Skrifterne
Lære og Pagter 105
forrige næste


Afsnit 105

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith ved Fishing River, Missouri, den 22. juni 1834. Under profetens ledelse var hellige fra Ohio og andre områder marcheret til Missouri i en ekspedition, der senere blev kendt som Zions hær. Deres formål var at ledsage de fordrevne hellige fra Missouri tilbage til deres landområder i Jackson County. Indbyggere i Missouri, der tidligere havde forfulgt de hellige, frygtede gengældelse fra Zions hær og foretog forebyggende angreb på nogle af de hellige, der havde bosat sig i Clay County, Missouri. Efter at guvernøren for Missouri havde tilbagekaldt sit løfte om at støtte de hellige, modtog Joseph Smith denne åbenbaring.

1-5: Zion skal opbygges ved overholdelse af den celestiale lov. 6-13: Genrejsningen af Zion bliver udskudt en kort tid. 14-19: Herren vil udkæmpe Zions slag. 20-26: De hellige skal være vise og ikke prale af deres mægtige gerninger, når de samles. 27-30: Der skal opkøbes jordlodder i Jackson og de tilstødende amter. 31-34: Ældsterne skal modtage en begavelse i Herrens hus i Kirtland. 35-37: Hellige, som er både kaldet og udvalgt, skal blive helliggjort. 38-41: De hellige skal rejse et fredsbanner for verden.

1 Sandelig siger jeg til jer, som har forsamlet jer, så I kan lære min vilje at kende angående agenrejsningen af mit plagede folk:

2 Se, jeg siger jer: Var det ikke for mit folks aovertrædelser – jeg taler om kirken og ikke om de enkelte medlemmer – så kunne de allerede nu være blevet genrejst.

3 Men se, de har ikke lært at være lydige mod det, som jeg krævede af deres hænder, men er fulde af al slags ondt og agiver ikke, sådan som det sømmer sig for hellige, af deres gods til de fattige og plagede blandt dem

4 og er ikke aforenede i overensstemmelse med den enighed, som kræves af det celestiale riges lov;

5 og aZion kan ikke opbygges, bmedmindre det sker efter principperne i det ccelestiale riges lov; ellers kan jeg ikke tage hende til mig.

6 Og mit folk må nødvendigvis arevses, indtil de har lært blydighed, om nødvendigt ved det, som de lider.

7 Jeg taler ikke om dem, som er blevet udpeget til at lede mit folk, og som er de afremmeste ældster i min kirke, for de er ikke alle under denne fordømmelse,

8 men jeg taler om mine menigheder ude omkring – der er mange, der vil sige: Hvor er deres Gud? Se, han vil udfri dem i nødens stund, ellers vil vi ikke drage op til Zion, men beholde vore penge.

9 På grund af mit folks aovertrædelser anser jeg det derfor for nødvendigt, at mine ældster skal vente en kort tid på genrejsningen af Zion –

10 så de selv må blive forberedt, og så mit folk må blive undervist mere fuldkomment og få erfaring og mere fuldkomment lære deres apligt og det, som jeg kræver af deres hænder, at kende.

11 Og dette kan ikke ske, førend mine aældster er blevet bbegavet med kraft fra det høje.

12 For se, jeg har beredt en astor begavelse og velsignelse, som skal blive udøst over dem, for så vidt som de er trofaste og fortsætter med at være ydmyge over for mig.

13 Derfor anser jeg det for nødvendigt, at mine ældster skal vente en kort tid på genrejsningen af Zion.

14 For se, jeg kræver ikke af deres hænder, at de skal udkæmpe Zions slag; for det, som jeg sagde i en tidligere befaling, det vil jeg opfylde: Jeg vil audkæmpe jeres slag.

15 Se, aødelæggeren har jeg sendt ud for at udrydde og ødelægge mine fjender; og om ikke mange år skal de ikke være tilbage til at besmitte min arvelod og til at bbespotte mit navn i de områder, som jeg har chelliget til indsamlingen af mine hellige.

16 Se, jeg har befalet min tjener Joseph Smith jun. at sige til amit hus’ styrke, nemlig, mine krigere, mine unge mænd og de midaldrende, at de skal samle sig for at genrejse mit folk og nedrive mine fjenders tårne og sprede deres budkigsposter;

17 men mit hus’ styrke har ikke givet agt på mine ord.

18 Men for så vidt som der er nogen, der har givet agt på mine ord, har jeg beredt en velsignelse og en abegavelse til dem, hvis de forbliver trofaste.

19 Jeg har hørt deres bønner og vil antage deres offer; og jeg anser det for nødvendigt, at de skulle blive bragt hertil, for at deres atro kunne blive prøvet.

20 Og se, sandelig siger jeg jer: Den befaling giver jeg jer, at så mange, som er kommet herop, og som kan blive i egnen heromkring, lad dem blive;

21 og de, som ikke kan blive, som har familier østpå, lad dem blive en kort tid, sådan som min tjener Joseph skal anvise dem;

22 for jeg vil rådgive ham i denne sag, og alt, hvad han end anviser dem, skal blive opfyldt.

23 Og lad hele mit folk, som bor i egnene heromkring, være meget trofaste og bønlige og ydmyge over for mig og ikke åbenbare det, som jeg har åbenbaret for dem, førend jeg anser det for víst, at det skal blive åbenbaret.

24 Tal ikke om straffedomme, apral ej heller af tro eller af mægtige gerninger, men saml jer med omtanke, så mange i én egn som det kan lade sig gøre, i forenelighed med folkets følelser;

25 og se, jeg vil give jer yndest og nåde i deres øjne, så I kan hvile i afred og tryghed, mens I siger til folket: Øv ret og retfærdighed mod os i overensstemmelse med loven, og gør uretten mod os god igen.

26 Se nu, jeg siger jer, mine venner: På denne måde kan I finde yndest i folkets øjne, indtil Israels ahær bliver meget stor.

27 Og jeg vil fra tid til anden blødgøre folkets hjerte, ligesom jeg gjorde med aFaraos hjerte, indtil min tjener Joseph Smith jun. og mine ældster, som jeg har udpeget, får tid til at samle mit hus’ styrke

28 og til at få sendt avise mænd ud til at opfylde det, som jeg har befalet angående bopkøbet af alle de jordlodder i Jackson County, som kan købes op, og i de tilstødende amter deromkring.

29 For det er min vilje, at disse jordlodder skal købes op; og efter at de er blevet købt op, at mine hellige da skal tage dem i besiddelse i overensstemmelse med aindvielseslovene, som jeg har givet.

30 Og efter at disse jordlodder er blevet købt op, vil jeg regne aIsraels hære for skyldfri med hensyn til at sætte sig i besiddelse af deres egne jordlodder, som de tidligere har købt for deres penge og for at nedrive mine fjenders tårne, som måtte findes på dem, og at sprede deres udkigsposter og bhævne mig på mine fjender indtil det tredje og fjerde slægtled efter dem, som hader mig.

31 Men lad først min hær blive meget stor, og lad den blive ahelliggjort over for mig, så den må blive skøn som solen og klar som bmånen, og så hendes faner må blive skrækindjagende for alle folkeslag,

32 så denne verdens riger må blive nødsaget til at anerkende, at Zions rige virkelig er vor Guds og hans Kristi arige, lad os derfor bunderkaste os hendes love.

33 Sandelig siger jeg jer: Jeg anser det for nødvendigt, at min kirkes fremmeste ældster skal modtage deres abegavelse fra det høje i mit hus, som jeg har befalet bygget til mit navn i Kirtlands land.

34 Og lad de befalinger, som jeg har givet angående Zion og hendes alov, blive udført og fuldbyrdet efter hendes genrejsning.

35 Der har været en dag, hvor folk blev akaldet, men tiden er kommet, hvor folk bliver udvalgt; og lad dem blive udvalgt, som er bværdige.

36 Og det skal blive tilkendegivet for min tjener ved Åndens røst, hvem der er audvalgt, og de skal blive bhelliggjort.

37 Og for så vidt som de følger det aråd, som de får, skal de efter mange dage få magt til at udføre alt det, der vedrører Zion.

38 Og videre siger jeg jer: Ret anmodning om fred, ikke kun til de mennesker, som har slået jer, men også til alle mennesker;

39 og rejs et afredsbanner, og udsted en fredsproklamation til jordens ender;

40 og indgiv fredsforslag til dem, som har slået jer, i overensstemmelse med røsten fra den Ånd, som er i jer, så skal aalt virke sammen til gavn for jer.

41 Vær derfor trofaste; og se, ajeg er med jer helt til enden. Således er det. Amen.