Skrifterne
Lære og Pagter 98
forrige næste


Afsnit 98

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 6. august 1833. Denne åbenbaring kom som følge af forfølgelsen af de hellige i Missouri. Det stigende antal medlemmer, der bosatte sig i Missouri, bekymrede nogle af de øvrige indbyggere, som følte sig truet på grund af antallet af medlemmer, deres politiske og økonomiske indflydelse og de kulturelle og religiøse forskelle. I juli 1833 ødelagde en pøbelhob kirkens ejendom, rullede to af kirkens medlemmer i tjære og fjer og krævede, at de hellige forlod Jackson County. Skønt nogle efterretninger om problemerne i Missouri uden tvivl var nået frem til profeten i Kirtland (1440 kilometer borte), kunne situationens alvor på dette tidspunkt kun være gjort kendt for ham ved åbenbaring.

1-3: De helliges trængsler skal blive til deres bedste. 4-8: De hellige skal være imødekommende over for landets forfatningsbaserede lov. 9-10: Man bør støtte ærlige, vise og gode mennesker i verdslige styrende organer. 11-15: De, der nedlægger livet for Herrens sag, får evigt liv. 16-18: Undsig krig og forkynd fred. 19-22: De hellige i Kirtland bliver irettesat og får befaling om at omvende sig. 23-32: Herren åbenbarer de love, der er gældende i forbindelse med de forfølgelser og trængsler, som hans folk bliver påført. 33-38: Krig kan kun retfærdiggøres, hvis Herren befaler det. 39-48: De hellige skal tilgive deres fjender, der, hvis de omvender sig, også skal undslippe Herrens hævn.

1 Sandelig siger jeg jer, mine venner: aFrygt ikke, lad hjertet finde trøst; ja, fryd jer i al evighed, og giv btak under alle forhold;

2 idet I tålmodigt aventer på Herren, for jeres bønner er kommet op for den Herre Sebaots ører og er blevet optegnet med dette segl og vidnesbyrd: Herren har svoret og forordnet, at de skal blive tilgodeset.

3 Derfor giver han jer dette løfte med en uigenkaldelig pagt om, at de skal blive opfyldt; og alt det, hvormed I er blevet aplaget, skal virke sammen til gavn for jer og til mit navns ære, siger Herren.

4 Og se, sandelig siger jeg jer angående landets love: Det er min vilje, at mit folk skal bestræbe sig på at gøre alt, hvad jeg end befaler dem.

5 Og de af alandets love, som er bforfatningsmæssige, og som understøtter princippet om frihed ved at bevare rettigheder og privilegier, tilhører alle mennesker og kan retfærdiggøres i mine øjne.

6 Derfor retfærdiggør jeg, Herren, jer og jeres brødre i min kirke i at være imødekommende over for de love, der er landets forfatningsbaserede love;

7 og hvad angår menneskets love, så kommer alt det, der er mere eller mindre end dette, af det onde.

8 Jeg, Gud Herren, gør jer afrie, derfor er I virkelig frie; og loven gør jer også frie.

9 Men når de augudelige regerer, sørger folket.

10 Derfor bør man flittigt søge efter aærlige mennesker og kloge mennesker, og gode mennesker og vise mennesker skal I bestræbe jer på at opretholde; hvad som helst der er ringere end disse, kommer i modsat fald af det onde.

11 Og jeg giver jer den befaling, at I skal afstå fra alt ondt og holde fast ved alt godt, at I skal aleve af hvert ord, der udgår af Guds mund.

12 For de trofaste vil han agive linje på linje og forskrift på forskrift, og jeg vil bprøve jer og afprøve jer dermed.

13 Og den, der anedlægger sit liv for min sag, for mit navns skyld, skal finde det igen, nemlig evigt liv.

14 aVær derfor ikke bange for jeres fjender, for jeg har besluttet i mit hjerte, siger Herren, at jeg vil bafprøve jer i alt, om I vil forblive i min pagt, selv til cdøden, så I kan findes værdige.

15 For hvis I ikke vil forblive i min pagt, så er I mig ikke værdige.

16 aUndsig derfor bkrig, og forkynd cfred, og forsøg med al flid at dvende børnenes hjerte til deres fædre og fædrenes hjerte til børnene;

17 og videre, ajødernes hjerte til profeterne og profeternes til jøderne; så jeg ikke skal komme og slå hele jorden med en forbandelse, og så alt kød ikke bliver fortæret for mig.

18 Lad ikke jeres hjerte være foruroliget; for i min Faders hus er der amange boliger, og jeg har beredt et sted til jer; og hvor min Fader og jeg er, dér skal I også være.

19 Se, jeg, Herren, har ikke behag i mange af dem, som tilhører menigheden i Kirtland;

20 for de aflægger ikke deres synder og deres onde levevis, deres hjertes stolthed og deres begærlighed og alle deres afskyeligheder og iagttager ikke de visdomsord og det evige livs ord, som jeg har givet dem.

21 Sandelig siger jeg jer, at jeg, Herren, vil arevse dem og vil gøre, lige hvad jeg vælger, hvis de ikke omvender sig og iagttager alt, hvad jeg har sagt til dem.

22 Og videre siger jeg jer: Hvis I vil bestræbe jer på at agøre, hvad end jeg befaler jer, så vil jeg, Herren, afvende al vrede og harme fra jer, og bhelvedes porte skal ikke få overhånd over jer.

23 Se, jeg taler til jer angående jeres familier – hvis mennesker aslår jer eller jeres familier én gang, og I udholder det tålmodigt og ikke bruger skældsord imod dem eller søger hævn, skal I blive belønnet;

24 men hvis I ikke udholder det tålmodigt, skal det blive tilregnet jer som værende atilmålt jer som et retfærdigt mål.

25 Og videre, hvis jeres fjende slår jer for anden gang, og I ikke bruger skældsord imod ham, men udholder det tålmodigt, skal jeres belønning blive hundredfold.

26 Og videre, hvis han slår jer for tredje gang, og I udholder det atålmodigt, skal jeres belønning blive fordoblet fire gange;

27 og disse tre vidnesbyrd skal stå mod jeres fjende, hvis han ikke omvender sig, og skal ikke blive slettet.

28 Og se, sandelig siger jeg jer: Hvis denne fjende skal undslippe min hævn, så han ikke skal blive stillet til ansvar for mig, så skal I se til, at I aadvarer ham i mit navn, om at han ikke mere skal falde over jer, ej heller over jeres familie, end ikke jeres børnebørn indtil tredje og fjerde slægtled.

29 Og hvis han så falder over jer eller jeres børn eller jeres børnebørn indtil tredje eller fjerde slægtled, da har jeg overgivet din fjende i dine hænder;

30 og hvis du da vil skåne ham, skal du blive belønnet for din retfærdighed; og ligeså dine børn og dine børnebørn indtil tredje og fjerde slægtled.

31 Dog er din fjende i dine hænder, og hvis du belønner ham i forhold til hans gerninger, er du retfærdiggjort; hvis han har stræbt dig efter livet, og dit liv er bragt i fare på grund af ham, da er din fjende i dine hænder, og du er retfærdiggjort.

32 Se, dette er den lov, jeg gav min tjener Nefi og dine afædre Josef og Jakob og Isak og Abraham og alle mine fordums profeter og apostle.

33 Og videre, dette er den alov, som jeg gav mit folk fordum, at de ikke skulle drage i krig mod noget folkeslag, stamme, tungemål eller folk, medmindre jeg, Herren, befalede dem det.

34 Og hvis noget folkeslag, tungemål eller folk skulle erklære dem krig, skulle de først hejse et afredsflag over for dette folk, folkeslag eller tungemål;

35 og hvis dette folk ikke tog imod tilbuddet om fred, hverken den anden eller den tredje gang, skulle de bringe disse vidnesbyrd frem for Herren;

36 da ville jeg, Herren, give dem en befaling og retfærdiggøre dem i at drage ud for at kæmpe mod dette folkeslag, tungemål og folk.

37 Og jeg, Herren, ville audkæmpe deres slag og deres børns slag og deres børnebørns, indtil de havde hævnet sig på alle deres fjender indtil det tredje og det fjerde slægtled.

38 Se, dette er et eksempel for alle folk, siger Herren jeres Gud, til retfærdiggørelse i mine øjne.

39 Og videre, sandelig siger jeg jer: Hvis din fjende efter at være faldet over dig for første gang omvender sig og kommer til dig og beder dig om tilgivelse, da skal du tilgive ham og skal ikke mere henregne det som et vidnesbyrd mod din fjende –

40 og så fremdeles den anden og den tredje gang; og så ofte som din fjende omvender sig fra den overtrædelse, hvormed han har overtrådt imod dig, skal du atilgive ham indtil halvfjerdsindstyve gange syv.

41 Og hvis han overtræder imod dig og ikke omvender sig den første gang, skal du alligevel tilgive ham.

42 Og hvis han overtræder imod dig for anden gang og ikke omvender sig, skal du alligevel tilgive ham.

43 Og hvis han overtræder imod dig for tredje gang og ikke omvender sig, skal du også tilgive ham.

44 Men hvis han overtræder imod dig for fjerde gang, skal du ikke tilgive ham, men skal bringe disse vidnesbyrd frem for Herren; og de skal ikke blive slettet, førend han omvender sig og godtgør dig firefold i alle forhold, hvori han har overtrådt imod dig.

45 Og hvis han gør dette, skal du tilgive ham af hele dit hjerte; og hvis han ikke gør dette, da vil jeg, Herren, ahævne dig på din fjende hundredfold;

46 og på hans børn, og på hans børnebørn af alle dem, som hader mig, indtil det atredje og fjerde slægtled.

47 Men hvis børnene omvender sig, eller børnebørnene, og avender sig til Herren deres Gud af hele deres hjerte og af al deres magt, og af hele deres sind og styrke og genopretter firedobbelt for alle deres overtrædelser, hvormed de har overtrådt, eller hvormed deres fædre har overtrådt, eller deres fædres fædre, da skal din harme afvendes.

48 Og ahævnen skal ikke mere komme over dem, siger Herren din Gud, og deres overtrædelser skal aldrig mere blive bragt frem som et vidnesbyrd for Herren imod dem. Amen.