Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 119


Tiết 119

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith, tại Far West, Missouri, ngày 8 tháng Bảy năm 1838, để đáp lại lời cầu khẩn của ông: “Lạy Chúa! Xin Ngài bày tỏ cho các tôi tớ của Ngài biết Ngài đòi hỏi bao nhiêu tài sản của dân Ngài trong việc đóng thập phân.” Luật thập phân, như người ta hiểu ngày nay, đã không được ban cho Giáo Hội trước khi có điều mặc khải này. Từ ngữ “thập phân” trong lời cầu nguyện vừa được trích dẫn và trong những điều mặc khải trước đây (64:23; 85:3; 97:11) không những có ý nghĩa là một phần mười, mà còn là tất cả các lễ vật, hay những đóng góp tình nguyện cho các quỹ của Giáo Hội. Trước đó Chúa đã ban cho Giáo Hội luật dâng hiến và quản lý tài sản, mà các tín hữu (nhất là các anh cả lãnh đạo) chịu vâng phục bằng giao ước mà đáng lẽ phải là giao ước vĩnh viễn. Vì nhiều người không tuân theo giao ước này, Chúa đã thu hồi nó lại trong một thời gian và thay vào đó Ngài ban luật thập phân cho toàn thể Giáo Hội. Vị Tiên Tri cầu vấn Chúa để được cho biết Ngài đòi hỏi bao nhiêu tài sản của họ để dùng cho các mục đích thiêng liêng. Câu trả lời là điều mặc khải này.

1–5, Các Thánh Hữu phải đóng góp các tài sản thặng dư của họ, và rồi phải dâng hiến tiền thập phân, một phần mười lợi tức của họ hàng năm; 6–7, Một hành động như thế sẽ thánh hóa đất Si Ôn.

1 Thật vậy, Chúa phán như vầy: Ta đòi hỏi tất cả những tài sản thặng dư của họ phải được trao vào tay vị giám trợ của giáo hội ta ở Si Ôn,

2 Để xây dựng ngôi nhà của ta, và để đặt nền móng của Si Ôn, và để dùng trong Chức Tư Tế, và để thanh toán các nợ nần của Chủ Tịch Đoàn Giáo Hội của ta.

3 Và đây sẽ là sự khởi đầu trong việc đóng góp tiền thập phân của dân ta.

4 Và sau đó, những người đã đóng tiền thập phân như vậy sẽ phải đóng góp một phần mười tổng số lợi tức của mình hàng năm; và đây sẽ là một luật pháp vĩnh viễn cho họ mãi mãi, vì lợi ích của thánh chức tư tế của ta, lời Chúa phán.

5 Thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, chuyện sẽ xảy ra rằng tất cả những ai quy tụ lại trên đất Si Ôn sẽ phải đóng tiền thập phân trên mọi tài sản thặng dư của họ, và phải tuân theo luật pháp này, bằng không thì họ sẽ không được xem là xứng đáng để sống giữa các ngươi.

6 Và ta nói cho các ngươi hay, nếu dân ta không tuân theo luật pháp này, để giữ cho luật pháp này được thánh, và nhờ luật pháp này mà thánh hóa đất Si Ôn cho ta, để cho những luật lệ và mạng lệnh của ta có thể được tuân giữ trên đất ấy, ngõ hầu nó có thể trở nên chí thánh, này, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, nó sẽ không trở thành đất Si Ôn cho các ngươi.

7 Và điều này phải là một gương mẫu cho tất cả các giáo khu của Si Ôn. Quả thật vậy. A Men.