Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 52
kimuʻa hoko

Vahe 52

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá ki he kaumātuʻa ʻo e Siasí ʻi Ketilani, ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 7 Sune 1831 (History of the Church, 1:175–179). Naʻe fai ha konifelenisi ʻi Ketilani ʻo kamata ʻi he ʻaho 3 pea fakaʻosi ʻi he ʻaho 6 ʻo Suné. ʻI he konifelenisi ko ʻení naʻe fai ai ʻa e ngaahi ʻuluaki fakanofo makehe ki he lakanga ko e taulaʻeiki lahí; pea naʻe ʻiloʻi ai ʻa e ngaahi meʻa ʻe niʻihi naʻe hā mai mei ha ngaahi laumālie loi mo kākā pea naʻe valokiʻi ia.

1–2, ʻOku fakamahinoʻi ʻe fai ʻa e konifelenisi hono hokó ʻi Mīsuli; 3–8, ʻOku fili ha kaumātuʻa ʻe niʻihi ke nau fononga fakataha; 9–11, ʻOku fekau ki he kaumātuʻá ke nau akoʻi ʻa e ngaahi meʻa kuo tohi ʻe he kau ʻaposetoló mo e kau palōfitá; 12–21, ʻOku fakahā ʻe kinautolu kuo fakamāmaʻi ʻe he Laumālié ʻa e ngaahi fua ʻo e fakafetaʻí mo e potó; 22–44, ʻOku fili ha kaumātuʻa kehekehe ke nau ʻalu atu ʻo malanga ʻaki ʻa e ongoongoleleí lolotonga ʻenau fononga ki Mīsuli ki he konifelenisí.

1 Vakai, ʻoku folofola peheni ʻe he ʻEikí ki he kaumātuʻa kuó ne aui mo fili ʻi he ngaahi ʻaho fakaʻosi ko ʻení, ʻi he leʻo ʻo hono Laumālié—

2 ʻO pehē: ko au, ko e ʻEikí, te u fakahā kiate kimoutolu ʻa e meʻa ʻoku ou loto ke mou fai ʻo fai atu mei he taimí ni ʻo aʻu ki he konifelenisi ka hoko maí, ʻa ia ʻe fai ʻi Mīsuli, ʻi he afonua te u bfakatapui maʻa hoku kakaí, ʻa ia ko e ctoenga ʻo Sēkope, pea mo kinautolu ʻa ia ko e kau ʻea-hoko ʻo fakatatau ki he dfuakavá.

3 Ko ia, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, tuku ʻeku ongo tamaioʻeiki ko Siosefa Sāmita, ko e Siʻí, mo Sitenei Likitoní ke na fononga ʻo ka lava leva ke fai ha ngaahi teuteu ke na ʻalu mei hona ʻapí, peá na fononga ki he fonua ko Mīsulí.

4 Pea fakatatau ki heʻena tui faivelenga kiate aú, ʻe fakahā kiate kinaua ʻa e meʻa ke na faí;

5 Pea ʻe fakahā foki kiate kinaua, ʻo fakatatau ki heʻena tui faivelengá, ʻa e afonua ʻo homou tofiʻá.

6 Pea kapau he ʻikai te na tui faivelenga, ʻe tuʻusi atu ʻa kinaua, ʻio ʻo hangē ko hoku lotó, ʻo fakatatau ki he meʻa ʻe hā ngali lelei kiate au.

7 Pea ko e tahá, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, tuku ke fai fakatoʻotoʻo ʻe heʻeku tamaioʻeiki ko Laimani Uaití mo ʻeku tamaioʻeiki ko Sione Kālelí ʻa ʻena fonongá;

8 Pea ke fai foki ʻe heʻeku tamaioʻeiki ko Sione Moatakí mo ʻeku tamaioʻeiki ko Hailame Sāmitá, ʻa ʻena fononga ki he potu pē ko iá ʻo fou atu ʻi Titaloiti.

9 Pea ke nau fononga atu mei ai ʻo malanga ʻaki ʻa e folofolá ʻi he veʻehalá, ʻo aʻikai lea ʻaki ha meʻa ka ko e meʻa kuo tohi ʻe he kau bpalōfitá mo e kau ʻaposetoló, pea mo ia ʻe akoʻi kiate kinautolu ʻe he cFakafiemālié ʻi he lotu ʻo e tuí.

10 Tuku ke nau ʻalu tautau toko aua, pea ʻi he founga ko iá ke nau malanga ʻi he veʻehalá ʻi he fakatahaʻanga kakai kotoa pē, mo papitaiso ʻaki ʻa e bvai pea mo e hilifaki ʻo e cnima ʻi he veʻe vaí.

11 He ʻoku folofola peheni ʻe he ʻEikí, te u fakanounouʻi ʻeku ngāué ʻi he amāʻoniʻoni, he ʻe hokosia ʻa e ngaahi ʻaho te u fekau atu ai ʻa e fakamaau ʻo iku ki he ikuna.

12 Pea tuku ke tokanga ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Laimani Uaití, he ʻoku holi ʻa Sētane ke asiviʻi ia ʻo hangē ko e kafukafu ʻo e uité.

13 Pea vakai, ko ia ia ʻe afaivelengá ʻe ngaohi ia ke ne pule ki he ngaahi meʻa lahi.

14 Pea ko e tahá, te u foaki kiate kimoutolu ha sīpinga ʻi he ngaahi meʻa kotoa pē, koeʻuhí ke ʻoua naʻa kākaaʻi ʻa kimoutolu; he ʻoku ʻalu holo ʻa Sētane ʻi he fonuá, pea ʻokú ne ʻalu atu ʻo kākaaʻi ʻa e ngaahi puleʻangá—

15 Ko ia, ko ia ia ʻokú ne lotu, ʻa ia ʻoku afakatomala hono laumālié, ʻoku ou btali ia ʻo kapau ʻokú ne talangofua ki heʻeku ngaahi couaú.

16 Ko ia ʻoku leá, ʻa ia ʻoku mafesifesi hono laumālié, ʻa ia ʻoku angamalū ʻa ʻene leá pea fakamāmaʻí, ko e tokotaha ia mei he ʻOtuá ʻo kapau ʻokú ne talangofua ki heʻeku ngaahi ouaú.

17 Pea ko e tahá, ko ia ia ʻoku tetetete ʻi hoku mālohí ʻe ngaohi ia ke amālohi, pea te ne fakahā ʻa e ngaahi fua ʻo e fakafetaʻí mo e bpotó, ʻo fakatatau ki he ngaahi fakahā mo e ngaahi moʻoni kuó u foaki atu kiate kimoutolú.

18 Pea ko e tahá, ko ia ia ʻe ikunaʻi ʻo ʻikai te ne afakatupu ʻa e ngaahi fua, ʻio ʻo fakatatau ki he sīpinga ko ʻení, ʻoku ʻikai meiate au ia.

19 Ko ia, te mou aʻiloʻi ʻi he sīpinga ko ʻení ʻa e ngaahi laumālié ʻi he ngaahi tuʻunga kotoa pē ʻi he lalo langí kotoa.

20 Pea kuo hokosia ʻa e ngaahi ʻahó; ʻe afai ki he tangata kotoa pē ʻo fakatatau ki heʻenau tuí.

21 Vakai, ʻoku fai ʻa e fekaú ni ki he kaumātuʻa kotoa pē ʻa ia kuó u filí.

22 Pea ko e tahá, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, tuku ke fai foki ʻe heʻeku tamaioʻeiki ko aTōmasi B. Māsí mo ʻeku tamaioʻeiki ko ʻĒsela Teiá ʻa ʻena fonongá, ʻo malanga ʻaki ʻa e folofolá ʻi he halá ki he fonua pē ko iá.

23 Pea ko e tahá, tuku ke fai ʻe heʻeku tamaioʻeiki ko ʻAisake Moalií mo ʻeku tamaioʻeiki ko ʻĒsela Pūtí ʻa ʻena fonongá, ʻo malanga ʻaki foki ʻa e folofolá ʻi he halá ki he fonua pē ko iá.

24 Pea ko e tahá, tuku ke fai ʻe heʻeku ongo tamaioʻeiki ko aʻEtuate Pātilisí mo Māteni Hālisí ʻa ʻena fonongá fakataha mo ʻeku ongo tamaioʻeiki ko Sitenei Likitoní mo Siosefa Sāmita, ko e Siʻí.

25 Tuku ke fai foki ʻe heʻeku ongo tamaioʻeiki ko Tēvita Uitemaá mo Haavi Uitilokí ʻa ʻena fonongá, ʻo malanga ʻi he halá, ki he fonua pē ko iá.

26 Pea tuku ke fai ʻe heʻeku ongo tamaioʻeiki ko aPaʻale P. Palatí mo bʻOasoni Palatí ʻa ʻena fonongá, pea malanga ʻi he halá, ki he fonua pē ko iá.

27 Pea tuku ke fai foki ʻe heʻeku ongo tamaioʻeiki ko Solomone Hanakokí mo Simione Kātá ʻa ʻena fonongá ki he fonua pē ko iá, mo malanga ʻi he halá.

28 Tuku ke fai foki ʻe heʻeku ongo tamaioʻeiki ko ʻEtisoni Fulá mo Sēkope Sikotí ʻa ʻena fonongá.

29 Tuku ke fai foki ʻe heʻeku ongo tamaioʻeiki ko Līvai W. Hanakokí mo Sēpeti Kolitiliní ʻa ʻena fonongá

30 Tuku ke fai foki ʻe heʻeku ongo tamaioʻeiki ko Leinolitisi Kahuní mo Samuela H. Sāmitá ʻa ʻena fonongá.

31 Tuku ke fai foki ʻe heʻeku ongo tamaioʻeiki ko Huila Palatiuiní mo Uiliami Kātá ʻa ʻena fonongá.

32 Pea tuku ke fakanofo fakatouʻosi ʻa ʻeku ongo tamaioʻeiki ko aNiueli Naití mo Sila J. Kilifiní, pea fai foki ʻa ʻena fonongá.

33 ʻIo, ko e moʻoni ʻoku ou pehē, tuku ke fai ʻe kinautolú ni kotoa pē ʻa ʻenau fononga ki he potu pē ʻe taha, ʻi honau ngaahi hala kehekehe, pea ke ʻoua naʻa langa ʻe ha tangata ki he atuʻunga ʻa ha taha kehe, pe fononga ʻi he hala ʻo ha taha kehe.

34 Ko ia ia ʻe faivelengá, ʻe tauhi ia mo tāpuakiʻi ʻaki ʻa e afua lahi.

35 Pea ko e tahá, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, tuku ke fai ʻe heʻeku ongo tamaioʻeiki ko Siosefa Uikifilí mo Solomone Hamefalí ʻa ʻena fonongá ki he ngaahi fonua fakahahaké;

36 Tuku ke na ngāue mo hona fāmilí, ʻo ʻikai amalanga ʻaki ha meʻa ka ko e ngaahi meʻa ʻa e kau palōfitá mo e kau ʻaposetoló, ʻa e meʻa ko ia kuó na bmamata mo fanongo ai peá na ctui pau ki aí, koeʻuhí ke fakamoʻoniʻi ʻa e ngaahi kikité.

37 Ko e meʻa ʻi he maumau-fonó, tuku ʻa e meʻa naʻe foaki kia Himani Pasetí ke atoʻo meiate ia, pea hilifaki ia ki he ʻulu ʻo Saimoniti Laitá.

38 Pea ko e tahá, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, tuku ke afakanofo ʻa Sēleti Kaata ko ha taulaʻeiki, pea ke fakanofo foki mo Siaosi Sēmisi ko ha btaulaʻeiki.

39 Tuku ke aleʻohi ʻe hono toe ʻo e kaumātuʻá ʻa e ngaahi potu siasí, pea malanga ʻaki ʻa e folofolá ʻi he ngaahi potu takatakai ʻiate kinautolú; pea tuku ke nau ngāue ʻaki honau nima ʻonautolú koeʻuhí ke ʻoua naʻa ʻi ai ha btauhi tamapua pe ha fai angahala ʻe fai.

40 Pea manatuʻi ʻi he ngaahi meʻa kotoa pē ʻa e kakai amasivá mo e bfaingataʻaʻiá, pea mo e mahakí mo e tukuhāusiá, he ko ia ia ʻoku ʻikai te ne fai ʻa e ngaahi meʻa ní, ʻoku ʻikai ko ʻeku ākonga ia.

41 Pea ko e tahá, tuku ke ʻave ʻe heʻeku kau tamaioʻeiki ko Siosefa Sāmita, ko e Siʻí, mo Sitenei Likitoní, mo ʻEtuate Pātilisí ha tohi afakaongoongolelei mei he siasí. Pea tuku ke maʻu ha tohi pehē maʻa ʻeku tamaioʻeiki ko ʻŌliva Kautelé foki.

42 Pea pehē, ʻo hangē foki ko ʻeku leá, kapau te mou faivelenga, te mou fakataha mai ʻa kimoutolu ke fiefia ʻi he fonua ko aMīsulí, ʻa ia ko e fonua ʻo homou btofiʻá, ʻa ia ko e fonua ʻo homou ngaahi filí ʻi he lolotongá ni.

43 Kae vakai, ko au, ko e ʻEikí, te u fakavavevaveʻi ʻa e koló ʻi hono taimí, pea te u fakakalauni ʻaki ʻa e kau tui faivelengá ʻa e afiefia mo e nēkeneka.

44 Vakai, ko Sīsū Kalaisi au, ko e ʻAlo ʻo e ʻOtuá, pea te u ahiki hake ʻa kinautolu ʻi he ʻaho fakaʻosí. ʻE pehē. ʻĒmeni.