Biyaya
    Footnotes

    Biyaya

    Ang kapangyarihang mula sa Diyos na makapagpapahintulot sa mga kalalakihan at kababaihan na makatamo ng mga biyaya sa buhay na ito at magkaroon ng buhay na walang hanggan at kadakilaan matapos nilang isagawa ang pananampalataya, nagsisi, at ibinigay ang kanilang buong pagsisikap na sundin ang mga kautusan. Ibinibigay ang gayong dakilang tulong o lakas sa pamamagitan ng awa at pag-ibig ng Diyos. Nangangailangan ang bawat mortal na tao ng dakilang biyaya dahil sa pagkahulog ni Adan at dahil din sa mga kahinaan ng tao.