Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 41


Tiết 41

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith cho Giáo Hội, tại Kirtland, Ohio, ngày 4 tháng Hai năm 1831. Điều mặc khải này chỉ thị cho Vị Tiên Tri và các anh cả của Giáo Hội phải cầu nguyện để nhận được “luật pháp” của Thượng Đế (xem tiết 42). Joseph Smith mới vừa từ New York đến Kirtland, và Leman Copley, một tín hữu của Giáo Hội ở Thompson, Ohio gần đó, “đã yêu cầu Anh Joseph và Sidney [Rigdon] … sống với ông ta và ông ta sẽ cung cấp cho họ nhà cửa và lương thực.” Điều mặc khải sau đây làm sáng tỏ nơi nào Joseph và Sidney nên sống và cũng kêu gọi Edward Partridge làm giám trợ đầu tiên của Giáo Hội.

1–3, Các anh cả phải điều khiển Giáo Hội bằng tinh thần mặc khải; 4–6, Các môn đồ chân chính sẽ tiếp nhận và tuân giữ luật pháp của Chúa; 7–12, Edward Partridge được chỉ định làm vị giám trợ cho Giáo Hội.

1 Hãy lắng tai nghe, hỡi dân của ta, Chúa và Thượng Đế của các ngươi phán, các ngươi là những người mà ta vui vẻ aban cho các phước lành lớn lao nhất trong tất cả mọi phước lành, các ngươi là những kẻ đã biết nghe ta; còn những bkẻ xưng danh ta mà không biết nghe ta, thì ta sẽ giáng csự rủa sả nặng nề nhất trong tất cả những sự rủa sả.

2 Hãy nghe đây, hỡi các ngươi là những anh cả trong giáo hội của ta là những người mà ta đã kêu gọi, này, ta ban cho các ngươi một lệnh truyền, các ngươi phải quy tụ lại để cùng athỏa thuận về lời của ta;

3 Và qua lời cầu nguyện bởi đức tin của các ngươi, các ngươi sẽ nhận được aluật pháp của ta, ngõ hầu các ngươi có thể hiểu được cách để quản trị giáo hội của ta và làm cho mọi điều được đúng trước mặt ta.

4 Và ta sẽ là aĐấng cai trị các ngươi khi ta bđến; và này, ta sẽ chóng đến, và các ngươi phải chú tâm rằng luật pháp của ta được tuân giữ.

5 Kẻ nào anhận luật pháp của ta và blàm theo nó, thì kẻ ấy là môn đồ của ta; còn kẻ nào bảo rằng mình đã nhận được luật pháp mà lại không làm theo nó, thì kẻ đó không phải là môn đồ của ta, và phải bị cđuổi ra khỏi các ngươi;

6 Vì điều không đúng là những sự việc thuộc về con cái của vương quốc lại đem ban cho họ là những kẻ không xứng đáng, hoặc đem cho alũ chó, hay đem bhạt trai quăng trước mặt đàn heo.

7 Và lại nữa, điều đúng là tôi tớ Joseph Smith, Jr., của ta cần phải được xây cho một angôi nhà để ở và bphiên dịch.

8 Và lại nữa, điều đúng là tôi tớ Sidney Rigdon của ta cần phải được sinh sống theo ý thích mình, miễn là hắn tuân giữ các giáo lệnh của ta.

9 Và lại nữa, ta đã kêu gọi tôi tớ aEdward Partridge của ta; và ta đã ban một lệnh truyền rằng hắn phải được chỉ định bởi tiếng nói của giáo hội, và được sắc phong làm một bgiám trợ của giáo hội, là phải rời bỏ nghề thương mại của mình và cđem hết thì giờ ra làm việc cho giáo hội;

10 Để chú tâm vào tất cả mọi điều sẽ được chỉ định cho hắn trong các luật pháp của ta vào ngày ta ban cho các luật pháp đó.

11 Và chính vì tấm lòng hắn thanh khiết trước mặt ta, vì hắn chẳng khác chi aNa Tha Na Ên thời xưa, trong người không có điều bgian xảo chi hết.

12 Những lời này được ban cho các ngươi, và chúng thanh khiết trước mặt ta; vậy nên hãy cẩn thận cách thức mà các ngươi nắm giữ chúng, vì các ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm về chúng vào ngày phán xét. Quả thật vậy. A Men.