Trang Tựa
  Footnotes

  Giáo Lý

  Giao Ước

  của Giáo Hội
  Các Thánh Hữu Ngày Sau
  của Chúa Giê Su Ky Tô

  Chứa Đựng Những Điều Mặc Khải Được Ban Cho
  Tiên Tri Joseph Smith
  với Một Số Điều Bổ Sung của Những Người Kế Vị Ông
  trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn của Giáo Hội

  Do
  Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau
  của Chúa Giê Su Ky Tô
  Xuất Bản

  Salt Lake City, Utah, Hoa Kỳ