Sveta pisma
Nauk i savezi 93


Odsjek 93

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Kirtlandu, Ohio, 6. svibnja 1833.

1–5, Svi koji su vjerni vidjet će Gospoda; 6–18, Ivan posvjedoči da Sin Božji iđaše od milosti do milosti sve dok ne primi puninu slave Očeve; 19–20, Vjerni ljudi, koji idu od milosti do milosti, također će primiti od punine njegove; 21–22, Oni koji su rođeni po Kristu Crkva su Prvorođenčeva; 23–28, Krist primi puninu sve istine, i čovjek kroz poslušnost može doživjeti isto; 29–32, Čovjek bijaše u početku s Bogom; 33–35, Počela su vječna, i čovjek može primiti puninu radosti u Uskrsnuću; 36–37, Božja je slava razumnost; 38–40, Djeca su nevina pred Bogom zbog otkupljenja Kristova; 41–53, Vodećoj braći zapovjeđeno je da dovedu obitelji svoje u red.

1 Zaista, ovako govori Gospod: Dogodit će se da će svaka duša koja odbaci grijehe svoje i dođe k meni, i priziva ime moje, i pokorava se glasu mojemu, i obdržava zapovijedi moje, vidjeti lice moje i znati da ja jesam;

2 I da sam ja istinito svjetlo koje osvjetljuje svakog čovjeka što dođe na svijet;

3 I da sam ja u Ocu, i Otac u meni, i Otac i ja jedno smo —

4 Otac zato što mi on dade od punine svoje, i Sin zato što bijah u svijetu i učinih tijelo šatorom svojim, i prebivah među sinovima ljudskim.

5 Ja bijah u svijetu i primih od Oca svojega, i djela njegova bijahu jasno očitovana.

6 A Ivan vidje i posvjedoči o punini slave moje, a punina Ivanova svjedočanstva bit će kasnije objavljena.

7 I on posvjedoči govoreći: Vidjeh slavu njegovu, da on bijaše u početku, prije nego što svijet postade;

8 Zato, u početku Riječ bijaše, jer on bijaše Riječ, i to glasnik spasenja —

9 Svjetlo i Otkupitelj svijeta; Duh istine, koji dođe na svijet, zato što svijet bijaše stvoren po njemu, i u njemu bijaše život ljudi i svjetlo ljudi.

10 Svjetovi bijahu stvoreni po njemu; ljudi bijahu stvoreni po njemu; sve bijaše stvoreno po njemu, kroz njega, i od njega.

11 I ja, Ivan, svjedočim da vidjeh slavu njegovu, kao slavu Jedinorođenca Očeva, punog milosti i istine, to jest Duha istine, koji dođe i prebivaše u tijelu, i prebivaše među nama.

12 I ja, Ivan, vidjeh kako on ne primi od punine isprva, već primi milost za milost;

13 I on ne primi od punine isprva, već nastavi od milosti do milosti, sve dok ne primi puninu;

14 I tako on bijaše nazvan Sinom Božjim, zato što ne primi od punine isprva.

15 I ja, Ivan, svjedočim, i gle, nebesa se otvoriše, i Duh Sveti siđe na njega u obličju goluba, i otpočinu na njemu, i dođe glas s neba govoreći: Ovo je ljubljeni Sin moj.

16 I ja, Ivan, svjedočim da on primi puninu slave Očeve;

17 I on primi svu moć, i na nebu i na zemlji, i slava Očeva bijaše s njime, jer on prebivaše u njemu.

18 I dogodit će se, budete li vjerni primit ćete puninu zapisa Ivanova.

19 Dajem vam ove besjede da biste mogli shvatiti i znati kako se klanjati, i da biste mogli znati čemu se klanjate, kako biste mogli doći k Ocu u ime moje, i u pravo vrijeme primiti od punine njegove.

20 Jer budete li obdržavali zapovijedi moje primit ćete od punine njegove, i bit ćete proslavljeni u meni kao što sam ja u Ocu; zato, kažem vam, primit ćete milost za milost.

21 A sad, zaista kažem vam, ja bijah u početku kod Oca, i Prvorođenac sam;

22 I svi oni koji su rođeni po meni dionici su slave njegove, i crkva su Prvorođenčeva.

23 I vi bijaste također u početku kod Oca; ono što je Duh, i to Duh istine;

24 A istina je spoznaja o stvarima kakve jesu, i kakve bijahu, i kakve će doći;

25 I što je god više ili manje od ovoga duh je onoga opakoga koji bijaše lažac od početka.

26 Duh istine je od Boga. Ja sam Duh istine, i Ivan posvjedoči o meni, govoreći: On primi puninu istine, da, i to sve istine;

27 I nitko ne prima puninu osim ako ne obdržava zapovijedi njegove.

28 Onaj koji obdržava zapovijedi njegove prima istinu i svjetlo, sve dok ne bude proslavljen u istini i spozna sve.

29 Čovjek bijaše također u početku kod Boga. Razumnost, to jest svjetlo istine, ne bijaše stvorena ni načinjena, niti zaista može biti.

30 Sva je istina neovisna u onom krugu u koji je Bog smjesti, da djeluje sama za sebe, kao i svaka razumnost; u protivnom nema postojanja.

31 Gle, ovdje je opredjeljivanje čovjekovo, i ovdje je osuda čovjekova; zato što je ono što bijaše od početka jasno očitovano njima, a oni ne primaju svjetlo.

32 I svaki je čovjek čiji duh ne prima svjetlo pod osudom.

33 Jer čovjek je duh. Počela su vječna, a duh i počelo, nerazdvojno povezani, primaju puninu radosti;

34 A kad se odijele, čovjek ne može primiti puninu radosti.

35 Počela su šator Božji; da, čovjek je šator Božji, to jest hram; i koji god hram bude okaljan, Bog će uništiti taj hram.

36 Božja je slava razumnost, ili, drugim riječima, svjetlo i istina.

37 Svjetlo i istina odbacuju onoga zloga.

38 Svaki duh čovjekov bijaše nevin u početku; i pošto Bog otkupi čovjeka od pada, ljudi postadoše ponovno, u ranom djetinjstvu svome, nevini pred Bogom.

39 A onaj opaki dolazi i oduzima svjetlo i istinu, kroz neposluh, djeci ljudskoj, te zbog predaja otaca njihovih.

40 No ja vam zapovjedih da odgojite djecu svoju u svjetlu i istini.

41 No zaista kažem tebi, slugo moj Frederiče G. Williamse, ti nastavi pod ovom osudom;

42 Ti ne poduči djecu svoju svjetlo i istinu, prema zapovijedima; i onaj opaki ima moć, zasad, nad tobom, i to je razlog nevolje tvoje.

43 A sad, zapovijed ti dajem — želiš li biti izbavljen dovest ćeš u red kuću svoju, jer ima mnogo toga što nije ispravno u kući tvojoj.

44 Zaista, kažem sluzi svojemu Sidneyju Rigdonu, da u nekim stvarima on ne obdržavaše zapovijedi gledom na djecu svoju; zato, najprije dovedi u red kuću svoju.

45 Zaista, kažem sluzi svojemu Josephu Smithu ml., ili drugim riječima, zvat ću vas prijateljima, jer vi ste prijatelji moji, i imat ćete baštinu sa mnom —

46 Nazvah vas slugama poradi svijeta, i vi ste sluge njihovi poradi mene —

47 A sad, zaista kažem Josephu Smithu ml. — Nisi obdržavao zapovijedi, i moraš svakako stajati prekoren pred Gospodom;

48 Obitelj se tvoja mora svakako pokajati i odbaciti neke stvari, i poklanjati revniju pažnju besjedama tvojim, ili će biti uklonjena s mjesta svojega.

49 Što govorim jednomu govorim svima; molite se uvijek kako onaj opaki ne bi imao moć u vama, i uklonio vas s mjesta vašega.

50 Sluga moj Newel K. Whitney također, biskup crkve moje, treba biti ukoren, i dovesti u red obitelj svoju, i paziti da oni budu marljiviji i prilježniji kod kuće, i da se mole uvijek, inače će biti uklonjeni s mjesta svojega.

51 Evo, govorim vama, prijatelji moji, nek sluga moj Sidney Rigdon krene na put svoj, i požuri, i također proglasi milosnu godinu Gospodnju, i evanđelje spasenja, kako mu ja budem dao izričaj; i vašom molitvom vjere uz zajedničku suglasnost ja ću ga podržati.

52 I neka sluge moji Joseph Smith ml. i Frederick G. Williams požure također, i bit će im dano baš prema molitvi vjere; i u onoj mjeri u kojoj budete obdržavali besjede moje nećete biti zatrti u ovom svijetu, ni u svijetu koji će doći.

53 I zaista kažem vam, volja je moja da požurite s prevođenjem Pisama mojih, i sa stjecanjem znanja o povijesti, i o zemljama, i o kraljevstvima, o zakonima Božjim i ljudskim, a sve to za spasenje Siona. Amen.