e tohi fanongonongo ko ʻení, he ʻoku ou leleiʻia lahi ʻiate ia, pea ʻi heʻene ʻiate koé;

13 Ko ia, tuku ke ne tokanga ki hoʻo akonakí, pea te u tāpuakiʻi ia ʻaki ha ngaahi tāpuaki liunga lahi; tuku ke ne faivelenga mo angatonu ʻi he ngaahi meʻa kotoa pe ʻo fai atu ai pē mei heni, pea te ne lahi ʻi hoku ʻaó;

14 Kae tuku ke ne manatu te u ʻekeʻi ʻa hono alakanga tauhí mei hono nimá.

15 Pea ko e tahá, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate koe, ʻoku monūʻia ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko aHailame Sāmitá; he ko au, ko e ʻEikí, ʻoku ou ʻofa ʻiate ia koeʻuhi ko e bangatonu ʻo hono lotó pea koeʻuhí ʻokú ne ʻofa ʻi he meʻa ʻoku totonu ʻi hoku ʻaó, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí.

16 Ko e tahá, tuku ke tokoni kiate koe ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Sione C. Pēnetí ʻi hoʻo ngāue ʻi hono ʻoatu ʻo ʻeku leá ki he ngaahi tuʻí mo e kakai ʻo e māmaní, pea poupou kiate koe, ʻio ʻa koe ko ʻeku tamaioʻeiki ko Siosefa Sāmitá, ʻi he houa ʻo e faingataʻaʻiá; pea ʻe ʻikai ke tō noa ʻa ʻene totongí ʻo kapau te ne tali ʻa e aakonakí.

17 Pea te ne lahi koeʻuhi ko ʻene ʻofá, he ʻe ʻaʻaku ia ʻo kapau te ne fai ʻeni, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí. Kuó u mamata ki he ngāue kuó ne faí, ʻa ia ʻoku ou tali ʻo kapau te ne hoko atu ai pē, pea te u fakakalauni ia ʻaki ʻa e ngaahi tāpuaki mo e nāunau lahi.

18 Pea ko e tahá, ʻoku ou pehē kiate koe ko hoku lotó ke fai atu ʻe heʻeku tamaioʻeiki ko Laimani Uaití ʻi he malanga maʻa Saione ʻi he laumālie ʻo e angamalū, ʻo fakamoʻoniʻi au ʻi he ʻao ʻo e māmaní; pea te u fua hake ia ʻo hangē ʻi he kapakau ʻo e fanga aʻīkale; pea te ne fakatupu ʻa e nāunau mo e lāngilangi kiate ia pea ki hoku hingoá.

19 Koeʻuhí ʻo ka ne ka fakaʻosi ʻa ʻene ngāué te u lava ke maʻu hake ia kiate au, ʻo hangē ko ʻeku fai ki heʻeku tamaioʻeiki ko aTēvita Pātení, ʻa ia ʻokú ne ʻiate au ʻi he taimí ni, kae ʻumaʻā foki ʻeku tamaioʻeiki ko bʻEtuate Pātilisí, kae ʻumaʻā foki mo ʻeku tamaioʻeiki toulekeleka ko cSiosefa Sāmita, ko e Lahí, ʻa ia ʻokú ne nofo dfakataha mo ʻĒpalahame ʻi hono nima toʻomataʻú, pea ʻokú ne monūʻia mo māʻoniʻoni, he ʻoku ʻaʻaku ia.

20 Pea ko e tahá, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate koe, ʻoku ʻikai ha akākā ʻi heʻeku tamaioʻeiki ko Siaosi Milá; ʻoku lava ke falala kiate ia koeʻuhi ko e angatonu ʻo hono lotó; pea koeʻuhi ko e ʻofa ʻoku ʻiate ia ki hoku fakamoʻoniʻí, ko au, ko e ʻEikí, ʻoku ou ʻofa ʻiate ia.

21 Ko ia ʻoku ou pehē kiate koe, ʻoku ou fakamaʻu ki hono ʻulú ʻa e lakanga ʻo e apīsopé, ʻo hangē ko ʻeku tamaioʻeiki ko ʻEtuate Pātilisí, koeʻuhí ke ne tali ʻa e ngaahi meʻa kuo fakatapui ʻo hoku falé, koeʻuhí ke ne foaki ʻa e ngaahi tāpuaki ki he ʻulu ʻo e kau masiva ʻo hoku kakaí, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí. Tuku ke ʻoua naʻa fehiʻa ha tangata ki heʻeku tamaioʻeiki ko Siaosí, he te ne fakalāngilangiʻi au.

22 Tuku ke hanga ʻe heʻeku tamaioʻeiki ko Siaosí, mo ʻeku tamaioʻeiki ko Laimaní, mo ʻeku tamaioʻeiki ko Sione Sinaitá, pea mo ha niʻihi kehe, ʻo langa ha afale ki hoku hingoá, ʻo hangē ko ia ʻe fakahā kiate kinautolu ʻe heʻeku tamaioʻeiki ko Siosefá, ʻi he potu ʻa ia te ne fakahā foki kiate kinautolú.

23 Pea ʻe hoko ia ko ha fale ke nofo totongi ai, ko ha fale ʻe lava ke haʻu ki ai ʻa e kau sola mei he mamaʻó ʻo nofo ai; ko ia tuku ke hoko ia ko ha fale lelei, ʻo feʻunga ʻi he meʻa kotoa pē ke tali, koeʻuhí ke ʻiloʻi ʻe he tangata afononga ongosiá ʻa e moʻui leleí mo e malú lolotonga ʻene fakalaulauloto ki he folofola ʻa e ʻEikí; pea mo e bmakatuliki kuó u fili moʻo Saioné.

24 ʻE hoko ʻa e falé ni ko ha fale fakatupu moʻui lelei ʻo kapau ʻe langa ia ki hoku hingoá, pea kapau ʻe ʻikai tuku ʻe he pule ʻe fili ki aí ke hū mai ki ai ha meʻa ʻuli. ʻE toputapu ia, pe ʻe ʻikai ʻafio ʻi ai ʻa e ʻEiki ko homou ʻOtuá.

25 Pea ko e tahá, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, tuku ke haʻu ʻa ʻeku kau māʻoniʻoni kotoa pē mei he mamaʻó.

26 Pea ke mou fekau atu ʻa e kau talafekau veʻe vave, ʻio, ko e kau talafekau kuo fili, pea tala ange kiate kinautolu: Mou haʻu, mo hoʻomou koula kotoa pē, mo hoʻomou silivá, mo hoʻomou ngaahi maka mahuʻingá, pea mo hoʻomou ngaahi koloa motuʻa mahuʻinga kotoa pē; pea fakataha mo kinautolu kotoa pē ʻoku maʻu ʻa e ʻilo ki he ngaahi koloa motuʻa mahuʻinga ʻa ia ʻe fie haʻú, ʻe lelei ke nau haʻu, ʻo ʻomi ʻa e ʻakau ko e pōkesí, mo e ʻakau ko e feá, pea mo e ʻakau ko e painí, fakataha mo e ngaahi ʻakau mahuʻinga kotoa pē ʻo e māmaní;

27 Pea mo e ukameá, mo e kopá, pea mo e palasá, pea mo e singikí, pea mo hoʻomou ngaahi meʻa mahuʻinga kotoa pē ʻo e māmaní; pea langa ha afale ki hoku hingoá, ke bʻafio ai ʻa e Fungani Māʻolungá.

28 He ʻoku ʻikai ke ʻiloa ha potu ʻi he māmaní ke ne haʻu ki ai ʻo toe afakafoki mai kiate kimoutolu ʻa e meʻa naʻe molé, pe ko e meʻa ʻa ia kuó ne ʻavé, ʻa ia ko hono kakato ʻo e lakanga fakataulaʻeikí.

29 He ʻoku ʻikai ha afaiʻanga papitaiso ʻi he funga ʻo e māmaní, ke lava ʻo bpapitaiso ai ʻa kinautolu ko ʻeku kau māʻoniʻoní maʻanautolu kuo pekiá—

30 He ʻoku kau ʻa e ouaú ni ki hoku falé, pea ʻoku ʻikai lava ke u tali lelei ia ʻe au, kae ngata pē ʻi he ngaahi ʻaho ʻo hoʻomou masivá, ʻa ia ʻoku ʻikai te mou lava ai ʻo langa ha fale kiate aú.

31 Ka ʻoku ou fekau kiate kimoutolu, ʻa kimoutolu kotoa pē, ʻa ʻeku kau māʻoniʻoní, ke alanga ha fale kiate au; pea ʻoku ou tuku kiate kimoutolu ha taimi feʻunga ke langa ai ha fale kiate au; pea lolotonga ʻa e taimi ko iá ʻe lelei ʻa hoʻomou ngaahi papitaisó kiate au.

32 Kae vakai, ʻo ka ʻosi ʻa e taimi ko ʻeni kuo tuʻutuʻuní, ʻe ʻikai lelei kiate au ʻa hoʻomou ngaahi papitaiso maʻa homou kau pekiá; pea kapau ʻe ʻikai te mou fai ʻa e ngaahi meʻá ni ʻi he ʻosi ʻa e taimi kuo tuʻutuʻuní ʻe liʻaki ʻa kimoutolu ko e siasi, fakataha mo homou kau pekiá, ʻoku folofola ʻe he ʻEiki ko homou ʻOtuá.

33 He ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻo ka hili hoʻomou maʻu ha taimi feʻunga ke langa ai ha fale kiate aú, ʻa ia ʻoku fai ʻi ai ʻa e ouau ʻo e papitaiso maʻá e pekiá, pea naʻe fokotuʻu ia ki ai talu mei muʻa ʻi he teʻeki ʻai ʻa e tuʻunga ʻo e māmani, ʻe ʻikai lava ke lelei kiate au ʻa hoʻomou ngaahi papitaiso maʻa homou kau pekiá;

34 He kuo tuʻutuʻuni ke ʻi ai ʻa e ngaahi a ʻo e lakanga fakataulaʻeiki māʻoniʻoní, koeʻuhí ke mou maʻu ʻa e lāngilangi mo e nāunau.

35 Pea ʻo ka hili ʻa e taimi ko iá, ko hoʻomou ngaahi papitaiso maʻá e pekiá, ʻe kinautolu ʻoku nofo movetevete holó, ʻe ʻikai lelei ia kiate au, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí.

36 He kuo tuʻutuʻuni ko Saione, pea ʻi hono ngaahi siteikí, pea ʻi Selūsalema, ʻa e ngaahi potu ko ia kuó u tuʻutuʻuni ke hoko ko e ahūfangaʻangá, ʻe hoko ia ko e ngaahi potu ki hoʻomou ngaahi papitaiso maʻa homou kau pekiá.

37 Pea ko e tahá, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻe lelei fēfē kiate au ʻa hoʻomou ngaahi afufulú, tuku kehe pē ʻo kapau te mou fai ia ʻi ha fale ʻa ia kuo mou langa ki hoku hingoá?

38 He ko hono ʻuhinga ʻeni naʻá ku fekau ai kia Mōsese ke ne langa ha atāpanekalé, koeʻuhí ke nau ʻave holo ia mo kinautolu ʻi he feituʻu maomaonganoá, pea langa ha bfale ʻi he fonua ʻo e talaʻofá, koeʻuhí ke lava ʻo fakahā ʻa e ngaahi ouau ko ia ʻa ia naʻe fufuuʻi talu mei muʻa ʻi he teʻeki ai ke ʻi ai ʻa e māmaní.

39 Ko ia, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ko hoʻomou ngaahi apaní, mo hoʻomou ngaahi fufulú, mo hoʻomou ngaahi bpapitaiso maʻá e pekiá, pea mo hoʻomou ngaahi fakataha cmolumalú, pea mo hoʻomou ngaahi fakamanatu ki hoʻomou ngaahi dfeilaulau ʻoku fai ʻe he ngaahi foha ʻo Līvaí, pea ki hoʻomou ngaahi maʻu fakahā ʻi homou ngaahi potu etoputapu tahá ʻa ia ʻoku mou maʻu ai ʻa e ngaahi fetuʻutaki, pea mo hoʻomou ngaahi tuʻutuʻuní mo e ngaahi fakamāú, ki hono kamataʻanga ʻo e ngaahi fakahā mo e fokotuʻu ʻo Saioné, pea ki he nāunau, lāngilangi, mo hono fakakoloaʻia ʻo hono kakai kotoa, kuo tuʻutuʻuni ia ʻaki ʻa e ouau ʻo hoku fale tapú, ʻa ia ʻoku fekau maʻu ai pē ki hoku kakaí ke nau langa ki hoku hingoa toputapú.

40 Pea ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, tuku ke langa ʻa e falé ni ki hoku hingoá, koeʻuhí ke u lava ʻo fakahā ʻi ai ʻa ʻeku ngaahi ouaú ki hoku kakaí;

41 He ʻoku ou loto ke afakahā ki hoku siasí ʻa e ngaahi meʻa ʻa ia kuo bfufuuʻi talu mei muʻa ʻi he teʻeki ʻai ʻa e tuʻunga ʻo e māmaní, ʻa e ngaahi meʻa ʻoku kau ki he kuonga ʻo e ckakato ʻo e ngaahi kuongá.

42 Pea te au fakahā ki heʻeku tamaioʻeiki ko Siosefá ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ʻoku kau ki he fale ní, pea mo hono lakanga fakataulaʻeiki ʻo iá, pea mo e potu ʻe langa ai iá.

43 Pea ke mou langa ia ʻi he potu kuo mou fakakaukau ke langa ai iá, he ko e potu ia ʻa ia kuó u fili ke mou langa ai iá.

44 Kapau te mou ngāue ʻaki homou tūkuingatá, te u fakatapui ʻa e potu ko iá ke ngaohi ia ke atoputapu.

45 Pea kapau ʻe tokanga ʻa hoku kakaí ki hoku leʻó, pea ki he leʻo ʻo ʻeku kau atamaioʻeiki ʻa ia kuó u fili ke tataki ʻa hoku kakaí, vakai, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻe ʻikai ueʻi ʻa kinautolu mei honau tuʻuʻangá.

46 Ka ʻo kapau ʻe ʻikai te nau tokanga ki hoku leʻó, pe ki he leʻo ʻo e kau tangata ko ʻeni ʻa ia kuó u filí, ʻe ʻikai ke tāpuakiʻi ʻa kinautolu, koeʻuhí he ʻoku nau ʻuliʻi ʻa hoku ngaahi konga kelekele toputapú, pea mo ʻeku ngaahi ouau toputapú, mo e ngaahi tohi fakangofuá, pea mo ʻeku ngaahi lea toputapu ʻa ia ʻoku ou ʻoatu kiate kinautolú.

47 Pea ʻe hoko ʻo pehē, kapau te mou langa ha fale ki hoku hingoá, pea ʻikai fai ʻa e ngaahi meʻa ʻoku ou leaʻakí, ʻe ʻikai te u fakahoko ʻa e afuakava ʻoku ou fai kiate kimoutolú, pe fakahoko ʻa e ngaahi talaʻofa ʻoku mou ʻamanaki mei hoku nimá, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí.

48 He ʻoku aʻikai ke ʻomi ha ngaahi tāpuaki, ka ʻi hoʻomou ngaahi ngāue ʻamoutolu pē, ʻoku mou ʻomi ai ʻa e ngaahi fakamalaʻia, mo e tuputāmaki, mo e houhau, pea mo e ngaahi tautea ki homou ʻulu ʻomoutolú, ko e tupu mei hoʻomou ngaahi fai fakavalevalé, mo hoʻomou ngaahi meʻa fakalielia kotoa pē, ʻa ia ʻoku mou fai ʻi hoku ʻaó, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí.

49 Ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻo kau ka fai ha fekau ki ha niʻihi ʻo e ngaahi foha ʻo e tangatá ke fai ha ngāue ʻi hoku hingoá, pea ʻoku ʻalu ʻa e ngaahi foha ko ia ʻo e tangatá ʻaki honau tūkuingata pea mo e meʻa kotoa pē ʻoku nau maʻú ke fai ʻa e ngāue ko iá, ʻo ʻikai te nau tuku ʻenau afaivelengá, pea ka ʻoho mai ʻa honau ngaahi filí kiate kinautolu ʻo taʻofi ʻa kinautolu mei heʻenau fai ʻa e ngāue ko iá, vakai, ʻoku taau mo au ke ʻoua naʻá ku toe bʻekeʻi ʻa e ngāue ko iá mei he nima ʻo e ngaahi foha ko ia ʻo e tangatá, ka ke tali ʻa ʻenau ngaahi feilaulaú.

50 Pea ko e fai angahala mo hono maumauʻi ʻo ʻeku ngaahi fono mo e ngaahi fekau toputapú, te u atotongi ia ki he ʻulu ʻo kinautolu naʻe taʻofi ʻeku ngāué, ʻo aʻu ki hono tolu mo hono fā ʻo e btoʻu tangatá, pe ko e hā pē hano fuoloa ʻo e kei fai atu ʻenau ctaʻe-fakatomalá, mo ʻenau fehiʻa kiate aú, ʻoku folofola ʻe he ʻEiki ko e ʻOtuá.

51 Ko ia, ko hono ʻuhinga ʻeni kuó u tali ai ʻa e ngaahi feilaulau ʻanautolu ʻa ia naʻá ku fekau ke nau langa hake ha kolo mo ha afale ki hoku hingoá, ʻi he vahefonua bSiakisoní, ʻi Mīsulí, pea naʻe taʻofi ʻa kinautolu ʻe honau ngaahi filí, ʻoku folofola ʻe he ʻEiki ko homou ʻOtuá.

52 Pea te u tali ʻaki ʻa e atautea, mo e tuputāmaki, mo e ʻita, mo e tangilāulau, mo e loto-mamahi, mo e fengaiʻitaki ʻo e nifo ki honau ʻulú, ʻo aʻu ki hono tolu mo hono fā ʻo e toʻu tangatá, pe ko e hā pē hano fuoloa ʻo e kei fai atu ʻi heʻenau taʻe-fakatomalá, mo ʻenau fehiʻa kiate aú, ʻoku folofola ʻe he ʻEiki ko homou ʻOtuá.

53 Pea ʻoku ou fai ʻeni ko e sīpinga kiate kimoutolu, ke fakafiemālieʻi ʻa kimoutolu ʻo kau kiate kinautolu kotoa pē kuo fekauʻi ke fai ha ngāue pea kuo taʻofi ʻa kinautolu ʻe he nima ʻo honau ngaahi filí, pea ʻi he ngaohikoviá, ʻoku folofola ʻe he ʻEiki ko homou ʻOtuá.

54 He ko au ko e ʻEiki ko homou ʻOtuá, pea te u fakamoʻui ʻa kinautolu kotoa pē ʻo homou kāingá ʻa ia kuo aloto-maʻá, pea kuo btāmateʻi ʻa kinautolu ʻi he fonua ko Mīsulí, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí.

55 Pea ko e tahá, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoku ou toe fekau kiate kimoutolu ke langa ha afale ki hoku hingoá, ʻio ʻi he potú ni, koeʻuhí ke mou bfakamoʻoniʻi ʻa kimoutolu kiate au ʻoku mou faivelenga ʻi he ngaahi meʻa kotoa pē ʻoku ou fekau kiate kimoutolú, koeʻuhí ke u tāpuakiʻi ʻa kimoutolu, pea fakakalauni ʻa kimoutolu ʻaki ʻa e lāngilangi, moʻui taʻe-faʻa-mate, mo e moʻui taʻengata.

56 Pea ko ʻeni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻo kau ki hoku afale nofo totongi ʻa ia kuó u fekau ke mou langa ke nofo totongi ai ʻa e kau mulí, tuku ke langa ia ki hoku hingoá, pea tuku ke ui ʻaki ia ʻa hoku hingoá, pea tuku ke maʻu ha nofoʻanga ʻe heʻeku tamaioʻeiki ko Siosefá mo hono falé ʻi ai, mei he toʻu tangata ki he toʻu tangata.

57 He kuó u ʻai ʻa e pani ko ʻení ki hono ʻulú, koeʻuhí ke tuku foki hono tāpuakí ki he ʻulu ʻo hono hako ki mui ʻiate iá.

58 Pea hangē ko ʻeku lea kia aʻĒpalahame ʻo kau ki he ngaahi faʻahinga ʻo e māmaní, ʻoku pehē ʻeku lea ki heʻeku tamaioʻeiki ko Siosefá: ʻE monūʻia ʻa e faʻahinga ʻo e māmaní ʻiate koe, pea ʻi ho bhakó.

59 Ko ia, tuku ke maʻu ha nofoʻanga ʻe heʻeku tamaioʻeiki ko Siosefá mo hono hako ki mui ʻiate iá ʻi he fale ko iá, mei he toʻu tangata ki he toʻu tangata, ʻo taʻengata pea taʻengata, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí.

60 Pea tuku ke ui ʻa e hingoa ʻo e fale ko iá ko e Fale Nāvuú; pea tuku ke hoko ia ko e nofoʻanga fiemālie ki he faʻahinga ʻo e tangatá, pea ko e mālōlōʻanga ki he tangata fononga ʻoku ongosiá, koeʻuhí ke ne fakalaulauloto ai ki he nāunau ʻo Saioné, pea mo e nāunau ʻo ʻení, ʻa ia ko hono makatulikí;

61 Koeʻuhí ke ne maʻu foki ʻa e akonaki meiate kinautolu kuó u fokotuʻu ke hoko ʻo hangē ko e ngaahi aʻakau ongoongoá, pea hangē ko e kau btangata leʻo ʻi hono ngaahi ʻaá.

62 Vakai, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, tuku ke hanga ʻe heʻeku tamaioʻeiki ko Siaosi Milá, pea mo ʻeku tamaioʻeiki ko Laimani Uaití, pea mo ʻeku tamaioʻeiki ko Sione Sinaitá, pea mo ʻeku tamaioʻeiki ko Pita Hāsí, ʻo fokotuʻutuʻu ʻa kinautolu, pea fili ha tokotaha ʻiate kinautolu ke hoko ko e palesiteni ki heʻenau kōlomú ko hono taumuʻá ke langa ʻa e fale ko iá.

63 Pea ke nau faʻu ha konisitūtone, ʻa ia te nau lava ai ʻo tali ha ngaahi fakatau ʻinasi ki hono langa ʻo e fale ko iá.

64 Pea ke ʻoua naʻa nau tali ha meʻa siʻi hifo ʻi he tola ʻe nimangofulú ki ha ʻinasi ʻe taha ʻo e fakatau ʻinasi ʻi he fale ko iá, pea ʻe ngofua ke nau tali ʻa e tola ʻe taha mano nima afe mei ha tangata ʻe taha ʻi hono fakatau ʻo e ngaahi ʻinasi ʻi he fale ko iá.

65 Ka ʻe ʻikai ngofua ke nau tali ha meʻa lahi ange ʻi he tola ʻe taha mano nima afé ʻi hono fakatau ʻo e ngaahi tohi ʻinasi mei ha tangata ʻe tokotaha.

66 Pea ʻe ʻikai ngofua ke nau tali ha meʻa siʻi hifo ʻi he tola ʻe nimangofulú ki ha ʻinasi mei ha tangata ʻe tokotaha ʻi he fale ko iá.

67 Pea ʻe ʻikai ngofua ke nau tali ha tangata ke maʻu ʻinasi ʻi he fale ko ʻení, tuku kehe ʻo kapau te ne totongi ʻi hono ʻinasí ki honau nimá ʻi he taimi ʻokú ne maʻu ai ha ʻinasí;

68 Pea te ne maʻu ha ʻinasi ʻi he fale ko iá ʻo fakatatau ki hono lahi ʻo e ngaahi tohi fakatau ʻinasi ʻokú ne totongi ki honau nimá; ka ʻo kapau ʻe ʻikai te ne totongi ha meʻa ki honau nimá ʻe ʻikai te ne maʻu ha ʻinasi ʻi he fale ko iá.

69 Pea kapau ʻe totongi ʻe ha tokotaha ha ngaahi tohi ʻinasi ki honau nimá, ko e totongi ia ki he maʻu ha ʻinasi ʻi he fale ko iá, maʻana pē, pea maʻa hono hakó ki mui ʻiate iá, mei he toʻu tangata ki he toʻu tangata, lolotonga ʻa e kei maʻu ʻe ia pe ko kinautolu ʻoku ʻea kiate iá ʻa e ʻinasi ko iá, pea ʻikai te nau fakatau atu, pe foaki atu ʻa e ngaahi tohi ʻinasí mei honau nimá ʻi honau loto tauʻatāina mo e faʻiteliha, ʻo kapau te mou fai hoku lotó, ʻoku folofola ʻe he ʻEiki ko homou ʻOtuá.

70 Pea ko e tahá, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, kapau ʻe maʻu ʻe heʻeku tamaioʻeiki ko Siaosi Milá, pea mo ʻeku tamaioʻeiki ko Laimani Uaití, pea mo ʻeku tamaioʻeiki ko Sione Sinaitá, pea mo ʻeku tamaioʻeiki ko Pita Hāsí, ha ngaahi tohi ʻinasi ki honau nimá, ʻi he ngaahi paʻanga, pe ʻi he ngaahi koloa ʻa ia ʻoku nau maʻu ai ʻa e mahuʻinga moʻoni ʻo ha paʻanga, ʻoua naʻa nau ʻoatu hano konga ʻo e tohi ʻinasi ko iá ki ha toe meʻa kehe, tuku kehe pē ʻi he fale ko iá.

71 Pea kapau te nau ʻoatu hano konga ʻo e ngaahi tohi ʻinasi ko iá ki ha toe meʻa kehe, tuku kehe pē ʻi he fale ko iá, ʻo taʻeloto ki ai ʻa e kau maʻu ʻinasí, pea ʻikai te nau totongi fakafoki liunga fā ki he tohi ʻinasi ʻa ia kuo nau ʻoatu ki ha toe meʻa kehé, tuku kehe ʻi he fale ko iá, te nau malaʻia, pea ʻe hiki ʻa kinautolu mei honau tuʻungá, ʻoku folofola ʻe he ʻEiki ko e ʻOtuá; he ko au, ko e ʻEikí, ko e ʻOtuá au pea ʻe ʻikai amanukiʻi au ʻi ha taha ʻo e ngaahi meʻa ko ʻení.

72 Ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, tuku ke totongi ʻe heʻeku tamaioʻeiki ko Siosefá ha tohi ʻinasi ki honau nimá ke langa ʻa e fale ko iá, ʻo fakatatau ki he meʻa ʻoku hā ngalingali lelei kiate iá; ka ʻoku ʻikai lava ke totongi ʻe heʻeku tamaioʻeiki ko Siosefá ha tohi ʻinasi lahi hake ʻi he tola ʻe taha mano nima afe ʻi he fale ko iá, pe siʻi hifo ʻi he tola ʻe nimangofulú; pe ko ha toe tangata kehe pē, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí.

73 Pea ʻoku ʻi ai foki mo ha niʻihi kehe ʻa ia ʻoku fie ʻilo ki hoku loto ʻo kau kiate kinautolú, he kuo nau kole ia mei hoku nimá.

74 Ko ia, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu ʻo kau ki heʻeku tamaioʻeiki ko Viniseni Naití, kapau te ne fai hoku lotó, tuku ke ne totongi ha ʻinasi maʻana ʻi he fale ko iá, pea maʻa hono hako ki mui ʻiate iá, mei he toʻu tangata ki he toʻu tangata.

75 Pea tuku ke ne hiki hake hono leʻó ʻo fuoloa pea leʻo-lahi, ʻi he lotolotonga ʻo e kakaí, ke ataukapoʻi ʻa e totonu ʻa e masivá mo e faingataʻaʻiá; pea ʻoua naʻá ne taʻefai ia, pe tuku ke vaivai ʻa hono lotó; pea te u btali ʻa ʻene ngaahi feilaulaú, koeʻuhí ʻe ʻikai tatau ia kiate au mo e ngaahi feilaulau ʻa Keiní, he ʻe ʻaʻaku ia, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí.

76 Tuku ke fiefia ʻa hono fāmilí pea fakatafoki ʻa honau lotó mei he mamahí; he kuó u fili ia mo pani ia, pea ʻe fakalāngilangiʻi ia ʻi he lotolotonga ʻo hono falé, he te u fakamolemoleʻi ʻa ʻene ngaahi angahala kotoa pē, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí. ʻĒmeni.

77 Ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, tuku ke fakatau ʻinasi ʻe heʻeku tamaioʻeiki ko Hailamé ʻi he fale ko iá ʻo fakatatau ki he meʻa ʻe hā ngali lelei kiate iá, maʻana pē pea mo hono hako ki mui ʻiate iá, mei he toʻu tangata ki he toʻu tangata.

78 Tuku ke fakatau ʻinasi ʻe heʻeku tamaioʻeiki ko ʻAisake Kalani ʻi he fale ko iá; he ko au, ko e ʻEikí, ʻoku ou ʻofa ʻiate ia koeʻuhi ko e ngāue kuó ne faí, pea te u fakamolemoleʻi ʻa ʻene ngaahi angahala kotoa pē; ko ia, tuku ke manatuʻi ia ke maʻu ha ʻinasi ʻi he fale ko iá mei he toʻu tangata ki he toʻu tangata.

79 Tuku ke fili ʻiate kimoutolu ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko ʻAisake Kalani pea fakanofo ia ʻe heʻeku tamaioʻeiki ko Uiliami Mākisí pea tāpuakiʻi ia ʻe ia ke na ō mo ʻeku tamaioʻeiki ko Hailamé ke fai ʻa e ngāue ʻa ia ʻe vaheʻi kiate kinaua ʻe heʻeku tamaioʻeiki ko Siosefá, pea ʻe tāpuakiʻi ʻa kinaua ʻo lahi.

80 Tuku ke totongi ʻe heʻeku tamaioʻeiki ko Uiliami Mākisí ha tohi ʻinasi ʻi he fale ko iá, ʻo fakatatau ki he meʻa ʻe hā ngali lelei kiate iá, maʻana pē pea mo hono hakó, mei he toʻu tangata ki he toʻu tangata.

81 Tuku ke totongi ʻe heʻeku tamaioʻeiki ko Henelī G. Seautí ha tohi ʻinasi ʻi he fale ko iá, ʻo fakatatau mo e meʻa ʻe hā ngali lelei kiate iá, maʻana pē pea mo hono hako ki mui ʻiate iá, mei he toʻu tangata ki he toʻu tangata.

82 Tuku ke totongi ʻe heʻeku tamaioʻeiki ko Uiliami Laó ha tohi ʻinasi ʻi he fale ko iá, maʻana pē pea mo hono hako ki mui ʻiate iá, mei he toʻu tangata ki he toʻu tangata.

83 Kapau te ne fai ki hoku lotó tuku ke ʻoua naʻá ne ʻave ʻa hono fāmilí ki he ngaahi fonua fakahahaké, ʻio ki Ketilani; ka neongo iá, ko au, ko e ʻEikí, te u langa hake ʻa Ketilani, ka ko au, ko e ʻEikí, kuó u teuteu ha tautea ki hono kakai ʻo iá.

84 Pea ko ʻeku tamaioʻeiki ko ʻAlamoni Papití, ʻoku ʻi ai ʻa e ngaahi meʻa lahi ʻa ia ʻoku ʻikai te u loko leleiʻia ai, vakai, kuó ne feinga ke ne fokotuʻu ʻene akonakí kae ʻikai ko e akonaki kuó u tuʻutuʻuní, ʻa ia ko e akonaki ʻa e Kau Palesiteni ʻo hoku Siasí; pea ʻokú ne fokotuʻu ha fakatātā ʻo ha aʻuhikiʻi pulu koula ke lotu ki ai ʻa hoku kakaí.

85 Tuku ke ʻoua ʻe aʻalu mei he feituʻú ni ha tangata ʻa ia kuó ne haʻu ki heni ʻo feinga ke tauhi ʻeku ngaahi fekaú.

86 Kapau ʻoku nau nofo ʻi heni, tuku ke nau nofo kiate au; pea kapau te nau mate tuku ke nau mate kiate au; he te nau amālōlō mei heʻenau ngaahi ngāue kotoa pē ʻi hení, pea te nau fai atu ʻa ʻenau ngaahi ngāué.

87 Ko ia, tuku ke falala ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Uiliamí kiate au, pea tuku ʻene manavahē ʻo kau ki hono fāmilí, koeʻuhi ko e ngaahi mahaki ʻo e fonuá. Kapau ʻoku mou aʻofa kiate au, tauhi ʻeku ngaahi fekaú; pea ʻe bhoko ʻa e mahaki ʻo e fonuá ko ha lāngilangi kiate kimoutolu.

88 Tuku ke ʻalu ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Uiliamí ʻo malanga ʻaki ʻa ʻeku ongoongolelei taʻengatá ʻaki ha leʻo-lahi, pea ʻi he fiefia lahi, ʻo fakatatau ki hono ueʻi ia ʻe hoku aLaumālié, ki he kakai ʻo Uasoá, kae ʻumaʻā foki ki he kakai ʻo Kātesí, pea ki he kakai foki ʻo Pualingitoní, pea ki he kakai foki ʻo Matisoní, pea tatali ʻi he faʻa kātaki pea mo e faivelenga ki ha toe ngaahi tuʻutuʻuni kehe ʻi heʻeku konifelenisi lahí, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí.

89 Kapau te ne fai hoku lotó tuku ke ne tokanga ʻo fai atu ai pē mei heni ki he akonaki ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Siosefá, pea poupouʻi ʻaki ʻa ʻene ngaahi meʻa kotoa ʻa e ngaahi ameʻa ʻoku kau ki he kau masivá, pea pulusi bʻa e liliu foʻou ʻo ʻeku folofola toputapú ki he kakai ʻo e māmaní.

90 Pea kapau te ne fai ʻeni, te u atāpuakiʻi ia ʻaki ʻa e ngaahi tāpuaki liunga lahi, koeʻuhí ke ʻoua naʻa liʻaki ia, pe ʻiloʻi ʻa hono hakó ʻoku nau bkole ha mā.

91 Pea ko e tahá, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, tuku ke fili, mo fakanofo, pea pani ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Uiliamí, ke hoko ko e tokoni ki heʻeku tamaioʻeiki ko Siosefá, ke fetongi ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Hailamé, koeʻuhí ke lava maʻu ʻe heʻeku tamaioʻeiki ko Hailamé ʻa e lakanga ʻo e Lakanga Fakataulaʻeikí mo e aPēteliaké, ʻa ia naʻe tuʻutuʻuni kiate ia ʻe heʻene tamaí, ʻi he tāpuaki pea ʻi he totonu ke ne maʻu;

92 Koeʻuhí ke fai atu ai pē mei heni ʻa ʻene maʻu ʻa e ngaahi kī ʻo e ngaahi tāpuaki afakapēteliaké ki he ʻulu ʻo hoku kakai kotoa pē.

93 Koeʻuhí ke ʻilonga ia te ne tāpuakiʻí ʻe monūʻia ia, pea ʻilonga ia te ne afakamalaʻiaʻí ʻe malaʻia ia; koeʻuhí ko e meʻa kotoa pē te ne bnonoʻo ʻi he māmaní ʻe nonoʻo ia ʻi he langí; pea ko e meʻa kotoa pē te ne vete ʻi he māmaní ʻe vete ia ʻi he langí.

94 Pea ke fai atu ai pē mei he taimi ko ʻení ʻoku ou tuʻutuʻuni kiate ia ke ne hoko ko ha palōfita, mo ha atangata kikite, pea mo ha tangata maʻu fakahā ki hoku siasí, ʻo hangē foki ko ʻeku tamaioʻeiki ko Siosefá;

95 Koeʻuhí ke ne ngāue fakataha foki mo ʻeku tamaioʻeiki ko Siosefá; pea ke ne tali ʻa e akonaki mei heʻeku tamaioʻeiki ko Siosefá, ʻa ia te ne fakahā kiate ia ʻa e ngaahi a ʻa ia te ne lava ai ke kole pea maʻú, pea fakakalauni ʻaki ia ʻa e tāpuaki tatau, mo e nāunau, mo e lāngilangi, mo e lakanga fakataulaʻeikí, mo e ngaahi meʻa-foaki ʻo e lakanga fakataulaʻeikí, ʻa ia naʻe hilifaki kiate ia ko ʻeku tamaioʻeiki ko bʻŌliva Kautelé;

96 Koeʻuhí ke fakamoʻoni ʻe heʻeku tamaioʻeiki ko Hailamé ki he ngaahi meʻa ʻa ia te u fakahā kiate iá, koeʻuhí ke manatua ʻa hono hingoá ʻi he fakaʻapaʻapa mei he toʻu tangata ki he toʻu tangata, ʻo taʻengata pea taʻengata.

97 Tuku ke maʻu foki ʻe heʻeku tamaioʻeiki ko Uiliami Laó ʻa e ngaahi kī ʻa ia te ne lava ai ʻo kole pea maʻu ʻa e ngaahi tāpuakí; tuku ke ne afakavaivaiʻi ia ʻi hoku ʻaó, ʻo ʻikai ʻiate ia ha bkākā, pea te ne maʻu mei hoku Laumālié, ʻio ʻa e cFakafiemālié, ʻa ia ʻe fakahā kiate ia hono moʻoni ʻo e ngaahi meʻa kotoa pē, pea foaki kiate ia, ʻi he houa pē ko iá, ʻa e meʻa ke ne leaʻakí.

98 Pea ʻe muimui ʻiate ia ʻa e ngaahi afakaʻilongá ni—te ne bfakamoʻui ʻa e mahakí, te ne kapusi ʻa e kau tēvoló, pea ʻe fakahaofi ia meiate kinautolu ʻe ʻoange kiate ia ha meʻa kona fakamaté;

99 Pea ʻe tataki atu ia ʻi he ngaahi hala ʻa ia ʻe ʻikai lava ai ke puke hono muivaʻé ʻe he fanga angata koná, pea te ne ʻalu hake ʻi he ngaahi bmahalo ʻo ʻene fakakaukaú ʻo hangē ko ha fai ʻi ha kapakau ʻo e ʻīkalé.

100 Pea ʻe fēfē kapau ʻoku ou loto ke ne fokotuʻu hake ʻa e maté, tuku ke ʻoua naʻá ne taʻofi ʻa hono leʻó.

101 Ko ia, tuku ke kalanga leʻo-lahi ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Uiliamí, ʻo ʻikai taʻofi, ʻi he fiefia mo e nēkeneka, pea ʻi he ngaahi hōsana kiate ia ʻoku ʻafio ʻi he taloní ʻo taʻengata pea taʻengata, ʻoku folofola ʻe he ʻEiki ko homou ʻOtuá.

102 Vakai, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoku ʻi ai ha ngāue kuó u teuteu ki heʻeku tamaioʻeiki ko Uiliamí, pea mo ʻeku tamaioʻeiki ko Hailamé, pea kiate kinaua pē; pea tuku ke nofo ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Siosefá ʻi ʻapi, he ʻoku fie maʻu ia. Te u fakahā kiate kimoutolu ʻo hono toé ʻamui. ʻE pehē. ʻĒmeni.

103 Pea mo e tahá, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, kapau ʻoku fie tauhi kiate au ʻe heʻeku tamaioʻeiki ko aSiteneí pea hoko ko e tokoni ki heʻeku tamaioʻeiki ko Siosefá, tuku ke ne tuʻu hake pea haʻu pea tuʻu ʻi he lakanga ʻo hono uí pea fakavaivaiʻi ia ʻi hoku ʻaó.

104 Pea kapau te ne fai kiate au ha feilaulau lelei mo e ngaahi fakamoʻoni, pea nofo mo hoku kakaí, vakai, ko au, ko e ʻEiki ko homou ʻOtuá, te u fakamoʻui ia ke ne toe moʻui lelei; pea te ne toe hiki hake hono leʻó ʻi he ngaahi moʻungá, pea hoko ko e atangata lea ʻi hoku ʻaó.

105 Tuku ke ne haʻu, pea fokotuʻu hono fāmilí ʻi he kaungā-ʻapi ʻa ia ʻoku nofo ai ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Siosefá.

106 Pea ʻi heʻene ngaahi fononga kotoa pē, tuku ke ne hiki hake hono leʻó ʻo hangē ko e leʻo ʻo ha talupite, pea lea fakatokanga ki he kakai ʻo e māmaní ke hola mei he houhau ʻe haʻú.

107 Tuku ke ne tokoniʻi ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Siosefá, pea tuku ke tokoni foki mo ʻeku tamaioʻeiki ko Uiliami Laó ki heʻeku tamaioʻeiki ko Siosefá, ʻi hono fai ʻo ha afanongonongo molumalu ki he ngaahi tuʻi ʻo e māmaní, ʻo hangē pē ko ʻeku lea ʻi muʻa kiate kimoutolú.

108 Kapau ʻe fai ʻe heʻeku tamaioʻeiki ko Siteneí ʻa hoku lotó, tuku ke ʻoua naʻá ne hiki ʻa hono fāmilí ki he ngaahi fonua afakahahaké, kae tuku ke ne liliu honau nofoʻangá, ʻo hangē pē ko ʻeku leá.

109 Vakai, ʻoku ʻikai ko hoku lotó ke ne kumi ke maʻu ha maluʻanga mo ha hūfangaʻanga ki tuʻa mei he kolo ʻa ia kuó u kotofa kiate kimoutolú, ʻio ʻa e kolo ko aNāvuú.

110 Ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, naʻa mo e taimí ni, ʻo kapau te ne tokanga ki hoku leʻó, ʻe hoko ʻa e lelei kiate ia. ʻE pehē. ʻĒmeni.

111 Pea ko e tahá, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, tuku ke totongi ʻe heʻeku tamaioʻeiki ko ʻĀmosi Teivisí ha tohi ʻinasi ki he nima ʻo kinautolu kuó u fili ke langa ha fale nofo totongí, ʻa ia ko e Fale Nāvuú.

112 Tuku ke ne fai ʻeni ʻo kapau ʻokú ne loto ke maʻu ha ʻinasi; pea tuku ke ne tokanga ki he akonaki ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Siosefá, pea ngāue ʻaki hono nima ʻoʻoná koeʻuhí ke ne maʻu ʻa e falala ʻa e kakaí.

113 Pea ʻo ka ne ka fakahā ʻokú ne alafalalaʻanga ʻi he ngaahi meʻa kotoa pē ʻe tuku ki hono nimá, ʻio naʻa mo ha ngaahi meʻa siʻi, ʻe fokotuʻu ia ko e apule ki he ngaahi meʻa lahi;

114 Ko ia tuku ke ne afakavaivaiʻi ia koeʻuhí ke hakeakiʻi ia. ʻE pehē ʻĒmeni.

115 Pea ko e tahá, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, kapau ʻe talangofua ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Lōpeti D. Fositaá ki hoku leʻó, tuku ke ne langa ha fale maʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Siosefá, ʻo fakatatau ki he alea kuó ne fai mo iá, ʻo fakatatau ki hono fakaava ʻo e matapā kiate ia mei he taimi ki he taimí.

116 Pea tuku ke ne fakatomala mei heʻene fai vale kotoa, pea fakakofuʻi ia ʻaki ʻa e amanavaʻofa; pea tuku ʻene faikoví, pea tukuange ʻa ʻene ngaahi lea fefeka kotoa pē;

117 Pea totongi foki ha tohi ʻinasi ki he nima ʻo e kōlomu ʻo e Fale Nāvuú, maʻana pē pea maʻa hono hakó ki mui ʻiate iá, mei he toʻu tangata ki he toʻu tangata;

118 Pea tokanga ki he akonaki ʻa ʻeku kau tamaioʻeiki ko Siosefá, mo Hailamé, mo Uiliami Laó, pea ki he kau maʻu mafai ʻa ia kuó u ui ke ʻai ʻa e tuʻunga ʻo Saioné; pea ʻe hoko ʻa e lelei kiate ia ʻo taʻengata pea taʻengata. ʻE pehē. ʻĒmeni.

119 Pea ko e tahá, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, tuku ke ʻoua naʻa totongi ʻe ha tangata ha tohi ʻinasi ki he kōlomu ʻo e Fale Nāvuú tuku kehe pē ʻo kapau ʻokú ne tui ki he Tohi ʻa Molomoná, mo e ngaahi fakahā ʻa ia kuó u foaki kiate kimoutolú, ʻoku folofola ʻe he ʻEiki ko homou ʻOtuá;

120 He ko e meʻa ʻoku alahi hake pe siʻi hifo ʻi he meʻa ní ʻoku tupu ia mei he koví, pea ʻe ō fakataha ia mo e ngaahi malaʻia kae ʻikai ko e ngaahi tāpuaki, ʻoku folofola ʻe he ʻEiki ko homou ʻOtuá. ʻE pehē. ʻĒmeni.

121 Pea ko e tahá, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, tuku ke maʻu ʻe he kōlomu ʻo e Fale Nāvuú ha totongi feʻunga ki heʻenau ngaahi ngāue kotoa pē te nau fai ʻi hono langa ʻo e Fale Nāvuú; pea tuku ke tatau ʻenau totongí mo e meʻa te nau loto-taha ki ai ʻiate kinautolú, ʻo kau ki he lahi ʻo e totongi ko iá.

122 Pea tuku ke fua ʻe he tangata kotoa pē ʻe totongi ha tohi ʻinasí ʻa hono ʻinasi ʻo honau ngaahi vāhengá, ʻo kapau ʻe ʻaonga, ke tauhi ʻaki ʻa kinautolu, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí; ka ʻikai, pea ʻe lau ʻenau ngaahi ngāué kiate kinautolu ko e meʻa ke fakatau ʻaki ha tohi ʻinasi ʻi he fale ko iá. ʻE pehē. ʻĒmeni.

123 Ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoku ou foaki ʻeni kiate kimoutolu, ʻa e kau aʻōfisa ʻoku kau ki heʻeku Lakanga Fakataulaʻeikí, ke mou maʻu ʻa hono ngaahi b ʻo iá, ʻio ʻa e Lakanga Fakataulaʻeiki ʻa ia ʻoku fakatatau ki he lakanga ʻo cMelekisētekí, ʻa ia ʻoku fakatatau ki he lakanga ʻo hoku ʻAlo pē Taha naʻe Fakatupú.

124 ʻUluakí, ʻoku ou foaki kiate kimoutolu ʻa Hailame Sāmita ke hoko ko e apēteliake kiate kimoutolu, ke maʻu ʻa e ngaahi tāpuaki bfakamaʻu ʻo hoku siasí, ʻio ʻa e Laumālie Māʻoniʻoni ʻo e ctalaʻofá, ʻa ia ʻoku dfakamaʻu ai ʻa kimoutolu ki he ʻaho ʻo e huhuʻí, koeʻuhí ke ʻoua naʻa mou tō neongo ʻa e ehoua ʻo e ʻahiʻahi ʻa ia ʻe hoko mai nai kiate kimoutolú.

125 ʻOku ou foaki kiate kimoutolu ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Siosefá ke hoko ko e kaumātuʻa pule ki hono kotoa ʻo hoku siasí, ke hoko ko ha tangata liliu lea, ko ha tangata maʻu fakahā, ko ha atangata kikite, pea ko ha palōfita.

126 ʻOku ou foaki kiate ia ke hoko ko hono ongo tokoni ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Sitenei Likitoní pea mo ʻeku tamaioʻeiki ko Uiliami Laó, koeʻuhí ke hoko ʻa kinautolú ni ko e kōlomu mo e Kau Palesiteni ʻUluakí, ke maʻu ʻa e ngaahi afolofolá maʻá e siasí kotoa.

127 ʻOku ou foaki kiate kimoutolu ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko aPilikihami ʻIongí ke hoko ko ha palesiteni ki he fakataha alēlea fononga ʻo e Toko Hongofulu Mā Uá;

128 ʻA ia ko e Toko aHongofulu Mā Ua ʻoku nau maʻu ʻa e ngaahi kī ke fakaava ʻa e mafai ʻo hoku puleʻangá ʻi he ngaahi tuliki ʻe fā ʻo e māmaní, pea ka hili ia ke bʻoatu ʻeku leá ki he kakai kotoa pē.

129 Ko kinautolu ní ko Hiipa C. Kimipolo, Paʻale P. Pālati, ʻOasoni Pālati, ʻOasoni Haiti, Uiliami Sāmita, Sione Teila, Sione E. Peisi, Uilifooti Utalafi, Uiliate Lisiate, mo Siaosi A. Sāmita;

130 Kuó u atoʻo kiate au ʻa bTēvita Pāteni; vakai, ʻoku ʻikai toʻo ʻe ha tangata meiate ia ʻa hono lakanga fakataulaʻeikí; ka ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻe lelei ke fili ha tokotaha kehe ki he lakanga pē ko iá.

131 Pea ko e tahá, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoku ou foaki kiate kimoutolu ha afakataha alēlea māʻolunga, ke hoko ko e makatuliki ʻo Saione—

132 ʻA ia ko Samuela Peniti, Henelī G. Seauti, Siaosi W. Hālisi, Sālesi C. Lisi, Tōmasi Kolova, Niueli Naiti, Tēvita Toleti, mo Tanepā Uilisoni—kuó u toʻo kiate au ʻa Siamoa Palanisoni; ʻoku ʻikai toʻo ʻe ha tangata ʻa hono lakanga fakataulaʻeikí, ka ʻe lelei ke fili ha tokotaha kehe ki he lakanga fakataulaʻeiki tatau ko hono fetongi; pea ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, tuku ke fakanofo ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko ʻĒlone Sionisoní ki he lakangá ni ke fetongi ia—ko Tēvita Fulomā, ʻAlefiusi Katelā, mo Uiliami Hanitingitoni.

133 Pea ko e tahá, ʻoku ou foaki kiate kimoutolu ʻa Toni C. Sāmita ke hoko ko ha palesiteni ki ha kōlomu ʻo e kau taulaʻeiki lahí;

134 ʻA ia ko e ouau kuo fokotuʻu ke teuteuʻi ʻa kinautolu ʻa ia ʻe fili ko e kau palesiteni tuʻu maʻú, pe ko e kau tamaioʻeiki, ki he ngaahi asiteiki kehekehe ʻoku tuʻu movetevete holó;

135 Pea ʻe lelei ke nau fononga foki ʻo kapau ʻoku nau loto ki ai, kae lahi ange ke fakanofo ʻa kinautolu ko e kau palesiteni tuʻu maʻu; ko e lakanga ʻeni ʻo honau uí, ʻoku folofola ʻe he ʻEiki ko homou ʻOtuá.

136 ʻOku ou foaki kiate ia ʻa ʻAmasa Laimani mo Noa Paketi ko e ongo tokoni, koeʻuhí ke nau pule ki he kōlomu ʻo e kau taulaʻeiki lahi ʻo hoku siasí, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí.

137 Pea ko e tahá, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoku ou foaki kiate kimoutolu ʻa Sione A. Hikisi, Samuela Uiliamisi, mo Sesi Peika, ʻa ia ko e lakanga fakataulaʻeiki ʻe pule ki he kōlomu ʻo e akaumātuʻá, ʻa ia ko e kōlomu kuo fokotuʻu ke hoko ko e kau faifekau tuʻu maʻu; ka neongo iá ʻe lelei ke nau fononga, ka kuo fakanofo ʻa kinautolu ke hoko ko e kau faifekau tuʻu maʻu ki hoku siasí, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí.

138 Pea ko e tahá, ʻoku ou foaki kiate kimoutolu ʻa Siosefa ʻIongi, Sōsaia Patafiliti, Taniela Mailisi, Henelī Helimani, Seila Pelisifea, Līvai Hanakoki, mo Sēmisi Fositā ke pule ki he kōlomu ʻo e kau afitungofulú;

139 ʻA ia ko e kōlomu kuo fokotuʻu ke hoko ko e kaumātuʻa fononga holo ke fakamoʻoniʻi ʻa hoku hingoá ʻi he māmaní kotoa pē, ʻi he feituʻu kotoa pē ʻe fekauʻi atu ʻa kinautolu ki ai ʻe he fakataha alēlea māʻolunga fononga holó, ʻa ia ko ʻeku kau ʻaposetoló, ke teuteu ʻa e hala ki muʻa ʻi hoku ʻaó.

140 Ko hono faikehekehe ʻo e kōlomu ko ʻení pea mo e kōlomu ʻo e kaumātuʻá ko e taha ke fononga maʻu ai pē, pea ko e tahá ke pule ki he ngaahi potu siasí mei he taimi ki he taimi; ʻoku maʻu ʻe he taha ʻa e fatongia ke pule mei he taimi ki he taimi, pea ko e tahá ʻoku ʻikai te ne maʻu ʻa e fatongia ke pule, ʻoku folofola ʻe he ʻEiki ko homou ʻOtuá.

141 Pea ko e tahá, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoku ou foaki kiate kimoutolu ʻa Viniseni Naiti, Samuela H. Sāmita, mo Setaleki Launiti, ʻo kapau te ne tali ia, ke pule ki he ngāue afakapīsopé; ʻoku fakahā atu ha ʻilo ki he ngāue fakapīsope ko iá kiate kimoutolu ʻi he tohi ʻo e bTokāteline mo e Ngaahi Fuakavá.

142 Pea ko e tahá, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ko Samuela Lolofi mo hono ongo tokoní ke hoko ko e kau taulaʻeiki, pea mo e palesiteni ʻo e kau akonakí mo hono ongo tokoní, kae ʻumaʻā foki mo e palesiteni ʻo e kau tīkoní mo hono ongo tokoní, kae ʻumaʻā foki mo e palesiteni ʻo e siteikí mo hono ongo tokoní.

143 Kuó u foaki kiate kimoutolu ʻa e ngaahi lakanga ʻi ʻolunga ní, pea mo hono ngaahi kī ʻo iá, ke hoko ko e tokoni pea ki hono puleʻi, pea ki he fai ʻo e ngāue ʻa e ngāue fakafaifekaú pea mo hono afakahaohaoaʻi ʻo ʻeku kau māʻoniʻoní.

144 Pea ʻoku ou fai ha fekau kiate kimoutolu, ke mou ui ha niʻihi ki he ngaahi lakanga ko ʻení kotoa pea aloto-taha ki he ngaahi hingoa ko ia kuó u lau ki aí, pe taʻeloto taha ki ai ʻi heʻeku konifelenisi lahí;

145 Pea ke mou teuteu ha ngaahi loki ki he ngaahi lakangá ni kotoa pē ʻi hoku falé ʻo ka mou ka langa ia ki hoku hingoá, ʻoku folofola ʻe he ʻEiki ko homou ʻOtuá. ʻE pehē. ʻĒmeni.