Trang Tựa
  Footnotes

  Giáo Lý

  Giao Ước

  của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của
  Chúa Giê Su Ky Tô

  136

  Xuất Bản
  do Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau
  của Chúa Giê Su Ky Tô

  Salt Lake City, Utah, Hoa Kỳ