Thánh Thư
Thứ Tự Thời Gian của Mục Lục


Thứ Tự Thời Gian của Mục Lục

Ngày

Nơi Chốn

Tiết

1823

Tháng Chín

Manchester, New York

2

1828

Tháng Bảy

Harmony, Pennsylvania

3

1829

Tháng Hai

Harmony, Pennsylvania

4

Tháng Ba

Harmony, Pennsylvania

5

Tháng Tư

Harmony, Pennsylvania

6, 7, 8, 9, 10

Tháng Năm

Harmony, Pennsylvania

11, 12, 13*

Tháng Sáu

Fayette, New York

14, 15, 16, 17, 18

Mùa hè

Manchester, New York

19

1830

Hạt Wayne, New York

74

Tháng Tư

Fayette, New York

20*, 21

Tháng Tư

Manchester, New York

22, 23

Tháng Bảy

Harmony, Pennsylvania

24, 25, 26

Tháng Tám

Harmony, Pennsylvania

27

Tháng Chín

Fayette, New York

28, 29, 30, 31

Tháng Mười

Manchester, New York

32

Tháng Mười

Fayette, New York

33

Tháng Mười Một

Fayette, New York

34

Tháng Mười Hai

Fayette, New York

35*, 36*, 37*

1831

Tháng Giêng

Fayette, New York

38, 39, 40

Tháng Hai

Kirtland, Ohio

41, 42, 43, 44

Tháng Ba

Kirtland, Ohio

45, 46, 47, 48

Tháng Năm

Kirtland, Ohio

49, 50

Tháng Năm

Thompson, Ohio

51

Tháng Sáu

Kirtland, Ohio

52, 53, 54, 55, 56

Tháng Bảy

Zion, Hạt Jackson, Missouri

57

Tháng Tám

Zion, Hạt Jackson, Missouri

58, 59

Tháng Tám

Independence, Missouri

60

Tháng Tám

Sông Missouri, Missouri

61

Tháng Tám

Chariton, Missouri

62

Tháng Tám

Kirtland, Ohio

63

Tháng Chín

Kirtland, Ohio

64

Tháng Mười

Hiram, Ohio

65, 66

Tháng Mười Một

Hiram, Ohio

1, 67, 68, 69, 70, 133

Tháng Mười Hai

Hiram, Ohio

71

Tháng Mười Hai

Kirtland, Ohio

72

1832

Tháng Giêng

Hiram, Ohio

73

Tháng Giêng

Amherst, Ohio

75

Tháng Hai

Hiram, Ohio

76

Tháng Ba

Hiram, Ohio

77, 79, 80, 81

Tháng Ba

Kirtland, Ohio

78

Tháng Tư

Independence, Missouri

82, 83

Tháng Tám

Hiram, Ohio

99

Tháng Chín

Kirtland, Ohio

84

Tháng Mười Một

Kirtland, Ohio

85

Tháng Mười Hai

Kirtland, Ohio

86, 87*, 88

1833

Tháng Hai

Kirtland, Ohio

89

Tháng Ba

Kirtland, Ohio

90, 91, 92

Tháng Năm

Kirtland, Ohio

93

Tháng Sáu

Kirtland, Ohio

95, 96

Tháng Tám

Kirtland, Ohio

94, 97, 98

Tháng Mười

Perrysburg, New York

100

Tháng Mười Hai

Kirtland, Ohio

101

1834

Tháng Hai

Kirtland, Ohio

102, 103

Tháng Tư

Kirtland, Ohio

104*

Tháng Sáu

Sông Fishing, Missouri

105

Tháng Mười Một

Kirtland, Ohio

106

1835

Tháng Tư

Kirtland, Ohio

107

Tháng Tám

Kirtland, Ohio

134

Tháng Mười Hai

Kirtland, Ohio

108

1836

Tháng Giêng

Kirtland, Ohio

137

Tháng Ba

Kirtland, Ohio

109

Tháng Tư

Kirtland, Ohio

110

Tháng Tám

Salem, Massachusetts

111

1837

Tháng Bảy

Kirtland, Ohio

112

1838

Tháng Ba

Far West, Missouri

113*

Tháng Tư

Far West, Missouri

114, 115

Tháng Năm

Đồi Spring, Hạt Daviess, Missouri

116

Tháng Bảy

Far West, Missouri

117, 118, 119, 120

1839

Tháng Ba

Ngục Thất Liberty, Hạt Clay, Missouri

121, 122, 123

1841

Tháng Giêng

Nauvoo, Illinois

124

Tháng Ba

Nauvoo, Illinois

125

Tháng Bảy

Nauvoo, Illinois

126

1842

Tháng Chín

Nauvoo, Illinois

127, 128

1843

Tháng Hai

Nauvoo, Illinois

129

Tháng Tư

Ramus, Illinois

130

Tháng Năm

Ramus, Illinois

131

Tháng Bảy

Nauvoo, Illinois

132

1844

Tháng Sáu

Nauvoo, Illinois

135

1847

Tháng Giêng

Chung Cư Mùa Đông, (hiện nay là Nebraska)

136

1890

Tháng Mười

Salt Lake City, Utah

Tuyên Ngôn Chính Thức 1

1918

Tháng Mười

Salt Lake City, Utah

138

1978

Tháng Sáu

Salt Lake City, Utah

Tuyên Ngôn Chính Thức 2

  • Tại hay gần nơi được đề cập.