Skrifterne
Lære og Pagter 97


Afsnit 97

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 2. august 1833. Denne åbenbaring drejer sig især om de hellige i Zion, Jackson County, Missouri, som svar på profetens anmodning til Herren om oplysninger. Medlemmerne af kirken i Missouri blev på dette tidspunkt udsat for voldsom forfølgelse og var den 23. juli blevet tvunget til at underskrive en aftale om at forlade Jackson County.

1-2: Mange af de hellige i Zion (Jackson County, Missouri) bliver velsignet for deres trofasthed. 3-5: Parley P. Pratt bliver rost for sit arbejde i skolen i Zion. 6-9: De, der iagttager deres pagter, bliver antaget af Herren. 10-17: Et hus skal bygges i Zion, i hvilket de rene af hjertet skal se Gud. 18-21: Zion er de rene af hjertet. 22-28: Zion skal undslippe Herrens svøbe, hvis hun er trofast.

1 Sandelig siger jeg jer, mine venner: Jeg taler til jer med min røst, ja, min Ånds røst, så jeg kan vise jer min vilje angående jeres brødre i aZions land, af hvilke mange er oprigtigt ydmyge og flittigt søger at lære visdom og at finde sandhed.

2 Sandelig, sandelig siger jeg jer: Velsignede er sådanne, for de skal få; for jeg, Herren, viser barmhjertighed mod alle de asagtmodige, og mod alle dem jeg ønsker, så jeg kan være retfærdiggjort, når jeg bringer dem til doms.

3 Se, jeg siger jer angående askolen i Zion: Jeg, Herren, er meget tilfreds med, at der blev oprettet en skole i Zion, og også med min tjener bParley P. Pratt, for han forbliver i mig.

4 Og for så vidt som han fortsætter med at blive i mig, skal han fortsætte med at præsidere over skolen i Zions land, indtil jeg giver ham andre befalinger.

5 Og jeg vil velsigne ham med en mangfoldighed af velsignelser i forbindelse med udlæggelsen af alle skrifter og hemmeligheder til opbyggelse for skolen og for kirken i Zion.

6 Og mod resten af skolen er jeg, Herren, villig til at vise barmhjertighed; dog er der dem, som nødvendigvis må arevses, og deres gerninger skal gøres kendt.

7 aØksen er lagt ved træernes rod, og hvert træ, som ikke bærer god bfrugt, skal hugges om og kastes i ilden. Jeg, Herren, har talt det.

8 Sandelig siger jeg jer: Alle blandt dem, som ved, at deres ahjerte er bærligt og sønderknust og deres ånd angerfuld, og som er cvillige til at iagttage deres pagter ved dopofrelse – ja, ved ethvert offer, som jeg, Herren, vil befale – de er eantaget af mig.

9 For jeg, Herren, vil få dem til at bære som et meget frugtbart træ, som er plantet i et prægtigt land ved en ren bæk, og som giver megen dyrebar frugt.

10 Sandelig siger jeg jer, at det er min vilje, at der skal bygges et ahus til mig i Zions land efter det bforbillede, jeg har givet jer.

11 Ja, lad det blive bygget hurtigt ved mit folks tiendebetaling.

12 Se, dette er den atiendebetaling og det offer, som jeg, Herren, kræver af deres hænder, så der kan blive bygget et bhus til mig til Zions frelse –

13 som et sted til ataksigelse for alle hellige og som et sted til undervisning af alle dem, som er kaldet til at tjene i alle deres forskellige kald og embeder;

14 så de må blive gjort fuldkomne i aforståelsen af deres tjeneste, i teori, i princip og i lære, i alt det, der vedrører bGuds rige på jorden, det rige til hvilket cnøglerne er blevet overdraget jer.

15 Og for så vidt som mit folk bygger mig et hus i Herrens navn og ikke tillader, at noget aurent kommer derind, så det ikke bliver besmittet, skal min bherlighed hvile over det;

16 ja, og min anærværelse skal være der, for jeg vil komme derind, og alle de brene af hjertet, som kommer derind, skal se Gud.

17 Men hvis det bliver besmittet, vil jeg ikke komme derind, og min herlighed skal ikke være der; for jeg vil ikke komme ind i vanhellige templer.

18 Og se nu, hvis Zion gør dette, skal hun have afremgang og brede sig og blive meget herlig, meget stor og meget skrækindjagende.

19 Og ajordens folkeslag skal ære hende og skal sige: bZion er visselig vor Guds by, og Zion kan visselig ikke falde, ej heller flyttes fra sit sted, for Gud er der, og Herrens hånd er der,

20 og han har svoret ved sin magts kraft at være hendes frelse og hendes høje atårn.

21 Derfor, sandelig, så siger Herren: Lad Zion fryde sig, for dette er aZion – de rene af hjertet; lad derfor Zion fryde sig, mens alle de ugudelige skal sørge.

22 For se, ahævnen kommer hastigt over de ugudelige som hvirvelvinden, og hvem kan undslippe den?

23 Herrens asvøbe skal falde på dem ved nat og ved dag, og budskabet derom skal forurolige alle mennesker; ja, og den skal ikke standses, førend Herren kommer.

24 For Herrens harme er blevet tændt imod deres vederstyggeligheder og alle deres ugudelige gerninger.

25 Dog skal Zion aundslippe, hvis hun bestræber sig på at gøre alt, hvad jeg overhovedet har befalet hende.

26 Men hvis hun ikke bestræber sig på at gøre alt, hvad jeg overhovedet har befalet hende, vil jeg ahjemsøge hende i forhold til alle hendes gerninger med alvorlige plager, med sot, med bpest, med sværd, med chævn og med dfortærende ild.

27 Lad det alligevel blive læst op endnu engang for hendes ører, at jeg, Herren, har antaget hendes offer, og hvis hun ikke synder mere, skal aintet af dette komme over hende;

28 og jeg vil avelsigne hende med velsignelser og mangedoble en mængde velsignelser over hende og over hendes slægter for evigt og altid, siger Herren jeres Gud. Amen.