Thánh Thư
Trang Tựa


Giáo Lý

Giao Ước

của Giáo Hội
Các Thánh Hữu Ngày Sau
của Chúa Giê Su Ky Tô

Chứa Đựng Những Điều Mặc Khải Được Ban Cho
Tiên Tri Joseph Smith
với Một Số Điều Bổ Sung của Những Người Kế Vị Ông
trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn của Giáo Hội

Do
Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau
của Chúa Giê Su Ky Tô
Xuất Bản

Salt Lake City, Utah, Hoa Kỳ