Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 81


Tiết 81

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith, tại Hiram, Ohio, ngày 15 tháng Ba năm 1832. Frederick G. Williams được kêu gọi làm một thầy tư tế thượng phẩm và cố vấn trong Chủ Tịch Đoàn Chức Tư Tế Thượng Phẩm. Các tài liệu lịch sử cho thấy rằng khi điều mặc khải này được tiếp nhận vào tháng Ba năm 1832, Jesse Gause được kêu gọi vào chức vụ cố vấn cho Joseph Smith trong Chủ Tịch Đoàn. Tuy nhiên, khi ông ta không tiếp tục theo phương thức phù hợp với sự kêu gọi của mình, sự kêu gọi này sau đó được chuyển giao cho Frederick G. Williams. Điều mặc khải này (đề tháng Ba năm 1832) nên được coi như là một bước tiến tới việc chính thức tổ chức Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, nhất là việc kêu gọi chức vụ cố vấn trong nhóm đó và giải thích về sự cao trọng của chức vụ kêu gọi này. Anh Gause phục vụ trong một thời gian, nhưng bị khai trừ khỏi Giáo Hội vào tháng Mười Hai năm 1832. Anh Williams được sắc phong vào chức vụ được đề cập ở trên vào ngày 18 tháng Ba năm 1833.

1–2, Các chìa khóa của vương quốc luôn luôn do Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn nắm giữ; 3–7, Nếu Frederick G. Williams trung thành trong giáo vụ của mình, ông sẽ có được cuộc sống vĩnh cửu.

1 Thật vậy, thật vậy, ta nói cho ngươi hay, tôi tớ Frederick G. Williams của ta: Hãy lắng nghe tiếng nói của Đấng đang phán đây, là lời nói của Chúa, Thượng Đế của ngươi, và hãy chú tâm vào chức vụ mà ngươi được kêu gọi, đó là làm thầy tư tế thượng phẩm trong giáo hội của ta, và làm cố vấn cho tôi tớ Joseph Smith, Jr., của ta;

2 Là người mà ta đã trao cho các chìa khóa của vương quốc, là những chìa khóa luôn luôn thuộc về Chủ Tịch Đoàn Chức Tư Tế Thượng Phẩm.

3 Do đó, thật vậy ta công nhận hắn và sẽ ban phước cho hắn, và cả cho ngươi nữa, miễn là ngươi trung thành trong việc cố vấn, trong chức vụ mà ta đã chỉ định cho ngươi, trong việc luôn luôn cầu nguyện, bằng lời và trong lòng, trước công chúng và nơi riêng tư, cũng như trong giáo vụ của mình đi rao truyền phúc âm trên đất người sống và ở giữa những người anh em của ngươi.

4 Và bằng cách làm những việc này, ngươi sẽ làm một lợi ích lớn lao nhất cho đồng loại mình và sẽ làm gia tăng vinh quang của Đấng là Chúa của ngươi.

5 Vậy nên, hãy trung thành; hãy đứng vững trong chức vụ mà ta đã chỉ định cho ngươi; hãy cứu giúp kẻ yếu, nâng đỡ những bàn tay rũ rượi, và làm vững mạnh những đầu gối suy nhược.

6 Và nếu ngươi trung thành cho tới cùng thì ngươi sẽ nhận được mão triều thiên của sự bất diệt, và cuộc sống vĩnh cửu trong những gian nhà mà ta đã chuẩn bị sẵn trong nhà của Cha ta.

7 Này, và trông kìa, đây là những lời của An Pha và Ô Mê Ga, tức là Giê Su Ky Tô. A Men.