Scripturi
Doctrină şi Legăminte 1


Doctrină şi Legăminte

Secţiunea 1

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, în timpul unei conferinţe speciale a vârstnicilor Bisericii, ţinută la Hiram, Ohio, la 1 noiembrie 1831 (History of the Church [Istoria Bisericii], 1:221–224). Multe revelaţii au fost primite de la Domnul înainte de această dată şi compilaţia acestora pentru publicarea sub forma unei cărţi a fost unul dintre principalele subiecte care au fost aprobate la conferinţă. Această secţiune constituie prefaţa Domnului la doctrinele, legămintele şi poruncile date în această dispensaţie.

1–7, Glasul de avertizare se îndreaptă către toate popoarele; 8–16, Apostazia şi păcătoşenia preced a Doua Venire; 17–23, Joseph Smith este chemat să restaureze pe pământ adevărurile şi puterile Domnului; 24–33, Cartea lui Mormon a apărut şi Biserica adevărată este întemeiată; 34–36, Pacea va fi luată de pe pământ; 37–39, Cercetaţi aceste porunci.

1 Ia aminte, O, tu popor al Bisericii Mele, spune glasul Celui care trăieşte în cer şi ai cărui ochi sunt deasupra tuturor oamenilor; da, adevărat spun: Luaţi aminte, popoare din depărtări; şi voi care sunteţi pe insulele mării, ascultaţi cu toţii.

2 Pentru că într-adevăr glasul Domnului se îndreaptă către toţi oamenii şi nu este nimeni care să scape; şi nu este ochi care să nu vadă, nici ureche care să nu audă, nici inimă care să nu fie pătrunsă.

3 Şi răzvrătiţii vor fi pătrunşi de multă supărare; pentru că nedreptăţile lor vor fi vestite de pe acoperişul caselor şi faptele lor secrete vor fi dezvăluite.

4 Şi glasul de avertizare se va îndrepta către toţi oamenii, prin gura ucenicilor Mei, pe care i-am ales în aceste zile din urmă.

5 Şi ei vor merge înainte şi nimeni nu-i va împiedica, deoarece Eu, Domnul, le-am poruncit lor.

6 Iată, aceasta este autoritatea Mea şi autoritatea slujitorilor Mei şi prefaţa Mea la cartea care conţine poruncile Mele, pe care le-am dat lor să le publice pentru voi, o, locuitori ai pământului.

7 De aceea, înfricoşaţi-vă şi tremuraţi, o, voi oameni, pentru că ceea ce Eu, Domnul, am decretat prin aceste porunci, va fi îndeplinit.

8 Şi adevărat vă spun vouă, că celor care merg să ducă aceste veşti la locuitorii pământului le este dată puterea să-i pecetluiască atât pe pământ, cât şi în cer, pe cei necredincioşi şi răzvrătiţi;

9 Da, adevărat, să-i pecetluiască pentru ziua în care mânia lui Dumnezeu va fi revărsată fără măsură asupra celor răi

10 Pentru ziua în care Domnul va veni să răsplătească pe fiecare după faptele lui şi să măsoare fiecăruia cu măsura cu care el i-a măsurat aproapelui său.

11 De aceea, glasul Domnului se îndreaptă până la marginile pământului, pentru ca toţi care vor să audă să poată auzi:

12 Pregătiţi-vă, pregătiţi-vă pentru ceea ce va veni, pentru că Domnul este aproape;

13 Şi mânia Domnului este aprinsă şi sabia Lui este curăţată în cer şi ea va cădea peste locuitorii pământului.

14 Şi braţul Domnului va fi descoperit şi va veni ziua în care cei care nu vor să asculte glasul Domnului, nici pe cea a slujitorilor Lui şi nici nu vor să dea atenţie la cuvintele profeţilor şi ale apostolilor, vor fi alungaţi dintre oameni;

15 Pentru că ei s-au abătut de la rânduielile Mele şi au rupt legământul Meu nepieritor;

16 Ei nu Îl caută pe Domnul pentru a stabili dreptatea Sa, ci fiecare merge pe propriul său drum, după imaginea propriului său dumnezeu, a cărui imagine este asemănătoare lumii şi a cărui substanţă este aceea a unui idol, care îmbătrâneşte şi va pieri în Babilon, chiar Babilonul cel mare, care va cădea.

17 De aceea, Eu, Domnul, cunoscând nenorocirea care va veni peste locuitorii pământului, l-am chemat pe slujitorul Meu, Joseph Smith, fiul, şi i-am vorbit din ceruri şi i-am dat porunci;

18 Şi, de asemenea, am dat porunci la alţii, ca ei să proclame aceste lucruri în lume; şi toate acestea pentru ca să se îndeplinească ceea ce a fost scris de profeţi—

19 Lucrurile slabe ale lumii vor ieşi înainte şi vor distruge pe cei puternici şi tari, pentru ca omul să nu-l sfătuiască pe aproapele lui şi nici să nu se încreadă în braţul de carne—

20 Ci, ca fiecare om să poată vorbi în numele lui Dumnezeu, Domnul, chiar Salvatorul lumii;

21 Pentru ca să poată creşte credinţa pe pământ;

22 Pentru ca legământul Meu nepieritor să poată fi stabilit;

23 Pentru ca plenitudinea Evangheliei Mele să poată fi proclamată de cei slabi şi simpli până la marginile pământului şi înaintea regilor şi a conducătorilor.

24 Iată, Eu sunt Dumnezeu şi am spus acestea; aceste porunci sunt de la Mine şi au fost date slujitorilor Mei în slăbiciunea lor, potrivit limbajului lor, ca ei să ajungă să înţeleagă.

25 Şi în măsura în care ei au greşit, să li se facă cunoscut;

26 Şi în măsura în care ei au căutat înţelepciune, să poată fi instruiţi;

27 Şi în măsura în care au păcătuit, să poată fi mustraţi, pentru ca ei să se poată pocăi;

28 Şi în măsura în care ei sunt umili, să poată fi întăriţi şi binecuvântaţi din cer şi să primească din când în când cunoaştere.

29 Şi după ce a primit cronicile nefiţilor, da, chiar slujitorul Meu, Joseph Smith, fiul, să poată avea puterea să traducă, prin îndurarea lui Dumnezeu şi prin puterea lui Dumnezeu, Cartea lui Mormon.

30 Şi, de asemenea, cei cărora le-au fost date aceste porunci, să poată avea puterea să aşeze temelia acestei Biserici şi să o scoată din obscuritate şi din întuneric, ea fiind singura Biserică adevărată şi vie de pe toată faţa pământului, şi de care Eu, Domnul, sunt foarte mulţumit, vorbind de Biserică în întregime şi nu de membri individuali—

31 Pentru că Eu, Domnul, nu pot să tolerez păcatul nici în cel mai mic grad;

32 Cu toate acestea, cel care se pocăieşte şi îndeplineşte poruncile Domnului va fi iertat;

33 Şi celui care nu se pocăieşte, i se va lua chiar şi lumina pe care a primit-o; pentru că Spiritul Meu nu se va strădui pururea în om, spune Domnul oştirilor;

34 Şi din nou, adevărat vă spun vouă, o, locuitori ai pământului: Eu, Domnul, sunt dispus să fac cunoscute aceste lucruri tuturor oamenilor.

35 Pentru că Eu nu sunt părtinitor faţă de unii oameni şi doresc ca toţi oamenii să ştie că ziua vine repede; ceasul în care pacea va fi luată de pe pământ şi când diavolul va avea putere asupra posesiunilor lui n-a sosit, dar este aproape.

36 Şi, de asemenea, Domnul va avea putere asupra sfinţilor Săi şi va domni în mijlocul lor şi va coborî ca să judece Idumea sau lumea.

37 Cercetaţi aceste porunci, pentru că ele sunt adevărate şi demne de încredere şi profeţiile şi promisiunile pe care le conţin se vor îndeplini toate.

38 Ceea ce Eu, Domnul, am spus, am spus şi Eu nu mă scuz; şi deşi cerurile şi pământul vor trece, cuvântul Meu nu va trece, ci va fi îndeplinit în întregime, fie prin propriul Meu glas, fie prin glasul slujitorilor Mei, este acelaşi lucru.

39 Pentru că iată, luaţi seama, Domnul este Dumnezeu şi Spiritul mărturiseşte, şi mărturia este adevărată, şi adevărul va rămâne în vecii vecilor. Amin.