Pambungad
  Footnotes

  Pambungad

  Ipinaliliwanag ng Gabay sa mga Banal na Kasulatan ang mga piling doktrina, alituntunin, tao, at lugar na matatagpuan sa Banal na Biblia, sa Aklat ni Mormon, sa Doktrina at mga Tipan, at sa Mahalagang Perlas. Ito rinay nagbibigay ng mahahalagang sanggunian sa mga banal na kasulatan sa inyong pag-aaral para sa bawat paksa. Makatutulong ang Gabay sa inyong pansarili at pangmag-anak na pag-aaral ng mga banal na kasulatan. Makatutulong ito na masagot ang inyong mga katanungan tungkol sa ebanghelyo, sa pag-aaral sa mga paksa sa mga banal na kasulatan, sa paghahanda sa mga talumpati at aralin, at makadaragdag sa inyong kaalaman at patotoo tungkol sa ebanghelyo.

  Ang Gabay ay may apat na bahagi: (1) isang alpabetikong talaan ng mga paksa, (2) mga pinili mula sa pagsasalin ni Joseph Smith ng Biblia (PJS), (3) mga mapa, lakip ang isang talatuntunan ng mga pangalan ng lugar, at (4) mga larawan ng mga pook sa mga banal na kasulatan.

  1. Ang alpabetikong talaan ng mga paksa. Ibinibigay ng bahaging ito ang isang maikling pagpapaliwanag sa bawat paksa at itinatala ang pinakamahalagang sanggunian sa banal na kasulatan tungkol sa paksa. Bawat sanggunian ay pinangungunahan ng isang maikling sipi o buod ng banal na kasulatan. Ang mga sanggunian sa banal na kasulatan ay nakaayos sa ganitong pagkakasunud-sunod: Lumang Tipan, Bagong Tipan, Aklat ni Mormon, Doktrina at mga Tipan, at Mahalagang Perlas.

  2. Mga Pinili mula sa Pagsasalin ni Joseph Smith ng Biblia. Noong 1830, tinagubilinan ng Panginoon si Joseph Smith na simulan ang gawain sa pagbabago o pagsasalin ng King James Version ng Biblia. Ang layunin ng Propeta ay ibalik ang ilang payak at mahahalagang katotohanang nawala sa orihinal na teksto ng Biblia. Natapos niya ang halos lahat ng gawain noong Hulyo 1833. Gayunman, hanggang sa kanyang kamatayan noong 1844, patuloy pa rin siyang gumagawa ng pagbabago habang inihahanda ang manuskrito sa paglilimbag. Bagamat ang buong tomo ay hindi natapos, ni opisyal na pinagtibay ng Simbahan, ang Pagsasalin ni Joseph Smith ng Biblia ay naglalaman ng maraming kaalaman tungkol sa mga kahulugan ng banal na kasulatan at isang mahalagang mapagkukunan ng tulong sa pag-unawa ng Biblia. Ang ilan sa higit na mahahalagang pagbabago ay nabibilang sa Ang Gabay sa mga Banal na Kasulatan. (Para sa karagdagang kaalaman, tingnan sa paksang “Pagsasalin ni Joseph Smith [PJS]” sa Gabay.)

   Ginagamit ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ang King James Version ng Biblia bilang opisyal na pagsasalin sa Ingles. Mahalaga ang ginampanan nito sa pagpapanumbalik ng ebanghelyo at patuloy na nagkakaroon ng mahalagang impluwensiya sa maraming bansa sa buong mundo.

  3. Mga mapa, kasama ang isang talatuntunan ng mga pangalan ng lugar. Kabilang lamang sa mga mapa ang mahahalagang heograpikal na pook na natatagpuan sa mga banal na kasulatan. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa heograpiya ng mga lupain na tinalakay sa mga banal na kasulatan, higit ninyong mauunawaan ang mga pangyayari sa mga banal na kasulatan. Ang Gabay ay naglalaman ng walong mapa ng mga lupain sa Biblia at apat na mapa ng mga lupaing mahalaga sa kasaysayan ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Upang makita ang isang lugar, bumaling sa talatuntunan. Tinutukoy sa talatuntunan ang angkop na mapa at kung saan ito makikita sa mapa.

   4. Mga larawan ng mga pook sa mga banal na kasulatan. Ang tatlumpu’t tatlong larawan ng mahahalagang pook sa banal na kasulatan ay magpapakita sa inyo sa mga lupaing tinahak ni Jesus, kung saan nanirahan at nagturo ang kanyang mga propeta, at kung saan naganap ang maraming pangyayari sa banal na kasulatan. Kalakip sa mga larawan ang maiikling paglalarawan tungkol sa larawan at ang pinakamahalagang pangyayari sa banal na kasulatan na naganap sa pook na iyon. Ang mga ito ay makatutulong upang malaman ninyo ang kaugnayan ng mga banal na kasulatan at ng mga lupain kung saan naganap ang mga ito.

  Upang higit kayong matulungan sa inyong pag-aaral ng mga banal na kasulatan, ang Gabay ay naglalaman ng ilang makatutulong na mga paglalahad. Halimbawa, kung kayo ay sasangguni sa talang “Jesucristo”, makikita ninyo ang isang buong talaan ng bawat paksa sa Gabay na makapagbibigay kaalaman na tuwirang tumutukoy sa Tagapagligtas at sa kanyang ministeryo. Ito lamang ang tanging paksa sa Gabay na may gayong karaming talaan, na nagbibigay-diin sa kahalagahan ni Cristo sa buong sangkatauhan. Bilang karagdagan, sa ilalim ng paksang “Cronolohiya”, ilan sa pinakamahahalagang pangyayari sa Biblia at noong panahon ng Aklat ni Mormon, ay natatala, lakip ang mga higit-kumulang na petsa. Ang paksang “Ebanghelyo, Mga” ay naglalaman ng isang pagtutugma ng mga Ebanghelyo. Ang pagtutugmang ito ay naghahambing sa mga aral ng Tagapagligtas na matatagpuan sa Mateo, Marcos, Lucas, Juan, at sa mga paghahayag sa huling araw.