Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 21
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 21

Ko e fakahā naʻe fai kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Feieti, ʻi Niu ʻIoke, ʻi he ʻaho 6 ʻEpelelí 1830 (History of the Church, 1:74–79). Naʻe fai mai ʻa e fakahā ko ʻení ʻi he taimi naʻe fokotuʻu ai ʻa e Siasí, ʻi he ʻaho ʻoku hā atu ʻi ʻolungá, ʻi he ʻapi ʻo Pita Uitemā, ko e Lahí. Naʻe kau ki ai ʻa e kau tangata ʻe toko ono, ʻa ia naʻa nau ʻosi papitaiso ki muʻa. Naʻe fakahā ʻe he kau tangatá ni ʻi he loto-taha ʻa ʻenau holi mo e loto-papau ke fokotuʻu ʻa e siasí, ʻo fakatatau ki he fekau ʻa e ʻOtuá (vakai ki he vahe 20). Naʻa nau hikinima foki ke tali mo poupouʻi ʻa Siosefa Sāmita, ko e Siʻí, mo ʻŌliva Kautele ko e ongo ʻōfisa pule ʻo e Siasí. Naʻe fakanofo leva ʻi he hilifaki nimá, ʻe Siosefa ʻa ʻŌliva ko ha kaumātuʻa ʻo e Siasí; pea naʻe pehē pē mo hono fakanofo ʻe ʻŌliva ʻa Siosefá. Naʻe hili hono tāpuakiʻi mo tufaki ʻa e sākalamēnití, naʻe hilifaki nima leva ʻa Siosefa mo ʻŌliva ki he ʻulu ʻo e tokotaha taki taha naʻe kau ki aí, ʻo foaki kiate kinautolu ʻa e Laumālie Māʻoniʻoní mo fakamaʻu ʻa kinautolu taki taha ko ha mēmipa ʻo e Siasí.

1–3, ʻOku ui ʻa Siosefa Sāmita ko e tangata kikite, tangata liliu lea, palōfita, ʻaposetolo, mo e kaumātuʻa; 4–8, ʻE hanga ʻe heʻene leá ʻo tataki ʻa e ngāue ʻo Saioné; 9–12, ʻE tui ʻa e Kāingalotú ki heʻene ngaahi leá ʻi heʻene lea ʻi he mālohi ʻo e Fakafiemālié.

1 Vakai, ʻe tauhi ha alekooti ʻiate kimoutolu; pea ʻe ui koe ʻi ai ko ha btangata kikite, ko ha tangata liliu lea, ko ha palōfita, ko ha cʻaposetolo ʻa Sīsū Kalaisi, ko ha kaumātuʻa ʻo e Siasí ʻi he finangalo ʻo e ʻOtua ko e Tamaí, pea mo e ʻaloʻofa ʻa homou ʻEiki ko Sīsū Kalaisí.

2 Kuo aueʻi hake koe ʻe he Laumālie Māʻoniʻoní ke ʻai hono tuʻungá, pea ke langa hake ia ki he tui fungani toputapu tahá.

3 ʻA ia ko e asiasi naʻe blanga mo fokotuʻu ʻi hono taha afe valungeau tolungofulu ʻo e taʻu ʻo homou ʻEikí, ʻi hono fā ʻo e māhiná, pea ʻi hono ono ʻo e ʻaho ʻo e māhina ʻoku ui ko ʻEpelelí.

4 Ko ia, ko e lea ki he siasí, ke ke tokanga ki heʻene ngaahi alea kotoa pē mo e ngaahi fekau te ne fai kiate koe, ʻo ka ne ka maʻu ia, pea ʻaʻeva ʻi he bmāʻoniʻoni kakato ʻi hoku ʻaó;

5 He ke mou tali ʻene aleá, ʻo hangē ko e lea ia mei hoku ngutu ʻoʻokú, ʻi he kātaki mo e tui kotoa pē.

6 Koeʻuhí ʻi hoʻomou fai ʻa e ngaahi meʻá ni ʻe ʻikai ikuna ʻa kimoutolu ʻe he ngaahi amatapā ʻo helí; ʻio, pea ʻe fakamovetevetea atu ʻe he ʻEiki ko e ʻOtuá ʻa e ngaahi mālohi ʻo e bfakapoʻulí ki muʻa ʻiate kimoutolu, pea pule ke cngalulululu ʻa e ngaahi langí koeʻuhi ko hoʻomou leleí, pea mo e dlāngilangi ʻo hono huafá.

7 He ʻoku folofola pehē ʻe he ʻEiki ko e ʻOtuá: Kuó u ueʻi fakalaumālie ia ke langa hake ʻa e ngāue ʻo aSaioné ʻi he fuʻu mālohi lahi koeʻuhí ke hoko ʻa e lelei, pea ʻoku ou ʻiloʻi ʻa ʻene faivelengá, pea kuó u fanongo ki heʻene ngaahi lotú.

8 ʻIo, kuó u mamata ki heʻene tangi koeʻuhi ko Saioné, pea te u pule ke ʻoua naʻá ne toe tangi koeʻuhí ko ia; he kuo hokosia ʻa e ngaahi ʻaho ʻo ʻene fiefia ki he afakamolemoleʻi ʻo ʻene ngaahi angahalá, pea mo e ngaahi fakahā ʻo ʻeku ngaahi tāpuaki ki heʻene ngaahi ngāué.

9 He vakai, te u atāpuakiʻi ʻa kinautolu kotoa pē ʻoku ngāue ʻi heʻeku bngoue vainé ʻaki ʻa e ngaahi fuʻu tāpuaki lalahi, pea te nau tui ki heʻene ngaahi leá, ʻa ia ʻoku ou ʻoatu kiate ia ʻe au ʻi he cFakafiemālié, ʻa ia ʻokú ne dfakahā, naʻe ekalusefai ʻa Sīsū ʻe ha kau tangata fangahala koeʻuhi ko e ngaahi angahala ʻa e gmāmaní, ʻio, koeʻuhí ke fakamolemoleʻi ʻa e ngaahi angahala maʻá e hloto-fakatomalá.

10 Ko ia, ʻoku taau mo au ke ke afakanofo ia, ʻe koe, ʻe ʻŌliva Kautele, ko ʻeku ʻaposetolo;

11 He ko e ouau ʻeni kiate koe, he ko e kaumātuʻa koe ʻi hono nimá, pea ko e aʻuluaki kaumātuʻá ia kiate koe, koeʻuhí ke ke hoko ko e kaumātuʻa ki he siasí ni ʻo Kalaisí, ʻa ia ʻoku maʻu ʻa hoku hingoá—

12 Pea ko e ʻuluaki tangata malanga ʻo e siasí ni ki he siasí, pea ʻi he ʻao ʻo e māmaní, ʻio, ʻi he ʻao ʻo e kau Senitailé; ʻio, ko ia ʻoku folofola pehē ʻe he ʻEiki ko e ʻOtuá, vakai, vakai! ki he kau aSiú foki. ʻĒmeni.