Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 66
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 66

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi ʻOleinisi, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 25 ʻOkatopa 1831 (History of the Church, 1:219–221). Ko e ʻuluaki ʻaho ʻeni ʻo ha konifelenisi mahuʻinga. Naʻe tohi ʻe he Palōfitá ʻi ha talamuʻaki ki he fakahā ko ʻeni ʻo pehē, “Naʻe tupu mei ha kole ʻa Uiliami E. Makalelini, ʻa ʻeku fehuʻi ki he ʻEikí, peá u maʻu ai ʻa e fakahā ko ʻení.” (History of the Church, 1:220).

1–4, Ko e fuakava taʻengatá ʻa e kakato ʻo e ongoongoleleí; 5–8, Kuo pau ke malanga, fakamoʻoni, mo alea ʻa e kaumātuʻá mo e kakaí; 9–13, ʻOku hanga ʻe he ngāue fakafaifekau faivelengá ʻo fakapapauʻi hono maʻu ha tofiʻa ʻo e moʻui taʻengatá.

1 Vakai, ʻoku folofola peheni ʻe he ʻEikí ki heʻeku tamaioʻeiki ko Uiliami E. Makaleliní—ʻOkú ke monūʻia, ko e meʻa ʻi hoʻo tafoki mei hoʻo ngaahi fai angahalá, mo tali ʻeku ngaahi moʻoní, ʻoku folofola ʻe he ʻEiki, ko ho Huhuʻí, ko e Fakamoʻui ʻo e māmaní, ʻio ʻo e kakai kotoa pē ʻoku atui ki hoku hingoá.

2 Ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate koe, ʻokú ke monūʻia koeʻuhi ko hoʻo tali ʻeku afuakava taʻengatá, ʻio ʻa hono kakato ʻo ʻeku ongoongoleleí, ʻa ia kuo ʻoatu ki he fānau ʻa e tangatá, koeʻuhí ke nau maʻu ʻa e bmoʻuí pea ngaohi ke nau kau ʻi hono maʻu ʻo e ngaahi nāunau ʻa ia ʻe fakahā mai ʻi he ngaahi ʻaho fakaʻosí, ʻo hangē ko ia naʻe tohi ʻe he kau palōfita mo e kau ʻaposetolo ʻi he ngaahi ʻaho ʻi muʻá.

3 Ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate koe, ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Uiliamí, ʻokú ke maʻa, kae ʻikai ʻi he meʻa kotoa pē; ko ia, ke ke fakatomala mei he ngaahi meʻa ʻoku ʻikai ke lelei ʻi hoku ʻaó, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí, he ʻe afakahā ia ʻe he ʻEikí kiate koe.

4 Pea ko ʻeni, ko e moʻoni, ko au, ko e ʻEikí, te u fakahā kiate koe ʻa e meʻa ʻoku ou loto ki ai ʻo kau kiate koé, pe ko hoku loto ʻo kau kiate koé.

5 Vakai, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate koe, ko hoku lotó ke ke amalangaʻaki ʻeku ongoongoleleí mei he fonua ki he fonua, pea mei he kolo ki he kolo, ʻio, ʻi he ngaahi potu fonua takatakai ko ia ʻa ia kuo teʻeki ke fakahā ia ʻi aí.

6 ʻOua ʻe tatali ʻi he potú ni ʻi ha ngaahi ʻaho lahi; ʻoua naʻá ke ʻalu hake ki he fonua ko Saioné ʻi he taimí ni; ka ʻo kapau te ke lava ke ʻoatu, pea ʻoatu ia; ka ʻikai, pea ʻoua naʻá ke tokanga ki hoʻo koloá.

7 aʻAlu ki he ngaahi fonua ʻi he feituʻu hahaké, bfakamoʻoni ʻi he potu kotoa pē, ki he kakai kotoa pē pea ʻi honau ngaahi fale lotú, ʻo fealēleaʻaki mo e kakaí.

8 Tuku ke ʻalu mo koe ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Samuela H. Sāmitá, pea ʻoua naʻa liʻaki ia, pea fai kiate ia ʻa hoʻo ngaahi akonakí; pea ko ia ia ʻoku faivelengá, ʻe ngaohi ia ke amālohi ʻi he feituʻu kotoa pē; pea ko au, ko e ʻEikí, te u ʻalu mo koe.

9 Hilifaki ho animá ki he kakai mahakí, pea te nau bmoʻui. ʻOua ʻe foki mai kae ʻoua ko au, ko e ʻEikí, te u fekauʻi koe. Faʻa kātaki ʻi he faingataʻá. cKole, pea te ke maʻu; tukituki, pea ʻe toʻo kiate koe.

10 ʻOua ʻe feinga ke haʻisia ki ha meʻa. Liʻaki ʻa e taʻe-māʻoniʻoni kotoa pē. ʻOua ʻe atono—ʻa ia ko ha ʻahiʻahi kuó ke faingataʻaʻia ai.

11 aTauhi ʻa e ngaahi leá ni, he ʻoku moʻoni mo totonu ia; pea ke ke tauhi faivelenga ʻa ho lakangá, pea teketekeʻi fakataha ʻa e kakai tokolahi ki bSaione ʻaki ʻa e ngaahi chiva ʻo e fiefia taʻengata ʻi honau ʻulú.

12 aFai atu ʻi he ngaahi meʻá ni ke aʻu ki he ngataʻangá, pea te ke maʻu ha bkalauni ʻo e moʻui taʻengata ʻi he nima toʻomataʻu ʻo ʻeku Tamaí, ʻa ia ʻoku fonu ʻi he ʻaloʻofa mo e moʻoni.

13 Ko e moʻoni, ʻoku folofola peheni ʻe he ʻEikí ko ho aʻOtuá, ko ho Huhuʻí, ʻio ko Sīsū Kalaisí. ʻĒmeni.