Sveta pisma
Nauk i savezi 132


Odsjek 132

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Nauvoou, Illinois, zapisana 12. srpnja 1843., što se odnosi na novi i vječni savez, uključujući vječnost bračnoga saveza i načelo mnogoženstva. Iako objava bijaše zapisana 1843., dokazi nagovješćuju da neka načela uključena u ovu objavu bijahu poznata proroku još od 1831. Vidi Službenu izjavu 1.

1–6, Uzvišenje se stječe kroz novi i vječni savez; 7–14, Izloženi su uvjeti i okolnosti toga saveza; 15–20, Celestijalni brak i nastavljanje obiteljske jedinice omogućuju ljudima da postanu bogovi; 21–25, Tijesan i uzan put vodi u vječne živote; 26–27, Zakon je dan gledom na hulu protiv Duha Svetoga; 28–39, Obećanja o vječnom porastu i uzvišenju dana su prorocima i svecima u svim razdobljima; 40–47, Josephu Smithu dana je moć da vezuje i pečati na zemlji i na nebu; 48–50, Gospod na njega pečati njegovo uzvišenje; 51–57, Emmi Smith je savjetovano da bude vjerna i pouzdana; 58–66, Izloženi su zakoni koji upravljaju mnogoženstvom.

1 Zaista, ovako govori Gospod tebi slugo moj Josephe, pošto ti zapita iz ruke moje da saznaš i razumiješ u čemu ja, Gospod, opravdah sluge svoje Abrahama, Izaka i Jakova, kao i Mojsija, Davida i Salomona, sluge svoje, gledom na načelo i nauk što oni imahu mnogo ažena i priležnica —

2 Evo, i gle, ja sam Gospod Bog tvoj, i odgovorit ću ti gledom na ovo pitanje.

3 Zato, apripravi srce svoje kako bi primilo i pokorilo se uputama koje ću ti upravo dati; jer svi oni kojima je ovaj zakon objavljen moraju se pokoriti njemu.

4 Jer gle, objavljujem vam novi i vječni asavez; i ne budete li se držali toga saveza, tad ste bprokleti; jer nitko ne može codbaciti ovaj savez, a da mu bude dopušteno ući u slavu moju.

5 Naime, svi koji hoće imati ablagoslov iz ruku mojih držat će se bzakona koji bijaše propisan za taj blagoslov, i uvjeta njegovih, kako bijahu utemeljeni otprije postanka svijeta.

6 I gledom na anovi i vječni savez, on bijaše utemeljen radi punine bslave moje; i onaj tko prima puninu njezinu mora se držati i držat će se zakona, ili će biti proklet, govori Gospod Bog.

7 I zaista kažem vam, auvjeti su ovoga zakona ovi: Svi savezi, ugovori, veze, obveze, bprisege, zavjeti, obredi, povezanosti, udruživanja, ili iščekivanja, što nisu stvoreni ni sklopljeni ni czapečaćeni dSvetim Duhom obećanja, od onoga tko je pomazan, jednako za vrijeme i za svu vječnost, a to je također najsvetije, eobjavom i zapovijedi posredstvom pomazanika mojega, kojega postavih na zemlji da obnaša ovu moć (a odredih sluzi svojemu Josephu da obnaša ovu moć u posljednjim danima, i nikad nema više od jednoga na zemlji odjednom kojemu su ta moć i fključevi toga svećeništva podijeljeni), nemaju nikakve djelotvornosti, jakosti ili snage tijekom i nakon uskrsnuća od mrtvih; jer svi ugovori koji nisu sklopljeni s tim ciljem okončavaju kad su ljudi mrtvi.

8 Gle, dom je moj dom reda, govori Gospod Bog, a ne dom zbrke.

9 Hoću li prihvatiti aprinos, govori Gospod, koji nije učinjen u ime moje?

10 Ili hoću li primiti iz ruku vaših ono što ne apropisah?

11 I hoću li propisati vama, govori Gospod, osim da to bude po zakonu, onako kako ja i Otac moj aodredismo vama, prije nego što svijet postade?

12 Ja sam Gospod Bog tvoj; i dajem vam ovu zapovijed — da nitko neće adoći k Ocu osim po meni ili po riječi mojoj, koja je zakon moj, govori Gospod.

13 A sve što je u svijetu, bilo to određeno od ljudi, od prijestolja, ili kneževstava, ili moći, ili onoga što je glasovito, što god to bilo, što nije po meni ili po riječi mojoj, govori Gospod, bit će oboreno, i aneće ostati nakon što ljudi umru, niti tijekom ni poslije uskrsnuća, govori Gospod Bog vaš.

14 Jer što god ostane od mene je; i što god nije od mene bit će uzdrmano i uništeno.

15 Zato, avjenča li se muškarac sa ženom u svijetu, a ne vjenča se s njom po meni ni po riječi mojoj, i sklopi li on savez s njom dok je god u svijetu i ona s njime, njihov savez i brak nisu na snazi kad oni umru, i kad budu izvan svijeta; zato oni nisu vezani nikakvim zakonom kad budu izvan svijeta.

16 Zato, kad budu izvan svijeta niti se žene ni audaju; već su postavljeni za banđele na nebu, a ti su anđeli sluge što poslužuju, da poslužuju za one koji su dostojni daleko veće, i iznimne, i vječne težine slave.

17 Jer ti se anđeli ne držahu zakona mojega; zato ne mogu biti uvećani, već ostaju odvojeno i pojedinačno, bez uzvišenja, u spašenom stanju svojemu, za svu vječnost; i od tada nadalje nisu bogovi, nego anđeli Božji u vijeke vjekova.

18 I opet, zaista kažem vam, vjenča li se muškarac sa ženom, i sklopi li savez s njom za vrijeme i za svu vječnost, ako taj savez nije po meni ili po riječi mojoj, koja je zakon moj, i nije zapečaćen Svetim Duhom obećanja, kroz onoga koga pomazah i postavih za tu moć, tad on nije valjan niti na snazi kad oni budu izvan svijeta, jer nisu združeni po meni, govori Gospod, niti po riječi mojoj; kad budu izvan svijeta on ne može biti primljen ondje, zato što su anđeli i bogovi postavljeni ondje, kraj kojih oni ne mogu proći; oni ne mogu, stoga, baštiniti slavu moju; jer dom je moj dom reda, govori Gospod Bog.

19 I opet, zaista kažem vam, vjenča li se muškarac sa ženom po riječi mojoj, koja je zakon moj, te anovim i vječnim savezom, i on bude bzapečaćen njima Svetim Duhom cobećanja, po onomu koji je pomazan, kome odredih ovu moć i dključeve ovoga svećeništva; i bit će im rečeno — Izići ćete za prvoga uskrsnuća; a bude li to nakon prvoga uskrsnuća, za sljedećega uskrsnuća; i baštinit ćete eprijestolja, kraljevstva, kneževstva, i moći, gospodstva, sve visine i dubine — tad će biti zapisano u Jaganjčevoj fKnjizi života, da on neće počiniti nikakvo umorstvo kojim bi se prolila nevina krv, i budete li ostali u savezu mojemu, i ne počinite li nikakvo umorstvo kojim bi se prolila nevina krv, bit će im učinjeno u svemu što god sluga moj stavi na njih, u vremenu, i kroz svu vječnost; i to će biti u punoj snazi kad budu izvan svijeta; i oni će proći kraj anđelā, i bogova, koji su postavljeni ondje, u svoje guzvišenje i slavu u svemu, kako bijaše zapečaćeno na glave njihove, a ta će slava biti punina i nastavak potomstva u vijeke vjekova.

20 Tad će oni biti bogovi, jer nemaju svršetka; zato će biti od vijeka do vijeka, jer se nastavljaju; tad će oni biti vrhu svega, jer im je sve podložno. Tad će oni biti abogovi, jer imaju bsvu moć, i anđeli su im podložni.

21 Zaista, zaista, kažem vam, osim ako se ne budete držali azakona mojega ne možete doseći tu slavu.

22 Jer atijesna su vrata, i uzan bput koji vodi u uzvišenje i nastavljanje cživotā, i malo ih ima koji ih nalaze, zato što me ne primate u svijetu niti me poznajete.

23 No, primite li me u svijetu, tad ćete me poznavati, i primit ćete uzvišenje svoje; kako biste ondje agdje sam ja vi bili također.

24 Ovo je avječni životi — upoznati jedinoga mudrog i pravog Boga, i Isusa Krista, koga on bposla. Ja sam on. Primite, zato, zakon moj.

25 aProstrana su vrata, i širok put što vodi prema bsmrtima; i mnogo ih ima koji prolaze tuda, zato što me cne primaju, niti ostaju u zakonu mojemu.

26 Zaista, zaista, kažem vam, vjenča li se muškarac sa ženom prema riječi mojoj, i oni budu zapečaćeni aSvetim Duhom obećanja, prema odredbi mojoj, i on ili ona počine neki grijeh ili prijestup novog i vječnog saveza bilo kako, i svakojake hule, a bne počine li nikakvo umorstvo kojim bi prolili nevinu krv, ipak će izići za prvoga uskrsnuća, i ući u uzvišenje svoje; no, bit će uništeni u tijelu, i bit će cizručeni udaranjima dSotone sve do dana otkupljenja, govori Gospod Bog.

27 aHula protiv Duha Svetoga, koja se bneće oprostiti u svijetu ni izvan svijeta, u tome je što počinjate umorstvo kojim prolijevate nevinu krv, i odobravate smrt moju, nakon što primiste novi i vječni savez moj, govori Gospod Bog; i onaj koji se ne drži ovoga zakona ne može nipošto ući u slavu moju, nego će biti cproklet, govori Gospod.

28 Ja sam Gospod Bog tvoj, i dat ću tebi zakon Svetoga svećeništva svojega, kako ga odredismo ja i Otac moj prije nego što svijet postade.

29 aAbraham primi sve, što god primi, objavom i zapovijedi, po riječi mojoj, govori Gospod, i on uđe u uzvišenje svoje i sjedi na prijestolju svojemu.

30 Abraham primi aobećanja gledom na potomstvo svoje, i o plodu bokova svojih — iz čijih si bbokova ti, naime, sluga moj Joseph — koje se trebaše nastavljati doklegod je u svijetu; i gledom na Abrahama i potomstvo njegovo, izvan svijeta treba se nastaviti; i u svijetu i izvan svijeta treba se nastaviti neizbrojivo poput czvijezda; ili, kad biste brojali pijesak na obali morskoj ne biste ga mogli izbrojati.

31 Ovo je obećanje također vaše, zato što ste vi od aAbrahama, i obećanje bijaše dano Abrahamu; i po tom se zakonu nastavljaju djela Oca mojega, kroz koja se on proslavlja.

32 Pođite, zato, i činite adjela Abrahamova; uđite u zakon moj i bit ćete spašeni.

33 No, ne uđete li u zakon moj ne možete primiti obećanje od Oca mojega, koje on dade Abrahamu.

34 Bog azapovjedi Abrahamu, i bSara dade cHagaru Abrahamu za ženu. A zašto ona to učini? Zato što to bijaše zakon; i od Hagare proiziđe mnogo naroda. Ovo, stoga, bijaše ispunjenje, među ostalim, obećanjā.

35 Bijaše li Abraham, zato, pod osudom? Zaista, kažem vam: Ne; jer ja, Gospod, azapovjedih to.

36 Abrahamu bijaše azapovjeđeno da prinese sina svoga bIzaka; ipak, bijaše zapisano: Ne cubij. Abraham, međutim, ne odbi, i to mu bijaše uračunato kao dpravednost.

37 Abraham primi apriležnice, i one mu rodiše djecu; i to mu bijaše uračunato kao pravednost, zato što mu one bijahu dane, i on ostade u zakonu mojemu; kao što Izak također i bJakov ne učiniše ništa drugo, doli ono što im bijaše zapovjeđeno; i zato što ne učiniše ništa drugo, doli ono što im bijaše zapovjeđeno, oni uđoše u cuzvišenje svoje, u skladu s obećanjima, i sjede na prijestoljima, i nisu anđeli nego su bogovi.

38 aDavid također primi bmnogo žena i priležnica, i također Salomon i Mojsije, sluge moji, kao i mnogi drugi od slugu mojih, od početka stvaranja sve do ovoga vremena; i ni u čemu oni ne sagriješiše, doli u onomu što ne primiše od mene.

39 Davidove žene i priležnice aja dadoh njemu rukom Natana, sluge svojega, i drugih među prorocima koji imahu bključeve ove vlasti; i ni u čemu od toga on ne sagriješi protiv mene, doli u slučaju cUrije i žene njegove; i zato on pade s uzvišenja svojega, i primi udio svoj; i on ih neće baštiniti izvan svijeta, jer ih ddadoh drugomu, govori Gospod.

40 Ja sam Gospod Bog tvoj, i dadoh tebi, slugo moj Josephe, imenovanje, i aobnavljam sve. Išti što želiš, i bit će ti dano prema riječi mojoj.

41 I budući da upita gledom na preljub, zaista, zaista, kažem ti, primi li muškarac ženu u novi i vječni savez, i bude li ona s drugim muškarcem, a ja joj ne odredih svetim pomazanjem, ona počini preljub i bit će uništena.

42 Ako nije u novom i vječnom savezu, a bude s drugim muškarcem, ona apočini preljub.

43 A bude li muž njezin s drugom ženom, i on bijaše pod azavjetom, on prekrši zavjet svoj i počini preljub.

44 I ako ona ne bijaše počinila preljub, nego je nevina i ne prekrši zavjet svoj, i ona znade to, i ja to objavim tebi, slugo moj Josephe, tad ćeš ti imati moć, moću Svetoga svećeništva mojega, uzeti je i dati je onomu koji ne počini preljub već bijaše avjeran; jer on će biti učinjen vladarom nad mnogo čime.

45 Jer ja podijelih tebi aključeve i moć svećeništva, u čemu bobnavljam sve, i otkrivam ti sve u pravo vrijeme.

46 I zaista, zaista, kažem ti, što god azapečatiš na zemlji bit će zapečaćeno na nebu; i što god svežeš na zemlji, u ime moje i po riječi mojoj, govori Gospod, to će biti vječno svezano na nebesima; i čije god grijehe botpustiš na zemlji bit će otpušteni vječno na nebesima; i čije god grijehe zadržiš na zemlji bit će zadržani na nebu.

47 I opet, zaista kažem, koga god ti blagosloviš ja ću blagosloviti, i koga god ti prokuneš ja ću aprokleti, govori Gospod; jer ja sam, Gospod, Bog tvoj.

48 I opet, zaista kažem tebi, slugo moj Josephe, što god dadeš na zemlji, i komu god dadeš bilo koga na zemlji, po riječi mojoj i u skladu sa zakonom mojim, to će biti pohođeno blagoslovima, a ne kletvama, i moću mojom, govori Gospod, i bit će bez osude na zemlji i na nebu.

49 Jer ja sam Gospod Bog tvoj, i bit ću s tobom sve do asvršetka svijeta, i kroz svu vječnost; jer zaista, bpečatim na tebe cuzvišenje tvoje, i pripravljam prijestolje za tebe u kraljevstvu Oca mojega, s Abrahamom docem tvojim.

50 Gle, vidjeh ažrtve tvoje, i oprostit ću sve grijehe tvoje; vidjeh žrtve tvoje u poslušnosti onome što ti rekoh. Pođi, zato, i ja ću otvoriti put za bijeg tvoj, kao što bprihvatih Abrahamov prinos sina njegova Izaka.

51 Zaista, kažem ti: Zapovijed dajem službenici svojoj Emmi Smith, ženi tvojoj, koju ti dadoh, da se suzdrži i ne uzima od onoga što zapovjedih tebi da joj ponudiš; jer učinih to, govori Gospod, kako bih iskušao sve vas, kao što učinih Abrahamu, i kako bih mogao zatražiti prinos iz ruke tvoje, savezom i žrtvom.

52 I neka službenica moja, aEmma Smith, primi sve one što bijahu dane sluzi mojemu Josephu, a koje su kreposne i čiste preda mnom; a one koje nisu čiste, a rekoše da su čiste, bit će uništene, govori Gospod Bog.

53 Jer ja sam Gospod Bog tvoj, i pokoravat ćete se glasu mojemu; i dajem sluzi svojemu Josephu da će biti učinjen vladarom nad mnogim stvarima; jer on bijaše avjeran nad malim stvarima, i od sada nadalje ja ću ga jačati.

54 I zapovijedam službenici svojoj Emmi Smith da se drži i prianja uz slugu mojega Josepha, i ni uz koga drugoga. No, ne htjedne li se ona držati ove zapovijedi bit će uništena, govori Gospod; jer ja sam Gospod Bog tvoj, i uništit ću je ne ostane li u zakonu mojemu.

55 No ne htjedne li ona držati ovu zapovijed, tad će sluga moj Joseph učiniti sve za nju, onako kako reče; i ja ću ga blagosloviti i umnožiti i dati mu astostruko na ovome svijetu, očeva i majki, braće i sestara, kuća i zemljišta, žena i djece, i krune bvječnih života u vječnim svjetovima.

56 I opet, zaista kažem, neka službenica moja aoprosti sluzi mojemu Josephu prijestupe njegove; i tad će njoj biti oprošteni njezini prijestupi, kojima ona prestupi protiv mene; i ja ću je, Gospod Bog tvoj, blagosloviti, i umnožiti, i učinit ću da se srce njezino raduje.

57 I opet, kažem, neka sluga moj Joseph ne daje imovinu svoju iz ruku svojih, da neprijatelj ne bi došao i uništio ga; jer Sotona anastoji uništiti; jer ja sam Gospod Bog tvoj, i on je sluga moj; i evo, i gle, ja sam s njime, kao što bijah s Abrahamom, ocem tvojim, i to do njegova buzvišenja i slave.

58 Sad, gledom na zakon asvećeništva, ima mnogo toga što se odnosi na njega.

59 Zaista, ako čovjek bude pozvan od Oca mojega, kao što bijaše aAron, glasom mojim, i glasom onoga koji me posla, i ja mu podarih bključeve moći ovoga svećeništva, učini li on bilo što u ime moje, i u skladu sa zakonom mojim i po riječi mojoj, on neće počiniti grijeh, i ja ću ga opravdati.

60 Neka nitko, zato, ne napada slugu mojega Josepha; jer ja ću ga opravdati; jer on će učiniti žrtvu koju tražim iz ruku njegovih za prijestupe svoje, govori Gospod Bog vaš.

61 I opet, gledom na zakon svećeništva — oženi li koji muškarac adjevicu, i zaželi oženiti bjoš jednu, a prva dade pristanak svoj, i ako on oženi drugu, a one jesu djevice, i ne zavjetovahu se nijednom drugom muškarcu, tad je on opravdan; on ne može počiniti preljub jer su mu one dane; naime, on ne može počiniti preljub s onim što pripada njemu i nikome drugom.

62 I bude li imao deset djevica koje su mu dane ovim zakonom, on ne može počiniti preljub, jer one pripadaju njemu, i dane su mu; zato je on opravdan.

63 No, ako jedna ili koja god od deset djevica, nakon što se uda, bude s drugim muškarcem, ona počini preljub, i bit će uništena; jer one su dane njemu da se amnoži i napuni zemlju, u skladu sa zapovijedi mojom, i da se ispuni obećanje koje dade Otac moj prije postanka svijeta, i za uzvišenje njihovo u vječnim svjetovima, kako bi mogle rađati duše ljudske; naime, u tome se bdjelo Oca mojega nastavlja, kako bi se on mogao proslaviti.

64 I opet, zaista, zaista, kažem vam, ako neki muškarac ima ženu, koji obnaša ključeve ove moći, i on je poduči zakonu svećeništva mojega, gledom na ovo, tad će ona vjerovati i posluživati njemu, inače će biti uništena, govori Gospod Bog vaš; jer ja ću je uništiti; naime, ja ću uzveličati ime svoje na svima onima koji prime zakon moj i ostanu u njemu.

65 Zato, bit će zakonito u meni, ne primi li ona ovaj zakon, za njega da primi sve što ću god ja, Gospod Bog njegov, dati njemu, zato što ona ne vjerovaše i ne posluživaše mu prema riječi mojoj; i ona tad postaje prijestupnikom; a on je izuzet iz zakona Sare, koja posluživaše Abrahamu u skladu sa zakonom kad ja zapovjedih Abrahamu da uzme Hagaru za ženu.

66 A sad, gledom na ovaj zakon, zaista, zaista, kažem ti, objavit ću ti više kasnije; zato, neka ovo bude dostatno za sada. Gle, ja sam Alfa i Omega. Amen.