พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 8


ภาค ๘

การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์ ถึงออลิเวอร์ คาวเดอรี, ที่ฮาร์โมนีย์, รัฐเพนน์ซิลเวเนีย, เดือนเมษายน ค.ศ. ๑๘๒๙ (History of the Church, 1:36–37). ระหว่างการแปลพระคัมภีร์มอรมอน, ออลิเวอร์, ผู้ยังเป็นคนจดคำแปล, โดยเขียนตามคำที่ท่านศาสดาพยากรณ์บอก, ปรารถนาจะได้รับการประสาทพรด้วยของประทานแห่งการแปล. พระเจ้าทรงตอบรับคำวิงวอนของเขาโดยประทานการเปิดเผยนี้.

๑–๕, การเปิดเผยมาโดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์; ๖–๑๒, ความรู้ถึงความลี้ลับของพระผู้เป็นเจ้าและอำนาจในการแปลบันทึกโบราณมาโดยศรัทธา.

ออลิเวอร์ คาวเดอรี, ตามจริงแล้ว, ตามจริงแล้ว, เรากล่าวแก่เจ้า, ว่าพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าและพระผู้ไถ่ของเจ้า, ทรงพระชนม์อยู่จริงแท้แน่นอนฉันใด, แม้ฉันนั้นเจ้าจะได้รับความรู้อย่างแน่นอนถึงสิ่งใดก็ตามที่เจ้าจะขอด้วยศรัทธา, ด้วยใจซื่อสัตย์, โดยเชื่อว่าเจ้าจะได้รับความรู้เกี่ยวกับอักขระของบันทึกเก่าแก่, ที่โบราณ, ซึ่งมีพระคัมภีร์ส่วนต่าง ๆ เหล่านั้นของเราเกี่ยวกับสิ่งที่มีพูดไว้โดยการแสดงให้ประจักษ์ของพระวิญญาณของเรา.

แท้จริงแล้ว, ดูเถิด, เราจะบอกเจ้าในความนึกคิดเจ้าและในใจเจ้า, โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์, ซึ่งจะเสด็จมายังเจ้าและซึ่งจะสถิตอยู่ในใจเจ้า.

บัดนี้, ดูเถิด, นี่คือวิญญาณแห่งการเปิดเผย; ดูเถิด, นี่คือวิญญาณซึ่งโดยวิญญาณนี้ โมเสสนำลูกหลานของอิสราเอลผ่านทะเลแดงมาบนพื้นดินแห้ง.

ฉะนั้น นี่คือของประทานของเจ้า; จงนำของประทานนี้มาใช้, และเจ้าย่อมเป็นสุข, เพราะสิ่งนี้จะปลดปล่อยเจ้าออกจากเงื้อมมือพวกศัตรูของเจ้า, ทว่า, หากไม่เป็นเช่นนั้น, พวกเขาจะสังหารเจ้าและนำจิตวิญญาณของเจ้าลงไปสู่ความพินาศ.

โอ้, จงจำถ้อยคำเหล่านี้, และรักษาบัญญัติของเรา. จงจำไว้, นี่คือของประทานของเจ้า.

บัดนี้ นี่มิใช่ของประทานทั้งหมดของเจ้า; เพราะเจ้ามีของประทานอีกอย่างหนึ่ง, ซึ่งเป็นของประทานแห่งอาโรน; ดูเถิด, ของประทานนี้บอกเจ้ามาหลายเรื่องแล้ว;

ดูเถิด, ไม่มีอำนาจอื่น, นอกจากเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า, ที่จะทำให้ของประทานแห่งอาโรนนี้อยู่กับเจ้าได้.

ฉะนั้น, อย่าสงสัย, เพราะนี่เป็นของประทานจากพระผู้เป็นเจ้า; และเจ้าจะถือไว้ในมือเจ้า, และทำงานอัศจรรย์; และไม่มีอำนาจใดจะสามารถนำของประทานนี้ไปจากมือเจ้าได้, เพราะนี่เป็นงานของพระผู้เป็นเจ้า.

และ, ฉะนั้น, สิ่งใดก็ตามที่เจ้าจะขอให้เราบอกเจ้าโดยทางนั้น, สิ่งนั้นเราจะให้เจ้า, และเจ้าจะมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้น.

๑๐ จงจำว่าถ้าปราศจากศรัทธาเจ้าจะทำอะไรไม่ได้; ฉะนั้นจงขอด้วยศรัทธา. อย่าล้อเล่นกับสิ่งเหล่านี้; อย่าขอสิ่งที่เจ้าไม่ควรขอ.

๑๑ ถามเพื่อเจ้าจะรู้ความลี้ลับของพระผู้เป็นเจ้า, และเพื่อเจ้าจะแปลและได้รับความรู้จากบันทึกโบราณทั้งหมดนั้นที่ซ่อนไว้, ซึ่งศักดิ์สิทธิ์; และตามศรัทธาของเจ้า มันจะบังเกิดกับเจ้า.

๑๒ ดูเถิด, คือเราที่พูดสิ่งนี้ไว้; และเราคือผู้เดียวกันนั้นที่พูดกับเจ้ามาตั้งแต่ต้น. เอเมน.