Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 120


Tiết 120

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith, tại Far West, Missouri, ngày 8 tháng Bảy năm 1838, cho biết việc xử lý các tài sản đã được đóng góp như đã được nói trong điều mặc khải trước, tiết 119.

1 Thật vậy, Chúa đã phán vậy, bây giờ đã đến lúc phải được xử lý bởi một hội đồng, gồm có Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn của Giáo Hội ta, và vị giám trợ và hội đồng của hắn, cùng hội đồng thượng phẩm của ta; và do chính tiếng nói của ta nói với họ, lời Chúa phán. Quả thật vậy. A Men.

      • GIẢI THÍCH tiền thập phân.