Skrifterne
Lære og Pagter 49
forrige næste


Afsnit 49

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith til Sidney Rigdon, Parley P. Pratt og Leman Copley i Kirtland, Ohio, den 7. maj 1831. Leman Copley havde antaget evangeliet, men holdt stadig fast ved nogle af lærdommene fra shakerne (United Society of Believers in Christ’s Second Appearing), som han tidligere havde tilhørt. Nogle af shakernes trossætninger gik ud på, at Kristi andet komme allerede havde fundet sted, og at han havde vist sig i skikkelse af en kvinde, Ann Lee. De betragtede ikke dåb med vand som nødvendig. De forkastede ægteskab og troede på et liv i fuldkommen cølibat. Nogle shakere forbød også spisning af kød. Før denne åbenbaring anføres det i Joseph Smiths historie at »Med henblik på at få [en] mere fuldkommen forståelse af emnet, adspurgte jeg Herren og modtog følgende.« Åbenbaringen gendriver nogle af shakernes grundlæggende begreber. De førnævnte brødre tog en afskrift af åbenbaringen med til shakersamfundet (i nærheden af Cleveland, Ohio) og læste den op for dem i sin helhed, men den blev forkastet.

1-7: Dagen og timen for Kristi komme vil forblive ukendt, indtil han kommer. 8-14: Menneskene må omvende sig, tro på evangeliet og adlyde ordinancerne for at opnå frelse. 15-16: Ægteskabet er indstiftet af Gud. 17-21: Det er tilladt at spise kød. 22-28: Zion skal trives, og lamanitterne blomstre som rosen før det andet komme.

1 Lyt til mit ord, mine tjenere Sidney og Parley og Leman; for se, sandelig siger jeg jer, at jeg giver jer den befaling, at I skal drage ud og aprædike mit evangelium, som I har modtaget, sådan som I har modtaget det, for shakerne.

2 Se, jeg siger jer, at de ønsker at kende en del af sandheden, men ikke den hele, for de lever ikke aret i mine øjne og må nødvendigvis omvende sig.

3 Derfor sender jeg jer, mine tjenere Sidney og Parley, ud for at prædike evangeliet for dem.

4 Og min tjener Leman skal ordineres til denne gerning, så han kan ræsonnere med dem, ikke ud fra det, han har modtaget af dem, men ud fra adet, som han skal undervises i af jer, mine tjenere, og ved at han gør det, vil jeg velsigne ham, ellers skal det ikke lykkes for ham.

5 Så siger Herren, for jeg er Gud og har asendt min enbårne Søn til verden for at bforløse verden, og jeg har forordnet, at den, der modtager ham, skal blive frelst, og den, der ikke modtager ham, skal blive cfordømt –

6 og de har gjort mod aMenneskesønnen, ligesom de ville, og han har fået sin magt ved sin bherligheds chøjre hånd og regerer nu i himlene og vil regere, indtil han stiger ned til jorden for at dlægge alle fjender under sine fødder, hvilken tid er nær for hånden –

7 jeg, Gud Herren, har talt det, men aden time og dag kender intet menneske, ej heller englene i himlen, ej heller skal de kende den, førend han kommer.

8 Derfor vil jeg, at alle mennesker skal omvende sig, for alle er under asynd, undtagen dem, som jeg har forbeholdt for mig selv, bhellige mænd, som I ikke kender til.

9 Derfor siger jeg jer, at jeg har sendt min aevigtvarende pagt til jer, nemlig den, som har været til fra begyndelsen.

10 Og det, som jeg har lovet, har jeg på den måde opfyldt, og ajordens folkeslag skal bbøje sig for den, og hvis ikke af sig selv, da skal de blive tvunget ned; for det, som nu er blevet ophøjet af sig selv, skal clægges ned med magt.

11 Derfor giver jeg jer den befaling, at I skal adrage ud blandt dette folk og sige til dem, ligesom min fordums apostel, hvis navn var Peter, sagde:

12 Tro på den Herre Jesu navn, han, der var på jorden, og som skal komme, begyndelsen og enden;

13 aomvend jer, og bliv i overensstemmelse med den hellige befaling døbt i Jesu Kristi navn til syndernes forladelse;

14 og den, der gør dette, skal modtage aHelligåndsgaven ved bhåndspålæggelse af kirkens ældster.

15 Og videre, sandelig siger jeg jer, at den, der aforbyder ægteskab, er ikke ordineret af Gud, for bægteskabet er indstiftet af Gud for menneskene.

16 Derfor er det i overensstemmelse med loven, at han har aén hustru, og de to skal blive bét kød, og alt dette for at cjorden kan opfylde hensigten med sin skabelse;

17 og for at den kan blive fyldt med et mål af mennesker i overensstemmelse med deres askabelse, bfør verden blev skabt.

18 Og den, som aforbyder, at man skal afholde sig fra bkød, at mennesket ikke må spise dette, er ikke ordineret af Gud;

19 for se, amarkens dyr og luftens fugle og det, som kommer op af jorden, er bestemt til menneskets brug til føde og til klæder, og for at han kan have rigeligt.

20 Men det er ikke bestemt, at ét menneske skal abesidde mere end et andet, derfor ligger bverden i synd.

21 Og ve det menneske, som audgyder blod, eller som lader kød gå til spilde uden at have behov for det.

22 Og videre, sandelig siger jeg jer, at aMenneskesønnen kommer ikke i skikkelse af en kvinde, ej heller af en mand, der vandrer om på jorden.

23 Bliv derfor ikke abedraget, men vær fortsat standhaftige, idet I bser frem til, at himlene skal blive rystet, og at jorden skal bæve og rave frem og tilbage som et beruset menneske, og til at cdalene skal hæves, og til at dbjergene skal sænkes, og til at de ujævne steder skal blive jævne – og alt dette, når eenglen blæser i sin basun.

24 Men førend Herrens store dag kommer, skal aJakob trives i ødemarken, og blamanitterne skal blomstre som rosen.

25 aZion skal trives på bhøjene og fryde sig på bjergene, og skal blive indsamlet til det sted, som jeg har udpeget.

26 Se, jeg siger jer: Drag ud, sådan som jeg har befalet jer; omvend jer fra alle jeres synder, abed, så skal I få; bank på, så skal der blive lukket op for jer.

27 Se, jeg vil drage foran jer og være jeres abagtrop; og bjeg vil være i jeres midte, og I skal ikke blive cbeskæmmet.

28 Se, jeg er Jesus Kristus, og ajeg kommer hastigt. Således er det. Amen.