Sveta pisma
  Nauk i savezi 45
  Fusnote
  Tema

  Odsjek 45

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, Crkvi, u Kirtlandu, Ohio, 7. ožujka 1831. Kao uvod zapisu o ovoj objavi povijest Josepha Smitha navodi da »u ovo doba Crkve … mnoga lažna izvješća … i lude priče bijahu objavljeni … i prošireni … kako bi spriječili ljude da istražuju djelo, to jest prihvate vjeru… No, na radost svetaca … primih sljedeće«.

  1–5, Krist je naš zagovornik kod Oca; 6–10, Evanđelje je glasnik koji će pripraviti put pred Gospodom; 11–15, Gospod primi k sebi Henoka i njegovu braću; 16–23, Krist objavi znakove svojeg dolaska kako bijahu dani na Maslinskoj gori; 24–38, Evanđelje će biti obnovljeno, vremena pogana bit će ispunjena, a bolest pustošenja prekrit će zemlju; 39–47, Znaci, čudesa i Uskrsnuće pratit će Drugi dolazak; 48–53, Krist će stajati na Maslinskoj gori, a Židovi će vidjeti rane na njegovim rukama i nogama; 54–59, Gospod će vladati tijekom Tisućljetnice; 60–62, Proroku je naloženo da započne prevođenje Novog zavjeta, čime će važni podaci biti otkriveni; 63–75, Svecima je zapovjeđeno da se saberu i izgrade Novi Jeruzalem, kojemu će se ljudi iz svih naroda stjecati.

  1 Poslušajte, o vi narode acrkve moje, kojemu bkraljevstvo bijaše dano; poslušajte i priklonite uho onomu koji položi temelj zemlji, koji cstvori nebesa i sve vojske njihove, i po kojemu sve bijaše stvoreno što živi, i kreće se, i ima bivstvo.

  2 I opet kažem, poslušajte glas moj da vas asmrt ne sustigne; u bčas kad ne mislite ljeto će proći, i cžetva završiti, a duše vaše neće biti spašene.

  3 Slušajte onoga koji je azagovornik kod Oca, koji zastupa stvar vašu pred njim —

  4 Govoreći: Oče, gledaj atrpljenja i smrt onoga koji ne učini bgrijeha, kojim ti bijaše veoma zadovoljan; gledaj krv Sina svojega koja bijaše prolivena, krv onoga koga predade da bi ti sam mogao biti cproslavljen;

  5 Stoga, Oče, poštedi ovu braću moju koja avjeruju u ime moje, da mogu doći k meni i imati bvječni život.

  6 Poslušajte, o vi narode crkve moje, i vi starješine slušajte zajedno, i čujte glas moj dok se zove adanas, i ne otvrdnjujte srca svoja;

  7 Jer zaista, kažem vam da sam ja aAlfa i Omega, početak i svršetak, svjetlo i život svijeta — bsvjetlo što sjaji u tami, a tama ga ne razumije.

  8 Dođoh k svojima, a moji me ne primiše; no, svima onima koji me primiše dadoh amoć da čine mnoga bčudesa, i da postanu csinovi Božji; i doista, onima koji dpovjerovahu u ime moje dadoh moć da zadobiju evječni život.

  9 I isto tako poslah avječni bsavez svoj na svijet da bude svjetlo svijetu, i da bude cstijeg narodu mojemu, i dpoganima da ga traže, te da bude eglasnik pred licem mojim da pripravi put preda mnom.

  10 Stoga, dođite k njemu, i s onim koji dođe ja ću raspravljati kao s ljudima u drevne dane, i pokazat ću vam asnažno raspravljanje svoje.

  11 Stoga poslušajte zajedno i pustite da vam pokažem mudrost svoju — mudrost onoga za koga kažete da je Bog aHenoka i braće njegove,

  12 Koji bijahu aodvojeni od zemlje, i bijahu primljeni k meni — bgrad sačuvan dok dan pravednosti ne dođe — dan za kojim tragahu svi sveti ljudi, i ne nađoše ga zbog opačine i odvratnostī;

  13 I priznavahu da su atuđinci i putnici na zemlji;

  14 No stekoše aobećanje da će ga naći i vidjeti ga u tijelu svome.

  15 Stoga poslušajte i ja ću raspravljati s vama, i govorit ću vam i prorokovati kao ljudima u drevne dane.

  16 I pokazat ću vam jasno kao što apokazah učenicima svojim dok stajah pred njima u tijelu i govorah im, rekavši: Budući da me pitaste o bznacima dolaska mojega u dan kad dođem u slavi svojoj u oblacima nebeskim ispuniti obećanja koja dadoh ocima vašim,

  17 Naime, budući da vi gledaste na dugu aodsutnost bduhova vaših iz tijela vaših kao na ropstvo, ja ću vam pokazati kako će dan otkupljenja doći, i također cobnovu draspršenog Izraela.

  18 A sad gledate ovaj hram koji je u Jeruzalemu, koji nazivate domom Božjim, a neprijatelji vaši kažu da ovaj dom neće nikad pasti.

  19 No, zaista kažem vam da će pustošenje doći na ovaj naraštaj kao lopov u noći, i ovaj će narod biti uništen i raspršen među sve narode.

  20 A ovaj hram koji sada vidite bit će oboren tako da neće ostati ni jedan kamen na drugome.

  21 I dogodit će se da ovaj naraštaj Židova neće uminuti sve dok se svako pustošenje o kome vam govorah gledom na njih ne dogodi.

  22 Kažete da znate kako asvršetak svijeta dolazi; kažete također da znate kako će nebesa i zemlja uminuti;

  23 I o tome govorite istinito, jer to jest tako; no, ovo što vam rekoh neće proći sve dok se sve ne ispuni.

  24 I ovo vam rekoh o Jeruzalemu; a kad taj dan dođe, ostatak će biti araspršen među sve narode;

  25 No, oni će biti asabrani ponovno; ali će ostati sve dok vremena bpogana ne budu ispunjena.

  26 I u ataj će se dan čuti o bratovima i glasinama o ratovima, i cijela će zemlja biti u komešanju, i srca će ljudska cotkazati, i oni će reći kako Krist dodlaže dolazak svoj sve do svršetka zemlje.

  27 I ljubav će se kod ljudi ohladiti, a bezakonje će obilovati.

  28 A kad vremena apogana nastupe, bsvjetlost će zasjati među onima koji sjede u tami, i to će biti punina evanđelja mojega;

  29 No, oni je ane primaju; jer ne uviđaju svjetlost, i odvraćaju bsrca svoja od mene zbog codredaba ljudskih.

  30 I u tom će naraštaju vremena pogana biti ispunjena.

  31 I bit će ljudi što stoje u tom naraštaju, koji neće umrijeti dok ne vide preplavljujući abič; jer će bolest pustošenja prekriti zemlju.

  32 Ali učenici će moji astajati na svetim mjestima i neće se micati; no među opakima će ljudi uzdizati glasove svoje i bkleti Boga i umirati.

  33 I bit će apotresa također na raznim mjestima, i mnogo pustošenja; ipak će ljudi otvrdnuti srca svoja protiv mene, i oni će podizati bmač, jedan protiv drugoga, i ubijat će jedan drugoga.

  34 A sad, kad ja, Gospod, rekoh ove riječi učenicima svojim, oni se uznemiriše.

  35 I ja im rekoh: Ne auznemirujte se, jer kad se sve ovo dogodi, možete znati da će se obećanja koja vam bijahu dana ispuniti.

  36 A kad svjetlost počne sjati, bit će s njima poput usporedbe koju ću vam pokazati —

  37 Vi gledate i motrite astabla smokvina, i vidite ih očima svojim, i kažete kad ona propupaju, a lišće im je još nježno, da je ljeto sada posve blizu;

  38 Upravo će tako biti u taj dan kad oni budu vidjeli sve ovo, tad će znati da je sat blizu.

  39 I dogodit će se da će onaj koji me se aboji biščekivati da veliki cdan Gospodnji dođe, i to dznakove dolaska eSina Čovječjega.

  40 I oni će vidjeti znakove i čudesa, jer će oni biti pokazani na nebesima gore, i na zemlji dolje.

  41 I oni će vidjeti krv, i aoganj, i dimne sumaglice.

  42 I prije nego što dan Gospodnji dođe asunce će biti pomračeno, a mjesec će se pretvoriti u krv, i zvijezde će padati s neba.

  43 A ostatak će biti sabran na ovo mjesto;

  44 I tad će me oni očekivati, i gle, ja ću doći; i oni će me vidjeti u oblacima nebeskim, odjevena moću i velikom aslavom; sa svim svetim anđelima; a onaj koji me ne biščekuje bit će odbačen.

  45 No prije negoli se ruka Gospodnja spusti, anđeo će zatrubiti atrubljom svojom, a sveci koji spavahu bizići će ususret meni u coblaku.

  46 Stoga, ako ste spavali u amiru blagoslovljeni ste vi; jer kao što me sada vidite i znadete da ja jesam, isto ćete tako bdoći k meni i duše će vaše cživjeti, a otkupljenje će vaše biti usavršeno; i sveci će izići s četiri kraja zemlje.

  47 Tad će se aruka Gospodnja spustiti na narode.

  48 I tad će Gospod stupiti nogom na ovo abrdo, i ono će se rascijepiti na dvoje, a zemlja će buzdrhtati, i teturati tamo i amo, a nebesa će se također cpotresti.

  49 I Gospod će se oglasiti glasom svojim, i svi će ga krajevi zemaljski čuti; i narodi će zemaljski atugovati, a oni koji se smijahu uvidjet će ludost svoju.

  50 I nevolja će zahvatiti podrugljivca, i podsmjevač će biti spaljen; a oni koji očekivahu bezakonje bit će posječeni i bačeni u vatru.

  51 I tad će aŽidovi bgledati na me i reći: Kakve su to rane na rukama tvojim i na nogama tvojim?

  52 Tad će oni znati da sam ja Gospod; jer ja ću im reći: Ove su rane one rane kojima bijah aizranjen u kući prijatelja svojih. Ja sam onaj koji bijaše uzdignut. Ja sam Isus koji bijaše brazapet. Ja sam Sin Božji.

  53 I tad će oni aplakati zbog bezakonja svojih; tad će jadikovati jer proganjahu bkralja svojega.

  54 I tad će narodi aneznabožaca biti otkupljeni, i oni koji ne poznavahu zakona imat će udjela u prvom buskrsnuću; i bit će cpodnošljivo za njih.

  55 A aSotona će biti bsvezan, te neće imati mjesto u srcima djece ljudske.

  56 I u onaj će adan, kad ja dođem u slavi svojoj, usporedba biti ispunjena koju izrekoh o deset bdjevica.

  57 Jer oni koji su mudri i primiše aistinu, i uzeše Svetoga Duha za bvodiča svojega, i ne bijahu cobmanuti — zaista kažem vam, oni neće biti posječeni i bačeni u dvatru, već će podnijeti dan.

  58 I azemlja će im biti dana za bbaštinu; i oni će se množiti i jačati, a djeca će njihova crasti bez grijeha na dspasenje.

  59 Jer Gospod će biti u asredini njihovoj, i slava će njegova biti na njima, i on će biti kralj njihov i bzakonodavac njihov.

  60 A sad gle, kažem ti, neće ti biti dano da znadeš išta više o ovom poglavlju, sve dok aNovi zavjet ne bude preveden, i u njemu će sve ovo biti otkriveno;

  61 Stoga, dajem ti da ga možeš sad prevoditi, kako biste mogli biti pripravni za ono što će doći.

  62 Jer zaista, kažem vam da vas velike stvari očekuju;

  63 Čujete o aratovima u stranim zemljama; no gle, kažem vam, oni su blizu, doista, pred vratima vašim, i za ne mnogo godina od sada čut ćete o ratovima u vašim vlastitim zemljama.

  64 Stoga ja, Gospod, rekoh, saberite se iz aistočnih krajeva, skupite se zajedno, vi starješine crkve moje; pođite u zapadne zemlje, pozivajte žitelje da se pokaju, i ukoliko se pokaju, gradite crkve za mene.

  65 I s jednim srcem i jednim umom skupljajte bogatstva svoja kako biste mogli akupiti baštinu koja će vam kasnije biti određena.

  66 I ona će se zvati aNovi Jeruzalem, bzemlja cmira, grad dutočište, mjesto sigurnosti za svece Svevišnjeg Boga;

  67 I aslava će Gospodnja biti ondje, i strava će Gospodnja također biti ondje, toliko da opaki neće dolaziti onamo, i zvat će se Sion.

  68 I dogodit će se među opakima da svaki čovjek koji ne podigne mač svoj protiv bližnjega svojega mora svakako bježati na Sion radi sigurnosti.

  69 I asabirat će se k njemu iz svakog naroda pod nebom; i to će biti jedini narod koji neće biti u ratu jedan s drugim.

  70 I govorit će se među opakima: Nemojmo uzlaziti u boj protiv Siona, jer su žitelji Siona strahoviti; stoga ne možemo stajati.

  71 I dogodit će se da će pravedni biti sabrani između svih naroda, i dolazit će na Sion pjevajući pjesme vječne radosti.

  72 A sad vam kažem, spriječite da se ovo proširi svijetom sve dok to ne bude potrebno po meni, kako biste mogli izvršiti ovo djelo pred očima naroda, i pred očima neprijatelja svojih, da oni ne bi saznali za djela vaša sve dok vi ne izvršite ono što vam zapovjedih;

  73 Kako bi oni, kad saznaju to, mogli razmišljati o ovome.

  74 Jer kad se Gospod pojavi bit će im astrašan, kako bi ih strah mogao obuzeti, i oni će stajati podalje i drhtati.

  75 I svi će se narodi bojati zbog strave Gospodnje, i snage moći njegove. Upravo tako. Amen.