Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 108
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 108

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Ketilani, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 26 Tīsema 1835 (History of the Church, 2:345). Naʻe maʻu ʻa e vahe ko ʻení ʻi ha kole ʻa Laimani Selamani, ʻa ia naʻe toki fakanofo ko ha taulaʻeiki lahi mo ha fitungofulu, pea naʻá ne haʻu ki he Palōfitá mo ha kole ke maʻu ha fakahā ʻo fakamatalaʻi mai hono fatongiá.

1–3, ʻOku fakamolemoleʻi ʻa e ngaahi angahala ʻa Laimani Selamaní kiate ia; 4–5, ʻE lau fakataha ia mo e kaumātuʻa taki ʻo e Siasí; 6–8, ʻOku ui ia ke malanga ʻaki ʻa e ongoongoleleí mo fakamālohia hono kāingá.

1 Ko e moʻoni ʻoku folofola peheni ʻe he ʻEikí kiate koe, ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Laimaní: Kuo fakamolemoleʻi ʻa hoʻo ngaahi angahalá kiate koe, koeʻuhi ko hoʻo talangofua ki hoku leʻó ʻi he haʻu ki heni ʻi he pongipongí ni ke maʻu ha akonaki meiate ia ʻa ia kuó u filí.

2 Ko ia, tuku ke afiemālie ʻa ho laumālié ʻo kau ki ho tuʻunga fakalaumālié, pea ʻoua te ke toe fakafepaki ki hoku leʻó.

3 Pea tuʻu hake pea tokanga lahi ange ʻo fai atu mei heni ʻi he tauhi hoʻo ngaahi fuakava, ʻa ia kuó ke faí pea mo ia ʻokú ke faí, pea ʻe tāpuakiʻi koe ʻaki ʻa e ngaahi tāpuaki mahuʻinga lahi.

4 Tatali ʻi he faʻa kātaki kae ʻoua ke fanongonongo ke fai ʻa e fakataha amolumalu ʻa ʻeku kau tamaioʻeikí, pea ʻe manatuʻi koe fakataha mo e ʻuluaki ʻo ʻeku kaumātuʻá, ʻo ke maʻu totonu ʻi he fakanofo fakataha mo hono toe ʻo ʻeku kaumātuʻa ʻa ia kuó u filí.

5 Vakai, ko e atalaʻofa ʻeni ʻa e Tamaí kiate koe ʻo kapau te ke fai atu ʻi he tui faivelengá.

6 Pea ʻe fakahoko kiate koe ʻi he ʻaho ʻa ia te ke maʻu ai ʻa e totonu ke amalanga ʻaki ʻa ʻeku ongoongoleleí ʻi he feituʻu kotoa pē te u fekau atu koe ki aí, pea fai atu ai pē mei he taimi ko iá.

7 Ko ia, afakamālohia ʻa ho kāingá ʻi hoʻo ngaahi lea kotoa pē, pea ʻi hoʻo ngaahi lotu kotoa pē, pea ʻi hoʻo ngaahi naʻinaʻi kotoa pē, pea ʻi hoʻo ngaahi ngāue kotoa pē.

8 Pea vakai, pea ʻiloange, ʻoku ou ʻiate koe ke tāpuakiʻi koe mo afakahaofi koe ʻo taʻengata. ʻĒmeni.