Skrifterne
Lære og Pagter 75


Afsnit 75

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Amherst, Ohio, den 25. januar 1832. Dette afsnit består af to separate åbenbaringer (den første i versene 1 til og med 22 og den anden i versene 23 til og med 36), der blev givet samme dag. Anledningen var en konference i hvilken Joseph Smith blev opretholdt og ordineret til præsident for det høje præstedømme. Visse ældster, ønskede at få mere at vide om deres umiddelbare pligter. Disse åbenbaringer fulgte.

1-5: Trofaste ældster, som prædiker evangeliet, skal vinde evigt liv. 6-12: Bed om at få Talsmanden, som skal lære jer alt. 13-22: Ældster skal sidde til doms over dem, som forkaster deres budskab. 23-36: Familier til missionærer skal modtage hjælp fra kirken.

1 Sandelig, sandelig siger jeg jer, jeg, som taler ved min aÅnds røst, ja, bAlfa og Omega, jeres Herre og jeres Gud:

2 Lyt, o I, som har indgivet jeres navne med henblik på at drage ud for at forkynde mit evangelium og for at abeskære min bvingård.

3 Se, jeg siger jer, at det er min vilje, at I skal drage ud og ikke vente, ej heller være auvirksomme, men arbejde af al kraft,

4 idet I opløfter jeres røst som med en basuns lyd og aforkynder bsandheden i overensstemmelse med de åbenbaringer og befalinger, som jeg har givet jer.

5 Og således skal I, hvis I er trofaste, få mange aneg lagt på ryggen og blive bkronet med cære og dherlighed og eudødelighed og fevigt liv.

6 Derfor, sandelig siger jeg til min tjener William E. McLellin: Jeg atilbagekalder det hverv, jeg pålagde ham, om at rejse til de østlige lande;

7 og jeg giver ham et nyt hverv og en ny befaling, hvorved jeg, Herren, arevser ham for hans hjertes bmurren;

8 og han syndede; alligevel tilgiver jeg ham og siger igen til ham: Drag du til de sydlige lande.

9 Og lad min tjener Luke Johnson drage med ham og forkynde det, som jeg har befalet dem –

10 idet de påkalder Herrens navn om at få aTalsmanden, der skal lære dem alt det, der er nødvendigt for dem –

11 og altid abeder, så de ikke mister modet; og for så vidt som de gør dette, vil jeg være med dem lige indtil enden.

12 Se, dette er Herren jeres Guds vilje angående jer. Således er det. Amen.

13 Og videre, sandelig, så siger Herren: Lad min tjener aOrson Hyde og min tjener bSamuel H. Smith begive sig af sted til de østlige lande og forkynde det, som jeg har befalet dem; og for så vidt som de er trofaste, se, da vil jeg være cmed dem lige indtil enden.

14 Og videre, sandelig siger jeg til min tjener Lyman Johnson og til min tjener aOrson Pratt: De skal også begive sig af sted til de østlige lande; og se, jeg er også med dem lige indtil enden.

15 Og videre siger jeg til min tjener Asa Dodds og til min tjener Calves Wilson: De skal også begive sig af sted til de vestlige lande og forkynde mit evangelium, sådan som jeg har befalet dem.

16 Og den, som er trofast, skal overvinde alt og skal blive aløftet op på den yderste dag.

17 Og videre siger jeg til min tjener Major N. Ashley og min tjener Burr Riggs: Lad dem også begive sig af sted til det sydlige land.

18 Ja, lad alle disse begive sig af sted, sådan som jeg har befalet dem, idet de går fra hus til hus og fra landsby til landsby og fra by til by.

19 Og ethvert hus, som I træder ind i, og hvor de modtager jer, over det hus skal I efterlade jeres velsignelse.

20 Og ethvert hus, som I træder ind i, og hvor de ikke modtager jer, det hus skal I hastigt forlade og ryste astøvet af fødderne som et vidnesbyrd imod dem.

21 Og I skal blive fyldt med afryd og glæde; og vid dette, at på dommens dag skal I være bdommere over det hus og dømme dem skyldige;

22 og det skal være tåleligere for hedningerne på dommens dag end for det hus; abind derfor op om lænderne og vær trofaste, så skal I overvinde alt og blive løftet op på den yderste dag. Således er det. Amen.

23 Og videre, så siger Herren til jer, o, I min kirkes ældster, som har indgivet jeres navn, for at I kunne få hans vilje at vide angående jer –

24 se, jeg siger jer, at det er kirkens pligt at hjælpe til med at underholde familierne til dem, og også at underholde familierne til dem, som er kaldet og nødvendigvis må sendes ud i verden for at forkynde evangeliet for verden.

25 Derfor giver jeg, Herren, jer denne befaling, at I skal skaffe et sted til jeres familie, for så vidt som jeres brødre er villige til at åbne hjertet.

26 Og lad ingen af dem, som kan skaffe et sted til deres familie og underhold fra kirken til dem, undlade at drage ud i verden, enten mod øst eller mod vest eller mod nord eller mod syd.

27 Lad dem bede, så skal de få, banke på, så skal der lukkes op for dem, og det skal kundgøres fra det høje, ja, ved aTalsmanden, hvor de skal drage hen.

28 Og videre, sandelig siger jeg jer, at enhver mand, der er nødt til selv at aforsørge sin bfamilie, lad ham forsørge dem, så skal han ingenlunde miste sin krone; og lad ham arbejde i kirken.

29 Lad enhver være aflittig i alt. Og blediggængeren skal ikke have plads i kirken, medmindre han omvender sig og ændrer sin adfærd.

30 Lad derfor min tjener Simeon Carter og min tjener Emer Harris være forenede i tjenestegerningen;

31 og ligeledes min tjener Ezra Thayre og min tjener aThomas B. Marsh;

32 ligeledes min tjener Hyrum Smith og min tjener Reynolds Cahoon;

33 og ligeledes min tjener Daniel Stanton og min tjener Seymour Brunson;

34 og ligeledes min tjener Sylvester Smith og min tjener Gideon Carter;

35 og ligeledes min tjener Ruggles Eames og min tjener Stephen Burnett;

36 og ligeledes min tjener Micah B. Welton og også min tjener Eden Smith. Således er det. Amen.