Propesiya, Pagpopropesiya
    Footnotes

    Propesiya, Pagpopropesiya

    Ang isang propesiya ay naglalaman ng nabigyan-inspirasyon na banal na mga salita o sinulat, na tinatanggap ng isang tao sa pamamagitan ng paghahayag mula sa Espiritu Santo. Ang patotoo ni Jesus ay diwa ng propesiya (Apoc. 19:10). Ang propesiya ay maaaring nauukol sa nakaraan, kasalukuyan, o hinaharap. Kapag ang isang tao ay nagpopropesiya, siya ay nangungusap o sumusulat ng mga yaong nais ng Diyos na malaman niya, para sa kanyang sariling kabutihan o sa kabutihan ng iba. Bawat tao ay maaaring makatanggap ng propesiya o paghahayag para sa kanilang sariling buhay.