Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 69
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 69

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Hailame, ʻi ʻOhaiō, ʻi Nōvema 1831 (History of the Church, 1:234–235). Naʻe ʻosi tali ʻi ha konifelenisi makehe ʻi he ʻaho 1 ʻo Nōvemá ʻa hono fakamāʻopoʻopo fakatahaʻi ʻo e ngaahi fakahā naʻe teuteu ke pulusí. ʻI he ʻaho 3 ʻo Nōvemá, naʻe tānaki mai ʻa e fakahā ʻoku hā atu hení ʻo hoko ko e vahe 133 pea naʻe ui ia ko e Fakalahí. Naʻe tuʻutuʻuni ʻe he konifelenisí ke fili ʻa ʻŌliva Kautele ke ne ʻave ʻa e tohi fakamatala hikinima ʻo e ngaahi fakahā mo e ngaahi fekau kuo fakatahatahaʻí ki Tauʻatāina, Mīsuli, ke paaki. Naʻe tuʻutuʻuni foki ke ne ʻave mo ia ʻa e ngaahi paʻanga ʻa ia kuo foaki mai ki hono langa hake ʻo e Siasí ʻi Mīsulí. Naʻe ʻaonga ke ʻi ai hano kaungā-fononga he ko e hala te ne fou aí ko e hala ia naʻe fou atu ʻi he feituʻu naʻe ʻikai tokolahi hono nofoʻí ki he ngataʻanga ʻo e fonuá.

1–2, ʻOku fekau ke fononga ʻa Sione Uitemā mo ʻŌliva Kautele ki Mīsuli; 3–8, ʻOku fekau ke ne malanga foki mo tānaki, mo lekooti, mo hiki ʻa e ngaahi fakamatala fakahisitōlia.

1 Tokanga mai kiate au, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí ko homou ʻOtuá, koeʻuhi ko e lelei ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko aʻŌliva Kautelé. ʻOku ʻikai ngali mo e poto ʻiate aú ke tuku kiate ia ʻa e ngaahi fekau mo e ngaahi paʻanga ʻa ia te ne ʻave ki he fonua ko Saioné, tuku kehe pē ʻo kapau te ne ʻalu mo ha taha ʻe angatonu mo falalaʻangá.

2 Ko ia, ko au, ko e ʻEikí, ʻoku ou loto ke ʻalu ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko aSione Uitemaá mo ʻeku tamaioʻeiki ko ʻŌliva Kautelé;

3 Pea ke ne fai atu foki ʻi he fai tohi mo hiki ha ahisitōlia ʻo e ngaahi meʻa mahuʻinga kotoa pē ʻa ia te ne mamata ki ai mo ʻiloʻi ʻo kau ki hoku siasí;

4 Pea ke ne maʻu foki ʻa e aakonaki mo e tokoni mei heʻeku tamaioʻeiki ko ʻŌliva Kautelé mo ha niʻihi kehe.

5 Pea ko e tahá foki, e ʻoatu ʻe heʻeku kau tamaioʻeiki ʻoku fononga holo ʻi he māmaní ʻa e ngaahi fakamatala ki honau ngaahi alakangá tauhí ki he fonua ko Saioné;

6 He ʻe hoko ʻa e fonua ko Saioné ko e nofoʻanga pea ko e potu ke tali ai mo fai ai ʻa e ngaahi meʻá ni kotoa pē.

7 Ka neongo iá, tuku ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Sione Uitemaá ke fononga tuʻo lahi mei he feituʻu ki he feituʻu, pea mei he potu siasi ki he potu siasi, koeʻuhí ke faingofua ange ʻene maʻu ʻa e ʻilo—

8 ʻO malanga mo fakamatala, mo fai tohi, mo hiki, mo fili, pea maʻu ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ʻe ʻaonga ki he siasí, pea ki he ngaahi toʻu tangata tupu hake ʻa ia ʻe tupu hake ʻi he fonua ko aSaioné, ke maʻu ia mei he toʻu tangata ki he toʻu tangata, ʻo taʻengata pea taʻengata. ʻĒmeni.