Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 71


Tiết 71

Điều mặc khải ban cho Tiên Tri Joseph Smith và Sidney Rigdon, tại Hiram, Ohio, ngày 1 tháng Mười Hai năm 1831. Vị Tiên Tri đã tiếp tục phiên dịch Kinh Thánh với Sidney Rigdon là người biên chép của ông cho đến khi ông nhận được điều mặc khải này, vào lúc này việc đó được tạm thời gác lại để họ có thể làm tròn lời chỉ dẫn được ban cho trong điều mặc khải này. Những người anh em này phải đi ra thuyết giảng để xoa dịu những cảm nghĩ không thân thiện mà đã phát triển chống lại Giáo Hội do việc xuất bản những lá thư viết bởi Ezra Booth, là kẻ đã bội giáo.

1–4, Joseph Smith và Sidney Rigdon được phái đi rao truyền phúc âm; 5–11, Những kẻ thù của các Thánh Hữu sẽ bị bối rối.

1 Này, Chúa đã phán vậy với các ngươi là các tôi tớ Joseph Smith, Jr., và Sidney Rigdon, rằng đã thực sự đến lúc ta thấy cần thiết và thích đáng cho các ngươi mở miệng rao truyền phúc âm của ta, là những sự việc của vương quốc, giải nghĩa những điều kín nhiệm của vương quốc từ các thánh thư, theo một phần Thánh Linh và quyền năng mà sẽ được ban cho các ngươi theo như ta muốn.

2 Thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, các ngươi phải rao truyền cho dân chúng tại các miền quanh đây, và cả trong giáo hội nữa, trong một thời gian, cho tới khi nào các ngươi được cho biết là phải ngừng lại.

3 Thật vậy, đây là nhiệm vụ trong một thời gian, mà ta giao phó cho các ngươi.

4 Vậy nên, các ngươi hãy làm lụng trong vườn nho của ta. Hãy kêu gọi các dân cư trên trái đất, và hãy làm chứng, và chuẩn bị con đường cho các giáo lệnh và các điều mặc khải sẽ đến.

5 Giờ đây, này, đây là sự thông sáng; kẻ nào đọc thì kẻ đó cũng phải hiểu và cũng nhận lấy;

6 Vì kẻ nào biết nhận lấy thì sẽ được ban cho dồi dào hơn, ngay cả quyền năng nữa.

7 Vậy nên, hãy làm cho kẻ thù của mình bối rối; hãy yêu cầu chúng đến gặp các ngươi cả nơi công cộng lẫn nơi kín đáo; và nếu các ngươi trung thành thì sự hổ thẹn của chúng sẽ bị lộ ra.

8 Vậy nên, hãy để chúng đem hết lý lẽ mạnh mẽ của chúng ra chống lại Chúa.

9 Thật vậy, lời Chúa phán với các ngươi như vậy—chẳng một vũ khí nào được dùng để chống lại các ngươi mà sẽ hiệu quả;

10 Và nếu có kẻ nào cất tiếng chống lại các ngươi thì kẻ đó sẽ bị bối rối vào đúng giờ riêng của ta.

11 Vậy nên, hãy tuân giữ các giáo lệnh của ta; những giáo lệnh này chân thật và trung thực. Quả thật vậy. A Men.