Patotoo
    Footnotes

    Patotoo

    Kaalaman at isang espirituwal na patotoo na ibinigay ng Espiritu Santo. Maaari ring ang patotoo ay isang opisyal o legal na pahayag ng nadarama ng isang tao na totoo (D at T 102:26).